Ana Dili Eğitimi Dergisi

127.238 93.172
Ana Dili Eğitimi Dergisi (ISSN:2147-6020), genel olarak bir dilin, özel olarak Türkçenin eğitimi ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları akademisyenlere ve kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Cilt 4, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Makaleler

Editörlerden / From Editors PDF (English)
Sait TUZEL, Smaragda PAPADOPOULOU
Bakhtin’s Influence: Α Dialogic Approach to Teaching of Argumentation / Bahtin’in Etkisi: Argümantasyon Öğretiminde Diyalog Temelli Bir Yaklaşım PDF (English)
Fotini EGGLEZOU
Türkçe Derslerindeki Dinleme Metinlerinde Dinleme Yöntem/Tekniği - Metin Türü İlişkisi / The Relationship between Listening Method/Technique- Text Type in Listening Texts of Turkish Courses PDF
ÖMER KEMİKSİZ
Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Okuma Etkinliklerinin Metin Yapısı Açısından Değerlendirilmesi / Assessment of the Reading Activities in Turkish Language Course Students’ Workbooks in Terms of Text Structure PDF
Mehmet TEMİZKAN
Yansıtıcı Günlük Yazma Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri / Students Views Regarding of Reflective Journal Writing PDF
Remzi CAN, Behçet ALTUNTAŞ
The Use of Stereotypes and Clichéd Phrases in Greek Journalistic Discourse - A Teaching Proposal Related to Language Courses / Yunanistandaki Gazetecilik Söyleminde Sterotiplerin ve Kilişelerin Kullanımı: Dil Sınıflarına Yönelik Bir Öğretim Önerisi PDF (English)
Nikoletta TSITSANOUDIS-MALLIDIS
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinlerken Not Alma Stilleri / Turkish Language Teacher Candidates’ Note-Taking Styles while Listening PDF
Gürkan TABAK, Adnan KARADÜZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Motivasyona İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Sınıf içi Gözlemler / Views of Students about their Motivation in Teaching Turkish as a Foreign Language and Classroom Observations PDF
Nurşat BİÇER
Teaching Reading and Writing in Mother Tongue for Children with Visual Impairments / Görme Engelli Çocuklara Ana Dillerinde Okuma ve Yazma Öğretimi PDF (English)
Panagiotis GIOTIS
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Kullandıkları Zaman Ekleri Üzerine Bir İnceleme / A Study on Tense Suffixes Used by 6th Grade Students in Their Written Expressions PDF
Salih Kürşad DOLUNAY
Mikro Öğretim Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerilerine Etkisi / The Effect of Microteaching on Pre-Service Turkish Language Teachers’ Speaking Skills PDF
Kenan BULUT, Fatma AÇIK, Ömer ÇİFTÇİ
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Sözcük Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi / Assessment of Textbooks for Teaching Turkish as a Foreign Language in terms of Vocabulary Teaching PDF
Fidan UĞUR, Nahide İrem AZİZOĞLU
A Study of Formulaic Language in Traditional Greek Tales and Its Cultural Implications in Language Teaching / Yunan Masallarındaki Basmakalıp Sözler ve Dil Öğretimindeki Kültürel Etkileri Üzerine Bir Çalışma PDF (English)
Smaragda PAPADOPOULOU


ISSN:2147-6020 

Creative Commons Lisansı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.