Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Comparing the Reading Comprehension Skills on Screen and Paper of Primary School Students in Print and Digital Settings

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 4, 1039 - 1050, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.830865

Öz

The rapid advancement and development of technology today has affected educational environments. Letters and symbols that have been seen and interpreted from printed media for many years started to be read from digital media and reading from digital media has emerged. Differentiation of reading environments made it necessary to compare reading comprehension skills and to determine which environment is more successful to understand reading. The aim of this study is to compare sixth grade students' reading comprehension skills on screen and paper. The research was carried out by bringing together 397 sixth grade students who were studying in the public schools in Kütahya city center of the Ministry of National Education in 2017-2018 academic year. In this study, data was analyzed by using causal comparison design. As a result of the application, no significant difference was found between the students' levels of reading comprehension on screen and paper. 

Kaynakça

 • Akçayır, M. ve Dündar, H. (2012). Tablet vs. paper: The effect on learners’ reading performance. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 441-450.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 107-112.
 • Akkaya, N. (2015). Teacher candidates views on e-books and screen reading. International Journal of Languages Education and Tecahing, 3(2), 247-260.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Alevli, O. ve Duran, E. (2014). Students’ opinions: Digital text or printed text? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bangash, K. A., Haq, Z., & Khurram, A. B. (2019). Development of reading skill through activity based learning at grade – VI in khyber pakhtunkhwa. Bulletin of Education and Research, 41(1), 85-104.
 • Batluralkız, Ç. (2018). Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Batur, Z. (2014). Sosyalleşmenin bir aracı olarak anadili öğretimi: Anadili ders kitaplarındaki sosyalleşmeye yönelik tema ve kodlar (Türkçe ve Almanca örneğinde). Eğitim ve Bilim, 39(171), 167-179.
 • Bronnick, K., Mangen, A., & Walgermo, B. R. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effect on reading comrehension. International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • Buchner, A., Köpper, M., & Mayr, S. (2016). Reading from computer screen versus reading from paper: does it still make a difference? Ergonomics, 59(5), 614-632.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Weidong, M., Hao, C., Qing, H., & Fangyuan, Z. (2018). A scene recognition and semantic analysis approach to unhealthy sitting posture detection during screen-reading. Sensors, 18(9), 1-22.
 • Demir, M. K. ve Macit, İ. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kâğıttan okuma becerileri ile ekran okuma tercih düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 331-346.
 • Dillon, A. (1992). Reading from paper versus screens: A critical review of the empiricial literatüre. Ergonomics, 35(10), 1297-1326.
 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin elektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.
 • Elbaz, E., & Halamish, V. (2020). Children’s reading comprehension and metacomprehension on screen versus on paper. Computer and Education, 145, 1-11.
 • Ferreira, M. C., Sa, J. M., Santos, I. A., & Serpa, S. (2019). Reading on paper and scrolling text on a screen in academic learning. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(3), 135-143.
 • Grimshaw S., Dungworth N., McKnight, C., & Morris, A. (2007). Electronic books: children’s reading and comprehension. British Journal of Educational Technology, 38(4), 583–599.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • İltar, L. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kapağan, E. ve Kundakçı, M. (2015). Ortaöğretimde Türkçenin ana dil olarak öğretiminde sözlü ve yazılı metin oluşturma durumu. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-19.
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2016). 6-8. sınıf öğrencilerinin mecazlı dili anlama düzeyleri. Milli Eğitim, 45(210), 265-285.
 • Kazazoğlu, S. (2020). Is printed-text the best choice? A mixed-method case study on reading comprehension. Journal of Language And Linguistic Studies, 16(1), 458-473.
 • Keer, V. H., Valcke, M., & Wu, L. (2019). Factors associated with reading comprehension of secondary school students. Educational Sciences: Theory and Practice, 19(4), 34-47.
 • Kircz, G. J., Kreutzer, P., & Stoop, J. (2013). Reading and learning from screens versus print: A study in changing habits. New Library World, 9(10), 371-383.
 • Korkmaz, C.B. (2020) . Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde metin uyarlama. E. Boylu ve L. İltar (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi politika, program, yöntem ve öğretim kitabı içinde (s.123-145). Ankara: Pegem Akademi.
 • Lenhard, A., Lenhard, W., & Schroeders, U. (2017). Equivalence of screen versus print reading depends on task complexity and proficiency. Discourse Processes, Online First, 1-19.
 • Maden, A. ve Maden, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin ekran okumaya yönelik tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1305-1319.
 • Maden, S. (2013). Temel dil becerileri eğitiminde kullanılabilecek aktif öğrenme öğretimsel iş/taktikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 20-35.
 • Mangen, A., Schwippert, K., & Stole, H. (2020). Assessing children’s reading comprehension on paper and screen: A mode – effect study. Computer and Education, 153, 1-13.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurumu Başkanlığı.
 • Nichols, M. (2016). Reading and studying on the screen: An overview of literatüre toward good learning design practice. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 20(1), 33-43.
 • Nichols, M. (2018). Addendum: Reading and studying on the screen. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 22(2), 49-60.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Owusu-Acheaw, M., & Larson, G. A. (2014). Reading habits among students and its effect on academic performance: A study of students of Koforidua Polytechnic. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1-22.
 • Sönmez, H. (2019). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre okuduğunu anlama becerisinin incelenmesi. International Journal of Language Academy, 7(2), 127-146.
 • Ulu, H. ve Zelzele, E. B. (2018). Öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2608-2628.
 • Ulusoy, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde değer aktarımı ve e-okuma ”ekran okuma”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 401-418.

