Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 95 - 113, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.373218

Öz

Bu araştırmada
Türkçe 1-5. Sınıflar Programında (2005) yer alan ilkokul 2. sınıf görsel okuma
ve görsel sunu kazanımlarıyla ilgili etkinlikler hazırlanarak, öğrencilerin
görsel okuryazarlığını geliştirmek ve sonuçlarını bilimsel ölçütlere göre
açıklamak amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2. sınıflarda geçerli olan
görsel okuma ve görsel sunu kazanımlarına yönelik çoktan seçmeli test ve 16
adet etkinlik hazırlanarak eylem araştırması yaklaşımı doğrultusunda uygulama
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Küçükçekmece’de bulunan
Sefaköy 100. Yıl İlkokulunun 2-C sınıfında öğrenim gören 10 kız ve 10 erkek
öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları katılımlı gözlem,
araştırmacı günlüğü, öğrenci günlükleri, öğrenci ürün dosyaları, video kayıtları
ve doküman analizidir. Çalışmada görsel okuma ve görsel sunu etkinliklerinden
elde edilen bulgular ortaya konulmuş; öğrencilerin çalışma kâğıtlarından alınan
örneklerle bulgular betimlenmiş; bazı veriler içerik analizine tabi tutularak
kodlanmış ve kategorilendirilmiş;  ön
test ve son test sonuçları ise karşılaştırılarak öğrencilerin gelişme
düzeylerine bakılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe öğretim yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ausburn, L. J. & Ausburn F. B. (1978). Visual literacy: Background theory and practice, Innovations in Education & Training International, 15(4) pp. 291-297. [Çevrim-içi: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0033039780150405], Erişim tarihi: 06.06.2012.
 • Bamford, A. (2008). The visual literacy white paper. [Çevrim-içi: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/education/pdfs/visual-literacy-wp.pdf], Erişim tarihi: 06.06.2015.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Debes, J. (1968). Some foundations for visual literacy. Audiovisual İnstruction. 13(9), 961-964.
 • Felten, P. (2008). Visual literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(6), 60-64. [Çevrim-içi: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/CHNG.40.6.60-64], Erişim tarihi: 22.03.2015.
 • Fransecky, R. B. & Debes, J. L. (1972). Visual literacy: A way to learn a way to teach, Association for Educational Communications and Technology, Washington, DC. pp. 1-32. [Çevrim-içi: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED064884.pdf], Erişim tarihi: 03.06.2015.
 • Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2012) (10th ed.). Educational research: Competencies for analysis and application. Boston: Pearson Education.
 • Göçer, A. & Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının görsel okuryazarlık ile ilgili algıları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 517-541.
 • Gömleksiz, M. N. & Duman, B. (2013). Medya okuryazarlığı dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğrenci ve okul yöneticilerinin görüşleri, Turkish Studies, 8(9), 265-278. [Çevrim-içi: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1089116780_023G%C3%B6mleksiz_Mehmet_Nuri-265-278.pdf], Erişim tarihi: 20.06.2015.
 • Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-20. [Çevrim-içi: http://efdergi.yyu.edu.tr], Erişim tarihi: 08.06.2015.
 • Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 1-17.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Çeviri Ed. Uzuner, Y. & Anay, M. Ö.). Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (5. baskı). Ankara:Asil Yayın Dağıtım.
 • Kesavan, P. (2012). Visual learning-The language of maps in note taking. [Çevrim-içi: http://visualteaching.ning.com/profiles/blogs/visual-learning-the-language-of-maps-in-note-taking], Erişim tarihi: 08.06.2014. Kutner, M. & Moore, E. (2009). The 2003 national sssessment of adult literacy: An overview. In Baldi, S. (Ed). Technical Report and Data File User’s Manual for the 2003 National Assessment of Adult Literacy, U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (pp. 1-13). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for the teacher researcher. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Mills, G.E. & Butroyd, R. (2014). Action research a guide for the teacher researcher. Pearson Education Limited. Edinburgh Gate. Harlow.
 • Nausa, T. Ricardo, A. (2007). Grammar charts analysis: A tool to promote students visual literacy and autonomous learning, Online Submission, 27, 1-30. [Çevrim-içi: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED524434.pdf], Erişim tarihi: 06.06.2015.
 • Pettersson, R. (1994). Learning in the information age, Educational Technology Research and Development, 42(1), 91-97. [Çevrim-içi: http://www.jstor.org/stable/30220066?seq=1#page_scan_tab_contents], Erişim tarihi: 10.06.2015.
 • Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective, Electronic Journal for the Integration of Techonology in Education. 1(1), 10-19. [Çevrim-içi: http://ejite.isu.edu/Volume1No1/pdfs/stokes.pdf], Erişim tarihi: 07.06.2015.
 • Tahiroğlu, M., (2012). Değerler eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin trafik kurallarına yönelik tutumlarına etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123 -136.
 • Tüzel, S. (2010). Görsel okuryazarlık, Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 691-705.
 • Türkoğuz, S., ve Yayla, Z., (2010). Görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkinleri, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-111.
 • Velders, T., Vries, S., & Vaicaityte, L. (2007). Visual literacy and visual communication for global education innovations in teaching e-learning in art, design and communication. [Çevrim-içi: http://doc.utwente.nl/59769/1/Velders07visual.pdf], Erişim tarihi: 08.06.2015.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2006). Öykü anlatma tekniğinin türkçe öğretiminde etkin bir yöntem olarak kullanılması: Çocuk kitaplarının dinleme-anlama becerilerini geliştirme aracı olarak kullanılması. Sever, S. (Ed.). II. Ulusal gençlik ve çocuk edebiyatı sempozyumu, 04-06 Ekim 2007, Ankara: 2007, ss. 99-104.

