Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of Turkish Language Arts Curricula Used Between 2006-2019 in terms of Writing Fluency Skills

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 199 - 215, 28.01.2022
https://doi.org/10.16916/aded.980671

Öz

The aim of this study was to examine and compare the place of writing fluency in Turkish language arts teaching curricula used in 2006, 2009, 2015, and 2019. In this qualitative study, document analysis was carried out and the findings are presented with descriptive statistics (frequency and percentage). In the findings of the study, no learning outcomes mentioning writing fluency as a term were found. There was only one learning outcome regarding the speed dimension of writing fluency. In terms of spelling, the learning outcomes related to accurate writing of words were relatively higher. It was also found that there are significant inconsistencies between the curricula and grade levels for the accuracy dimension of writing fluency. In general, it is concluded that writing fluency has been ignored for the last 15 years. The findings of the study are discussed by considering the related scientific literature. 

Kaynakça

 • Ahmed, Y. (2011). Developmental relations between reading and writing at the word, sentence and text levels: a latent change score analysis. (Yüksek lisans tezi). The Florida State University, Florida.
 • Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA.
 • Alamargot, D., ve Fayol, M. (2009). Modelling the development of written composition. R. Beard, M. Debra, M. Nystrand, ve J. Riley (Ed.), The SAGE handbook of writing development (1st ed.) içinde. Los Angeles: SAGE.
 • Appleton, A. (1992). Handwriting skills of children in third through sixth-grade:relationship to academic achievement. (Doktora tezi). Fordham University, New York.
 • Ballator, N., Farnum, M., ve Kaplan, B. (1999). NAEP 1996 trends in writing: fluency and writing conventions. Washington, DC: U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement National Center for Education Statistics.
 • Barnett, A., Stainthorp, R., Henderson, S., ve Scheib, B. (2006). Handwriting policy and practice in english primary schools: an exploratory study. London: Institute of Education, University of London.
 • Beard, R., Myhill, D., Riley, J., ve Nystrand, M. (Eds.) (2009). The SAGE handbook of writing development. Los Angeles: SAGE.
 • Berninger, V. W. (1999). Coordinating transcription and text generation in working memory during composing: automatic and constructive processes. Learning Disability Quarterly, 22(2), 99-112. doi:10.2307/1511269
 • Berninger, V. W., ve Fuller, F. (1992). Gender differences in orthographic, verbal, and compositional fluency: ımplications for assessing disabilities in primary grade children. Journal of School Psychology, 30, 363-382.
 • Bilge, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Bilge, H. (2019). Okuma, yazma ve konuşma akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Christensen, C. A. (2009). The critical role handwriting plays in the ability to produce high-quality written text. R. Beard, D. Myhill, J. Riley, & M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 284-299) içinde. London: SAGE.
 • Couvillion, P. M. (1985). The use of handwriting and copying rate for predicting academic achievement, academic performance and assignment completion. (Doktora tezi). The Florida State University, Florida.
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518.
 • Dockrell, J. (2009). Causes of delays and difficulties in the production of written text. R. Beard, D. Myhill, J. Riley, ve M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 489-505) içinde. Los Angeles: SAGE.
 • Eldeleklioğlu Onuk, D., ve Avcı, B. (2021). Okuma becerileri dersi öğretim programının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 343-359.
 • Galbraith, D. (2009). Writing about what we know: genereting ideas in writing. R. Beard, D. Myhill, J. Riley ve M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 48-64) içinde. London: SAGE.
 • Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P., ve Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of elementary school students: a new methodological approach. Journal of Educational Psychology, 89(1), 170-182.
 • Graham, S., ve Weintraub, N. (1996). A review of handwriting research: progress and prospects from 1980 to 1994. Educational Psychology Review, 8(1), 7-87.
 • Hayes, J. R. (2009). From idea to text. R. Beard, D. Myhill, M. Nystrand, ve J. Riley (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 65-79) içinde. London: SAGE.
 • Hestad, L. C. (2014). The impact of vocabulary instruction on writing fluency. (Doctoral Thesis). Walden University, Minnesota.
 • Hudson, R. F. (2002). Compositional fluency and spelling accuracy of second-grade students under six priming conditions. (Doktora tezi). University of Florida, Florida.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaynaş, E. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Lannin, A. A. (2007). Freewriting for fluency and flow in eighth and ninth grade reading classes. (Doktora tezi). University of Missouri, Columbia.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M., Huberman, M., ve Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3th ed.): Thousand Oaks: SAGE Publications.
 • Montgomery, D. (2005). Cohort analysis of writing in Year 7 following 2, 4 and 7 years of the National Literacy Strategy. British Educational Research Association Annual Conference’ta sunulan bildiri, London.
 • Montgomery, D. (2006). Spelling, handwriting and dyslexia: overcoming barriers to learning. London: Routledge.
 • National Comission on Writing. (2003). Report of the neglected "R" the need for a writing revoluation in America's schools and colleges. New York: College Entrance Examination Board.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London: SAGE Publications.
 • Sassoon, R. (2005). Handwriting: the way to teach it. London: Paul Chapman Publishing.
 • Sassoon, R. (2006). Handwriting problems in the secondary school. London: Paul Chapman Publishing.
 • Sawyer, C., Francis, M., ve Knight, E. (1992). Handwriting speed, specific learning difficulties and the GCSE. Educational Psychology in Practice, 8(2), 77-81.
 • Silverman, D. (2018). Doing qualitative research (5th ed.). London: SAGE Publications.
 • Stanovich, K. E. (2009). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 189(1-2), 23-55.
 • Wolfe-Quintero, K., Inagaki, S., ve Kim, H.-Y. (1998). Second language development in writing: measures of fluency, accuracy & complexity. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii at Manoa.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • YÖKTEZ. (2021). Lisansüstü tez veri tabanı. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ziviani, J., ve Elkins, J. (1984). An evaluation of handwriting performance. Educational Review, 36(3), 249-261.

