Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yaratıcı Dramanın Şiir Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 569 - 590, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.413356

Öz

Şiir, edebiyatımızda kendine
özgü bir yeri olan özel bir edebi türdür. Çocuğun dil sevgisi ve bilinç
kazanması için en etkili türlerden biri şiirdir. Şiir sayesinde çocuk; dilinin
zenginliklerinin bilincine varır, kelimelerin farklı anlamlarını fark eder, dil
becerilerini geliştirir, duygu ve düşüncelerini uygun beden hareketleriyle
destekler. Çocukluktan beri insan hayatında yer alan şiirin insan hayatının her
aşamasında ve sürekli olarak üzerinde durulması gerekir. Çocuk şiiri Türk
edebiyatına geç girmiştir ancak çocuk şiirinin değeri zamanla anlaşılmış ve
edebiyatımızda giderek daha fazla yer almıştır. Çocuklar, şiir yazmaya yatkın
ve isteklidir. Çocukların istekleri üzerinde durulursa şiir yazmaya olan
ilgileri artar ve şiir yazma becerileri gelişir ancak süreç iyi devam etmezse
veya çocuklar belirli yöntemler ve belirli kalıplarla şiir yazmaya zorlanırsa
ilgileri ilköğretimin sonuna doğru kaybolabilir. Bu yüzden şiir yazarken
öğrencilerin şiir yazmaya yönelik tutumunu olumlu yönde etkileyecek yöntemler
tercih edilmelidir. Bu yöntemlerden biri çocukların hayal güçlerini, sanatsal
duyarlılıklarını, zihinsel kapasitelerini ve yaratıcılıklarını geliştiren;
duygularını uygun şekilde ifade etme becerisi kazandıran, algılama ve yorumlama
gibi iletişim yeteneklerini geliştiren yaratıcı dramadır. Bu araştırmada
yaratıcı drama yöntemi kullanılarak şiir yazma etkinlikleri uygulanmıştır. Bu
araştırmanın amacı, yaratıcı drama yönteminin
ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf öğrencilerinin şiir yazmaya yönelik tutumuna
etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada ön test- son test deney deseni
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
6. sınıfta okuyan yetmiş iki öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, Ankara ili
Haymana ilçesindeki üç devlet okulunda iki hafta devam etmiştir. Araştırmanın
verileri “Şiir Yazmaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin
analizinde t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin şiir
yazmaya yönelik tutuma ilişkin olarak ön ve son testler arasında son test
lehine önemli farklılık tespit edilmiştir. Yaratıcı drama yöntemi ile şiir
yazmak, öğrencilerin şiir yazmaya yönelik ilgi ve tutumlarını olumlu yönde
etkilemiştir.