Basılı ve Dijital Ortamlarda Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 4, 1039 - 1050, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.830865

Öz

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve gelişmesi eğitim ortamlarını etkilemiştir. Uzun yıllar basılı ortamlardan görülerek anlamlandırılan harfler ve semboller dijital ortamlardan okunmaya başlanmış ve dijital okuma türü ortaya çıkmıştır. Okuma ortamlarının farklılaşması, okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmasını ve hangi ortamda okuduğunu anlamanın daha başarılı olduğunun tespit edilmesi durumunu gerekli hale getirmiştir. Bu araştırmada amaç altıncı sınıf öğrencilerinin ekrandan ve kâğıttan okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırma, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Kütahya il merkezinde bulunan devlet okullarında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 397 altıncı sınıf öğrencisi eşit gruplar haline getirilerek uygulanmıştır. Bu araştırmada verilerin analizinde nedensel karşılaştırma araştırması kullanılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda öğrenci grupları arasında ekrandan ve kâğıttan okuduğunu anlama başarı seviyeleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Akçayır, M. ve Dündar, H. (2012). Tablet vs. paper: The effect on learners’ reading performance. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(3), 441-450.
 • Akgöz, S., Ercan, İ. ve Kan, İ. (2004). Meta-analizi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30, 107-112.
 • Akkaya, N. (2015). Teacher candidates views on e-books and screen reading. International Journal of Languages Education and Tecahing, 3(2), 247-260.
 • Akyol, H. (2019). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Alevli, O. ve Duran, E. (2014). Students’ opinions: Digital text or printed text? International Journal of Language Academy, 2(2), 110-126.
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bangash, K. A., Haq, Z., & Khurram, A. B. (2019). Development of reading skill through activity based learning at grade – VI in khyber pakhtunkhwa. Bulletin of Education and Research, 41(1), 85-104.
 • Batluralkız, Ç. (2018). Basılı ve dijital ortamlarda ortaokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Batur, Z. (2014). Sosyalleşmenin bir aracı olarak anadili öğretimi: Anadili ders kitaplarındaki sosyalleşmeye yönelik tema ve kodlar (Türkçe ve Almanca örneğinde). Eğitim ve Bilim, 39(171), 167-179.
 • Bronnick, K., Mangen, A., & Walgermo, B. R. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effect on reading comrehension. International Journal of Educational Research, 58, 61-68.
 • Buchner, A., Köpper, M., & Mayr, S. (2016). Reading from computer screen versus reading from paper: does it still make a difference? Ergonomics, 59(5), 614-632.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Weidong, M., Hao, C., Qing, H., & Fangyuan, Z. (2018). A scene recognition and semantic analysis approach to unhealthy sitting posture detection during screen-reading. Sensors, 18(9), 1-22.
 • Demir, M. K. ve Macit, İ. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kâğıttan okuma becerileri ile ekran okuma tercih düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 331-346.
 • Dillon, A. (1992). Reading from paper versus screens: A critical review of the empiricial literatüre. Ergonomics, 35(10), 1297-1326.
 • Duran, E. ve Ertuğrul, B. (2012). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin elektronik ders kitaplarına yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 347-365.
 • Elbaz, E., & Halamish, V. (2020). Children’s reading comprehension and metacomprehension on screen versus on paper. Computer and Education, 145, 1-11.
 • Ferreira, M. C., Sa, J. M., Santos, I. A., & Serpa, S. (2019). Reading on paper and scrolling text on a screen in academic learning. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 8(3), 135-143.
