Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Suriyeli Mültecilerin Türkçe Kursuna Başlamadan Önceki Söz Varlığı Durumları

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 68 - 94, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.344339

Öz

Araştırmanın amacı, Suriyeli mültecilerin
Türkçe öğrenmeye başlamadan önceki Türkçe söz varlıklarını tespit etmektir.
Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Aydın
Üniversitesi’nde Türkçe öğrenmeye başlayacak olan 49’u kadın 41’i erkek olmak
üzere toplam 90 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada amaçlı örnekleme
yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.  Araştırmada elde edilen bulgulara göre Türkçe
kursuna gitmeden sosyal ortamda Türkçe öğrenen kadınların toplamda 4931,   erkeklerin ise 3974 Türkçe kelime bilgisine
sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Cinsiyet ayırmaksızın bilinen toplam kelime
sayısı ise 8905 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda Suriyeli gençlerin A1
seviyesinde Diller İçin Avrupa Ortak Önerileri Çerçevesi kapsamında kendini ve
ailesini tanıtabilecek, nereli olduğunu, adresini, telefon numarasını, ne zaman
nerede doğduğunu söyleyebilecek, yerine ve zamanına göre temel kalıp ifadeleri
kullanabilecek kapasitede kelime bilgisine sahip olduğu görüşüne
varılmıştır.  Bu araştırma, Suriyeli
mültecilere Türkçe eğitimi verilirken hedef kitlenin özelliklerinin özellikle
kelime dağarcığı yönünden ortaya konulması bakımından önemlidir.

Kaynakça

 • Açık, F. (2013). Temel Türkçe (A1/A2) için söz dağarcığı tespit denemesi, Abdurrahman Güzel İçin Armağan Kitabı, Akçağ Yayınları.
 • Aksan, D. (2000) Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Arslan, N. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşık, U. (2007). Yabancılar için temel Türkçe söz varlığının oluşturulması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ayrancı, Bağcı B. ve Temizyürek F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bilim dili olarak Türkçeye katkısı. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/17, p. 33-54,
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi, TUBAR-XIII.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Türklük Bilimi Araştırmaları 27, 27-61
 • Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/21, 145-155.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu İlinde Bir İnceleme) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Öğrencileri Üze¬rinde Kelime Serveti Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceylan, Ş. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime servet¬lerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, S. (2014). Yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıflarının yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirci, S. ve Baş. B. (2016). İlkokul 3. sınıflarda söz varlığının geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması. Milli Eğitim Dergisi, 210,215-235.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2016). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı. Milli Eğitim Dergisi, 210, 447-476.
 • İpek Eğilmez, Nigâr (2010), İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Aktarımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştır¬ma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karahan, A. (2007). Uşak Ulubey ilçesi köy ilköğretim okulları 5. sınıfların yazılı anlatımla¬rındaki kelime servetinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti¬tüsü.
 • Keklik, S. (2016). Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığını belirlemeye yönelik çalışmalarda yöntem sorunu. Milli Eğitim Dergisi, 210, 45,31-54.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzeri¬ne bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi.. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Serarslan, N. (2010). Konya Ereğli Atatürk ilköğretim okulu 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. , Yayım¬lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, N.D. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin ilişkisel söz varlığı açısından değerlendirilmesi, International Journal of Science Culture and Sports, 809-827.
 • TELC. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Tülü, M. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Eşme örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tüysüz, H. (2007). Gediz (Merkez) ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin aktif kelime servet¬lerinin tespiti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uluçay, M. ve Börekçi, M. (2015). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin yazılı an¬latımlarında kullandıkları deyimler üzerine bir inceleme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 317-338.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Göçen, G. (2016) “Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı ile Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığı” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

The Turkish Vocabulary Range of Syrian Refugees before They Start Turkish Courses

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 1, 68 - 94, 30.01.2018
https://doi.org/10.16916/aded.344339

