Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İki Dilliliğin Tanımlanması: Kuramsal Tartışmalar ve Güncel Dilbilimsel Yaklaşımlar

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 2, 353 - 366, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.298779

Öz
İki dillilik, dilbilimin hızla gelişen karmaşık bir
alanıdır. Bu alan birçok disiplinler arası yaklaşımlar ve çeşitli kavramsal
çerçeveler içermektedir. ‘İki dillilik’ ya da ‘iki dilli’ terimleri
kullanıldıkları bağlama göre farklı anlamlar taşırlar. Kuramcılar tarafından
iki dilliliğin tanımlanması ve sınıflandırılmasında farklı bakış açıları ve
ölçütler kullanılır. Bu nedenle iki dilliliğin tanımlanması, iki dillilik
çalışmalarının evrensel olarak çokça tartışılan bir konusudur. Uluslararası
alanyazında iki dillilik ile ilgili temel kavramlar ve tanımları büyük
çeşitlilik göstermektedir. İlkece kimlerin iki dilli kabul edilip edilmeyeceği
konusu, kuramcıların farklı görüş ve ölçütleri üzerinden tartışılmaktadır. İki
dilliliğin tanımlanmasında kullanılan ölçütler arasında önemli çelişkilerin
bulunması iki dillilik araştırmalarında öne çıkan temel bir sorunsaldır. Göze
çarpan karışıklığın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Çalışmamızda iki
dillilik ile ilgili uluslararası alanyazında yer alan tanımlar, kullanılan
ölçütler, tartışmalar, en son yönelimler ve günümüz çalışmalarında benimsenen
yaklaşım kısaca ele alınmış ayrıca bu kavram temel boyutları ile tanıtılmıştır.
Makalemizde, iki dillilik terimi, çok dilliliği de kapsayacak şekilde
kullanılmıştır.Kaynakça

 • Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education (5th Edition). Bristol, New York, Ontario: Multilingual Matters.
 • Baker, C. (2007). A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism (3th Edition). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Beardsmore, H. B. (1982). Bilingualism Basic Principles. England: Clevedon Publishing.
 • Chin, N. B., & Wigglesworth, G. (2007). Bilingualism: An Advanced Resource Book. Oxon: Routledge Applied Linguistics.
 • Edwards, J. (2006). Foundations of Bilingualism. T. K. Bhatia, & W. C. Ritchie (Dü) içinde, The handbook of bilingualism (s. 7-31). John Wiley& Sons.
 • European Commission (2012). Europeans and their languages report. Special Eurobarometer 386. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf
 • Field, F. W. (2011). Key Concepts in Bilingualism. New York: Palgrave Macmillan.
 • Grosjean, F. (1982). Life with Two Languages. USA: Harvard University Press.
 • Grosjean, F. (2002). An interview with François Grosjean. The bilingual family newsletter, 19:4. (S. Grover, & M. Grover, Dü) http://www.multilingualmatters.com/pdf/bilingual_family/BFN%2019-4.pdf
 • Grosjean, F. (2008). Studying Bilinguals. Oxford: Oxford University Press.
 • Grosjean, F. (2010). Bilingual Life and Reality. USA: Harvard University Press.
 • Grosjean, F. Li, P. (2013) The Psycholinguistics of Bilingualism. UK: Wiley-Blackwell.
 • Hamers, J. F., & Blanc, M. H. (2000). Biliguality and Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hoffmann, C. (1991). An Introduction to Bilingualism. London and New York: Longman.
 • Luk, G., & Bialystok, E. (2013). Bilingualism is not a categorical variable: Interaction between language proficiency and usage. Journal of Cognitive Psychology (Hove, England), 25(5), 605–621. http://doi.org/10.1080/20445911.2013.795574
 • Romaine, S. (1992). Bilingualism. Oxford&Cambirdge: Blackwell Publishing.
 • Skutnabb-Kangas, T. (1981). Bilingualism or not: the education of minorities. Clevedon.
 • UNESCO. (2003). Education in a Multilingual World. Paris, Fransa: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129728e.pdf
 • Oksaar, E. (1983). Multilingual and multiculturalism from the linguistic point of view. (T. Husen, & S. Opper, Dü) Multicultural and Multilingual Education in Immıgrant Countries. Wenner Gren Symposium Series, Vol.38, Oxford: Pergamon Press, 17-36.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşat Bican

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bican, G. (2017). İki Dilliliğin Tanımlanması: Kuramsal Tartışmalar ve Güncel Dilbilimsel Yaklaşımlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 353-366. https://doi.org/10.16916/aded.298779

Cited By
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.