Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Polonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Edebiyatı Bilgi Düzeyleri

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, 17 - 31, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.368164

Öz

Yurtdışında gerçekleştirilen Türk dili ve edebiyatı öğretimi dil öğretimi odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin Türk edebiyatı konusunda da bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Polonya Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türk edebiyatı bilgi düzeylerini tespit etmektir. Bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim öğretim dönemi bahar yarıyıllarında Polonya'da Jagiellon Üniversitesi, Varşova Üniversitesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Türkoloji bölümlerinde öğrenim gören 3. sınıf öğrencilerinden tabakalı seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 34 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar istatistikî olarak bağımsız örneklem t testi ve tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile anlamlandırılmış ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Çalışmada ölçme aracı olarak Türk edebiyatı akademik başarı testi kullanılmıştır. İlgili uygulamaya yönelik olarak test sonuçlarının güvenirlik katsayısı (Cronbach alpha) 0,95 olarak bulunmuştur. Araştırma sonunda çalışma grubu öğrencilerinin edebiyat başarılarının düşük düzeyde ve bölümler arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ilgili bölümlerdeki eğitim programlarının gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • Abrahomowicz, Z. (1987). Polonya'da Türkoloji, başarıları ve gelecekteki gelişimi ile ilgili bazı sorunlar. Belleten, 1(200), 123-138.
 • Açık, F. (2011 Aralık). Türkçe öğretimi üzerine yabancı yazarların hazırladığı ders kitaplarında söz dağarcığı ve kültürel unsurlar. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Muğla.
 • Ağıldere T. S. (2010). 18. yy. Avrupa’sında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemi: Osmanlı imparatorluğunda İstanbul Fransız dil oğlanları okulu (1669- 1873). Turkish Studies International Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 693–704.
 • Arslan M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 167-188.
 • Büyük Türkçe Sözlük, (2005). Ankara: Tdk Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Coşkun M. (2011). Batı'da Türkoloji Çalışacak Araştırmacılara Öneriler, Yunus Emre Bülteni, 21-23. 10-07.2014 tarihinde www. turkoloji.cu.edu.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Dilâçar, A. (1989). 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe gramerin özellikleri. Tday Belleten. Ankara: TDK Yayınları, 197-210.
 • Ercilasun, A. B. (1983). Türkoloji'nin doğuşu, gelişmesi ve Türkoloji kongreleri, Töre Dergisi, 150, 40-45.
 • Erdem, C. (2015). Polonya Türkoloji bölümlerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğrencilerin Türkçe becerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Karal, E. Z. (2001). Osmanlı tarihinde Türk dili sorunu (tarih açısından bir açıklama) Bilim kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (1981). Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kwiatkowski, P. (2010 Mayıs). Polonya’daki Türkoloji Çalışmaları. 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Majda T. (2001Ekim). Polonya'da Türk dili öğretimi tarihçesi. Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri 26.04.2014 tarihinde http://www.turkceogretimi.com/yabancilara-turkce-ogretimi/polonya-da-turk-dili-ogretimi-tarihcesi. sayfasından erişilmiştir.
 • Oral, M. (2004). Türkoloji tarihinde 1926 Bakû Türkiyat kongresi, Folklor/Edebiyat, 37, 17-37.
 • Özdemir, N. (2005). Almanya ve Berlin’deki Türkoloji araştırmaları tarihi ve freie unıversität Berlin - Türkoloji Enstitüsü, Milli Folklor Dergisi, 17(68), 32-39.

Turkish Literature Knowledge Levels of Students Studying at Turkish Language and Literature Departments in Poland

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1, 17 - 31, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.368164

Öz

Turkish language and literature education carried out abroad is realized with a focus on language teaching. However, it is also intended for students to have knowledge of the Turkish literature. The purpose of this study was to determine the Turkish literature knowledge level of the students in the Turkology departments in Poland. Survey model was used in this study. The survey was carried out in the Spring semesters of the academic years 2012-2013 and 2013-2014 with thirty-four third year students in the Turkology departments of Jagiellon University, Warsaw University and Adam Mickiewicz University in Poland who were selected using stratified random sampling method. The data were analyzed, using independent samples t-test and single factor analysis of variance (ANOVA) and the results were tabulated. The Turkish literature academic achievement test was used as the measurement tool in the study. The reliability coefficient of the test results (Cronbach alpha) was found to be 0.95. At the end of the study, it was determined that literature achievement of the study group students was at a low level and that there were significant differences among the departments. The findings indicated the necessity of revising the curricula in those departments.

Kaynakça

 • Abrahomowicz, Z. (1987). Polonya'da Türkoloji, başarıları ve gelecekteki gelişimi ile ilgili bazı sorunlar. Belleten, 1(200), 123-138.
 • Açık, F. (2011 Aralık). Türkçe öğretimi üzerine yabancı yazarların hazırladığı ders kitaplarında söz dağarcığı ve kültürel unsurlar. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Muğla.
 • Ağıldere T. S. (2010). 18. yy. Avrupa’sında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin önemi: Osmanlı imparatorluğunda İstanbul Fransız dil oğlanları okulu (1669- 1873). Turkish Studies International Periodical For theLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 693–704.
 • Arslan M. (2012). Tarihi süreçte Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi-öğrenimi çalışmaları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 167-188.
 • Büyük Türkçe Sözlük, (2005). Ankara: Tdk Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. B.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş. Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Coşkun M. (2011). Batı'da Türkoloji Çalışacak Araştırmacılara Öneriler, Yunus Emre Bülteni, 21-23. 10-07.2014 tarihinde www. turkoloji.cu.edu.tr/ sayfasından erişilmiştir.
 • Dilâçar, A. (1989). 1612’de Avrupa’da yayımlanan ilk Türkçe gramerin özellikleri. Tday Belleten. Ankara: TDK Yayınları, 197-210.
 • Ercilasun, A. B. (1983). Türkoloji'nin doğuşu, gelişmesi ve Türkoloji kongreleri, Töre Dergisi, 150, 40-45.
 • Erdem, C. (2015). Polonya Türkoloji bölümlerinde Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve öğrencilerin Türkçe becerileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora tezi.
 • Karal, E. Z. (2001). Osmanlı tarihinde Türk dili sorunu (tarih açısından bir açıklama) Bilim kültür ve öğretim dili olarak Türkçe. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Köprülü, M. F. (1981). Türk edebiyatı tarihi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Kwiatkowski, P. (2010 Mayıs). Polonya’daki Türkoloji Çalışmaları. 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Majda T. (2001Ekim). Polonya'da Türk dili öğretimi tarihçesi. Avrupa'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumunda sunulmuş bildiri 26.04.2014 tarihinde http://www.turkceogretimi.com/yabancilara-turkce-ogretimi/polonya-da-turk-dili-ogretimi-tarihcesi. sayfasından erişilmiştir.
 • Oral, M. (2004). Türkoloji tarihinde 1926 Bakû Türkiyat kongresi, Folklor/Edebiyat, 37, 17-37.
 • Özdemir, N. (2005). Almanya ve Berlin’deki Türkoloji araştırmaları tarihi ve freie unıversität Berlin - Türkoloji Enstitüsü, Milli Folklor Dergisi, 17(68), 32-39.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem ERDEM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erdem, C. (2018). Polonya’daki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Türk Edebiyatı Bilgi Düzeyleri . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 6 (1) , 17-31 . DOI: 10.16916/aded.368164

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.