Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Book Sales Assistants and the Readable Book

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 559 - 571, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.705472

Öz

This research, which aims to put forth the book sales assistants’ views regarding the selection of children’s book having a readable quality, was conducted through a qualitative descriptive research approach. The universe of the research consists of 13 sales assistant who work in Ankara and have the working experience ranging between 1 year to 23 years. Convenience sampling was utilized during the research and interview technique was used as the data collection tool. The answers given for the questions in the interview form were recorded with tape recorder. Descriptive analysis technique, one of the qualitative data analysis techniques, was utilized for the analysis of the data acquired during research. According to the findings obtained as a result of the research, most of the participants, who have the experience of audible reading for children’s picture books, generally refer to positive effects occurred in the children. The assistants participating in the research state that mostly the children’s picture book aiming at value education are preferred. Generally, the parents come to the bookstores to examine and buy the children’s picture books. The majority of these parents is the mothers. Furthermore, it is mostly expressed that the mothers coming to the bookstores are mostly working, educated and from a high socioeconomic level. The sales assistants frequently state that they face questions about the appropriateness of the books to the child’ age, whether the book has any referrals to some socially delicate issues or not, the best-seller books and the prices of the books

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • Altunkaynak, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin kitap seçimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi Turkish Studies Educational Sciences, 13(9), 101-117.
 • Anderson, E., O'Flahavan, J. F., ve Guthrie, J. T. (1996). The influence of embedded word-study instruction, social context, and motivation of children’s independent reading and writing: A case study of 3 first-graders. Retrieved from ERIC database
 • Anderson, R. C., Wilson, P. T., ve Fielding, L. G. (1988). Growing in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly(23), 285-303.
 • Angeletti, N., Hall, C., ve Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. Retrieved from ERIC database.
 • Ateş, S. (2013). İlkokulda peritextual okumadan metinler arası okumaya resimli hikâye kitabı okuma süreci. International Journal of Human Science, 10(1), 1567-1585.
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç., ve Yıldırım, K. (2012). Okunabilir bir kitap nasıl seçilir? İlköğretim Online, 11(2), 319-331.
 • Cresswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Second edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. İ., ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Çılgın, A. S. (2006). Çocuğa büyülü bir dünyanın kapılarını açmak. Milli Eğitim(172), 175-182.
 • Demircan, C. (2006). Tübitak çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 12-27.
 • Durkin, D. (1993). Teaching them to read (6.bs.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Dwyer, J., ve Neuman, S. B. (2008). Selecting books for children birth through four: Adevelopmental approach. Early Childhood Education Journal, 35(6), 489-494.
 • Epspinosa, L. M., ve Burns, M. S. (2003). Early literacy for young children and English-language learners. Los Angeles: Paul. H. Brookes Publishing.
 • Erbay, F., ve Samur, A. Ö. (2010). Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5(4), 1063-1073.
 • Ergün, M., ve Gündüz, A. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi çocuk kitaplarını değerlendirmesi. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 23-29.
 • Ersoy, Ö., Avcı, N., ve Turla, A. (2006). Çocuklar için erken uyarıcı çevre. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ersoy, Ö., ve Bayraktar, V. (2015). Annelerin öğrenim durumlarına göre çocuklarını kitapla buluşturma konusundaki durumlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1406-1415.
 • Gönen, M. (1984). Okul öncesi çağı çocuğu ve resimli kitaplar. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 16(28), 20-21.
 • Hardman, M., ve Jones, L. (1999). Sharing books with babies: evaluation of an early literacy intervation. Educational Review, 51(3), 221-229.
 • Haris, V. J. (2008). Selecting books that children will want to read. The Reading Teacher(61), 426-430.
 • Harris, A. J., ve Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability (Ninth Edition). New York: Longman.
 • James, J. Y., ve Kormanski, L. M. (1999). Positive intergenerational picture books for young children. Young Children, 54(3), 32-38.
 • Kara, C. (2012). Çocuk kitabı seçiminde resimlemelerle ilgili olarak ebeveynin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 225-232.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kimmel, M. M., ve Segel, E. (1983). For reading out loud: A guide to sharing books with children. New York: Dela Corte Press.
