Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Akıcı Okuma ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 543 - 558, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.696790

Öz

Araştırmada akıcı okuma ile ilgili lisansüstü tezlerin tespit edilmesi ve çeşitli açılardan analiz edilerek eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın veri kaynağını, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezinde yer alan akıcı okuma üzerine, 2020 yılına kadar, hazırlanmış olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Veri kaynağını oluşturan tezler, Ulusal Tez Merkezi genel ağ sayfası taranarak tespit edilmiştir. Araştırmada, yayın sınıflama formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, akıcı okuma ile ilgili 2009 yılından bu yana 43 farklı tezin hazırlandığı tespit edilmiştir. Akıcı okumayla ilgili en fazla 2019 yılında tez yazıldığı, bu tezlerin daha çok Gazi Üniversitesi’nin lisansüstü programlarında hazırlandığı görülmüştür. Bununla birlikte akıcı okumaya dair tezlerde daha çok akıcı okuma becerisini geliştirme konusunun tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca ulaşılan sonuçlar akıcı okumaya yönelik tezlerde nicel araştırma desenlerine ve bu desenlere bağlı olarak ise ölçek, test, envanter gibi araçların kullanılmasına dair bir eğilimin olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198.
 • Aktas, E. ve Çankal, A. O. (2019). Akıcı Okuma stratejilerinin 4.sınıf Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerisine ve okuma motivasyonuna etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks 11(1), 85-114.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7- 21.
 • Alderson, J. C. (2005). Assessing reading. Cambridge: Cambridge Universty Press.
 • Bashir, A. S. ve Hook, P. E. (2009). Fluency: A key link between word identification and comprehension. Language, Speech, and Hearıng Servıces In Schools, 40, 196-200.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2016). Child-centered reading intervention: See, talk, dictate, read, write!, International Electronic Journalof Elementary Education, 8(4), 601-616.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H.K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceran, D., Aydın, M. ve Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: bir içerik analizi çalışması Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3),2377-2392.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D., Erdoğan, T. ve Uzuner, F. G. (2011). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 111-131.
 • Ellis, W. A. (2009). The Impact of C-PEC (choral reading, partner reading, echo reading and performance of text) on third grade fluency and comprehension development. Doctoral dissertation. USA: University of Memphis.
 • Foorman, B. R., Koon,S. K.,Petscher, Y., Mitchell, A. ve Truekenmiller, A. (2015).Examining general and specific factors in the dimensionalityof oral language and reading in 4th–10th grades, Journal of Educational Psychology, 107(3), 884–899.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K., & Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. Scientific Studies of Reading, 5(3), 239-256.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177- 199.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri -I-. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XIII, 7-17.
 • Herberg, J., McLoughlin, T. F., Derby, K. M. & Weber, K. P. (2012). The effects of repeated readings and flashcard error drill the reading accuracy and fluency with rural middle school student with learning disabilities. Academic Research International, 2(3), 388-393.
 • Hubhard, H. (2009). Readers theater: A means to improving the reading fluency rates of second and third grade students with learning disabilities. Master thesis. The California State University.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Yay.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019). Okuma alanındaki araştırmaların bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 781-799.
 • Kaya, D. ve Yıldırım, K. (2016) Dördüncü sınıf öğrencilerin akıcı okumalarının basit ve çıkarımsal anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 416-430.
 • Kaya, D., ve Yıldırım, K. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerde cinsiyet nasıl bir rol oynamaktadır?. Journal of Human Sciences, 15(2), 931-942.
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Klauda, S. L., and Guthrie, J., T. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100, 310–321. doi: 10.1037/0022-0663.100.2.310