Kaynakça

 • Açık Önkaş N. (2009). Çocuk edebiyatı kitaplarında şiirin yeri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 23, 1-12.
 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Adıgüzel, F. B. ve Süslü, G. (2017). “Yaratıcı dramayla kitap kurdu olunur mu?” çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394.
 • Aksarı, S. (2005). İlköğretimde günlük ders planlarında yöntem olarak drama önerileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. (2013). Tiyatro ve drama eğitimi / ilköğretimler için uygulamalı. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aslan, N. (2006). Eğitimde alternatif bir yöntem: yaratıcı drama. H. Ö. Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar (ss. 384-402). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 75-84.
 • Aykaç, M. (2009). Türkçe ders kitaplarında önerilen yaratıcı drama etkinliklerinin uygulanabilirliği. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(8), 19-34.
 • Aytaş, G. (1995). Çocuklar baharla yaşamalı. Bilgi Çağında Eğitim. İnternet’ten 12.12.2017’de http://w3.gazi.edu.tr/~giyaytas/cocuklarbaharla.htm adresinden alınmıştır.
 • Aytaş, G. (2001). Çocuk ve şiir. Hece Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), 5, 53-55.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ceran D. ve Çintaş Yıldız D. (2012). MEB yayınları ilköğretim ıı. kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiir metinlerinin incelenmesi. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 112-119). Sakarya: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çıbık, S. (2010). Oyunlaştırma yoluyla işlenen şiirlerde parçalarüstü birimlerin karşılaştırılması. Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Demiryürek, G. (2015). Çağdaş çocuk şiirinde değerler eğitimi (1980’den günümüze). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Dirim, A. (1998). Okul öncesi eğitiminde yaratıcı drama. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Fırat, H. (2012). Çocuk şiirlerinin Türkçe eğitimindeki yeri. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 404-412). Sakarya: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretimine etkisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1985). Örgün eğitimde dramatizasyon. Eğitim ve Bilim, 10(56), 32-41.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk edebiyatı. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayınları.
 • Kırmızı Susar, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-66.
 • Korkmaz, P. (2005). Eğitici drama 6-7-8 yaş yöntem ve uygulamalı etkinlikler. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Önder, A. (2012). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öztürk, A. (2001). Eğitim- öğretimde yeni bir yaklaşım: yaratıcı drama. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurgu Dergisi, 18, 251-259.
 • San, İ. (2006). Yaratıcı dramanın eğitsel boyutları. H. Ö. Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar (ss. 113-122). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • San, İ. (2008). Adlandırmayı değiştirmeyelim. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(5), 103-114.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-67.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının ögeleri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 28-35.
 • Üstündağ, T. (2014). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Akçağ Yayınları.

The Effect of Creative Drama on the Attitude towards Poetry Writing

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 3, 569 - 590, 27.07.2018
https://doi.org/10.16916/aded.413356

Öz

Poetry is a
special literary genre with a unique place in our literature. Poetry is one of
the most effective literary genres for children to acquire passion and
consciousness for their language. Thanks to poetry, a child recognizes the
richness of his language, understands the different meanings of words, develops
his language skills and supports his emotions and thoughts, using appropriate
body movements. Poetry which takes place in people’s lives starting from
childhood must be dwelled upon continually at all stages of life. Children’s
poetry emerged late in Turkish literature, but its importance was acknowledged in
time and began to appear more in our literature. Children are inclined and able
to write poetry. If what children like to write about are paid attention to,
their interest in writing poetry increases and their writing ability develops;
but, if the process does not proceed well or if children are forced to write
poetry, using certain methods and patterns, their interest may be lost by the
time they reach the end of their primary education. Therefore, in writing poems,
methods that will positively affect students' attitude towards poetry writing should
be preferred. One of those methods is creative drama which develops children’s
imagination, artistic sensitivity, cognitive capacity and creativity as well as
their ability to express their feelings properly and improving their communicative
skills such as comprehension and interpretation. In this research, poetry
writing activities were employed, using the creative drama method. The aim of
this research was to determine the effect of the creative drama method on the
poetry writing attitudes of 6th grade elementary school students.
Pre-test/Post-test design was used in the study. The research was done with a
group that consisted of 72 students studying in 6th grade in the 2017-2018
academic year. The research continued for two weeks in three state schools in
the Haymana county of the Ankara province. The data of the research were
collected by using the "Attitude Scale towards Poetry Writing". In
the analysis of the data, t-test was used. Pre-test and Post-test were given to
assess any probable changes. The results showed that regarding students'
attitude for writing poetry, a significant difference was found in the
post-test which means that writing poetry, using the creative drama method,
positively influenced students' interest and attitudes for writing poetry.

