Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerin Hikaye Yazma Becerileri

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 2, 165 - 188, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.287993

Öz

İnsanın kendini anlatma yollarından en etkili ve kalıcı
olanlardan biri yazıdır. Yazı aracılığıyla duygu ve düşünceler paylaşılır ve
kalıcı hale gelir. Yazma becerisi, tıpkı okuma becerisi gibi, bir öğrenme
süreci gerektirmektedir. Bu öğrenme sürecinin temel amacı bireyin duygu,
düşünce ve fikirlerini yazılı olarak anlatabilmesi; kendini yazı ile ifade
edebilmesi; konuşma (sözlü) anlatım becerisinde ifade ettiklerini dilin
kurallarına uygun olarak yazılı anlatım becerisine dönüştürebilmesidir.
Okullarımızda verilen yazma eğitimi, öğrencilerin kendilerini yazılı olarak
ifade etmelerini, kurguladıkları bir olayı ya da istek ve ihtiyaçlarını dilin
kullarına uygun, anlaşılır bir şekilde kâğıda aktarmalarını amaçlamaktadır.Bu çalışmada öğrencilerin bir olay kurgulayarak,
kurguladıkları bu olayı dilin kuralları ve olayın bütünlüğü çerçevesinde
yazabilme, bir başka deyişle hikâye oluşturabilme becerilerini incelemek amaçlanmıştır.
 Bu amaç doğrultusunda 2015-2016 eğitim
öğretim yılı bahar döneminde ortaokul beşinci sınıfa devam eden 47 öğrenciye
hikâye yazma çalışması yaptırılmış ve bu çalışmalar araştırmacılar tarafından
oluşturulan “Dereceli Puanlama Çizelgesi”ne göre incelenmiştir. Araştırma nitel
araştırma temeline dayanan bir durum çalışmasıdır. Elde edilen verilerin
çözümlenmesinde betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma
sonucunda ortaya çıkan bulgular, tablolar halinde, frekans ve yüzde oranları
ile birlikte sunularak yorumlanmış ve öğrenci hikâyelerinden doğrudan
alıntılara yer verilmiştir. Çalışmaya katılan ortaokul beşinci sınıf
öğrencilerinin hikâye yazarken en başarılı oldukları nokta, “dil ve anlatım”
özellikleri olurken; en zorlandıkları nokta hikâye unsurlarını içinde
barındıran “içerik” bölümü olmuştur.

Kaynakça

 • Akbayır, S. (2010). Yazılı anlatım-nasıl yazabilirim? Ankara: Pegem.
 • Akyol, H. (2013). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arı, G. (2010). Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin yazdığı hikâye edici metinlerin değerlendirilmesi. TUBAR, 27, 43-75.
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma-yazma öğretiminin değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 164-181.
 • Cemiloğlu, M. (2009). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Bursa: Alfa-Aktüel.
 • Çetişli, İ. (2004). Metin tahlillerine giriş/2, hikâye-roman-tiyatro. Ankara: Akçağ.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, İ. (2012). Dil öğretimi. M. Yılmaz (Ed.), Yeni gelişmeler ışığında türkçe öğretimi, (ss, 12). Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F.(2013). Yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (2014). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, 31, 1-10.
 • Kaplan, M. (2005). Hikâye tahlilleri. İstanbul: Dergâh.
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1194). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd edition. California: Sage.
 • Sallabaş, M. E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kendilerini yazılı olarak ifade etme kazanımlarına ulaşma düzeyi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sidekli,S. (2012). Metin öğretimi. M. Yılmaz (Ed.), Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi, (ss, 186). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sidekli, S. (2013). Yazma becerisinin geliştirmek için hikâye piramidi. Akademik Bakış, 31, 1-18.
 • Sidekli, S. (2013). Story map: How to improve writing skills. Educational Research and Reviews, 8(7), 289-296.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • TDK, Büyük Türkçe Sözlük. 22.04.2016 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.571a1e7187c7a1.98376917 adresinden elde edildi.
 • Wolf, S. A., Gearhart, M. (1997). New writing assessments: The challenge of changing teachers’ beliefs about students as writers. Theory into Practice, 36(4), 220-230.
 • Yakıcı, A.,Yücel, M., Yelok, V., S. ve Doğan, M. (2011). Üniversiteler için Türkçe-1 yazılı anlatım. Ankara: Gazi.
 • Yalçın, A.(2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, S., K. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nigar İpek Eğilmez

Zeynep Tuğba Berber

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA İpek Eğilmez, N., & Berber, Z. T. (2017). Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerin Hikaye Yazma Becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 165-188. https://doi.org/10.16916/aded.287993

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.