Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Turkish as a Foreign Language Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Concerning Educational Technology Standards in Terms of Several Variables

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 574 - 596, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.549991

Öz

One of the most important roles in the renewal process in education will
undoubtedly be of teachers. In order to respond to the needs of the digital
natives, who are mostly different from previous generations in terms of
behavioral patterns and learning styles, higher education institutions need to
train teachers equipped with high-level technology skills. In this study,
educational technology standards self-efficacy levels of Turkish language teachers
were examined in terms of age, gender, level of education, teaching level, department
and professional experience. The participants were 229 Turkish language teachers
in primary and secondary schools and higher education institutions. The results
of the study showed that teachers’ self-efficacy levels regarding educational
technology standards were high. In terms of age variable, young teachers had
higher self-efficacies compared to teachers of middle age and above, but there
were no significant differences between the groups in terms of gender, level of
education, teaching level, department and professional experience variables.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. & Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Entegrasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Yeni Pedagojik Yaklaşımlar için Nitel Bir Gereksinim Analizi. Sci. Math. Educ, 6(1), 265-286.
 • Akarsu, B. (2016). Hipotezlerin, Değişkenlerin ve Örneklemin Belirlenmesi. In M. Metin (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyükaslan, A. (2007). Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler: Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri. Department D‟ etudes Turques Turcologue u-strasbourg, Strasbourg.
 • Cennamo, K. S., Ross, J. D. & Ertmer, P. A. (2010). Technology Integration for Meaningful Classroom Use: A Standards-Based Approach. Australia: Wadsworth Cengage Learning.
 • Chen, H.-Y. (2013). Instructional Technology Applications in a Cooperative Learning Setting for an ESL Classroom.
 • Chen, I. & Thieleman, J. (2008). Technology Application Competencies for K-12 Teachers. Hershey: Information Science Pub.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz= Research Methods, Design, and Analysis (1 ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Collins, A. & Halverson, R. (2009). Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and Schooling in America. New York: Teachers College Press.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Çoklar, A. N. & Odabaşı, H. F. (2010). Are Teacher Candidates able to Use Educational Technologies Effectively? A Case Study in Terms of Standards. Journal of Human Sciences, 7(2), 358-373.
 • Delgado, M. M. (2018). Teacher Self-Efficacy and Its Impact on the Integration of Instructional Technology in Classrooms. ProQuest LLC.
 • http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqm&rft_dat=xri:pqdiss:10743589 Available from EBSCOhost eric database.
 • Er, M. & Er, N. F. (2013). Instructional Technology as a Tool in Creating Constructivist Classrooms.
 • Gündoğdu, G. Ç. (2018). The Educatıonal Technology Standards Competency of Instructors at Anadolu Unıversıty School of Foreıgn Languages. Paper presented at the 15th International Conference on Social Sciences, Leuven.
 • Ilgaz, H. & Usluel, Y. (2011). Öğretim Sürecine BİT Entegrasyonu Açısından Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Journal of Educational Sciences & Practices, 10(19).
 • ISTE. (2008). ISTE National Educational Technology Standards for Teachers. Retrieved from http://www.iste.org/standards/standards-for-teachers/nets-for-teachers-2008
 • ISTE. (2017). ISTE Standards for Teachers. Retrieved from https://www.iste.org/standards/standards/for-teachers-refresh-2016-lp.
 • Kadijevich, D. & Haapasalo, L. (2008). Factors that Influence Student Teacher’s Interest to Achieve Educational Technology Standards. Computers and Education, 50(1), 262-270.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (27 ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Makhabbat, A. & Çoklar, A. N. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterliklerinin Belirlenmesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(15), 141-153.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russel, J. D. (2006). Educational Technology for Teaching and Learning (3 ed.). Upper Saddle River, N. J.: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Orhan-Karsak, H. G. (2017). Investigation of Teacher Candidates' Opinions about Instructional Technologies and Material Usage. Journal of Education and Training Studies, 5(5), 204-216.
 • Oskay, Ö. Ö. (2017). An Investigation of Teachers’ Self Efficacy Beliefs Concerning Educational Technology Standards and Technological Pedagogical Content Knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4739-4752.
 • Ozan, C. & Taşgın, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelİk Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 236-253.
 • Özçiftçi, M. & Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitim Teknolojisi Standartları Özyeterliklerinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1).
 • Özpinar, I., Yenmez, A. A. & Gökçe, S. (2016). An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course. Journal of Education and Training Studies, 4(12), 213-226.
 • Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2010). Integrating Educational Technology into Teaching (5 ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, Standartlar ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, 204-217.
 • Shaw, C. M. & Tan, S. A. (2015). Integration of Mobile Technology in Educational Materials Improves Participation: Creation of a Novel Smartphone Application for Resident Education. Journal of surgical education, 72(4), 670-673.
 • Smaldino, S. E., Lowther, D. L. & Russell, J. D. (2014). Instructional Technology and Media for Learning (10 ed.). Edinburg: Pearson.
 • Şahin, B. (2014). Metodoloji. In A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimsek, Ö. & Yazar, T. (2016). Education Technology Standards Self-Efficacy (ETSSE) Scale: A Validity and Reliability Study Eurasian Journal of Educational Research, 16(63).
 • Şimşek, Ö. & Yazar, T. (2017). Öğretmenlerin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(1), 23-54.
 • Şimşek, Ö. & Yazar, T. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Entegrasyon Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 17(66).
 • Şirin, E. F. & Duman, S. (2013). An Investigation of Educational Technology Standarts of Physical Education Candidate Teachers in Terms of Several Variables. Journal of Human Sciences, 10(1), 1298-1313.
 • Ulucan, H. & Karabulut, E. O. (2012). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 243-248.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (3 ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci ve Engelleriyle İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
 • Watts Taffe, S. & Gwinn, C. B. (2007). Integrating Literacy and Technology: Effective Practice for Grades K-6. New York: Guilford Press.
 • Yılmaz, H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Mesleki Eğitimlerinin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Younie, S. & Leask, M. (2013). Teaching with Technologies: The Essential Guide. England: Open University Press.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Eğitim Teknolojisi Standartları Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 574 - 596, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.549991

