Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 238 - 259, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.352039

Öz

Bu araştırmada
okuma tutumunun, Türkçe dersine ilişkin tutum üzerindeki etkisi ve bu etkide
cinsiyetin rolünün yapısal eşitlik modellemesi yoluyla incelenmesi
amaçlanmıştır.  Araştırma ilişkisel
tarama yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu basit seçkisiz örnekleme
yoluyla belirlenmiş olup
6, 7 ve 8. sınıfta öğrenim göre
317 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında
Özbay ve Uyar
(2009)’ın geliştirdiğiOkumaya
Yönelik Tutum Ölçeği” ile Ünal ve Köse (2014)’nin
geliştirdiği “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği”
kullanılmıştır. Verilerin analizinde yapısal eşitlik
modellemesi kullanılmıştır. Araştırmadaki modellere dair parametrelerin
tahmininde maksimum olabilirlik (Maximum Likehood) yöntemi, uyum iyiliği
değerlerinin incelenmesinde ise χ2/df, CFI, GFI, TLI, NFI, IFI,
RMSEA ve SRMR uyum indeksleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda tüm hipotez
modellerin geçerli olduğu; okuma tutumunun, Türkçe dersine ilişkin tutumun
%40’ını açıkladığı görülmüştür. Bunun yanı sıra erkek öğrencilere ilişkin
oluşturulan modelde okuma tutumunun, Türkçe dersine ilişkin tutumun %30’unu,
kız öğrencilere ilişkin oluşturulan modelde ise %40’ını açıkladığı
belirlenmiştir.  