2006-2019 Yılları Arasında Kullanılan Türkçe Öğretim Programlarının Akıcı Yazma Becerisi Açısından Karşılaştırılması

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 199 - 215, 28.01.2022
https://doi.org/10.16916/aded.980671

Öz

Bu çalışmanın hedefi 2006, 2009, 2015 ve 2019 Türkçe öğretim programlarındaki akıcı yazmanın yerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Nitel desende yürütülen çalışmada doküman incelemesi yapılmış ve bulgular betimleyici istatistiklerle (frekans ve yüzde) sunulmuştur. Çalışmanın bulgularında akıcı yazmanın terim olarak geçtiği hiçbir kazanıma rastlanmamıştır. Akıcı yazmanın hız boyutuyla ilgili sadece bir kazanımın olduğu; imlâ bakımından kelimelerin doğru yazılmasıyla ilgili kazanımların nispeten daha çok olduğu tespit edilmiştir. Akıcı yazmanın doğruluk boyutunda müfredatlar ve sınıf seviyeleri arasında önemli tutarsızlıkların olması da bulgular arasındadır. Genel olarak bakıldığında akıcı yazmanın son 15 yıldır göz ardı edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Ahmed, Y. (2011). Developmental relations between reading and writing at the word, sentence and text levels: a latent change score analysis. (Yüksek lisans tezi). The Florida State University, Florida.
 • Akyol, H. (2015). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA.
 • Alamargot, D., ve Fayol, M. (2009). Modelling the development of written composition. R. Beard, M. Debra, M. Nystrand, ve J. Riley (Ed.), The SAGE handbook of writing development (1st ed.) içinde. Los Angeles: SAGE.
 • Appleton, A. (1992). Handwriting skills of children in third through sixth-grade:relationship to academic achievement. (Doktora tezi). Fordham University, New York.
 • Ballator, N., Farnum, M., ve Kaplan, B. (1999). NAEP 1996 trends in writing: fluency and writing conventions. Washington, DC: U.S. Department of Education Office of Educational Research and Improvement National Center for Education Statistics.
 • Barnett, A., Stainthorp, R., Henderson, S., ve Scheib, B. (2006). Handwriting policy and practice in english primary schools: an exploratory study. London: Institute of Education, University of London.
 • Beard, R., Myhill, D., Riley, J., ve Nystrand, M. (Eds.) (2009). The SAGE handbook of writing development. Los Angeles: SAGE.
 • Berninger, V. W. (1999). Coordinating transcription and text generation in working memory during composing: automatic and constructive processes. Learning Disability Quarterly, 22(2), 99-112. doi:10.2307/1511269
 • Berninger, V. W., ve Fuller, F. (1992). Gender differences in orthographic, verbal, and compositional fluency: ımplications for assessing disabilities in primary grade children. Journal of School Psychology, 30, 363-382.
 • Bilge, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması. (Yüksek lisans tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Bilge, H. (2019). Okuma, yazma ve konuşma akıcılık ile okuduğunu anlama ve kelime hazinesi arasındaki ilişki. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Christensen, C. A. (2009). The critical role handwriting plays in the ability to produce high-quality written text. R. Beard, D. Myhill, J. Riley, & M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 284-299) içinde. London: SAGE.
 • Couvillion, P. M. (1985). The use of handwriting and copying rate for predicting academic achievement, academic performance and assignment completion. (Doktora tezi). The Florida State University, Florida.
 • Çamurcu, D. (2011). Yüksek öğrenimine yeni başlayan Türkçe eğitimi bölümü öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 29, 503-518.
 • Dockrell, J. (2009). Causes of delays and difficulties in the production of written text. R. Beard, D. Myhill, J. Riley, ve M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 489-505) içinde. Los Angeles: SAGE.
 • Eldeleklioğlu Onuk, D., ve Avcı, B. (2021). Okuma becerileri dersi öğretim programının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 343-359.
