Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Effect of Class Level and Gender Variable on Intelligibility in Written Texts

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 121 - 134, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1182851

Öz

Writing a text and understanding it have a multidimensional structure. Therefore, the quality of the text has a direct effect on its comprehension. This study aims to determine the intelligibility of the texts written for communicative, aesthetic, and academic purposes. In addition, the effect of class level and gender variables on the intelligibility was tried to be observed. Quantitative and qualitative methods were used in this study. The study group of the research consisted of students in a faculty of education. The obtained data were interpreted with various statistical methods and content analysis. According to the results of the research, it has been determined that both gender and class level variables affect the intelligibility of academic texts. The texts written by the students of the faculty of education were found to be generally intelligible. It has been found out that the academic texts written by the female students who participated in the research are more intelligible than those written by the male students. It has been determined that the academic texts written by the fourth-year students participating in the research are more intelligible than those written by the first-year students.

Kaynakça

 • Ak, B. (2010). Parametrik hipotez testleri. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 73-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Akyol, H. & Çoban Sural, Ü. (2021). Developing reading, reading comprehension and motivation: an action research study. Education and Science, 46(205), 69-92.
 • Bacha, N. N. (2002). Developing learners' academic writing skills in higher education: a study for educational reform, Language and Education, 16(3), 161-177.
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach’ın alfa katsayısı, iki değerli (0,1) ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.
 • Bağcı Ayrancı, B. (2021). Yazma eğitimi dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerileri üzerine etkisi. Journal of History School, 53, 2553-2569.
 • Bilge, H. ve Kalenderoğlu, İ. (2022). Okuma, yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 47(209), 25-53.
 • Brodahl, C., Hadjerrouit, S., & Hansen, N. K. (2011). Collaborative writing with web 2.0 technologies: education students' perceptions. Journal of Information Technology Education, 10, IIP73-IIP103.
 • Budak, Y. (2005). Metinlerin okunabilirlik düzeyinin saptanmasına yönelik eleştirel bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 76-87.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dayan, G. ve Girmen, P. (2018). Türkçe eğitimi yazma sürecinde dijital öyküleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education,6(3), 207–228.
 • Deniz, H. ve Demir, S. (2020). Öğrencilerin yazma kaygılarının yazma eğilimleriyle ilişkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 124-144.
 • Dysthe, O. (2007). How a reform affects writing in higher education. Studies in Higher Education, 32(2), 237-252. doi:10.1080/03075070701267285
 • Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 615-630.
 • Et, E. ve Çağlayan Dilber, N. (2022). Karikatürle yazma çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma başarısına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(2), 291-308.
 • Fidan, M. ve Yılmaz, A. (2021). Bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğinin öğrencilerin görüşleri vasıtasıyla değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 395-415.
 • Gambell, T. J. (1991). University education students’ self-perceptions of writing. Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l’éducation, 16(4), 420–433.
 • Göçer, A. (2016). Yazma eğitimi dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya karşı tutumlarına etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 343-352.
 • Grossman, P. L., Valencia, S. W., Evans, K., Thompson, C., Martin, S., & Place, N. (2000). Transitions into teaching: learning to teach writing in teacher education and beyond. Journal of Literacy Research, 32(4), 631–662.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 403- 419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kula Kartal, S. ve Mor Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Lavelle, E., & Zuercher, N. (2001). The writing approaches of university students. Higher Education, 42(3), 373–391.
 • Lea, M. R. & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: an academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172.
 • McGuire, L., Lay, K. & Peters, J. (2009). Pedagogy of reflective writing in professional education. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 9(1), 93–107.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Mete, F. (2015). Türkçe öğretmenliği bölümünde yazma eğitimi dersi: bilme ve uygulama karşılaştırması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 81-91.
 • Onan, B. (2012). Dil eğitiminin dil bilimsel temelleri: Ferdinand de Saussure’ün genel dilbilim kuramında dil eğitimiyle ilgili bulgular. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 219-243.
 • Özdemir, S. (2018). The levels of using reading strategies of the prospective teachers. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 296-315.
 • Ryan, M. (2011). Improving reflective writing in higher education: a social semiotic perspective, Teaching in Higher Education, 16(1), 99-111.
 • Street, B. V. (2015). Academic writing: theory and practice. Journal of Educational Issues, 1(2), 110-116.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1285-1299.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR, XXVII, 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). The effect of creative writing activities on the story writing skill. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 933-939.
 • Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(2), 274-290.
 • Türkben, T. ve Temizyürek, F. (2018). Etkileşimsel okuma modelini temel alan Türkçe öğretiminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Turkish Studies, 13(4), 1237-1268.
 • Ülper, H. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlığı profillerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 149-170.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yazılı Metinlerde Anlaşılırlığa Sınıf Düzeyinin, Cinsiyet Değişkeninin Etkisinin Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 121 - 134, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1182851