Kaynakça

 • Akkaya, N., & Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi- İzmir-Buca örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96.
 • Akkılık, R. (2011). Türkiye okuma kültürü haritası. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 326-329.
 • Aktaş, A. (2013). Türkçe öğretimi dersi başarı düzeyi ile tutum ve üstbilişsel becerilerin etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Akyol, H., (2005). Türkçe İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Alexander, J. E., & Filler, R. C. (1976). Attitudes and reading. Newark, DE: International Reading Association.
 • Altınok, H. (2004). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 81-91.
 • Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aydın, İ. S., Kaya, N. S., & Bayraktar, U. (2015). Türkçe öğretiminde öğrenci tutumlarına yönelik yazılan makaleler üzerine meta-analiz çalışması. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(6), 95-118.
 • Aydoğan, R. (2009). Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bağcı, H. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (9-11 Aralık 2009) Bildirileri, Lefkoşa: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A., Uyar, Y., & Büyükikiz, K. K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 965-985.
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baroody, A. E., & Diamond, K. E. (2013). Measures of preschool children’s interest and engagement in literacy activities: Examining gender differences and construct dimensions. Early Childhood Research Quartely, 28(2), 291-301.
 • Baş, G. (2012). Reading attitudes of high school students: an analysis from different variables. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(2), 47-58.
 • Baş, G., & Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Belet, Ş. D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bıyıklı, C. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 231-254.
 • Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 411-428.
 • Bölükbaş, F. (2004). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(3), 905-918.
 • Byro, C. C. (2000). A study of the relationship between reading attitude and gender in the fourth grade children Unpublished doctoral disertation. Rowan University.
 • Campbell, M. B., & Kmiecik, M. M. (2004). The greatest literacy challenges fa cing contemporary high school teachers: Implications for secondary teacher preparation. Reading Horizons, 45, 1-25.
 • Conlon, E. G., Zimmer-Gembeck, M. J., Creed, P. A., & Tucker, M. (2006). Family history, self-perceptions, attitudes and cognitive abilities associated with early adolescent reading skills. Journal of Research in Reading, 29(1), 11-32.
 • Crosby, R. (2013). Reading attitudes as a predictor of latino adolescents’ reading comprehension. Unpublished doctoral disertation. University Of California Riverside, California.
 • Çakır (Kozcu), N., Şenler, B., & Taşkın (Göçmen), B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Çalışkan, M. (2004). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çavuş, Ş., & Yaşar, F. Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının “Türk dili I ses ve yapı bilgisi” dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 187-208.
 • Çeçen, M. A., & Deniz, E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Diyarbakır ili örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 193-212.
 • Çınar, İ. (2002). Kuram ve uygulamalarıyla ilk okuma yazma öğretimi. Malatya: Öz Serhat Yayınları.
 • Demir, C., & Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 177-192.
 • Demirel, M. (1993). Öğrenme stratejilerinin öğretilmesi. Eğitim ve Bilim, 17(83), 52-59.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., & Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 71-106.
 • Deniz, S., & Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları: Köyceğiz örneklemi. Millî Eğitim Dergisi, 170, 339-350.
 • Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın okumaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Egelioğlu, V. (1993). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Bildirileri I, 24-28 Eylül 1990, Ankara.
 • Epçaçan, C. (2012). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(4), 1711-1726.
 • Erdem, A. R., & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 13-24.
 • Fidan, M., & Eren, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum görünümleri ile eğitime ilişkin motivasyonları arasındaki ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 32(2), 480-493.
 • Fidan, N., & Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 7-20.
 • Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Genç, G., & Kaya, A. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil dersine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ. s. 1019-1022.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Gür, T., Dilci, T., Şener, H., & Yıldırım, T. (2013). 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum¬larına bazı değişkenlerin etkileri. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 118-134.
 • Hu, L., & Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • İşeri, K. (2010). The investigation of the reading attitudes of second grade students. Journal of Human Sciences, 7(2), 468-487.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command languange. Scientific Software İnternational, Inc. USA.
