Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on the Suitability of LGS Turkish Questions to Turkish Language Teaching Program

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 632 - 654, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.852085

Öz

The purpose of this study is to determine the adequacy of the 2018 Turkish Language Questions in the 2018 High School Transition Exam in measuring whether the 8th grade achievements of the 2018 Turkish Lesson Curriculum are realized according to the teachers' opinions. For this purpose, the experiences and opinions of Turkish teachers were consulted. The study group of the research was created with a purposeful and easily accessible sampling method. The study group of the research consists of 58 Turkish teachers who work in different secondary schools in (Ağrı) city center and its districts. The data were obtained by using "semi-structured interview form" and "focus group interview" technique, which are among qualitative research data collection methods. Content analysis was used to analyze the data obtained from teachers. According to the findings, it was determined that the 2018 High School Transition Exam (HSTE), which was put into practice at the end of the 2018 academic year, was sufficient in measuring whether the achievements of the Turkish Education Program were achieved, but the acquisitions in some skill areas were neglected. Graph and table interpretation questions were included in the 2018 LGS questions. In terms of gain distribution of 2018 LGS Turkish questions, the most frequently mentioned gains in the questions are "T.8.3.25 makes inferences about what they read." 

Kaynakça

 • Anıl, D. ve Güzeller, C. O. (2011). Düzey belirleme sınavı Fen ve Teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-10
 • Atila, M. E. ve Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Bakırcı, H. ve Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Batur, Z., Ulutaş, M. ve Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PİSA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.
 • Birinci, D. K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-16
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık. Pivolka, 2(8), 4-11.
 • Çepni, S., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39.
 • Berberoğlu, G. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı seviye belirleme sınavı (SBS) uygulamalarının değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 2, 9-24.
 • Demirtaşlı, Ç. N. (2010). Açık uçlu soru formatı ve öğrenci izleme sistemi (ÖİS) akademik gelişimi izleme ve değerlendirme (AGİD) modülündeki kullanımı. Cito: Kuram ve Uygulama, 8, 22- 30.
 • Gündüver, A. ve Gökdaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin düzey belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 30-47
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E. ve Çimen, N. (2010). Düzey belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9(1), 316-330.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel.
 • Kılıç, Y. (2005). İlköğretim okullarında Türkçe eğitimi ile ilgili problemler üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 81-92.
 • Koç, N. (1978). Liselerde öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesi uygulamalarının etkinliğine ilişkin bir araştırma, Eğitim ve Bilim Dergisi, 3(14), 17-26.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Temel eğitimden orta öğretime geçiş. Erişim adresi: http://oges.meb.gov.tr/docs2104/sunum.pdf
 • Ocak, G., Akgül, A. ve Yıldız, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 37-55.
 • Özbay, M. (2003). "Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi". Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 59-69.
 • Özkan, M. ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(10), 441-453.
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
 • Snow, R. E. ve Lohman, D.F. (1989). Implications of cognitive psychology for educational measurement. In Linn, R. L. (Eds) Educational Measurement. MacMillan Publishing Company: NY.
 • Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri. International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklama sorularının karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207-220.
 • Üstüner, A. ve Şengül, M. (2004). Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 197-208.

LGS Türkçe Sorularının Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarına Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 2, 632 - 654, 27.04.2021
https://doi.org/10.16916/aded.852085

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen görüşlerine göre 2018 Liseye Geçiş Sınavı Türkçe sorularının 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı 8. sınıf kazanımlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmedeki yeterliğini belirlemektir. Bu amaç için Türkçe öğretmenlerinin deneyim ve görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, Ağrı ili Merkez ve ilçelerinden farklı ortaokullarda görev yapan 58 Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme formu” ve “odak grup görüşmesi” tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerden elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 2018 öğretim yılı sonunda uygulamaya konan 2018 Liseye Geçiş Sınavının (LGS), Türkçe Öğretim Programı kazanımlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede yeterli olduğu ancak bazı beceri alanlarına yönelik kazanımların ölçülmesinin ihmal edildiği belirlenmiştir. 2018 LGS’de ilk kez grafik ve tablo yorumlama sorularına da yer verilmiştir. 2018 LGS Türkçe sorularının ölçmeyi hedeflediği kazanımlar incelendiğinde en çok, “T.8.3.25 Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.” kazanımına yer verildiği görülmüştür.”

Kaynakça

 • Anıl, D. ve Güzeller, C. O. (2011). Düzey belirleme sınavı Fen ve Teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-10
 • Atila, M. E. ve Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124-140.
 • Bakırcı, H. ve Kırıcı, M. G. (2018). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavına ve bu sınavın kaldırılmasına yönelik fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 383-416.
 • Batur, Z., Ulutaş, M. ve Beyret, T. N. (2019). 2018 LGS Türkçe sorularının PİSA okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595-615.
 • Birinci, D. K. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarında ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8-16
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çellek, T. (2003). Sanat ve bilim eğitiminde yaratıcılık. Pivolka, 2(8), 4-11.
 • Çepni, S., Özsevgeç, T. ve Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157, 30-39.
 • Berberoğlu, G. (2009). Milli Eğitim Bakanlığı seviye belirleme sınavı (SBS) uygulamalarının değerlendirilmesi. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 2, 9-24.
 • Demirtaşlı, Ç. N. (2010). Açık uçlu soru formatı ve öğrenci izleme sistemi (ÖİS) akademik gelişimi izleme ve değerlendirme (AGİD) modülündeki kullanımı. Cito: Kuram ve Uygulama, 8, 22- 30.
 • Gündüver, A. ve Gökdaş, İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin düzey belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 30-47
 • Gündoğdu, K., Kızıltaş, E. ve Çimen, N. (2010). Düzey belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9(1), 316-330.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel.
 • Kılıç, Y. (2005). İlköğretim okullarında Türkçe eğitimi ile ilgili problemler üzerine bir araştırma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13, 81-92.
 • Koç, N. (1978). Liselerde öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirilmesi uygulamalarının etkinliğine ilişkin bir araştırma, Eğitim ve Bilim Dergisi, 3(14), 17-26.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2014). Temel eğitimden orta öğretime geçiş. Erişim adresi: http://oges.meb.gov.tr/docs2104/sunum.pdf
 • Ocak, G., Akgül, A. ve Yıldız, S. (2010). İlköğretim öğrencilerinin ortaöğretime geçiş sistemine (OGES) yönelik görüşleri (Afyonkarahisar örneği). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 37-55.
 • Özbay, M. (2003). "Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi". Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 59-69.
 • Özkan, M. ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(10), 441-453.
 • Sarıer, Y. (2010). Ortaöğretime giriş sınavları (OKS-SBS) ve PISA sonuçları ışığında eğitimde fırsat eşitliğinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 107-129.
 • Snow, R. E. ve Lohman, D.F. (1989). Implications of cognitive psychology for educational measurement. In Linn, R. L. (Eds) Educational Measurement. MacMillan Publishing Company: NY.
 • Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Taşkın, G. ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri. International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
 • Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklama sorularının karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207-220.
 • Üstüner, A. ve Şengül, M. (2004). Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 197-208.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehrali Calp 0000-0002-2261-4893

Cansu Alpkaya 0000-0002-0978-4206

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Calp, M., & Alpkaya, C. (2021). LGS Türkçe Sorularının Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımlarına Uygunluğu Üzerine Bir Çalışma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 632-654. https://doi.org/10.16916/aded.852085

Cited By
88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.