Öz

The purpose of this research was to determine the
Turkish vocabulary range of Syrian refugees before they started learning Turkish.
The research study group consisted of 90 students - 49 female and 41 male - who
were about to start learning Turkish at Istanbul Aydın University. In this
study, convenience sampling which is one of the purposeful sampling methods was used.
According to the findings of the study, before attending a Turkish course, of
the participants who had learned Turkish through social encounters, the women
had a vocabulary range of 4931 words and the men had a vocabulary range of 3974
words. The total vocabulary size of the group, disregarding male and female
distinction, was considered to be 8905. Based upon this, it was inferred that in
their current state those young Syrians had already possessed the vocabulary to
introduce themselves and their families, talk about where they were from, their
addresses, phone numbers, when and where they were born, and also had the vocabulary
range to use some basic phrases in the right place and at the right time at the
A1 level of the Common European Framework of Reference for Languages. This research
is important in terms of determining the characteristics of the target group,
especially, in terms of vocabulary while Turkish education is given to Syrian
refugees.

Kaynakça

 • Açık, F. (2013). Temel Türkçe (A1/A2) için söz dağarcığı tespit denemesi, Abdurrahman Güzel İçin Armağan Kitabı, Akçağ Yayınları.
 • Aksan, D. (2000) Her yönüyle dil, ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Arslan, N. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında söz varlığı unsurlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aşık, U. (2007). Yabancılar için temel Türkçe söz varlığının oluşturulması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Ayrancı, Bağcı B. ve Temizyürek F. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin bilim dili olarak Türkçeye katkısı. Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 12/17, p. 33-54,
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi, TUBAR-XIII.
 • Baş, B. (2011). Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler. Türklük Bilimi Araştırmaları 27, 27-61
 • Büyükikiz, K. K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir değerlendirme, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10/21, 145-155.
 • Cesur, O. (2005). (Kastamonu İlinde Bir İnceleme) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Öğrencileri Üze¬rinde Kelime Serveti Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ceylan, Ş. (2013). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yazı dilindeki kelime servet¬lerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelik, S. (2014). Yabancı dil olarak Almanca ve Türkçe öğretimi A1 ve A2 seviyesindeki ders kitaplarında kullanılan söz varlığının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıflarının yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirci, S. ve Baş. B. (2016). İlkokul 3. sınıflarda söz varlığının geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması. Milli Eğitim Dergisi, 210,215-235.
 • Göçen, G. ve Okur, A. (2016). Yabancılar için Türkçe ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı ve yaygınlığı. Milli Eğitim Dergisi, 210, 447-476.
 • İpek Eğilmez, Nigâr (2010), İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Aktarımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü.
 • Karadağ, Ö. (2005). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştır¬ma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karahan, A. (2007). Uşak Ulubey ilçesi köy ilköğretim okulları 5. sınıfların yazılı anlatımla¬rındaki kelime servetinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti¬tüsü.
 • Keklik, S. (2016). Öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki söz varlığını belirlemeye yönelik çalışmalarda yöntem sorunu. Milli Eğitim Dergisi, 210, 45,31-54.
 • Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin kelime hazinesi üzeri¬ne bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi.. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Pilav, S. (2008). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin söz varlığı üzerine bir araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Serarslan, N. (2010). Konya Ereğli Atatürk ilköğretim okulu 6. sınıf öğrencilerinin kelime hazinesi üzerine bir araştırma. , Yayım¬lanmamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, N.D. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin ilişkisel söz varlığı açısından değerlendirilmesi, International Journal of Science Culture and Sports, 809-827.
 • TELC. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme, Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Tülü, M. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarındaki aktif kelime serveti üzerine bir araştırma (Uşak/Eşme örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tüysüz, H. (2007). Gediz (Merkez) ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin aktif kelime servet¬lerinin tespiti, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Uluçay, M. ve Börekçi, M. (2015). Ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin yazılı an¬latımlarında kullandıkları deyimler üzerine bir inceleme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 317-338.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Göçen, G. (2016) “Yabancılar İçin Hazırlanan Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Varlığı ile Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatımlarındaki Söz Varlığı” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah Boylu

Pınar Çal Işık

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Boylu, E., & Çal Işık, P. (2018). Suriyeli Mültecilerin Türkçe Kursuna Başlamadan Önceki Söz Varlığı Durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 68-94. https://doi.org/10.16916/aded.344339

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.