Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Variables that Affect Sentence, Paragraph and Text Formation Levels of Middle School Students

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 553 - 573, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.544812

Öz

The present study aimed to determine
the variables that affect sentence, paragraph and text formation levels of
middle school students. The study sample included 5th and 8th grade students
attending middle schools at Malatya province central district. Personal
Information Form and “Grade Score Key to Determine Written Expression Levels”
scale, developed by the author, were used to collect the study data. In the
study, written expressions of the students were analyzed with quantitative
methods. The study data were tested with one-way ANOVA, a parametric test, and
independent samples t-test analysis. The study findings that there was a
significant impact of gender, grade level, presence of a library at home,
socio-economic level, mother's education level, father's education level and frequency
of purchasing periodicals on written expression levels of 5th and 8th grade
students.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2010). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aktan, E. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kütahya İli Örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 701-731.
 • Arıcı, A.F. (2005). Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem ve Teknikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 299-307.
 • Arıcı A. F. ve Ungan S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 317-328.
 • Babbie, E. (1990). Social research methods. New York: Basic Books.
 • Belet, D. ve Yaşar Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri Dergisi, (1), 69-86.
 • Bostancı, G. (2003). Ergenlik Dönemindeki Çocukların Sosyoekonomik Şartlar Çerçevesinde Dil Kullanma Biçimleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bölükbaş, F. (2006). Öğrencilerin Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim, 333, 32-39.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çocuk Vakfı (2006). Türkiye’nin Okuma Alışkanlığı Karnesi. İstanbul: Çocuk Vakfı.
 • Demir, T. (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri ile Yazma Özyeterlik Algısı ve Başarı Amaç Yönelimi Türleri İlişkisinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A. (2002). Discovering Statistics Using Spss. Sage Publications Ltd, UK: London.
 • Karaalioğlu, S. K. (1978). Yazmak ve Konuşmak Sanatı Kompozisyon. İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • Karasar, N. (1998) Nitel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2005) Nitel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçik, İ. ve Uzun, L. (2001). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Mertkan, Ş. (2012). Karma Araştırma Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mullis, I.V., Martin, M. O., Gonzales, E. J. and Kennedy, A. N. (2003), PIRLS 2001 Internatıonal Report. Boston: Internatıonal Study Center.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 59-72.
 • Özonat, Z. ve Sis, N. (2016). Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies, 11, 1308-2140.
 • Sencer, M. ve Sencer, Y. (1978). Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim. Ankara: TO-DAİE.
 • Shrout, P. and Fleiss, J. L. (1979). Intraclass Correlatıonueses In Assesing Rater Reliability. Psychologial Bulletin, 86(2), 420-428.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlilik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taner, M. ve Başal, H. A. (2005). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 395-420.
 • Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tok, Ş. (2008). Not Tutma ve Bil-İste-Öğren (BİÖ) Stratejilerinin Tutum ve Akademik Başarıya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 244-253.
 • Tulgar, B. (1997). Yaratıcı Drama Eğitimim Alan ve Almayan Ergenlerin Yaratıcılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Muş ili merkez ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, K. S. (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, Y. (2012). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ortaokul Öğrencilerinin Cümle, Paragraf ve Metin Oluşturma Düzeyi Üzerinde Etkili Olan Değişkenler

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 3, 553 - 573, 31.07.2019
https://doi.org/10.16916/aded.544812