 • Galbraith, D. (2009). Writing about what we know: genereting ideas in writing. R. Beard, D. Myhill, J. Riley ve M. Nystrand (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 48-64) içinde. London: SAGE.
 • Graham, S., Berninger, V. W., Abbott, R. D., Abbott, S. P., ve Whitaker, D. (1997). Role of mechanics in composing of elementary school students: a new methodological approach. Journal of Educational Psychology, 89(1), 170-182.
 • Graham, S., ve Weintraub, N. (1996). A review of handwriting research: progress and prospects from 1980 to 1994. Educational Psychology Review, 8(1), 7-87.
 • Hayes, J. R. (2009). From idea to text. R. Beard, D. Myhill, M. Nystrand, ve J. Riley (Ed.), The SAGE handbook of writing development (pp. 65-79) içinde. London: SAGE.
 • Hestad, L. C. (2014). The impact of vocabulary instruction on writing fluency. (Doctoral Thesis). Walden University, Minnesota.
 • Hudson, R. F. (2002). Compositional fluency and spelling accuracy of second-grade students under six priming conditions. (Doktora tezi). University of Florida, Florida.
 • Kaptan, A. (2015). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ikna edici yazma beceri düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaynaş, E. (2014). Beşinci sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Lannin, A. A. (2007). Freewriting for fluency and flow in eighth and ninth grade reading classes. (Doktora tezi). University of Missouri, Columbia.
 • MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6,7,8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • MEB. (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları
 • MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB. (2019). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Miles, M., Huberman, M., ve Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook (3th ed.): Thousand Oaks: SAGE Publications.
 • Montgomery, D. (2005). Cohort analysis of writing in Year 7 following 2, 4 and 7 years of the National Literacy Strategy. British Educational Research Association Annual Conference’ta sunulan bildiri, London.
 • Montgomery, D. (2006). Spelling, handwriting and dyslexia: overcoming barriers to learning. London: Routledge.
 • National Comission on Writing. (2003). Report of the neglected "R" the need for a writing revoluation in America's schools and colleges. New York: College Entrance Examination Board.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London: SAGE Publications.
 • Sassoon, R. (2005). Handwriting: the way to teach it. London: Paul Chapman Publishing.
 • Sassoon, R. (2006). Handwriting problems in the secondary school. London: Paul Chapman Publishing.
 • Sawyer, C., Francis, M., ve Knight, E. (1992). Handwriting speed, specific learning difficulties and the GCSE. Educational Psychology in Practice, 8(2), 77-81.
 • Silverman, D. (2018). Doing qualitative research (5th ed.). London: SAGE Publications.
 • Stanovich, K. E. (2009). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 189(1-2), 23-55.
 • Wolfe-Quintero, K., Inagaki, S., ve Kim, H.-Y. (1998). Second language development in writing: measures of fluency, accuracy & complexity. Honolulu, Hawaii: University of Hawaii at Manoa.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • YÖKTEZ. (2021). Lisansüstü tez veri tabanı. Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
 • Ziviani, J., ve Elkins, J. (1984). An evaluation of handwriting performance. Educational Review, 36(3), 249-261.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Huzeyfe BİLGE
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7664-488X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
BİLGE, H. (2022). 2006-2019 Yılları Arasında Kullanılan Türkçe Öğretim Programlarının Akıcı Yazma Becerisi Açısından Karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 199-215. https://doi.org/10.16916/aded.980671

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.