Öz

Metin yazabilmek ve yazılı metinleri anlayabilmek çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu nedenle metnin niteliği aynı zamanda metnin anlaşılmasında da etkilidir. Bu araştırmada iletişimsel, estetik ve akademik amaçlarla yazılan metinlerin anlaşılırlığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda sınıf düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin metinlerin anlaşılırlık durumuna etkisi gözlemlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Nicel yöntemlerden tarama modeli ve nitel yöntemlerden ise durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel yöntemler ve içerik analizi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre hem cinsiyet hem de sınıf düzeyi değişkenlerinin akademik metinlerin anlaşılırlığını etkilediği belirlenmiştir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazdıkları metinlerin genel olarak anlaşılır olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yazdığı akademik metinlerin, erkek öğrencilerin yazdığı akademik metinlere göre daha anlaşılır olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan dördüncü sınıf öğrencilerinin yazdığı akademik metinlerin, birinci sınıf öğrencilerinin yazdığı akademik metinlere göre daha anlaşılır olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ak, B. (2010). Parametrik hipotez testleri. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 73-82). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Akyol, H. & Çoban Sural, Ü. (2021). Developing reading, reading comprehension and motivation: an action research study. Education and Science, 46(205), 69-92.
 • Bacha, N. N. (2002). Developing learners' academic writing skills in higher education: a study for educational reform, Language and Education, 16(3), 161-177.
 • Bademci, V. (2006). Tartışmayı sonlandırmak: Cronbach’ın alfa katsayısı, iki değerli (0,1) ölçümlenmiş maddeler ile kullanılabilir. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 438-446.
 • Bağcı Ayrancı, B. (2021). Yazma eğitimi dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerileri üzerine etkisi. Journal of History School, 53, 2553-2569.
 • Bilge, H. ve Kalenderoğlu, İ. (2022). Okuma, yazma ve konuşmada akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 47(209), 25-53.
 • Brodahl, C., Hadjerrouit, S., & Hansen, N. K. (2011). Collaborative writing with web 2.0 technologies: education students' perceptions. Journal of Information Technology Education, 10, IIP73-IIP103.
 • Budak, Y. (2005). Metinlerin okunabilirlik düzeyinin saptanmasına yönelik eleştirel bir bakış. Eurasian Journal of Educational Research, 21, 76-87.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Dayan, G. ve Girmen, P. (2018). Türkçe eğitimi yazma sürecinde dijital öyküleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education,6(3), 207–228.
 • Deniz, H. ve Demir, S. (2020). Öğrencilerin yazma kaygılarının yazma eğilimleriyle ilişkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 124-144.
 • Dysthe, O. (2007). How a reform affects writing in higher education. Studies in Higher Education, 32(2), 237-252. doi:10.1080/03075070701267285
 • Epçaçan, C. (2018). Okuma ve anlama becerilerinin öğretim sürecine etkisi üzerine bir değerlendirme. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 615-630.
 • Et, E. ve Çağlayan Dilber, N. (2022). Karikatürle yazma çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma başarısına etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(2), 291-308.
 • Fidan, M. ve Yılmaz, A. (2021). Bilinmeyen kelimelerin öğretiminde kullanılan yöntemlerin etkililiğinin öğrencilerin görüşleri vasıtasıyla değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 395-415.
 • Gambell, T. J. (1991). University education students’ self-perceptions of writing. Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l’éducation, 16(4), 420–433.
 • Göçer, A. (2016). Yazma eğitimi dersinin Türkçe öğretmeni adaylarının yazmaya karşı tutumlarına etkisi. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 343-352.
 • Grossman, P. L., Valencia, S. W., Evans, K., Thompson, C., Martin, S., & Place, N. (2000). Transitions into teaching: learning to teach writing in teacher education and beyond. Journal of Literacy Research, 32(4), 631–662.
 • Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kayış, A. (2010). Güvenilirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), Spss uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (ss. 403- 419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kula Kartal, S. ve Mor Dirlik, E. (2016). Geçerlik kavramının tarihsel gelişimi ve güvenirlikte en çok tercih edilen yöntem: Cronbach Alfa Katsayısı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1865-1879.
 • Lavelle, E., & Zuercher, N. (2001). The writing approaches of university students. Higher Education, 42(3), 373–391.
 • Lea, M. R. & Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: an academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172.
 • McGuire, L., Lay, K. & Peters, J. (2009). Pedagogy of reflective writing in professional education. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 9(1), 93–107.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: MEB.
 • Mete, F. (2015). Türkçe öğretmenliği bölümünde yazma eğitimi dersi: bilme ve uygulama karşılaştırması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 81-91.
 • Onan, B. (2012). Dil eğitiminin dil bilimsel temelleri: Ferdinand de Saussure’ün genel dilbilim kuramında dil eğitimiyle ilgili bulgular. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 219-243.
 • Özdemir, S. (2018). The levels of using reading strategies of the prospective teachers. Bartın University Journal of Faculty of Education, 7(1), 296-315.
 • Ryan, M. (2011). Improving reflective writing in higher education: a social semiotic perspective, Teaching in Higher Education, 16(1), 99-111.
 • Street, B. V. (2015). Academic writing: theory and practice. Journal of Educational Issues, 1(2), 110-116.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1285-1299.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR, XXVII, 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). The effect of creative writing activities on the story writing skill. Educational Sciences: Theory & Practice, 11(1), 933-939.
 • Topuzkanamış, E. (2014). Yazma stratejileri öğretiminin Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarısına etkisi. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 3(2), 274-290.
 • Türkben, T. ve Temizyürek, F. (2018). Etkileşimsel okuma modelini temel alan Türkçe öğretiminin öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri üzerine etkisi. Turkish Studies, 13(4), 1237-1268.
 • Ülper, H. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlığı profillerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 149-170.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Toplam 37 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Fidan 0000-0002-9347-2992

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Fidan, M. (2023). Yazılı Metinlerde Anlaşılırlığa Sınıf Düzeyinin, Cinsiyet Değişkeninin Etkisinin Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(1), 121-134. https://doi.org/10.16916/aded.1182851

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.