Öz

Eğitimde yaşanan yenilenme
sürecinde en önemli rollerden biri de şüphesiz öğretmenlerin olacaktır. Davranış
ve öğrenme biçimleri açısından önceki nesillere göre hayli farklılaşan dijital
neslin öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verebilecek, teknoloji becerileri üst düzey öğretmenler
yetiştirmek yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlar listesinde yerini almıştır. Bu
çalışmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin eğitim teknolojisi
standartları öz yeterlik düzeyleri yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, öğretim
kademesi, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından
incelenmiştir. İ
lk, orta ve yükseköğretim kurumlarında Türkçe öğreten 229 öğretmenin
katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları,
öğretmenlerin
eğitim teknolojisi standartları öz yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğunu
ortaya koymuştur.
Yaş
değişkeni açısından değerlendirildiğinde, yabancı dil olarak Türkçe öğreten
genç yaştaki öğretmenlerin öz yeterliklerinin orta yaş ve üzeri öğretmenlere
göre daha yüksek olduğu, ancak
cinsiyet, öğrenim durumu, öğretim kademesi, mezuniyet alanı ve mesleki
deneyim değişkenleri açısından
gruplar arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı saptanmıştır. 

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. & Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Entegrasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi: Yeni Pedagojik Yaklaşımlar için Nitel Bir Gereksinim Analizi. Sci. Math. Educ, 6(1), 265-286.
 • Akarsu, B. (2016). Hipotezlerin, Değişkenlerin ve Örneklemin Belirlenmesi. In M. Metin (Ed.), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyükaslan, A. (2007). Yabancı Dil Türkçenin Öğretilmesinde Yeni Yöntemler: Bilişim Uygulamaları, Çözüm Önerileri. Department D‟ etudes Turques Turcologue u-strasbourg, Strasbourg.
 • Cennamo, K. S., Ross, J. D. & Ertmer, P. A. (2010). Technology Integration for Meaningful Classroom Use: A Standards-Based Approach. Australia: Wadsworth Cengage Learning.
 • Chen, H.-Y. (2013). Instructional Technology Applications in a Cooperative Learning Setting for an ESL Classroom.
 • Chen, I. & Thieleman, J. (2008). Technology Application Competencies for K-12 Teachers. Hershey: Information Science Pub.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz= Research Methods, Design, and Analysis (1 ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Collins, A. & Halverson, R. (2009). Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and Schooling in America. New York: Teachers College Press.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Çoklar, A. N. & Odabaşı, H. F. (2010). Are Teacher Candidates able to Use Educational Technologies Effectively? A Case Study in Terms of Standards. Journal of Human Sciences, 7(2), 358-373.
 • Delgado, M. M. (2018). Teacher Self-Efficacy and Its Impact on the Integration of Instructional Technology in Classrooms. ProQuest LLC.
 • http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqm&rft_dat=xri:pqdiss:10743589 Available from EBSCOhost eric database.
 • Er, M. & Er, N. F. (2013). Instructional Technology as a Tool in Creating Constructivist Classrooms.
 • Gündoğdu, G. Ç. (2018). The Educatıonal Technology Standards Competency of Instructors at Anadolu Unıversıty School of Foreıgn Languages. Paper presented at the 15th International Conference on Social Sciences, Leuven.
 • Ilgaz, H. & Usluel, Y. (2011). Öğretim Sürecine BİT Entegrasyonu Açısından Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim. Journal of Educational Sciences & Practices, 10(19).
 • ISTE. (2008). ISTE National Educational Technology Standards for Teachers. Retrieved from http://www.iste.org/standards/standards-for-teachers/nets-for-teachers-2008
 • ISTE. (2017). ISTE Standards for Teachers. Retrieved from https://www.iste.org/standards/standards/for-teachers-refresh-2016-lp.
 • Kadijevich, D. & Haapasalo, L. (2008). Factors that Influence Student Teacher’s Interest to Achieve Educational Technology Standards. Computers and Education, 50(1), 262-270.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (27 ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Makhabbat, A. & Çoklar, A. N. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterliklerinin Belirlenmesi Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(15), 141-153.