Öz

Bu
çalışmada, ortaokul öğrencilerinin cümle, paragraf ve metin oluşturma düzeyleri
üzerinde etkisi olan değişkenler tespit edilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini
Malatya merkez ilçe ortaokullarında öğrenim gören 5 ve 8. sınıf öğrencileri
oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve
araştırmacı tarafından geliştirilen “Yazılı Anlatım Düzeyini Belirlemek İçin
Kullanılan Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılmıştır. Araştırmada,
öğrencilerin yazılı anlatımlarında nicel değerlendirme yapılmıştır. Araştırmada
elde edilen veriler araştırmanın alt amaçları doğrultusunda parametrik testler
olan tek yönlü ANOVA ve ilişkisiz (bağımsız) örneklemler için t-testi analizleri kullanılarak test
edilmiştir. Söz konusu bulgular neticesinde 5 ve 8.sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yazılı anlatım
düzeyleri üzerinde cinsiyetin, sınıf düzeyinin, evlerinde kitaplık olma
durumunun, sosyo- ekonomik durumun, annenin eğitim düzeyinin, babanın eğitim
düzeyinin ve eve süreli yayın alma sıklığının anlamlı etkisinin olduğu tespit
edilmiştir

Kaynakça

 • Akyol, H. (2010). Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Aktan, E. (2013). Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma (Kütahya İli Örneği). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 701-731.
 • Arıcı, A.F. (2005). Türkçe Öğretiminde Kullanılan Strateji-Yöntem ve Teknikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 299-307.
 • Arıcı A. F. ve Ungan S. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 317-328.
 • Babbie, E. (1990). Social research methods. New York: Basic Books.
 • Belet, D. ve Yaşar Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri ile Türkçe Dersine İlişkin Tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri Dergisi, (1), 69-86.
 • Bostancı, G. (2003). Ergenlik Dönemindeki Çocukların Sosyoekonomik Şartlar Çerçevesinde Dil Kullanma Biçimleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bölükbaş, F. (2006). Öğrencilerin Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim, 333, 32-39.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2010). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çocuk Vakfı (2006). Türkiye’nin Okuma Alışkanlığı Karnesi. İstanbul: Çocuk Vakfı.
 • Demir, T. (2011), İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerileri ile Yazma Özyeterlik Algısı ve Başarı Amaç Yönelimi Türleri İlişkisinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Field, A. (2002). Discovering Statistics Using Spss. Sage Publications Ltd, UK: London.
 • Karaalioğlu, S. K. (1978). Yazmak ve Konuşmak Sanatı Kompozisyon. İstanbul: İnkılap Kitabevi
 • Karasar, N. (1998) Nitel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2005) Nitel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keçik, İ. ve Uzun, L. (2001). Türkçe Sözlü ve Yazılı Anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Mertkan, Ş. (2012). Karma Araştırma Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Mullis, I.V., Martin, M. O., Gonzales, E. J. and Kennedy, A. N. (2003), PIRLS 2001 Internatıonal Report. Boston: Internatıonal Study Center.
 • Öztürk Karakoç, B. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 59-72.
 • Özonat, Z. ve Sis, N. (2016). Yazarlık ve Yazma Becerileri Dersi Üzerine Bir Araştırma. Turkish Studies, 11, 1308-2140.
 • Sencer, M. ve Sencer, Y. (1978). Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim. Ankara: TO-DAİE.
 • Shrout, P. and Fleiss, J. L. (1979). Intraclass Correlatıonueses In Assesing Rater Reliability. Psychologial Bulletin, 86(2), 420-428.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenirlilik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taner, M. ve Başal, H. A. (2005). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 395-420.
 • Temur, T. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım beceri düzeyleri ile okul başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Temur, T. (2006). İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tok, Ş. (2008). Not Tutma ve Bil-İste-Öğren (BİÖ) Stratejilerinin Tutum ve Akademik Başarıya Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 244-253.
 • Tulgar, B. (1997). Yaratıcı Drama Eğitimim Alan ve Almayan Ergenlerin Yaratıcılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi (Muş ili merkez ilçesi örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, K. S. (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, Y. (2012). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Niymet Bahşi 0000-0002-9115-5432

Nesrin Sis

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Bahşi, N., & Sis, N. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Cümle, Paragraf ve Metin Oluşturma Düzeyi Üzerinde Etkili Olan Değişkenler. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 553-573. https://doi.org/10.16916/aded.544812

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.