Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazma Becerisine Uygunluğu

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 14 - 23, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.604030

Öz

Öğrencilerin kendi yaşantı ve tecrübelerini,
gözlemlerini, algıladıklarını, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını
yansıtabilecekleri, dilini ustaca ve etkili kullanabilecekleri bir yazma
eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2018 Türkçe Dersi Öğretim
Programında yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazma becerisine uygunluk
durumunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın incelenen
dokümanlarını, Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıf
yazma kazanımları oluşturmaktadır. Çalışmada veriler, doküman incelemesi
yöntemiyle toplanmış ve araştırmacı tarafından oluşturulan “Yazma Kazanımları
ve Etkinlikleri İçin Yaratıcı Yazmaya Uygunluk Değerlendirme Formu”
kullanılarak betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda,
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan toplam 24 yazma kazanımından
6’sının, öğrencilerde yaratıcılığı geliştirebilecek özellikte olduğu ve
yaratıcı yazmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kazanımlar 5 ve 6.
sınıflarda eşit sayıda iken, 7 ve 8. sınıflarda, çok fazla olmamakla birlikte,
yaratıcı yazmaya uygun kazanımların artış gösterdiği görülmüştür.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arı, G. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (ortaokul) okuma kazanımlarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 685-703.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli.
 • Bulut, K. (2012). 2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van.
 • Cresswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (4. Baskı). (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 343-357.
 • Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 158-165.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Denizli.
 • Kırmızı, F.S. (2011). Yaratıcı yazma ürünlerinin bazı ölçütler açısından değerlendirilmesine ilişkin nitel bir çalışma. Dil Dergisi, 151, 22-35.
 • Kuvanç Kapar, E.B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Maltepe, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: yaratıcı yazma yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 132, 56–66. doi: 10.1501/Dilder_0000000056
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd Edition. California: Sage Publications Ltd.
 • Muşmal, H. ve Gürbüz, İ. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri nitel nicel karma tasarımlar için bir rehber. Aslan, Ş. (Ed.), Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri ve veri türleri (s. 217-243), Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Oğuz, S.G. (2017). Masalları birleştirme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Malatya.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR-XXVII Bahar, 621-643.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bolu.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2006). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Seçkin.

Suitability of Learning Outcomes in the Writing Course for Creative Writing in the 2018 Turkish Course Curricula

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 14 - 23, 30.01.2020
https://doi.org/10.16916/aded.604030

Öz

There is a need for individuals who produce creative solutions, think, question, criticize and express their thoughts and opinions in the best way both in written and oral form. In order to educate individuals who possess these characteristics, there appears a need for the type of writing instruction that would allow students to express their own experiences, observations, perceptions, imagination and creativity and enable them to use language skillfully and effectively. The purpose of this study was to determine the suitability of the writing course learning outcomes in the 2018 Turkish Course Curricula for the development of the creative writing skill. To this end, case study design, a qualitative research method, was used. The examined documents comprised of the writing outcomes in the grades 5-8 Turkish Course Curricula. The data were collected using document analysis and analyzed through descriptive analysis. The data collection tool used was the 33-item “Evaluation of Writing Outcomes and Activities in terms of Suitability for Creative Writing” form. Data analysis showed that only 6 of the 24 stated learning outcomes were suitable for developing the creative writing skill. While the number of outcomes was equal in grades 5 and 6, they increased in the 7th and 8th grades, though not to a great extent.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arı, G. (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (ortaokul) okuma kazanımlarının değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 685-703.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Denizli.
 • Bulut, K. (2012). 2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Van.
 • Cresswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni (4. Baskı). (Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Demir, T. (2012). Türkçe eğitiminde yaratıcı yazma becerisini geliştirme ve küçürek öykü. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 343-357.
 • Işıkoğlu, N. (2005). Eğitimde nitel araştırma. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20, 158-165.
 • Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Denizli.
 • Kırmızı, F.S. (2011). Yaratıcı yazma ürünlerinin bazı ölçütler açısından değerlendirilmesine ilişkin nitel bir çalışma. Dil Dergisi, 151, 22-35.
 • Kuvanç Kapar, E.B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.
 • Maltepe, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım uygulamaları için bir seçenek: yaratıcı yazma yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 132, 56–66. doi: 10.1501/Dilder_0000000056
 • MEB (2018). Türkçe Dersi Öğretim Programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. 2nd Edition. California: Sage Publications Ltd.
 • Muşmal, H. ve Gürbüz, İ. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri nitel nicel karma tasarımlar için bir rehber. Aslan, Ş. (Ed.), Nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri ve veri türleri (s. 217-243), Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Oğuz, S.G. (2017). Masalları birleştirme yoluyla ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin incelenmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Malatya.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR-XXVII Bahar, 621-643.
 • Temizkan, M. (2014). Yaratıcı yazma süreci. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tonyalı, E. (2010). Yaratıcı yazma uygulamalarının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bolu.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2006). Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Seçkin.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslıhan Uyğun 0000-0002-2590-014X

Didem Çetin 0000-0003-0853-7083

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uyğun, A., & Çetin, D. (2020). 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Yazma Kazanımlarının Yaratıcı Yazma Becerisine Uygunluğu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 14-23. https://doi.org/10.16916/aded.604030

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.