Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Semiotic Analysis of Extralinguistic Signs in Fairytale Books for Children

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 802 - 812, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.430707

Öz

In communication, extralinguistic signs are as important as the language
used. Especially, in books prepared for preschoolers and children who begin to read
anew, the messages conveyed by visuals are very important. Children that age
can often interpret those visuals by themselves and they can either talk about
them by making up a story or talk about them by themselves. The purpose of this
study is to determine the importance of extralinguistic signs used in making
sense of tales and interpreting them by children in this age period. To this
end, images in the worldwide known classic tale books, The Town Musicians of
Bremen, Puss in Boots, Cinderella, Snow White, and Sleeping Beauty were
examined, using the theory by Charles Sanders Peirce. Thus, the place and
importance of extralinguistic signs in the internalization of tales were
determined.

Kaynakça

 • Çulha, O. (2011). Göstergebilim (semiyotik) tekniği kullanılarak Kanada fotoğraflarının incelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 409-424.
 • Demir, Y. & İlden, S. (2016). Seyfi Teoman filmlerinin göstergebilimsel afiş çözümlemesi. Akdeniz Sanat Dergisi, 9 (17), 79-111.
 • Ercantürk, O. K. (2015). Göstergebilim açısından Türkçe ders kitapları. Çanakkale: Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Erdem, M. D. (2009). Göstergebilim (semiotik) açısından Rasim Özdenören’in “it” hikâyesi. Turkish Studies, 4 (6), 120-169.
 • Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Günay, V. D. ve Aktuğ, G. (2003). İlköğretimde kullanılan bazı Türkçe ders kitaplarındaki dil dışı göstergelerin işlevleri açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tömer Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, 29, 1-16.
 • Günay, V.D. (2004). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, A. (2012). Koca nine ile tilki adlı masalın göstergebilimsel çözümlemesi. Erciyes İletişim Dergisi, 2(4), 39-52. ISSN: 1308-3198.
 • İşeri, K. (2002). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilköğretim programına uygunluğunun incelenmesi: Göstergebilimsel bir betimleme. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • İşgüven, M. M. (1995). Şiir dilinde imge. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 98-133.
 • İşgüven, M.M. (1996). Charles Sanders Peirce’ün Göstergebilimdeki Yeri, Önemi; Nesne, Gösterge ve Yorumlanandan Oluşan Üçlü Küme Kuramının Ana Hatları Üzerine Bir İnceleme. Dil Dergisi, 42, 15-21.
 • Kıran, Z. (2002). Dilbilime giriş. Ankara: Seçkin Yayın ve Dağıtım.
 • Korkut, E. (2015). Göstergebilimsel çözümleme: Tembel adam masalı. Milli Folklor, 27 (108), 74-83.
 • Saraç, Ö. (2014). “Bir göze bir gül” adlı masalın göstergebilimsel açıdan incelenmesi. Studies of the Ottoman Domain, 4(6), 24-30. ISSN: 2147-5210.
 • Saussure, F. de. (1998). Genel dilbilim dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Uluyağcı, C. (2007). Simge kavramı ve bir film çözümlemesi: karşılaşma. Selçuk İletişim Dergisi, 5 (1), 217-224.
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yalçın, E. ve Çetinkaya Edizer, Z. (2012). Türkçe ders kitabında yer alan bazı görsel metin örneklerinin C.S. Peirce’ün dil dışı göstergeleri açısından incelenmesi. 5. UTEOK özet kitapçığı (s.82). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. & Temizkan, M. (2013). Türkiye Cumhuriyeti’nde tedavüle sürülen banknotların göstergebilimsel çözümlemesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 36, 86-131.