 • Mishra, P. & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Newby, T. J., Stepich, D. A., Lehman, J. D. & Russel, J. D. (2006). Educational Technology for Teaching and Learning (3 ed.). Upper Saddle River, N. J.: Pearson/Merrill Prentice Hall.
 • Orhan-Karsak, H. G. (2017). Investigation of Teacher Candidates' Opinions about Instructional Technologies and Material Usage. Journal of Education and Training Studies, 5(5), 204-216.
 • Oskay, Ö. Ö. (2017). An Investigation of Teachers’ Self Efficacy Beliefs Concerning Educational Technology Standards and Technological Pedagogical Content Knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(8), 4739-4752.
 • Ozan, C. & Taşgın, A. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelİk Öz Yeterliklerinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 236-253.
 • Özçiftçi, M. & Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri ve Eğitim Teknolojisi Standartları Özyeterliklerinin İncelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1).
 • Özpinar, I., Yenmez, A. A. & Gökçe, S. (2016). An Application of Flipped Classroom Method in the Instructional Technologies and Material Development Course. Journal of Education and Training Studies, 4(12), 213-226.
 • Prensky, M. (2010). Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2010). Integrating Educational Technology into Teaching (5 ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, Standartlar ve Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Öğretmenlerin Sürekli Mesleki Eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, 204-217.
 • Shaw, C. M. & Tan, S. A. (2015). Integration of Mobile Technology in Educational Materials Improves Participation: Creation of a Novel Smartphone Application for Resident Education. Journal of surgical education, 72(4), 670-673.
 • Smaldino, S. E., Lowther, D. L. & Russell, J. D. (2014). Instructional Technology and Media for Learning (10 ed.). Edinburg: Pearson.
 • Şahin, B. (2014). Metodoloji. In A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimsek, Ö. & Yazar, T. (2016). Education Technology Standards Self-Efficacy (ETSSE) Scale: A Validity and Reliability Study Eurasian Journal of Educational Research, 16(63).
 • Şimşek, Ö. & Yazar, T. (2017). Öğretmenlerin Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Özyeterliklerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 7(1), 23-54.
 • Şimşek, Ö. & Yazar, T. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknoloji Entegrasyon Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği. Electronic Journal of Social Sciences, 17(66).
 • Şirin, E. F. & Duman, S. (2013). An Investigation of Educational Technology Standarts of Physical Education Candidate Teachers in Terms of Several Variables. Journal of Human Sciences, 10(1), 1298-1313.
 • Ulucan, H. & Karabulut, E. O. (2012). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları ile İlgili Özyeterliklerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 14(2), 243-248.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2011). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (3 ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Usluel, Y. K., Mumcu, F. K. & Demiraslan, Y. (2007). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Öğretmenlerin Entegrasyon Süreci ve Engelleriyle İlgili Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).
 • Watts Taffe, S. & Gwinn, C. B. (2007). Integrating Literacy and Technology: Effective Practice for Grades K-6. New York: Guilford Press.
 • Yılmaz, H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartlarına Yönelik Mesleki Eğitimlerinin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Younie, S. & Leask, M. (2013). Teaching with Technologies: The Essential Guide. England: Open University Press.
Toplam 43 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Sami Türker 0000-0002-2037-8508

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Türker, M. S. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Eğitim Teknolojisi Standartları Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 574-596. https://doi.org/10.16916/aded.549991

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.