 • Lepola, J., Lynch, J., Kiuru, N., Laakkonen, E. ve Nurmi, P. (2016). Early oral language comprehension, task orientation, and foundational reading skills as predictors of grade 3 reading comprehension. Reading Research Quarterly, 51(4), 373–390.
 • Lerner, J. (2000). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (8th ed.). Boston:Houghton Mifflin.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Morris, D. & Gaffney, M. (2011). Building reading fluency in a learning-disabled middle school reader. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 331–341.
 • Nichols, W. D., Rupley, W. H., & Rasinski, T. (2009). Fluency in learning to read for meaning: Going beyond repeated readings. Literacy Research and Instruction, 48(1), 1-13.
 • Nunez, L. D. (2009). An analysis of the relationship of reading fluency, comprehension, and Word recognition to student achievement. Doctoral Dissertation, Tarleton State University.
 • Paige, D. D. & Magpuri-Lavell, T. (2014). Reading Fluency in the middle and secondary grades. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 83-96.
 • Paige, D. D., Rasinski, T. V. & Magpuri-Lavell, T. (2012). If fluent expressive reading important for high school readers? Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56, 67-76.
 • Pey. K.C., Min, L.H. &Wah, L.L. (2014). Relationship between oral reading fluency and reading comprehension among ESL students. GEMA Online Journal of Language Studies, 14(3), 19-32. http://dx.doi.org/10.17576/GEMA-2014-1403-02.
 • Piper, B. & Zuilkowski, S.S. (2015). Assessing reading fluency in Kenya: Oral or silent assessment?. International Review of Education, 61(2), 153-171
 • Rasinski, T. (2006). Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and prosody. The Reading Teacher, 59(7), 704-706.
 • Rasinski, T. V. (1990). Effects of repeated reading and listening while reading on reading fluency. The Journal of Educational Research, 83 (3), 147-150.
 • Rasinski, T., Padak, N. D., McKeon, C. A., Wilfong, J. A., Friedauer, J.A. & Heim, P. (2005). Is reading fluency a key for successful high school reading? Journal of Adolescent and Adult Literacy, 49(1), 22-27.
 • Rasinski, T., Samuels, S. J., Hiebert, E., Petscher, Y., & Feller, K. (2011). The relationship between a silent reading fluency instructional protocol on students’ reading comprehension and achievement in an urban school setting. Reading Psychology, 32, 75–97.
 • Rasinski, T.V. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61, 46–51.
 • Reutzel, D. R. & Cooter, R. B. (1996). Teaching children to read: From basals to books. Colombus: Merrill-Prentice Hall Publishing Company.
 • Samuel, S.J. (2006). Reading fluency. Rasinski,T., Blachowicz, C., & Lems, K.(Ed.), Fluency instruction. The Guılford Press, London.
 • Schall, M., Skinner, J. H., Cazzell, S., Ciancio, D., Ruddy, J. & Thompson, K. (2016). Extending Research on Oral Reading Fluency Measures, Reading Speed and Comprehension. Contemporary School Psychology, 20(3), 262-269.
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, [Special Edition], 1-22.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A Metaanalysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261.
 • Ulu, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma, basit anlama ve çıkarımsal anlama düzeylerinin problem çözme başarısına etkilerini açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Eğitim ve Bilim, 41(186), 93-117.
 • Utchell, L., A., Schmitt, A., J., McCallum, E., McGoey, K. E. & Piselli, K. (2016). Ability of early literacy measures to predict future state assessment performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 34(6), 511–523.
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 70-83.
 • Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı sessiz sözcük okuma testinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), 1767-1781.
 • Wilger, M. P. (2008). Reading fluency: A bridge from decoding to comprehension research brief. Ottawa: Outoskills.
 • Yamaç, A. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları, akıcılıkları, motivasyonları ve okuduğunu anlamaları arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 43(194), 225-243.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatreas an approach to classroom fluency ınstruction. The Reading Teacher, 63(1), 4–13.
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 124-134.

