Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ekran Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 148 - 165, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.371163

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen
adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarına yönelik bir ölçme aracı
geliştirmektir. Çalışmada ilgili literatür taranmış ve uzman görüşleri göz
önünde bulundurularak 40 maddelik bir madde havuzu oluşturulmuştur. Uzman
görüşleri alındıktan sonra ortaya çıkan 28 maddelik form bir devlet
üniversitesinin eğitim fakültesine kayıtlı 228 öğrenci üzerinde uygulanmıştır.
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, 16 madde ve 4 alt boyuttan oluşan form,
toplam varyansın %53.07’sini açıklamaktadır. Yapılan DFA sonucunda da uyum
indeks değerlerine bakılmış ve 16 maddeden oluşan ölçeğin 4 faktörlü yapısının
bir model olarak doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek
için test edilen Cronbach-Alfa iç tutarlık ve test-tekrar test güvenirlik katsayı
değerlerine göre ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Ahmed, F., Borodin, Y., Soviak, A., Islam, M., Ramakrishnan, I. ve Hedgpeth, T. (2012). Accessible skimming : Faster screen reading of web pages. In 25th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST), 367–378. Doi: 10.1145/2384916.2384998.
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Bearne, E. ve Wolstencroft, H. (2007). Visual approaches to teaching writing: Multimodal literacy 5-11. London: Sage Publications.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.
 • Burk, R. (2001). E-book devices and the marketplace: In search of customers. Literary Hi Tech, 19, 325–331.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cairo, J. (2003). Reading comprehension on the internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher, 56(5), 458-464.
 • Carusi, A. (2006). Textual practitioners: a comparison of hypertext theory and phenomenology of reading. Arts and Humanities in Higher Education, 5(2), 163–180.
 • Chou, I. C (2011). Understanding on-screen reading behaviors in academic contexts: A case study of five graduate English-as-asecond-language students. Computer Assisted Language Learning, 25(5), (2011),1-23.
 • Coiro, J. 2003. “Reading comprehension on the internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher 56(6), 458- 464.
 • Comrey, A. L. ve Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2. edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Duran, E. ve Alevli, O. (2014). Öğrenci görüşleri: Dijital metin mi basılı metin mi? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Dyson. M. C. ve Haselgrove, M. (2001). The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading form screen. International Journal of Human-Computer Studies, 54, 585-612. DOI: 10.1006/ijhc.2001.0458.
 • Ekinci, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve öğretmen öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 62-76.
 • Gibson, C. ve Gibb, F. (2011). An evaluation of second generation ebook readers. The Electronic Library, 29(3), 303-319.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü. ve Fidan, E.K. (2013). Öğretmen adaylarının ekran okuma özyeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 138-159.
 • Hsieh, P., ve Dwyer, F. (2009). The instructional effects of online reading strategies and learning styles on student academic achievement. Educational Technology ve Society, 12(2), 36-50.
 • Hutcheson, G. D. ve Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist: ıntroductory statistics using generalized linear models. London: Sage Publications.
 • JAWS, (2011). Screen reader from Freedom Scientific. Retrieved from July, 19, 2008, http://vala.org.au/vala2004/ 2004pdfs/32Merci.PDF.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. Karasar. Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kellner, D. (2000). New technologies/New literacies: Reconstructing education for the new millennium. Teacher Education, 11(3), 245-265.
 • Kırmızı, F.S. (2017). Ekrandan okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKYÖTÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 286-301.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London: Routledge.
 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16. Mercieca, P. (2004). E-book acceptance: What will make user read on screen? Paper presented in VALA conference. Retrieved from March 19, 2008, http://vala.org.au/vala2004/ 2004pdfs/32Merci.PDF.
 • Neville, M. (2006). Teaching multimodal literacy using the learning by design approach to pedagogy: Case studies from selected queensland schools. Unpublished Master of Education Thesis, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne.
 • O’Hara, K. ve Sellen, A. (1997). A comparison of reading paper and online documents. Processing CHI ’97. Conference on Human Factors in Computer Systems, 335–34, Atlanta, GA. Retrieved from November 12, 2017 http://www.xrce.xerox.com/publis/camtrs/html/epc–1997-101.htm.
 • Özçelik, D. A. (2010). Test hazırlama kılavuzu (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Rose, E. (2011). Continuous partial attention teaching and learning in the age of interruption. Antistasis, 1(2), 17-19.
 • Spencer, C. (2006). Research on learners’ preferences for reading from a printed text or from a computer screen. Journal of Distance Education Reveu De L’education A Distance Spring/Printemps, 21, 33-50.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12, 257-285.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5. edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tüzel, S. (2013). Çok katmanlı okuryazarlık öğretimine ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 133-151.
 • Walsh, M. (2010). Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice? Australian Journal of Language and Literacy, 33(3), 211-239.
 • Woody, W. D., Daniel, D. B. ve Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers ve Education, 55, 945-948.

Screen Reading Self-Efficacy Perception Scale: A Study of Validity and Reliability

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 148 - 165, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.371163

Öz

The aim of this study is to develop a scale to assess pre-service
classroom teachers’ screen reading self-efficacy perceptions. In the study, based
on relevant literature survey, an initial draft of the scale which contained 40
items was formed. Having obtained expert opinions on the initial draft, 28
items which were decided to be included in the scale was administered to 228
students in the education faculty of a
state university. As a result of exploratory factor analysis, a four-factor
16-item scale which accounted for 53.07% of the total variance emerged. In the confirmatory
factor analysis that followed, consistency index values were identified and the
four-factor scale with 16 items was confirmed. The Cronbach-Alpha internal
consistency values and test-retest reliability coefficients that were
calculated in order to determine the reliability of the scale showed that the
scale was reliable.