 • Kaniuka, T. S. (2010). Reading achievement, attitude toward reading, and reading self-esteem of historically low achieving students. Journal of Instructional Psychology, 37(10), 184-188.
 • Karabay, A., & Kuşdemir Kayıran, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 110-117.
 • Karahan, B., & Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
 • Karasakaloğlu, N., & Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2011). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma ve kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
 • Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ., & Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 376-387.
 • Kayıran, B. K. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli Kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Klem, L. (2000). Structural equation modeling. L. Grimm ve P. Yarnold (Ed.), Reading and understanding multivariate statistics (Vol. II). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York and London: The Guilford Press.
 • Kocaarslan, M. (2016). An exploratory study of the relationships between reading comprehension competence, reading attitude and the vividness of mental imagery among Turkish fourth-grade students. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 675-686.
 • Köse, M., & Ünal, F. T. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (3)2, 233-249.
 • Logan, S., & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where these differences lie. Journal of Research in Reading, 32(2), 199-214.
 • Martinez, R. S., Aricak, O. T., & Jewell, J. (2008). İnfluence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1023.
 • MEB. (2015). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Mercan, M. (2017). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKenna, M. C., Kear, D. J. ve Ellsworth, R. A. (1995). Children’s attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934-956.
 • McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., Jang, B. G. ve Meyer, J. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of a US survey. Reading Research Quarterly, 47(3), 283-306.
 • Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children’s reading skills and reading motivation? Exceptional Children, 73(2), 165-183.
 • Nas, R. (2003). Türkçe öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Okur, A., & Özsoy, Y. (2013). Üstün zekalı öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının ince¬lenmesi: Bartın örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(3), 254-264.
 • Oktay, Y., & Aktan, E. (1997). Çocuğun dil gelişiminde fonolojik duyarlılığı (ses bilgisel duyarlılığın) karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 4. Ulusal Eğitim Kongresi Bilimleri Bildirileri, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özbay, M., & Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(2), 632-651.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Özdemir, E. (1967). İlkokul öğretmenleri için Türkçe öğretimi kılavuzu. Ansiklopedi Yayınevi.
 • Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. Taylor & Francis Group, LLC.
 • Roberts, M. S., & Wilson, J. D. (2006). Reading attitudes and instructional methodology: how might achievement become affected? Reading Improvement, 43(2), 64-69.
 • Saçkes, M., Işıtan, S., Avcı, K., & Justice, L. M. (2016). Parents’ perceptions of children’s literacy motivation and their home-literacy practices: What's the connection?. European Early Childhood Education Research Journal, 24(6), 857-872.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Saracaloğlu, A. S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25(115), 65-72.
 • Schatz, A., & Krashen, S. (2006). Attitudes toward reading in grades 1-6. Knowledge Quest, 35(1), 46-48.
 • She, H. C., & Fisher, D. (2002). Teacher communication behavior and its association with students' cognitive and attitudinal outcomes in science in Taiwan. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 63-78.
 • Suna, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Stokmans, M. J. W. (1999). Reading attitude and its effect on leisure time reading. Poetics, 26, 245-261.
 • Şahinli, A. (2008). Hikâye okumanın okuduğunu anlamaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin-Taşkın, Ç., & Esen-Aygün, H. (2017). İlkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1120-1136.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Umucu Alpoğuz, D. (2014). Algılanan ana-baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ünlü, S. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ward, S. L. (2013). An examination of a relationship between reading attitudes and reading achievement for a group of sixth grade students. Unpublished doctoral disertation. Mississippi State, Mississippi.
 • Wilson, J. D., & Casey, L. H. (2007). Understanding the recreational reading patterns of secondary students. Reading Improvement, 44(1), 40-49.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 225-241.
 • Yaman, H., & Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 1233-1250.
 • Yamashita, J. (2007). The relationship of reading attitudes between L1 and L2: An investigation of adult EFL learners in Japan. TESOL Quarterly, 41(1), 81-105.
 • Yenilmez, K., & Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Zorbaz, K. Z., & Habeş, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1737-1756.