The Research Trends of Postgraduate Theses on Fluent Reading: A Descriptive Analysis Study

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 543 - 558, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.696790

Öz

In the study, it is aimed to determine the tendencies of graduate theses related to fluent reading. The research was carried out according to descriptive content analysis method was used. The data source of the research consists of postgraduate theses on fluent reading in the Council of Higher Education National Thesis Center, prepared until the 2020. The data source of the research was created by scanning through the National Thesis Center website. In the study publication classification form was used. The form has been arranged in accordance with the purpose and content of the study. The data were evaluated in accordance with the stages of the content analysis method. As a result of the research, it was determined that 43 different theses about fluent reading have been prepared since 2009. It has been observed that a thesis about fluent reading was prepared most in 2019 and these theses were mostly carried out in Gazi University's postgraduate programs. In addition, it was determined that the topic of developing fluent reading skills was preferred in theses on fluent reading. It is determined that quantitative research patterns are applied in the theses on reading fluent reading. In addition, it was determined that tools using such as scale, test and inventory.

Kaynakça

 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M.A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 40(178), 183-198.
 • Aktas, E. ve Çankal, A. O. (2019). Akıcı Okuma stratejilerinin 4.sınıf Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerisine ve okuma motivasyonuna etkisi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal of World of Turks 11(1), 85-114.
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Akyol, H. ve Kodan, H. (2016). Okuma güçlüğünün giderilmesine yönelik bir uygulama: Akıcı okuma stratejilerinin kullanımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 7- 21.
 • Alderson, J. C. (2005). Assessing reading. Cambridge: Cambridge Universty Press.
 • Bashir, A. S. ve Hook, P. E. (2009). Fluency: A key link between word identification and comprehension. Language, Speech, and Hearıng Servıces In Schools, 40, 196-200.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş, G. (2016). Child-centered reading intervention: See, talk, dictate, read, write!, International Electronic Journalof Elementary Education, 8(4), 601-616.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H.K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227-244.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ceran, D., Aydın, M. ve Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: bir içerik analizi çalışması Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3),2377-2392.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ekiz, D., Erdoğan, T. ve Uzuner, F. G. (2011). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 111-131.
 • Ellis, W. A. (2009). The Impact of C-PEC (choral reading, partner reading, echo reading and performance of text) on third grade fluency and comprehension development. Doctoral dissertation. USA: University of Memphis.
 • Foorman, B. R., Koon,S. K.,Petscher, Y., Mitchell, A. ve Truekenmiller, A. (2015).Examining general and specific factors in the dimensionalityof oral language and reading in 4th–10th grades, Journal of Educational Psychology, 107(3), 884–899.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hosp, M. K., & Jenkins, J. R. (2001). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. Scientific Studies of Reading, 5(3), 239-256.
 • Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş. (Çev. Ed: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M. ve Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 177- 199.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Güzel, A. (2003). Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümünün kuruluşu ve hedefleri -I-. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XIII, 7-17.
 • Herberg, J., McLoughlin, T. F., Derby, K. M. & Weber, K. P. (2012). The effects of repeated readings and flashcard error drill the reading accuracy and fluency with rural middle school student with learning disabilities. Academic Research International, 2(3), 388-393.
 • Hubhard, H. (2009). Readers theater: A means to improving the reading fluency rates of second and third grade students with learning disabilities. Master thesis. The California State University.
 • Kaptan, S. (1973). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Yay.
 • Karagöz, B. ve Şeref, İ. (2019). Okuma alanındaki araştırmaların bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 781-799.
 • Kaya, D. ve Yıldırım, K. (2016) Dördüncü sınıf öğrencilerin akıcı okumalarının basit ve çıkarımsal anlama düzeylerine göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 416-430.
 • Kaya, D., ve Yıldırım, K. (2018). Akıcı okuma ve okuduğunu anlama arasındaki ilişkilerde cinsiyet nasıl bir rol oynamaktadır?. Journal of Human Sciences, 15(2), 931-942.