Kaynakça

 • Açık Önkaş N. (2009). Çocuk edebiyatı kitaplarında şiirin yeri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 23, 1-12.
 • Adıgüzel, Ö. (2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Adıgüzel, F. B. ve Süslü, G. (2017). “Yaratıcı dramayla kitap kurdu olunur mu?” çocuk kitaplarıyla okuma sevgisi ve ilgisi kazandırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 367-394.
 • Aksarı, S. (2005). İlköğretimde günlük ders planlarında yöntem olarak drama önerileri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Arıkan, Y. (2013). Tiyatro ve drama eğitimi / ilköğretimler için uygulamalı. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Aslan, N. (2006). Eğitimde alternatif bir yöntem: yaratıcı drama. H. Ö. Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar (ss. 384-402). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • Ataman, M. (2006). Yaratıcı drama sürecinde yaratıcı yazma. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 75-84.
 • Aykaç, M. (2009). Türkçe ders kitaplarında önerilen yaratıcı drama etkinliklerinin uygulanabilirliği. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(8), 19-34.
 • Aytaş, G. (1995). Çocuklar baharla yaşamalı. Bilgi Çağında Eğitim. İnternet’ten 12.12.2017’de http://w3.gazi.edu.tr/~giyaytas/cocuklarbaharla.htm adresinden alınmıştır.
 • Aytaş, G. (2001). Çocuk ve şiir. Hece Aylık Edebiyat Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı), 5, 53-55.
 • Aytaş, G. (2008). Türkçe öğretiminde tematik yaratıcı drama etkinlik ve uygulamaları. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ceran D. ve Çintaş Yıldız D. (2012). MEB yayınları ilköğretim ıı. kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiir metinlerinin incelenmesi. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 112-119). Sakarya: Pegem Akademi Yayınları.
 • Çıbık, S. (2010). Oyunlaştırma yoluyla işlenen şiirlerde parçalarüstü birimlerin karşılaştırılması. Muğla: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Demiryürek, G. (2015). Çağdaş çocuk şiirinde değerler eğitimi (1980’den günümüze). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Dirim, A. (1998). Okul öncesi eğitiminde yaratıcı drama. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Fırat, H. (2012). Çocuk şiirlerinin Türkçe eğitimindeki yeri. E. Yılmaz, M. Gedizli, E. Özcan ve Y. Koçmar (Ed.), Türkçenin eğitimi-öğretimi üzerine çalışmalar (ss. 404-412). Sakarya: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güleryüz, H. (2002). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kara, Ö. T. (2010). Dramayla öykü oluşturma yönteminin ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretimine etkisi, Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karadağ, E. ve Çalışkan, N. (2008). Kuramdan uygulamaya ilköğretimde drama. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kavcar, C. (1985). Örgün eğitimde dramatizasyon. Eğitim ve Bilim, 10(56), 32-41.
 • Kaya, M. (2013). Okuma-yazma öğretiminde şiir. Dil ve Edebiyat Dergisi, 10(1), 49-96.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk edebiyatı. Ankara: Tek Ağaç Eylül Yayınları.
 • Kırmızı Susar, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-66.
 • Korkmaz, P. (2005). Eğitici drama 6-7-8 yaş yöntem ve uygulamalı etkinlikler. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Oğuzkan, F. (2001). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden beş-altı yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişimine yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Önder, A. (2012). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama: kuramsal temellerle uygulama teknikleri ve örnekleri. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Öztürk, A. (2001). Eğitim- öğretimde yeni bir yaklaşım: yaratıcı drama. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurgu Dergisi, 18, 251-259.
 • San, İ. (2006). Yaratıcı dramanın eğitsel boyutları. H. Ö. Adıgüzel (Ed.), Yaratıcı drama 1985-1998 yazılar (ss. 113-122). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 • San, İ. (2008). Adlandırmayı değiştirmeyelim. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(5), 103-114.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-67.
 • Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Üstündağ, T. (1998). Yaratıcı drama eğitim programının ögeleri. Eğitim ve Bilim, 22(107), 28-35.
 • Üstündağ, T. (2014). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk edebiyatı. İstanbul: Akçağ Yayınları.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Arpağ

Yayımlanma Tarihi 27 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Arpağ, M. (2018). Yaratıcı Dramanın Şiir Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 569-590. https://doi.org/10.16916/aded.413356

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.