Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Konuşma Becerisi Eğitimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 30 - 46, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1154934

Öz

Bu çalışmanın amacı konuşma becerisinin eğitimi konusunda Türkçe öğretmenlerinin nelere dikkat etmeleri gerektiğine dair likert tipi geçerli ve güvenilir bir öz yeterlik ölçeği geliştirmektir. 354 Türkçe öğretmenine uygulanan ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular, açımlayıcı faktör analizi ile sağlanmış ve 38 maddeden oluşan tek boyutlu bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin iç tutarlık (güvenirlik) Cronbach Alfa değeri .94 olarak saptanmıştır. Nicel analiz sonuçlarına göre “Konuşma Becerisi Eğitimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Ölçeği” olarak geliştirilen ölçme aracının, Türkçe öğretmenlerinin öz yeterliklerini ölçmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Altuntaş, İ. (2012). Yedinci sınıf Türkçe dersi konuşma eğitiminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: bir kavram analizi/Self-efficacy: a concept analysis. Turkısh Studies -International Periodical for The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 11(19), 63-80.
 • Aydın, İ. S. (2013). Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliklerine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 33-46.
 • Akçay, A. ve Baskın, S. (2017). Etkinliklerle hafta hafta konuşma eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akdağ, E. (2021). Konuşma eğitimi. G. Aytaş (Ed.), Türkçe eğitiminde anlama ve anlatma becerileri içinde (s. 113-143). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Baran, Ş. Ç. ve Diren, E. (2020). 5. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cömert, B. Ö. (2017). 2017 Türkçe dersi öğretim programında yer alan ortaokul düzeyindeki (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) konuşma becerisi kazanımlarına yönelik bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 1331-1344. DOI:10.14686/buefad.344547.
 • Deniz, K., Karagöl, E. ve Tarakcı, R. (2019). Konuşma kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1257-1269. DOI: 10.29228/TurkishStudies.22958.
 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.
 • Doğan, Y. (2015). Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların ders kitaplarında ele alınış sıklıklarına ilişkin eleştirel bir değerlendirme. D. Uçgun ve A. Balcı (Ed.), Akademik hayatının 25. yılında Türkçe eğitimi alanının ilk profesörü Murat Özbay’a armağan içinde (s. 463-474). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1 temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma öz yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(6). 651-665. DOI: 10.9761/JASSS1407.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınlar.
 • Lee W. S. (2005). Encyclopedia of schoolpsychology. London: Sage Publication.
 • Marangoz, M. M. (2014). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında konuşma eğitimi uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim Türkçe dersi 6, 7 ve 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları.
 • Şahin, A. (2015). Konuşma eğitimi, yöntemler-etkinlikler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Temizkan, M. (2017). Konuşma becerisi. F. Temizyürek, İ. Erdem ve M. Temizkan (Ed.), Konuşma eğitimi içinde. (s. 223). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.

The Turkish Teachers’ Self-Efficacy Scale on Speaking Skills Education: A Scale Development Study

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 30 - 46, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1154934

Öz

The aim of this study is to develop a valid and reliable Likert-type self-efficacy scale about what Turkish teachers should pay attention to in the education of speaking skills. The findings regarding the construct validity of the scale, which was applied to 354 Turkish teachers, were obtained by exploratory factor analysis and a one-dimensional structure consisting of 38 items emerged. The Cronbach alpha internal consistency (reliability) value of the scale was determined as .94. According to the results of the quantitative analysis, it was determined that the measurement tool developed as “The Turkish Teachers’ Self-Efficacy Scale on Speaking Skills Education” is a valid and reliable tool that can be used to measure the self-efficacy of Turkish teachers.

Kaynakça

 • Altuntaş, İ. (2012). Yedinci sınıf Türkçe dersi konuşma eğitiminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Arseven, A. (2016). Öz yeterlilik: bir kavram analizi/Self-efficacy: a concept analysis. Turkısh Studies -International Periodical for The Languages, Literature And History of Turkish or Turkic, 11(19), 63-80.
 • Aydın, İ. S. (2013). Öğretmen adaylarının konuşma öz yeterliklerine ilişkin ölçek geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 33-46.
 • Akçay, A. ve Baskın, S. (2017). Etkinliklerle hafta hafta konuşma eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akdağ, E. (2021). Konuşma eğitimi. G. Aytaş (Ed.), Türkçe eğitiminde anlama ve anlatma becerileri içinde (s. 113-143). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Baran, Ş. Ç. ve Diren, E. (2020). 5. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Anıttepe Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1971). Social learning theory. New York: General Learning Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cömert, B. Ö. (2017). 2017 Türkçe dersi öğretim programında yer alan ortaokul düzeyindeki (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) konuşma becerisi kazanımlarına yönelik bir çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 1331-1344. DOI:10.14686/buefad.344547.
 • Deniz, K., Karagöl, E. ve Tarakcı, R. (2019). Konuşma kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Turkish Studies Educational Sciences, 14(4), 1257-1269. DOI: 10.29228/TurkishStudies.22958.
 • Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.
 • Doğan, Y. (2015). Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların ders kitaplarında ele alınış sıklıklarına ilişkin eleştirel bir değerlendirme. D. Uçgun ve A. Balcı (Ed.), Akademik hayatının 25. yılında Türkçe eğitimi alanının ilk profesörü Murat Özbay’a armağan içinde (s. 463-474). Ankara: Pegem Akademi.
 • Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1 temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Katrancı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma öz yeterlik ölçeği: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. International Journal of Social Science, 6(6). 651-665. DOI: 10.9761/JASSS1407.
 • Kurudayıoğlu, M. (2013). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınlar.
 • Lee W. S. (2005). Encyclopedia of schoolpsychology. London: Sage Publication.
 • Marangoz, M. M. (2014). İlköğretim Türkçe ders kitaplarında konuşma eğitimi uygulamaları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim Türkçe dersi 6, 7 ve 8. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları.
 • Şahin, A. (2015). Konuşma eğitimi, yöntemler-etkinlikler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Temizkan, M. (2017). Konuşma becerisi. F. Temizyürek, İ. Erdem ve M. Temizkan (Ed.), Konuşma eğitimi içinde. (s. 223). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selmi DEMİRKOL
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2744-3912
Türkiye


Gıyasettin AYTAŞ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirkol, S. & Aytaş, G. (2023). Konuşma Becerisi Eğitimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Ölçeği Geliştirme Çalışması . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 11 (1) , 30-46 . DOI: 10.16916/aded.1154934

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.