Çocuklar İçin Hazırlanan Masal Kitaplarındaki Dil Dışı Göstergelerin İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 802 - 812, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.430707

Öz

İletişimde, kullanılan dil
kadar dil dışı göstergeler de önem taşımaktadır. Özellikle okul öncesine ve
okumaya yeni başlayan çocuklara yönelik hazırlanan kitaplarda görsellerin
yansıttığı iletiler çok önemlidir. Bu dönemdeki çocuklar, karşılaştıkları
görselleri çoğu zaman kendilerince anlamlandırıp bir masal uydurarak bir
başkasına aktarabilmekte ya da kendi kendilerine anlatabilmektedirler. Çalışmada
bu yaşlar için masalları anlamlandırma ve yorumlama sürecinde kullanılan dil
dışı göstergelerin önemini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda dünya
klasik masallarından olan Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi, Külkedisi, Pamuk
Prenses ve Uyuyan Güzel masal kitaplarındaki görseller, Charles Sanders Peirce’ün
kuramı dâhilinde incelenmiştir. Böylelikle masallardaki içselleştirme ediminde dil
dışı göstergelerin yeri ve önemi açığa çıkarılmıştır. 

Kaynakça

 • Çulha, O. (2011). Göstergebilim (semiyotik) tekniği kullanılarak Kanada fotoğraflarının incelenmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (13), 409-424.
 • Demir, Y. & İlden, S. (2016). Seyfi Teoman filmlerinin göstergebilimsel afiş çözümlemesi. Akdeniz Sanat Dergisi, 9 (17), 79-111.
 • Ercantürk, O. K. (2015). Göstergebilim açısından Türkçe ders kitapları. Çanakkale: Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • Erdem, M. D. (2009). Göstergebilim (semiotik) açısından Rasim Özdenören’in “it” hikâyesi. Turkish Studies, 4 (6), 120-169.
 • Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş. (Çev. S. İrvan). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Günay, V. D. ve Aktuğ, G. (2003). İlköğretimde kullanılan bazı Türkçe ders kitaplarındaki dil dışı göstergelerin işlevleri açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tömer Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, 29, 1-16.
 • Günay, V.D. (2004). Dil ve iletişim. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Güneş, A. (2012). Koca nine ile tilki adlı masalın göstergebilimsel çözümlemesi. Erciyes İletişim Dergisi, 2(4), 39-52. ISSN: 1308-3198.
 • İşeri, K. (2002). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ilköğretim programına uygunluğunun incelenmesi: Göstergebilimsel bir betimleme. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış doktora tezi.
 • İşgüven, M. M. (1995). Şiir dilinde imge. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12(1), 98-133.
 • İşgüven, M.M. (1996). Charles Sanders Peirce’ün Göstergebilimdeki Yeri, Önemi; Nesne, Gösterge ve Yorumlanandan Oluşan Üçlü Küme Kuramının Ana Hatları Üzerine Bir İnceleme. Dil Dergisi, 42, 15-21.
 • Kıran, Z. (2002). Dilbilime giriş. Ankara: Seçkin Yayın ve Dağıtım.
 • Korkut, E. (2015). Göstergebilimsel çözümleme: Tembel adam masalı. Milli Folklor, 27 (108), 74-83.
 • Saraç, Ö. (2014). “Bir göze bir gül” adlı masalın göstergebilimsel açıdan incelenmesi. Studies of the Ottoman Domain, 4(6), 24-30. ISSN: 2147-5210.
 • Saussure, F. de. (1998). Genel dilbilim dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2003). Gelişim öğrenme ve öğretim, kuramdan uygulamaya. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Uluyağcı, C. (2007). Simge kavramı ve bir film çözümlemesi: karşılaşma. Selçuk İletişim Dergisi, 5 (1), 217-224.
 • Vardar, B. (2001). Dilbilimin temel kavram ve ilkeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Yalçın, E. ve Çetinkaya Edizer, Z. (2012). Türkçe ders kitabında yer alan bazı görsel metin örneklerinin C.S. Peirce’ün dil dışı göstergeleri açısından incelenmesi. 5. UTEOK özet kitapçığı (s.82). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Yılmaz, M. & Temizkan, M. (2013). Türkiye Cumhuriyeti’nde tedavüle sürülen banknotların göstergebilimsel çözümlemesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 36, 86-131.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep Çetinkaya Edizer 0000-0001-5449-5107

Meltem Merve Konu

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Çetinkaya Edizer, Z., & Konu, M. M. (2018). Çocuklar İçin Hazırlanan Masal Kitaplarındaki Dil Dışı Göstergelerin İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 802-812. https://doi.org/10.16916/aded.430707

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.