 • Grimshaw S., Dungworth N., McKnight, C., & Morris, A. (2007). Electronic books: children’s reading and comprehension. British Journal of Educational Technology, 38(4), 583–599.
 • Güneş, F. (2014). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.
 • Güneş, F. (2016). Kâğıttan ekrana okuma alanındaki gelişmeler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-18.
 • İltar, L. (2018). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki okuma metinlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kapağan, E. ve Kundakçı, M. (2015). Ortaöğretimde Türkçenin ana dil olarak öğretiminde sözlü ve yazılı metin oluşturma durumu. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-19.
 • Karatay, H. (2014). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karatay, H. (2016). 6-8. sınıf öğrencilerinin mecazlı dili anlama düzeyleri. Milli Eğitim, 45(210), 265-285.
 • Kazazoğlu, S. (2020). Is printed-text the best choice? A mixed-method case study on reading comprehension. Journal of Language And Linguistic Studies, 16(1), 458-473.
 • Keer, V. H., Valcke, M., & Wu, L. (2019). Factors associated with reading comprehension of secondary school students. Educational Sciences: Theory and Practice, 19(4), 34-47.
 • Kircz, G. J., Kreutzer, P., & Stoop, J. (2013). Reading and learning from screens versus print: A study in changing habits. New Library World, 9(10), 371-383.
 • Korkmaz, C.B. (2020) . Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde metin uyarlama. E. Boylu ve L. İltar (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi politika, program, yöntem ve öğretim kitabı içinde (s.123-145). Ankara: Pegem Akademi.
 • Lenhard, A., Lenhard, W., & Schroeders, U. (2017). Equivalence of screen versus print reading depends on task complexity and proficiency. Discourse Processes, Online First, 1-19.
 • Maden, A. ve Maden, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin ekran okumaya yönelik tutumları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1305-1319.
 • Maden, S. (2013). Temel dil becerileri eğitiminde kullanılabilecek aktif öğrenme öğretimsel iş/taktikleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(2), 20-35.
 • Mangen, A., Schwippert, K., & Stole, H. (2020). Assessing children’s reading comprehension on paper and screen: A mode – effect study. Computer and Education, 153, 1-13.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurumu Başkanlığı.
 • Nichols, M. (2016). Reading and studying on the screen: An overview of literatüre toward good learning design practice. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 20(1), 33-43.
 • Nichols, M. (2018). Addendum: Reading and studying on the screen. Journal of Open, Flexible and Distance Learning, 22(2), 49-60.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Owusu-Acheaw, M., & Larson, G. A. (2014). Reading habits among students and its effect on academic performance: A study of students of Koforidua Polytechnic. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1-22.
 • Sönmez, H. (2019). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre okuduğunu anlama becerisinin incelenmesi. International Journal of Language Academy, 7(2), 127-146.
 • Ulu, H. ve Zelzele, E. B. (2018). Öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2608-2628.
 • Ulusoy, K. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde değer aktarımı ve e-okuma ”ekran okuma”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 401-418.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağrı Batluralkız 0000-0002-1098-6016

Esra Karakuş Tayşi 0000-0002-4669-6686

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Batluralkız, Ç., & Karakuş Tayşi, E. (2021). Basılı ve Dijital Ortamlarda Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Karşılaştırılması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1039-1050. https://doi.org/10.16916/aded.830865

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.