A Study on the Visual Literacy of Primary School 2nd Grade Students

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 95 - 113, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.373218

Öz

In this study the aim
was to prepare activities in accord with the 2nd grade reading and
visual presentation learning outcomes which are part of the Grades 1-5 of the
Turkish Language Course Program (2005), and to expound the results based on
scientific criteria. In accordance with this goal, a multiple choice test and
16 activities which were based on the 2nd grade reading and visual
presentation learning outcomes were designed and administered, using the action
research method. The sample consisted of 10 female and 10 male students in the
section 2-C of the Sefaköy 100. Yıl Elementary School in Küçükçekmece,
Istanbul. The data collection tools were participant observation, researcher
diaries, student diaries, student portfolios, video recordings and document
analysis. Findings from visual reading and visual presentation activities were
presented; using the samples obtained from the students’ worksheets, the findings
were expounded; some data were coded and categorized, doing content analysis; the
extent of the students’ improvement was assessed by comparing the pre-test and
post-test results and the findings were explicated. 

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe öğretim yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ausburn, L. J. & Ausburn F. B. (1978). Visual literacy: Background theory and practice, Innovations in Education & Training International, 15(4) pp. 291-297. [Çevrim-içi: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0033039780150405], Erişim tarihi: 06.06.2012.
 • Bamford, A. (2008). The visual literacy white paper. [Çevrim-içi: http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/education/pdfs/visual-literacy-wp.pdf], Erişim tarihi: 06.06.2015.
 • Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Debes, J. (1968). Some foundations for visual literacy. Audiovisual İnstruction. 13(9), 961-964.
 • Felten, P. (2008). Visual literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(6), 60-64. [Çevrim-içi: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3200/CHNG.40.6.60-64], Erişim tarihi: 22.03.2015.
 • Fransecky, R. B. & Debes, J. L. (1972). Visual literacy: A way to learn a way to teach, Association for Educational Communications and Technology, Washington, DC. pp. 1-32. [Çevrim-içi: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED064884.pdf], Erişim tarihi: 03.06.2015.
 • Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. (2012) (10th ed.). Educational research: Competencies for analysis and application. Boston: Pearson Education.
 • Göçer, A. & Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının görsel okuryazarlık ile ilgili algıları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 517-541.
 • Gömleksiz, M. N. & Duman, B. (2013). Medya okuryazarlığı dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğrenci ve okul yöneticilerinin görüşleri, Turkish Studies, 8(9), 265-278. [Çevrim-içi: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1089116780_023G%C3%B6mleksiz_Mehmet_Nuri-265-278.pdf], Erişim tarihi: 20.06.2015.
 • Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-20. [Çevrim-içi: http://efdergi.yyu.edu.tr], Erişim tarihi: 08.06.2015.
 • Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2(1), 1-17.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Çeviri Ed. Uzuner, Y. & Anay, M. Ö.). Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. (5. baskı). Ankara:Asil Yayın Dağıtım.
 • Kesavan, P. (2012). Visual learning-The language of maps in note taking. [Çevrim-içi: http://visualteaching.ning.com/profiles/blogs/visual-learning-the-language-of-maps-in-note-taking], Erişim tarihi: 08.06.2014. Kutner, M. & Moore, E. (2009). The 2003 national sssessment of adult literacy: An overview. In Baldi, S. (Ed). Technical Report and Data File User’s Manual for the 2003 National Assessment of Adult Literacy, U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics (pp. 1-13). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
 • Mills, G. E. (2003). Action research: A guide for the teacher researcher. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
 • Mills, G.E. & Butroyd, R. (2014). Action research a guide for the teacher researcher. Pearson Education Limited. Edinburgh Gate. Harlow.
 • Nausa, T. Ricardo, A. (2007). Grammar charts analysis: A tool to promote students visual literacy and autonomous learning, Online Submission, 27, 1-30. [Çevrim-içi: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED524434.pdf], Erişim tarihi: 06.06.2015.
 • Pettersson, R. (1994). Learning in the information age, Educational Technology Research and Development, 42(1), 91-97. [Çevrim-içi: http://www.jstor.org/stable/30220066?seq=1#page_scan_tab_contents], Erişim tarihi: 10.06.2015.
 • Stokes, S. (2002). Visual literacy in teaching and learning: A literature perspective, Electronic Journal for the Integration of Techonology in Education. 1(1), 10-19. [Çevrim-içi: http://ejite.isu.edu/Volume1No1/pdfs/stokes.pdf], Erişim tarihi: 07.06.2015.
 • Tahiroğlu, M., (2012). Değerler eğitiminin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin trafik kurallarına yönelik tutumlarına etkisi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 123 -136.
 • Tüzel, S. (2010). Görsel okuryazarlık, Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 691-705.
 • Türkoğuz, S., ve Yayla, Z., (2010). Görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkinleri, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 99-111.
 • Velders, T., Vries, S., & Vaicaityte, L. (2007). Visual literacy and visual communication for global education innovations in teaching e-learning in art, design and communication. [Çevrim-içi: http://doc.utwente.nl/59769/1/Velders07visual.pdf], Erişim tarihi: 08.06.2015.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. baskı).Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N. (2006). Öykü anlatma tekniğinin türkçe öğretiminde etkin bir yöntem olarak kullanılması: Çocuk kitaplarının dinleme-anlama becerilerini geliştirme aracı olarak kullanılması. Sever, S. (Ed.). II. Ulusal gençlik ve çocuk edebiyatı sempozyumu, 04-06 Ekim 2007, Ankara: 2007, ss. 99-104.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra Örs

Bayram Baş

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Örs, E., & Baş, B. (2018). İkinci Sınıf Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlığı Üzerine Bir Araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 95-113. https://doi.org/10.16916/aded.373218

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.