 • Kuran, Ş. B., ve Ersözlü, Z. N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-17.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications, Inc.
 • Machado, J. M. (2003). Early childhood experiences in language arts: emerging literacy: Delmar Cengage Learning; 7th Edition.
 • MacNaughton, G., ve Williams, G. (2004). Teaching young children, choices in theory and practice. Milton Keynes, United Kingdom: Open University Press.
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2. bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Neydim, N. (2006). Çocuk edebiyatının durumu ve "100 temel eser" üzerine. Varlık Dergisi, 1189(3), 3-7.
 • Ninio, A. (1980). Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two subgroups in Israel. Child Development, 51(2), 587-590.
 • Öksüz, H. İ., Keskin, H. K., ve Çetinkaya, F. Ç. (2018). Sosyal medya platformlarında en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabının Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan değerler bakımından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(1), 13-31.
 • Özdemir, E. (1990). Okuma sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Padak, N., ve Rasinski, T. (2007). Is being wild about Harry enough? Encouraging independent reading at home. The Reading Teacher(61), 350-353.
 • Richards, L., ve Morse, J. M. (2007). Users guide for qualitative methods (2nd Ed.). Thousand Oaks: CA: Sage.
 • Rideout, V. J., Vandewater, E. A., ve Wartella, E. A. (2003). Zero to six: electronic media in the lives of infants, toddlers and preschoolers. Menlo Park, CA: Henry J: Kaiser Family Foundation.
 • Samur, A. Ö. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Schirmer, B. R., ve Lockman, A. S. (2001). How I do find a book to read? Middle and High School students use a rubric for self-selecting material for independent reading. Teaching Exceptional Children(34), 36-42.
 • Sever, S. (2011). Okuma kültürü edindirme sürecinde temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Smith, C., Tracy, E., ve Weber, L. (1998). Motivating independent reading: The route to a lifetime of education. Retrieved from ERIC database.
 • Şahin, F. T., ve Tutkun, C. (2016). Okul öncesi dönemde anne, baba, çocuk ve kitap. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2373-2390.
 • Turan, F., Gönen, M., ve Aydos, E. H. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının resimli öykü kitaplarını seçme konusunda yeterlik düzeyleri ve kendi yeterliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 400-422.
 • Tutkun, C., ve Şahin, F. T. (2016). Anne, baba ve çocukların doğal gözlemleri: Bir kitapçı ortamında anne çocuk mu? baba çocuk mu? . Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2293-2308.
 • Tür, G. (1999). Okul öncesi eğitimde kitap seçimi. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • White, H. (2005). Developing literacy skills in the early years. London: A Practical Guide.
 • Wutz, J. A., ve Wedwick, L. (2005). Bookmatch: Scaffolding book selection book for independent reading. International Reading Association, 59(1), 16-32. doi: 10.1598/RT.59.1.3
 • Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 62-71.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükselen, A., Yumuş, M., ve Işık, E. (2016). Çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin okul öncesi eğitimcilerin görüşleri. Başkent university journal of education, 3(2), 161-168.

Kitap Satış Danışmanları ve Okunabilir Kitap

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 559 - 571, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.705472

Öz

Kitap satış danışmanlarının, okunabilir nitelikteki çocuk kitaplarının seçimlerine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma betimsel nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilindeki farklı kitap satış merkezlerinde çalışan, bir ile 23 yıl aralığında kitap satış danışmanlığı yapan toplam 13 satış elemanı oluşturmaktadır ve araştırmada kolay ulaşılabilir örneklem tekniği tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmaktadır. Görüşme formunda yer alan sorulara kitap satış elemanlarının vermiş oldukları cevaplar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi tekniklerinden olan betimsel analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre, resimli çocuk kitabını sesli olarak okuma deneyimine sahip katılımcıların birçoğu çocuklarda meydana gelen olumlu etkilerden bahsetmektedir. Araştırmaya katılan danışmanlar genellikle değer öğretimine yönelik resimli çocuk kitaplarının tercih edildiğini bildirmektedir. Resimli çocuk kitaplarını incelemek ve satın almak için genellikle ebeveynler gelmektedir. Bu ebeveynler arasında da çoğunluğu anneler oluşturmaktadır. Ayrıca gelen annelerin çalışan, eğitimli ve yüksek sosyoekonomik düzeyden olduğu yönünde görüşler sıklıkla belirtilmiştir. Kitap satış danışmanları, genellikle kitapların çocuğun yaşına uygunluğu, toplumsal olarak hassas olunan konulara değinmeme, çok satan kitaplar ve fiyat ile ilgili sorularla karşılaştıklarını bildirmişlerdir.