The Role of Gender on its Effect on the Attitudes of 6th, 7th and 8th Graders regarding their Attitudes towards the Turkish Course: A Structural Equation Modeling Study

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 238 - 259, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.352039

Öz

In this study, the aim was to investigate
the effect of the attitude towards reading on the attitude toward the Turkish
course and the role of gender on this effect through structural equation
modeling. The research was conducted, using relational survey model. The study
group was formed through simple random sampling and consisted of 317 students
who were 6th, 7th and 8th graders. For data
collection, the “Attitude Scale towards Reading” developed by Özbay and Uyar
(2009) and the “Attitude Scale towards the Turkish Course” developed by Ünal
and Köse (2014) were used. Structural equation modeling was used for data
analysis. The Maximum Likelihood method was used for the prediction of the
parameters for the models, and the χ2/df, CFI, GFI, TLI, NFI, IFI,
RMSEA and SRMR fit indices were used for the analysis of the goodness of fit
values. In the end, it was found that all hypothesis models were valid and that
the reading attitude accounted for 40% of the attitude towards the Turkish
course. In addition, it was determined that in the model for the male students the
reading attitude accounted for 30% of the attitude toward the Turkish course
and in the model for the female students, it accounted for 40%.

Kaynakça

 • Akkaya, N., & Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi- İzmir-Buca örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75-96.
 • Akkılık, R. (2011). Türkiye okuma kültürü haritası. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 326-329.
 • Aktaş, A. (2013). Türkçe öğretimi dersi başarı düzeyi ile tutum ve üstbilişsel becerilerin etkileşimi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Akyol, H., (2005). Türkçe İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Alexander, J. E., & Filler, R. C. (1976). Attitudes and reading. Newark, DE: International Reading Association.
 • Altınok, H. (2004). Cinsiyet ve başarı durumlarına göre ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 17, 81-91.
 • Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aydın, İ. S., Kaya, N. S., & Bayraktar, U. (2015). Türkçe öğretiminde öğrenci tutumlarına yönelik yazılan makaleler üzerine meta-analiz çalışması. International Journal of Languages' Education and Teaching, 3(6), 95-118.
 • Aydoğan, R. (2009). Okumaya karşı olumlu ve olumsuz tutuma sahip 6. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları okuduğunu anlama stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bağcı, H. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (9-11 Aralık 2009) Bildirileri, Lefkoşa: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balcı, A., Uyar, Y., & Büyükikiz, K. K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 965-985.
 • Balcı, A. (2013). Okuma ve anlama eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Baroody, A. E., & Diamond, K. E. (2013). Measures of preschool children’s interest and engagement in literacy activities: Examining gender differences and construct dimensions. Early Childhood Research Quartely, 28(2), 291-301.
 • Baş, G. (2012). Reading attitudes of high school students: an analysis from different variables. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(2), 47-58.
 • Baş, G., & Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Belet, Ş. D. (2005). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Bıyıklı, C. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve akademik benlik kavramları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 231-254.
 • Bozpolat, E. (2010). Öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Cumhuriyet üniversitesi eğitim fakültesi örneği). Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 2(1), 411-428.
 • Bölükbaş, F. (2004). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı-cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(3), 905-918.
 • Byro, C. C. (2000). A study of the relationship between reading attitude and gender in the fourth grade children Unpublished doctoral disertation. Rowan University.
 • Campbell, M. B., & Kmiecik, M. M. (2004). The greatest literacy challenges fa cing contemporary high school teachers: Implications for secondary teacher preparation. Reading Horizons, 45, 1-25.
 • Conlon, E. G., Zimmer-Gembeck, M. J., Creed, P. A., & Tucker, M. (2006). Family history, self-perceptions, attitudes and cognitive abilities associated with early adolescent reading skills. Journal of Research in Reading, 29(1), 11-32.
 • Crosby, R. (2013). Reading attitudes as a predictor of latino adolescents’ reading comprehension. Unpublished doctoral disertation. University Of California Riverside, California.
 • Çakır (Kozcu), N., Şenler, B., & Taşkın (Göçmen), B. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637-655.
 • Çalışkan, M. (2004). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin tutum ve akademik benlik tasarımının başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çavuş, Ş., & Yaşar, F. Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının “Türk dili I ses ve yapı bilgisi” dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 187-208.
 • Çeçen, M. A., & Deniz, E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Diyarbakır ili örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 193-212.
 • Çınar, İ. (2002). Kuram ve uygulamalarıyla ilk okuma yazma öğretimi. Malatya: Öz Serhat Yayınları.
 • Demir, C., & Yapıcı, M. (2007). Ana dili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 177-192.
 • Demirel, M. (1993). Öğrenme stratejilerinin öğretilmesi. Eğitim ve Bilim, 17(83), 52-59.
 • Demirel, Ö. (2002). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Demirel, Ö., & Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 71-106.
 • Deniz, S., & Tuna, S. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları: Köyceğiz örneklemi. Millî Eğitim Dergisi, 170, 339-350.
 • Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın okumaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Egelioğlu, V. (1993). Okuduğunu anlama düzeyinin ve öğrenme için harcanan zamanın bilişsel öğrenme düzeyine etkisi. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi Bildirileri I, 24-28 Eylül 1990, Ankara.
 • Epçaçan, C. (2012). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(4), 1711-1726.
 • Erdem, A. R., & Gözüküçük, M. (2013). İlköğretim 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik motivasyonu ve tutumları arasındaki ilişki. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 13-24.
 • Fidan, M., & Eren, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum görünümleri ile eğitime ilişkin motivasyonları arasındaki ilişkiler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 32(2), 480-493.
 • Fidan, N., & Baykul, Y. (1994). İlköğretimde temel öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 7-20.
 • Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Genç, G., & Kaya, A. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil dersine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ. s. 1019-1022.
 • Gömleksiz, M. N. (2005). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-21.