Kaynakça

 • Ahmed, F., Borodin, Y., Soviak, A., Islam, M., Ramakrishnan, I. ve Hedgpeth, T. (2012). Accessible skimming : Faster screen reading of web pages. In 25th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology (UIST), 367–378. Doi: 10.1145/2384916.2384998.
 • Akgül, A. ve Çevik, O. (2003). İstatistiksel analiz teknikleri SPSS’te işletme yönetimi uygulamaları. Ankara: Emek Ofset.
 • Bearne, E. ve Wolstencroft, H. (2007). Visual approaches to teaching writing: Multimodal literacy 5-11. London: Sage Publications.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.
 • Burk, R. (2001). E-book devices and the marketplace: In search of customers. Literary Hi Tech, 19, 325–331.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri analizi el kitabı (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cairo, J. (2003). Reading comprehension on the internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher, 56(5), 458-464.
 • Carusi, A. (2006). Textual practitioners: a comparison of hypertext theory and phenomenology of reading. Arts and Humanities in Higher Education, 5(2), 163–180.
 • Chou, I. C (2011). Understanding on-screen reading behaviors in academic contexts: A case study of five graduate English-as-asecond-language students. Computer Assisted Language Learning, 25(5), (2011),1-23.
 • Coiro, J. 2003. “Reading comprehension on the internet: Expanding our understanding of reading comprehension to encompass new literacies. The Reading Teacher 56(6), 458- 464.
 • Comrey, A. L. ve Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis (2. edition). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Duran, E. ve Alevli, O. (2014). Öğrenci görüşleri: Dijital metin mi basılı metin mi? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Dyson. M. C. ve Haselgrove, M. (2001). The influence of reading speed and line length on the effectiveness of reading form screen. International Journal of Human-Computer Studies, 54, 585-612. DOI: 10.1006/ijhc.2001.0458.
 • Ekinci, N. (2015). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları ve öğretmen öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 62-76.
 • Gibson, C. ve Gibb, F. (2011). An evaluation of second generation ebook readers. The Electronic Library, 29(3), 303-319.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü. ve Fidan, E.K. (2013). Öğretmen adaylarının ekran okuma özyeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 138-159.
 • Hsieh, P., ve Dwyer, F. (2009). The instructional effects of online reading strategies and learning styles on student academic achievement. Educational Technology ve Society, 12(2), 36-50.
 • Hutcheson, G. D. ve Sofroniou, N. (1999). The multivariate social scientist: ıntroductory statistics using generalized linear models. London: Sage Publications.
 • JAWS, (2011). Screen reader from Freedom Scientific. Retrieved from July, 19, 2008, http://vala.org.au/vala2004/ 2004pdfs/32Merci.PDF.
 • Jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International, Inc. Karasar. Niyazi. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kellner, D. (2000). New technologies/New literacies: Reconstructing education for the new millennium. Teacher Education, 11(3), 245-265.
 • Kırmızı, F.S. (2017). Ekrandan okumaya yönelik tutum ölçeğinin (EKYÖTÖ) geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 286-301.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. London: Routledge.
 • Maden, S. (2012). Ekran okuma türleri ve Türkçe öğretmeni adaylarının ekran okumaya yönelik görüşleri. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 1-16. Mercieca, P. (2004). E-book acceptance: What will make user read on screen? Paper presented in VALA conference. Retrieved from March 19, 2008, http://vala.org.au/vala2004/ 2004pdfs/32Merci.PDF.
 • Neville, M. (2006). Teaching multimodal literacy using the learning by design approach to pedagogy: Case studies from selected queensland schools. Unpublished Master of Education Thesis, Royal Melbourne Institute of Technology University, Melbourne.
 • O’Hara, K. ve Sellen, A. (1997). A comparison of reading paper and online documents. Processing CHI ’97. Conference on Human Factors in Computer Systems, 335–34, Atlanta, GA. Retrieved from November 12, 2017 http://www.xrce.xerox.com/publis/camtrs/html/epc–1997-101.htm.
 • Özçelik, D. A. (2010). Test hazırlama kılavuzu (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Rose, E. (2011). Continuous partial attention teaching and learning in the age of interruption. Antistasis, 1(2), 17-19.
 • Spencer, C. (2006). Research on learners’ preferences for reading from a printed text or from a computer screen. Journal of Distance Education Reveu De L’education A Distance Spring/Printemps, 21, 33-50.
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.
 • Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. Cognitive Science, 12, 257-285.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5. edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Tüzel, S. (2013). Çok katmanlı okuryazarlık öğretimine ilişkin Türkçe öğretmen adaylarının görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 133-151.
 • Walsh, M. (2010). Multimodal literacy: What does it mean for classroom practice? Australian Journal of Language and Literacy, 33(3), 211-239.
 • Woody, W. D., Daniel, D. B. ve Baker, C. A. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers ve Education, 55, 945-948.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacer Ulu

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ulu, H. (2018). Ekran Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 148-165. https://doi.org/10.16916/aded.371163

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.