Kaynakça

 • Kaynaklar
 • Altunkaynak, M. (2018). İlkokul öğrencilerinin kitap seçimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi Turkish Studies Educational Sciences, 13(9), 101-117.
 • Anderson, E., O'Flahavan, J. F., ve Guthrie, J. T. (1996). The influence of embedded word-study instruction, social context, and motivation of children’s independent reading and writing: A case study of 3 first-graders. Retrieved from ERIC database
 • Anderson, R. C., Wilson, P. T., ve Fielding, L. G. (1988). Growing in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly(23), 285-303.
 • Angeletti, N., Hall, C., ve Warmac, E. (1996). Improving elementary students’ attitudes toward recreational reading. Retrieved from ERIC database.
 • Ateş, S. (2013). İlkokulda peritextual okumadan metinler arası okumaya resimli hikâye kitabı okuma süreci. International Journal of Human Science, 10(1), 1567-1585.
 • Ateş, S., Çetinkaya, Ç., ve Yıldırım, K. (2012). Okunabilir bir kitap nasıl seçilir? İlköğretim Online, 11(2), 319-331.
 • Cresswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (Second edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
 • Çetinkaya, F. Ç., Öksüz, H. İ., ve Öztürk, M. (2018). Etkileşimli okuma ve kelime hazinesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(60), 705-715.
 • Çılgın, A. S. (2006). Çocuğa büyülü bir dünyanın kapılarını açmak. Milli Eğitim(172), 175-182.
 • Demircan, C. (2006). Tübitak çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 12-27.
 • Durkin, D. (1993). Teaching them to read (6.bs.). Boston: Allyn & Bacon.
 • Dwyer, J., ve Neuman, S. B. (2008). Selecting books for children birth through four: Adevelopmental approach. Early Childhood Education Journal, 35(6), 489-494.
 • Epspinosa, L. M., ve Burns, M. S. (2003). Early literacy for young children and English-language learners. Los Angeles: Paul. H. Brookes Publishing.
 • Erbay, F., ve Samur, A. Ö. (2010). Anne ve babaların çocuk kitapları hakkındaki genel görüşleri ile çocukların alıcı dil gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 5(4), 1063-1073.
 • Ergün, M., ve Gündüz, A. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi çocuk kitaplarını değerlendirmesi. Dünya'daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(1), 23-29.
 • Ersoy, Ö., Avcı, N., ve Turla, A. (2006). Çocuklar için erken uyarıcı çevre. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Ersoy, Ö., ve Bayraktar, V. (2015). Annelerin öğrenim durumlarına göre çocuklarını kitapla buluşturma konusundaki durumlarının incelenmesi. İlköğretim Online, 14(4), 1406-1415.
 • Gönen, M. (1984). Okul öncesi çağı çocuğu ve resimli kitaplar. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 16(28), 20-21.
 • Hardman, M., ve Jones, L. (1999). Sharing books with babies: evaluation of an early literacy intervation. Educational Review, 51(3), 221-229.
 • Haris, V. J. (2008). Selecting books that children will want to read. The Reading Teacher(61), 426-430.
 • Harris, A. J., ve Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability (Ninth Edition). New York: Longman.
 • James, J. Y., ve Kormanski, L. M. (1999). Positive intergenerational picture books for young children. Young Children, 54(3), 32-38.
 • Kara, C. (2012). Çocuk kitabı seçiminde resimlemelerle ilgili olarak ebeveynin dikkat etmesi gereken başlıca unsurlar. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 1(1), 225-232.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kimmel, M. M., ve Segel, E. (1983). For reading out loud: A guide to sharing books with children. New York: Dela Corte Press.
 • Kuran, Ş. B., ve Ersözlü, Z. N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-17.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. California: Sage Publication.
 • Lincoln, Y. S., ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. California: Sage Publications, Inc.