 • Güneş, F. (2009). Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Gür, T., Dilci, T., Şener, H., & Yıldırım, T. (2013). 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum¬larına bazı değişkenlerin etkileri. Cumhuriyet International Journal of Education, 2(1), 118-134.
 • Hu, L., & Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • İşeri, K. (2010). The investigation of the reading attitudes of second grade students. Journal of Human Sciences, 7(2), 468-487.
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command languange. Scientific Software İnternational, Inc. USA.
 • Kaniuka, T. S. (2010). Reading achievement, attitude toward reading, and reading self-esteem of historically low achieving students. Journal of Instructional Psychology, 37(10), 184-188.
 • Karabay, A., & Kuşdemir Kayıran, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 110-117.
 • Karahan, B., & Taşdan, M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
 • Karasakaloğlu, N., & Saracaloğlu, A. S. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 343-362.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2011). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Katrancı, M. (2015). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma ve kitap okuma motivasyonlarının incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(2), 49-62.
 • Kaya, A. İ., Arslantaş, H. İ., & Şimşek, N. (2009). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine karşı tutumlarının değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 376-387.
 • Kayıran, B. K. (2007). Çoklu zekâ kuramı destekli Kubaşık öğrenme yönteminin Türkçe dersine ilişkin tutuma ve okuduğunu anlama başarısına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(170), 294-307.
 • Keleş, Ö. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinde kitap okuma alışkanlığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Klem, L. (2000). Structural equation modeling. L. Grimm ve P. Yarnold (Ed.), Reading and understanding multivariate statistics (Vol. II). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York and London: The Guilford Press.
 • Kocaarslan, M. (2016). An exploratory study of the relationships between reading comprehension competence, reading attitude and the vividness of mental imagery among Turkish fourth-grade students. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(4), 675-686.
 • Köse, M., & Ünal, F. T. (2014). Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi: bir geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (3)2, 233-249.
 • Logan, S., & Johnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where these differences lie. Journal of Research in Reading, 32(2), 199-214.
 • Martinez, R. S., Aricak, O. T., & Jewell, J. (2008). İnfluence of reading attitude on reading achievement: A test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1023.
 • MEB. (2015). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. sınıflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Mercan, M. (2017). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKenna, M. C., Kear, D. J. ve Ellsworth, R. A. (1995). Children’s attitudes toward reading: A national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934-956.
 • McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., Jang, B. G. ve Meyer, J. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of a US survey. Reading Research Quarterly, 47(3), 283-306.
 • Morgan, P. L., & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children’s reading skills and reading motivation? Exceptional Children, 73(2), 165-183.
 • Nas, R. (2003). Türkçe öğretimi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Okur, A., & Özsoy, Y. (2013). Üstün zekalı öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarının ince¬lenmesi: Bartın örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 9(3), 254-264.
 • Oktay, Y., & Aktan, E. (1997). Çocuğun dil gelişiminde fonolojik duyarlılığı (ses bilgisel duyarlılığın) karşılaştırmalı olarak incelenmesi. 4. Ulusal Eğitim Kongresi Bilimleri Bildirileri, Eskisehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Özbay, M., & Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 4(2), 632-651.
 • Özçelik, D. A. (1992). Eğitim programları ve öğretim. ÖSYM Yayınları, Ankara.
 • Özdemir, E. (1967). İlkokul öğretmenleri için Türkçe öğretimi kılavuzu. Ansiklopedi Yayınevi.
 • Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. Taylor & Francis Group, LLC.
 • Roberts, M. S., & Wilson, J. D. (2006). Reading attitudes and instructional methodology: how might achievement become affected? Reading Improvement, 43(2), 64-69.
 • Saçkes, M., Işıtan, S., Avcı, K., & Justice, L. M. (2016). Parents’ perceptions of children’s literacy motivation and their home-literacy practices: What's the connection?. European Early Childhood Education Research Journal, 24(6), 857-872.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Saracaloğlu, A. S. (2000). Öğretmen adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 25(115), 65-72.
 • Schatz, A., & Krashen, S. (2006). Attitudes toward reading in grades 1-6. Knowledge Quest, 35(1), 46-48.
 • She, H. C., & Fisher, D. (2002). Teacher communication behavior and its association with students' cognitive and attitudinal outcomes in science in Taiwan. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 63-78.
 • Suna, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin okuma ilgi ve alışkanlıklarını etkileyen etmenlerin analitik olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Stokmans, M. J. W. (1999). Reading attitude and its effect on leisure time reading. Poetics, 26, 245-261.
 • Şahinli, A. (2008). Hikâye okumanın okuduğunu anlamaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin-Taşkın, Ç., & Esen-Aygün, H. (2017). İlkokul öğrencilerinin okuma tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 16(3), 1120-1136.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Umucu Alpoğuz, D. (2014). Algılanan ana-baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ünlü, S. (2014). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumları ve öz yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Ward, S. L. (2013). An examination of a relationship between reading attitudes and reading achievement for a group of sixth grade students. Unpublished doctoral disertation. Mississippi State, Mississippi.
 • Wilson, J. D., & Casey, L. H. (2007). Understanding the recreational reading patterns of secondary students. Reading Improvement, 44(1), 40-49.
 • Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe öğretmen adaylarının okumaya ilişkin tutum ve görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 225-241.
 • Yaman, H., & Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(7), 1233-1250.
 • Yamashita, J. (2007). The relationship of reading attitudes between L1 and L2: An investigation of adult EFL learners in Japan. TESOL Quarterly, 41(1), 81-105.
 • Yenilmez, K., & Duman, A. (2008). İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci görüşleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Zorbaz, K. Z., & Habeş, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1737-1756.
Toplam 102 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin Baki

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Baki, Y. (2018). 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tutumlarının Türkçe Dersine İlişkin Tutum Üzerindeki Etkisinde Cinsiyetin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 238-259. https://doi.org/10.16916/aded.352039

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.