Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Birleştirilmiş Sınıflarda Metin İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 170 - 195, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.646985

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersi metin işleme
sürecinin hazırlık, anlama, zihinde yapılandırma, kendini ifade etme, ölçme ve
değerlendirme aşamalarına dair birleştirilmiş sınıflarda yapılan etkinlikleri,
karşılaşılan zorlukları ve önerileri belirlemektir. Durum çalışması olarak
tasarlanan araştırmada veriler iki kaynaktan elde edilmiştir. İlki,
araştırmacının öğretmenlik yaptığı 16 öğrencili birleştirilmiş sınıfa (3. ve 4.
sınıf) dair 14 hafta boyunca topladığı araştırmacı notları; ikincisi ise
birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 20 sınıf öğretmeninden elde edilen Türkçe
Dersi Metin İşleme Sürecine İlişkin Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
verileridir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden
yararlanılmıştır.Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre
öğretmenler; birleştirilmiş sınıfta bu süreci uygularken zaman sıkıntısı
yaşadıklarını, materyal eksikliklerinin olduğunu, programın birleştirilmiş
sınıflara uygun olmadığını ve öğrencilerin iki dilli olmasından kaynaklı sorunlar
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacı notlarından elde edilen sonuçlar
görüşme formlarından elde edilen sonuçlar ile benzerlik göstermektedir.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları
 • Alkan, M. (2009). Türkçe Derslerinde (1-5. Sınıflar) Metin İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi)
 • Arıcı, A. F. 2009. İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13 (38), 331-342.
 • Atasever, G. (2012). Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretiminin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Calp, M. (2013). Sınıf Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programının Öngördüğü Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 12(4), 945-960.
 • Coşkun, E. (2005).İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 421-476.
 • Coşkun, E. Balcı, A. Arısoy, M.E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersleri İçin Oluşturdukları Hazırlık Ve Anlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 357-376.
 • Çiftçi, Ö. Çeçen, M. A. ve Melanlıoğlu, D.( 2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,6 (22), 206-219.
 • Durukan, E. 2008. İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33(357), 34-41.
 • Göçer, A.(2015). Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi Ve Etkin Sözcük Dağarcığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 48-63.
 • Güneş, F. (2007), Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kan, M.O. & Hatay, F. (2017). İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 217-225.
 • Mallı, S. (2019). Türkiye’de Fen Eğitiminde Argümantasyon Alanında Son On Yılda Yapılan Akademik Yayınların Betimsel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi).
 • MEB (2018), Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul), Ankara
 • Sarı, M. (2001). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma- Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2006), Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Assessment of Text Processing Process In Multigrade Classes

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 170 - 195, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.646985

Öz

This research aims to determine suggestions, the encountered difficulties, activities in multigrade classes regarding the stages of preparation, comprehension, structuring in mind, self-expression, assessment and evaluation in Turkish lesson text processing process. In this research designed as a case study, the data was obtained from two sources. First, notes of the researcher that was obtained in 14 weeks on the multigrade class of 16 students (3rd and 4th grades) where the researcher work as a teacher; second is the data of semi-structured interview form regarding Turkish lesson text processing process, collected from 20 primary school teachers. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the obtained data. According to semi-structured interview results, while text processing process in multigrade classes, teachers stated that they had time diffuculties, material deficiencies, and the program was not suitable for the multigraded classes. They also indicate that in this process teachers had problems due to the students’ being bilingual. The results obtained from the researcher notes are similar to those obtained from the interview forms.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları
 • Alkan, M. (2009). Türkçe Derslerinde (1-5. Sınıflar) Metin İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi)
 • Arıcı, A. F. 2009. İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13 (38), 331-342.
 • Atasever, G. (2012). Birleştirilmiş Sınıflarda Türkçe Öğretiminin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi).
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Calp, M. (2013). Sınıf Öğretmenleri İle Sınıf Öğretmenliği Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programının Öngördüğü Metin İşleme Sürecine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Gaziantep University Journal Of Social Sciences, 12(4), 945-960.
 • Coşkun, E. (2005).İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(2), 421-476.
 • Coşkun, E. Balcı, A. Arısoy, M.E. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersleri İçin Oluşturdukları Hazırlık Ve Anlama Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 357-376.
 • Çiftçi, Ö. Çeçen, M. A. ve Melanlıoğlu, D.( 2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,6 (22), 206-219.
 • Durukan, E. 2008. İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33(357), 34-41.
 • Göçer, A.(2015). Türkçe Dersi Metin İşleme Sürecinde Bağlam Temelli Sözcük Öğretimi Ve Etkin Sözcük Dağarcığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 48-63.
 • Güneş, F. (2007), Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kan, M.O. & Hatay, F. (2017). İki Dilli İlkokul Öğrencilerinin Dikte ve Yazma Becerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 217-225.
 • Mallı, S. (2019). Türkiye’de Fen Eğitiminde Argümantasyon Alanında Son On Yılda Yapılan Akademik Yayınların Betimsel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi).
 • MEB (2018), Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul), Ankara
 • Sarı, M. (2001). İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma- Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Adana.
 • Temizyürek, F., & Balcı, A. (2006), Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gizem Utlu 0000-0002-2576-0626

Mustafa Onur Kan 0000-0001-8319-0791

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Utlu, G., & Kan, M. O. (2020). Birleştirilmiş Sınıflarda Metin İşleme Sürecinin Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 170-195. https://doi.org/10.16916/aded.646985

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.