Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 2, 102 - 113, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.286282

Öz

Bu
araştırmanın amacı prozodi ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkiyi
incelemektir. Bu doğrultuda ilk olarak prozodi ile okuduğunu anlama arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. İkinci olarak ise prozodinin,
okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığı irdelenmiştir. Araştırma
ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015
eğitim öğretim yılında Bursa’da bir devlet ilkokulunun 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim
gören toplamda 86 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak;
Prozodik Okuma Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen hikâye edici
metinler ile bu metinlere göre hazırlanmış olan açık uçlu sorular kullanılmıştır.
Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon
analizi kullanılmıştır. Araştırmanın ilk sorusuna ilişkin sonuca göre prozodi
ile okuduğunu anlama arasında düşük düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Araştırmanın ikinci sorusuna ilişkin sonuca göre ise prozodinin,
okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara
göre; prozodinin, okuduğunu anlamanın bir göstergesi olduğu söylenebilir.  

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006a). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. (5. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006b). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. (1. Baskı) Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Allington, R. L. (1983). The reading instruction provided readers of differing reading abilities. Elementary School Journal, 83(5), 548–559.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (6), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. & Akyol, H. (2013). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 394-411.
 • Baştuğ, M. & Keskin, H.K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 227-244.
 • Clin, E., Woolley, L.W. & Heggie, L. (2009). Prosodic Sensitivity And Morphological Awareness In Children’s Reading. Journal of Experimental Child Psychology. 104, 197-213.
 • Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S. & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. [Elektronik Versiyon]. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, 809-820.
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency’s unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165.

The Relationship Between Prosody and Reading Comprehension

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 2, 102 - 113, 26.04.2017
https://doi.org/10.16916/aded.286282

Öz

This study aims to examine the relationship between
prosody and reading comprehension. Therefore, the researcher first sought
whether there was a significant relationship between prosody and reading
comprehension. Second, the researcher attempted to determine whether prosody
was a significant predictor of the reading comprehension. This study was
conducted using the relational screening model. The study sample included a
total of 86 second, third and fourth graders at a public school in Bursa during
the 2014-2015 academic year. The data were collected using the Prosodic Reading
Scale, narrative texts that were developed by the researcher and open-ended
questions that were prepared for these texts. The data were analyzed using the
Pearson’s correlation analysis and simple linear regression. For the first
issue, the study concluded that there was a significant, but weak, positive
relationship between prosody and reading comprehension. For the second issue,
prosody was found to be a significant predictor of reading comprehension. These
results indicate prosody is an indicator of reading comprehension.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006a). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. (5. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Akyol, H. (2006b). Yeni programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. (1. Baskı) Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Allington, R. L. (1983). The reading instruction provided readers of differing reading abilities. Elementary School Journal, 83(5), 548–559.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçe’de okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (6), 2277-2290.
 • Baştuğ, M. & Akyol, H. (2013). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 5 (4), 394-411.
 • Baştuğ, M. & Keskin, H.K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 227-244.
 • Clin, E., Woolley, L.W. & Heggie, L. (2009). Prosodic Sensitivity And Morphological Awareness In Children’s Reading. Journal of Experimental Child Psychology. 104, 197-213.
 • Çetinkaya, F.Ç., Ateş, S. & Yıldırım, K. (2016). Prozodik okumanın aracılık etkisi: Lise düzeyinde okuduğunu anlama ve akıcı okuma arasındaki ilişkilerin incelenmesi. [Elektronik Versiyon]. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, 809-820.
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency’s unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper Aytaç

Yayımlanma Tarihi 26 Nisan 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aytaç, A. (2017). Prozodi ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 102-113. https://doi.org/10.16916/aded.286282

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.