Yazım Kuralları

Yazar Rehberi

Ana Dili Eğitimi Dergisi'ne yayımlanmak üzere gönderilecek bilimsel çalışmaların EASE (European Association of Science Editors) ilkelerine uyması gerekmektedir. Makalenin tüm bölümleri (Başlık, Yazar Listesi, Öz, Anahtar Kelimeler, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, Tartışma) EASE Rehberi esas alınarak hazırlanmalıdır. Ayrıca bilimsel içerik, metin yapısı, dil ve üslûp açısından söz konusu rehber dikkate alınmalıdır. EASE Rehberi için tıklayınız.

Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmaların başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildiriler, toplantı yeri ve tarihinin açıkça belirtilmesi şartıyla kabul edilebilir. 

Dergimizde bir takvim yılında (cilt) yazarlara ait bir bilimsel çalışma yayımlanır. Çalışması yayımlanan yazarlar bir sonraki takvim yılında dergimize yeni bir çalışma gönderebilir. 

Dergiye gönderilen kuramsal ve uygulamalı makalelerin değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar, hakem sürecine dâhil edilmeyecektir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutundaki sayfanın bir yüzüne tek sütun hâlinde yazılmalıdır. Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1,25 cm. içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak “Calibri” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde (Türkçe ve İngilizce kısa özet 10 punto), tek satır aralığında ve paragraflar (başlıklar hariç) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Metin uzunluğu (başlıklar, özet, abstract, metin, tablolar, kaynakça, İngilizce geniş özet dâhil) 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Makale Başlığı ve Yazar Bilgileri

Makale Başlığı: En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde, 12 punto, girinti verilmeden, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde, kelimelerin yalnızca ilk harfi büyük olacak olarak yer almalıdır.

Yazar(lar)ın ad/soyadı: Makale başlığının altına (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adının yalnızca ilk harfi ve soyadının tüm harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, ortalanmış ve italik yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı makalelerde, yazarlar alt alta sıralanmalıdır.

Başlığın bulunduğu sayfada düşülecek yıldızlı dipnotta (larda); yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, bulunduğu şehir (Türkiye dışında ise ülke ismiyle birlikte), elektronik posta adresi, ORCID dipnot olarak verilmelidir.

Unvan kısaltmaları: Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), Doçent (Doç. Dr.), Profesör (Prof. Dr.), Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.), Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.), Okutman (Okt.). 

Özet ve Anahtar Kelimeler

Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde ‘Özet' ve ‘Abstract' yazılmalıdır. Özet ve Abstract, sağdan ve soldan 1 cm. içeri çekilmelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 5 kelime arasında) Türkçe özetin altında “Anahtar Kelimeler” ve İngilizce özetin altında “Keywords” başlığı kullanılarak verilmelidir. “Özet” ve Abstract başlıkları ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf ve sola dayalı olarak koyu yazılmalıdır.  

Özet (Koyu 10 punto)

Özet metni (10 punto)

Anahtar sözcükler: (Koyu, 10 punto)

İngilizce Başlık (Koyu, 11 punto)

Abstract (Koyu, 10 punto)

Abstract metni (10 punto)

Keywords: (Koyu, 10 punto)

Ana Metin ve Makale Başlıkları

Ana metin, özet ve abstract kısmından hemen sonra başlamalıdır. Araştırma makalelerinde metin sırasıyla giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde problem durumu, alt problemler, araştırmanın amacı gibi tez formatını yansıtan alt başlıklar kullanılmamalıdır. Yöntem bölümü, sırasıyla örneklem (ya da araştırma grubu), veri toplama araçları, işlem (ya da verilerin toplanması) ve verilerin analizi olmak üzere dört alt başlıktan oluşmalıdır. Kuramsal ve derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak farklı başlıklar kullanılabilir. Giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamadan devam etmelidir. Makale başlıkları, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Aynı zamanda bölüm başlıkları ortalanmış ve koyu olarak; birinci alt başlıklar sola dayalı ve koyu olarak; ikinci alt başlıklar sola dayalı, koyu ve italik olarak; üçüncü ve sonraki alt başlıklar sola dayalı ve italik olarak yazılmalıdır. Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Tablolar ve Şekiller

Tablo ve şekillerin hazırlanmasında APA (American Psychological Association) 6. Baskı referans alınmalıdır.

Tablo başlığı ve tablo metinleri tek satır aralığında ve 11 punto olmalıdır. Ayrıca tablo başlığı, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, sola dayalı ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo numarası italik yazılmamalıdır. Tablo içindeki ifade ya da rakamlarda koyulaştırma yapılmamalıdır. Tablolar, sayfanın her iki yanına yaslanacak şekilde hazırlanmalıdır.

Grafikler, çizelgeler, çizimler ve resimler “Şekil” olarak başlıklandırılmalıdır. Şekil başlığı, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde, 11 punto, tek satır aralığıyla ve ortalanmış yazılmalıdır. Şekil numarası italik yazılmalıdır.

Kaynaklar

Kaynakların yazımında APA (American Psychological Association) 6. Baskı referans alınmalıdır. Yazım kuralları için Türk Kütüphaneciler Derneği'nin hazırlamış olduğu "Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları" isimli yayından faydalanabilirsiniz. Yayın için tıklayınız.

Kaynaklar (başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük, ortalanmış ve koyu olacak şekilde) sonuç ve tartışma bölümünün hemen ardından başlamalı ve 11 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır.

İngilizce Geniş Özet

İngilizce geniş özet, “Kaynaklar” bölümünden sonra başlayacaktır. Geniş özet, 750-1250 kelime arasında olacaktır. Geniş özet; “Calibri” yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, bölüm başlıkları sola dayalı ve koyu olacak şekilde, tek satır aralığıyla yazılacaktır. Extended Abstract; “Introduction”, “Method”, “Results and Discussion” bölümlerini içerecektir.

Makale Şablonu

Dergiye gönderilecek makaleler, "Dergi Yazım Kuralları" dikkate alınarak "Örnek Makale Şablonu" üzerinde hazırlanmalıdır.

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.