BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Eylem Araştırmasının Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerine Yönelik Algılarına ve Yazma Kaygılarına Etkisi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 3, 390 - 415, 27.07.2016
https://doi.org/10.16916/aded.14753

Öz

Bu çalışma, bir altıncı sınıf şubesindeki öğrencilerle öykü yazma programı doğrultusunda yapılan uygulamaların, öğrencilerin öykü yazmaya yönelik görüşlerinde ve yazma kaygılarında değişime yol açıp açmadığını araştırmak amacıyla yapılmış bir eylem araştırmasıdır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılında, Adana ili Yüreğir ilçesindeki bir resmî ilköğretim okulunun, mevcut şubeleri içinden seçilen bir altıncı sınıf şubesindeki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın uygulama süreci tüm sınıf öğrencilerinin katılımıyla yürütülmüş ancak iç örneklemeden yararlanılarak 9 odak öğrenci seçilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler “NVivo Nitel Veri Analizi Programı” kullanılarak analiz edilmiş, yazma kaygısı ölçeğinden elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla da “Eşli Gruplar t Testi” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda odak öğrencilerin uygulama sonrasında öykü yazma becerilerine dair görüşlerinde değişim olduğu saptanmış, öykü yazarken hissettikleri duyguların ve dikkat ettikleri noktaların değiştiğine, öykü yazarken zorlanmadıklarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bununla birlikte uygulama sonrasında tüm sınıf öğrencilerinin yazma kaygılarının azaldığı saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yazma becerisi, öykü yazma becerisi, yazma kaygısı, altıncı sınıf öğrencileri, eylem araştırması.

Kaynakça

 • Akbayır, S. (2010). Nasıl yazabilirim? Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Aşılıoğlu, B. ve Özkan, E. (2013). Ortaokul öğrencilerinin yazma kaygılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi: Diyarbakır örneği. Journal of Academic Social Science Studies, 6 (6), 83-111.
 • Bernauer, J. A. (1999). Emerging standarts: empowerment with purpose. Kappa Delta Pi Record, 35 (2), 68-70.
 • Bruning, R. & Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35 (1), 25–37.
 • Byrne, D. (1988). Teaching writing skills. Honkhong: Longman.
 • Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.), İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 49-91). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Cumberwort, T. J. & Hunt, J. A. (1998). Impoving middle school student writing skills and attitudes toward writing. (ERIC Document Reproduction Service No. ED420865).
 • Deniz, K. (2000). Yazılı anlatım becerileri bakımından köy ve kent beşinci sınıf öğrencilerinin durumu. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Evans, J. (2001). Introduction: learning and teaching the complexities of writing. writing in the elementary classroom: a reconsideration. Portsmout, NH: Heinemann.
 • Fitzgerald, J., Spiegel, D. L. & Webb, T. B. (1985). Development of children’s knowledge of story structure and content. Journal of Educational Research, 79 (20), 101-108.
 • Hassan, B. A. (2001). The relationship of writing apprehension and self-esteem to the writing quality and quantity of efl university students. (ERIC Document Reproduction Service No. ED459671).
 • Gambrell, L.B. & Chasen, S.P. (1991). Explicit story structure ınstruction and the narrative writing of fourth- and fith-grade below-average readers. Reading Research and Instruction, 31 (1), 54-62.
 • Gau, E. & Hermanson, J. (2003). Improving student attitudes and writing abilities through increased writing time and opportunities. (ERIC Document Reproduction Service No. ED481441).
 • Graves, D. H. (1983). Writing: teachers and children at work. Portsmouth. NH: Heinnemann.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karadağ, R. ve Kayabaşı, B. (2013). Neden yazı yazmıyoruz: sınıf öğretmeni adaylarının yazmayı engelleyen etmenlere yönelik görüşleri: Adıyaman üniversitesi örneği. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 1-32.
 • Karakoç Öztürk, B. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 59-72.
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: planlı yazma ve değerlendirme. M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (s. 21-43). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1999). Edebiyat ve eğitim. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 192-207.
 • Lam, S. ve Law, Y. (2007). The roles of instructional practices and motivation in writing performance. The Journal of Experimental Education, 75, 145-164.
 • Lin, S. C., Monroe B. W. & Troia G. A. (2007). Development of writing knowledge in grades 2-8: a comparison of typically developing writers and their struggling peers. Reading & Writing Quarterly, 23, 207–230.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Mckay, J. A. (1992). Professional development through action research. Journal of Staff Development, 13 (1), 18-21.
 • Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.
 • Özbay, M. ve Zorbaz, K. Z. (2011). Daly-Miller’in yazma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 33-48.
 • Schunk, D. H., & Swartz, C. W. (1993). Goals and progress feedback: effects on self-efficacy and writing achievement. Contemporary Educational Psychology, 18 (3), 337-354.
 • Smith, M. W. (1984). Reducing writing apprehension. (ERIC Document Reproduction Service No.ED243112).
 • Sönmez, V. (1992). Yaratıcı okul, öğretmen, öğrenci. Yaratıcılık ve Eğitim (Türk Eğitim Derneği Eğitim Dizisi), 17, 145-153.
 • Spandel, V. (2001). Creating writers through 6-trait writing assesment and instruction. New York: Addison Wesley Longman.
 • Stein, N. L. & Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. Norwood, New Jersey: Ablex.
 • Temizkan, M. (2003). Yazılı anlatım etkinliği çerçevesinde Türkçe öğretmenlerinin çalışmalarına ilişkin bir değerlendirme. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tighe, M. A. (1987). Reducing writing apprehension in english classes. (ERIC Document Reproduction Service No. ED281196).
 • Tompkins, G. E. (2004). Teaching writing: balancing product and process. (4. bs.). USA: Merrill/Prentice Hall.
 • Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (2), 461-472.
 • Westervelt, L. (1998). Teaching writing using the process oriented approach. Westminster, California: Huntington beach city school district. (ERIC Document Reproduction Service No. ED420864).
 • Yaman, H. (2010). Türk öğrencilerinin yazma kaygısı: ölçek geliştirme ve çeşitli değişkenler açısından yordama çalışması. International Online Journal of Educational Science, 2 (1), 267-289.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorbaz, K. Z. (2005). İlköğretim okulları ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri ve yazılı sınavlarda sordukları sorular üzerine bir değerlendirme. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Başak Karakoç Öztürk

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Karakoç Öztürk, B. (2016). Bir Eylem Araştırmasının Öğrencilerin Öykü Yazma Becerilerine Yönelik Algılarına ve Yazma Kaygılarına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 390-415. https://doi.org/10.16916/aded.14753

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.