 • Machado, J. M. (2003). Early childhood experiences in language arts: emerging literacy: Delmar Cengage Learning; 7th Edition.
 • MacNaughton, G., ve Williams, G. (2004). Teaching young children, choices in theory and practice. Milton Keynes, United Kingdom: Open University Press.
 • Miles, M, B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2. bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Neydim, N. (2006). Çocuk edebiyatının durumu ve "100 temel eser" üzerine. Varlık Dergisi, 1189(3), 3-7.
 • Ninio, A. (1980). Picture-book reading in mother-infant dyads belonging to two subgroups in Israel. Child Development, 51(2), 587-590.
 • Öksüz, H. İ., Keskin, H. K., ve Çetinkaya, F. Ç. (2018). Sosyal medya platformlarında en fazla önerilen 15 resimli çocuk kitabının Hayat Bilgisi Programı’nda yer alan değerler bakımından incelenmesi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 6(1), 13-31.
 • Özdemir, E. (1990). Okuma sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Padak, N., ve Rasinski, T. (2007). Is being wild about Harry enough? Encouraging independent reading at home. The Reading Teacher(61), 350-353.
 • Richards, L., ve Morse, J. M. (2007). Users guide for qualitative methods (2nd Ed.). Thousand Oaks: CA: Sage.
 • Rideout, V. J., Vandewater, E. A., ve Wartella, E. A. (2003). Zero to six: electronic media in the lives of infants, toddlers and preschoolers. Menlo Park, CA: Henry J: Kaiser Family Foundation.
 • Samur, A. Ö. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının nitelikli çocuk edebiyatı eserlerini seçebilme yetkinlikleri 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Schirmer, B. R., ve Lockman, A. S. (2001). How I do find a book to read? Middle and High School students use a rubric for self-selecting material for independent reading. Teaching Exceptional Children(34), 36-42.
 • Sever, S. (2011). Okuma kültürü edindirme sürecinde temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Smith, C., Tracy, E., ve Weber, L. (1998). Motivating independent reading: The route to a lifetime of education. Retrieved from ERIC database.
 • Şahin, F. T., ve Tutkun, C. (2016). Okul öncesi dönemde anne, baba, çocuk ve kitap. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2373-2390.
 • Turan, F., Gönen, M., ve Aydos, E. H. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının resimli öykü kitaplarını seçme konusunda yeterlik düzeyleri ve kendi yeterliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 400-422.
 • Tutkun, C., ve Şahin, F. T. (2016). Anne, baba ve çocukların doğal gözlemleri: Bir kitapçı ortamında anne çocuk mu? baba çocuk mu? . Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2293-2308.
 • Tür, G. (1999). Okul öncesi eğitimde kitap seçimi. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama.
 • White, H. (2005). Developing literacy skills in the early years. London: A Practical Guide.
 • Wutz, J. A., ve Wedwick, L. (2005). Bookmatch: Scaffolding book selection book for independent reading. International Reading Association, 59(1), 16-32. doi: 10.1598/RT.59.1.3
 • Yağcı, Y. (2007). Çocuk ve gençlerin kitaba ulaşmasındaki köprüler. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 62-71.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yükselen, A., Yumuş, M., ve Işık, E. (2016). Çocuk kitabı seçme kriterlerine ilişkin okul öncesi eğitimcilerin görüşleri. Başkent university journal of education, 3(2), 161-168.
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatih Çetin Çetinkaya 0000-0002-9843-6747

Mücahit Durmaz 0000-0001-7509-2059

Halil İbrahim Öksüz 0000-0003-4338-297X

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, F. Ç., Durmaz, M., & Öksüz, H. İ. (2020). Kitap Satış Danışmanları ve Okunabilir Kitap. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 559-571. https://doi.org/10.16916/aded.705472

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.