 • Keskin, H.K. ve Akyol, H. (2014). Yapılandırılmış okuma yönteminin okuma hızı, doğru okuma ve sesli okuma prozodisi üzerindeki etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(4), 107-119.
 • Klauda, S. L., and Guthrie, J., T. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100, 310–321. doi: 10.1037/0022-0663.100.2.310
 • Lepola, J., Lynch, J., Kiuru, N., Laakkonen, E. ve Nurmi, P. (2016). Early oral language comprehension, task orientation, and foundational reading skills as predictors of grade 3 reading comprehension. Reading Research Quarterly, 51(4), 373–390.
 • Lerner, J. (2000). Learning disabilities: Theories, diagnosis, and teaching strategies (8th ed.). Boston:Houghton Mifflin.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Morris, D. & Gaffney, M. (2011). Building reading fluency in a learning-disabled middle school reader. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 54(5), 331–341.
 • Nichols, W. D., Rupley, W. H., & Rasinski, T. (2009). Fluency in learning to read for meaning: Going beyond repeated readings. Literacy Research and Instruction, 48(1), 1-13.
 • Nunez, L. D. (2009). An analysis of the relationship of reading fluency, comprehension, and Word recognition to student achievement. Doctoral Dissertation, Tarleton State University.
 • Paige, D. D. & Magpuri-Lavell, T. (2014). Reading Fluency in the middle and secondary grades. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 83-96.
 • Paige, D. D., Rasinski, T. V. & Magpuri-Lavell, T. (2012). If fluent expressive reading important for high school readers? Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56, 67-76.
 • Pey. K.C., Min, L.H. &Wah, L.L. (2014). Relationship between oral reading fluency and reading comprehension among ESL students. GEMA Online Journal of Language Studies, 14(3), 19-32. http://dx.doi.org/10.17576/GEMA-2014-1403-02.
 • Piper, B. & Zuilkowski, S.S. (2015). Assessing reading fluency in Kenya: Oral or silent assessment?. International Review of Education, 61(2), 153-171
 • Rasinski, T. (2006). Reading fluency instruction: Moving beyond accuracy, automaticity, and prosody. The Reading Teacher, 59(7), 704-706.
 • Rasinski, T. V. (1990). Effects of repeated reading and listening while reading on reading fluency. The Journal of Educational Research, 83 (3), 147-150.
 • Rasinski, T., Padak, N. D., McKeon, C. A., Wilfong, J. A., Friedauer, J.A. & Heim, P. (2005). Is reading fluency a key for successful high school reading? Journal of Adolescent and Adult Literacy, 49(1), 22-27.
 • Rasinski, T., Samuels, S. J., Hiebert, E., Petscher, Y., & Feller, K. (2011). The relationship between a silent reading fluency instructional protocol on students’ reading comprehension and achievement in an urban school setting. Reading Psychology, 32, 75–97.
 • Rasinski, T.V. (2004). Creating fluent readers. Educational Leadership, 61, 46–51.
 • Reutzel, D. R. & Cooter, R. B. (1996). Teaching children to read: From basals to books. Colombus: Merrill-Prentice Hall Publishing Company.
 • Samuel, S.J. (2006). Reading fluency. Rasinski,T., Blachowicz, C., & Lems, K.(Ed.), Fluency instruction. The Guılford Press, London.
 • Schall, M., Skinner, J. H., Cazzell, S., Ciancio, D., Ruddy, J. & Thompson, K. (2016). Extending Research on Oral Reading Fluency Measures, Reading Speed and Comprehension. Contemporary School Psychology, 20(3), 262-269.
 • Sözbilir, M. ve Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, [Special Edition], 1-22.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading: A Metaanalysis. Remedial and Special Education, 25(4), 252-261.
 • Ulu, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma, basit anlama ve çıkarımsal anlama düzeylerinin problem çözme başarısına etkilerini açıklayan bir yapısal eşitlik modeli. Eğitim ve Bilim, 41(186), 93-117.
 • Utchell, L., A., Schmitt, A., J., McCallum, E., McGoey, K. E. & Piselli, K. (2016). Ability of early literacy measures to predict future state assessment performance. Journal of Psychoeducational Assessment, 34(6), 511–523.
 • Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 70-83.
 • Ülper, H. ve Yağmur, K. (2016). Akıcı sessiz sözcük okuma testinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 581-593.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. ve Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), 1767-1781.
 • Wilger, M. P. (2008). Reading fluency: A bridge from decoding to comprehension research brief. Ottawa: Outoskills.
 • Yamaç, A. ve Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları, akıcılıkları, motivasyonları ve okuduğunu anlamaları arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 43(194), 225-243.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. Sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatreas an approach to classroom fluency ınstruction. The Reading Teacher, 63(1), 4–13.
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 124-134.
Toplam 60 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslı Maden 0000-0002-3336-0198

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Maden, A. (2020). Akıcı Okuma ile İlgili Lisansüstü Tezlerin Araştırma Eğilimleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 543-558. https://doi.org/10.16916/aded.696790

Cited By88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.