Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Analysis of the Workplace Signs Changing with Syrian Refugees in Terms of Language Usage: Mezitli Example

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 3, 472 - 484, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331255

Öz

In this study store signs, sign plates, and the like in five big neighborhoods in Mezitli, Mersin, were examined in terms of language usage. In the study, which language or combination of languages were used in the preparation of the signs, sign plates, and the like, how they were dispersed proportionally in terms of language usage, and what kind of practices were needed to be implemented in order to obviate the identified linguistic misusages were discussed. The steps in the study were the Identification of the signs and sign plates in the five neighborhoods, obtaining their proportional dispersion on the basis of language usage, and attaining various results in the light of the obtained data.This examination aims to help researchers working in the field gain awareness about the proportion of language misusages in signs, sign plates and the like, and what kind of precautions need to be taken to prevent language misusages.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği [Elektronik Versiyonu]. Mardin Artuklu Üniversitesi: Mukaddime, 5(2), 53-70.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Boyraz, Ş. (2003). İletişim Açısından Sivas’ta Ticarî İşletme Adları. Millî Folklor, 15( 60), 141-160.
 • Duman, D. (2013). Medyada "Doğru" Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi. Bilig, (64), 151-174.
 • Ergin, M. (1980). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ertane Baydar, Arzu Sema ve Baydar T., (2005). "Bu Kadarı da Fazla: Erzincan Tabelaları", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 89 (640), 359-362.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Kaplan, M. (1988). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karademir, F. (2004). Diyarbakır'daki Mağaza ve İş Yeri Adları Üzerine. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (s. 1577-1590). Ankara.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükkaraca, N. (2001). Göç ve çalışan çocuklar: Diyarbakır’da çalışan çocuklar. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 20-22 Ekim Diyarbakır, Ocak-Şubat-Mart 2001.
 • Maleki, E. (2013). Türk Kültür ve Dilinin Fars Kültür ve Diliyle Etkileşimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17 (3), 129-150.
 • Özkan, F., ve Musa, B. (2004). Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi. Bilig Dergisi, (30), 95-139.
 • Saban, E. ve Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeyda, A. (2005). Dil Açısından Kars'taki İş Yeri İsimleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 77-88.
 • Üstünova, M., Aydın, H., Berberoğlu Çetinoğlu, G., Üstünova, K., Akkök, M., Akgün, N. (2010). İş Yeri Adlarında Türkçenin Kullanımı. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/1 pp. 1390-1419.
 • Yaman, I., ve Ekmekçi, E. (2016). Türkçenin İngilizce Yoluyla Melezleşmesi: Samsun'daki İş Yeri ve Mekân Adları Örneği. Karadeniz Araştırmaları, (50), 217-229.
 • Göktuna Yaylacı, F. (2012). Belçika'daki Türklerin Dil Kullanımları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 63-88.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, T. (2014). Saussure'den Bakthin'e Dil-Kültür İlişkisi: ''Tümü Kapsayıcı Olgu''. İdil 3(11), 115-136.

Suriyeli Mültecilerle Değişen İş Yeri Tabelalarının Dilsel Kullanımlar Açısından İncelenmesi: Mezitli İlçesi Örneği

Yıl 2017, Cilt: 5 Sayı: 3, 472 - 484, 28.07.2017
https://doi.org/10.16916/aded.331255

Öz

Bu çalışmada,
Mersin ile Mezitli ilçesindeki beş büyük mahallede yer alan iş yerlerini
tanıtıcı tabela, levha vb. unsurlar, dilsel kullanımlar açısından
incelenmiştir. Beş büyük mahallede yer alan iş yerlerini tanıtıcı tabela, levha
vb. unsurların hangi dil ya da dillerin birleşimi ile oluşturuldukları;
oluşturulan tabela, levha vb. iş yerlerini tanıtıcı unsurlardaki dil
kullanımlarının oransal olarak nasıl dağılım gösterdikleri ve ortaya çıkarılan
dilsel bozuklukların önüne geçilmesi için ne tür uygulamalarda bulunulması
gerekildiği tartışılmıştır. Çalışmada izlenilen yol; beş mahallede yer alan iş
yerlerini tanıtıcı tabela, levha vb. unsurların saptanması, dil kullanımları
esas alınarak oransal dağılımlarının elde edilmesi ve elde edilen verilerin
ışığında çeşitli sonuçlara ulaşılması şeklinde yapılandırılmıştır. Söz konusu
çalışma çerçevesinde konuyla ilgili araştırma yapan kişilerin tabelalarda yer
alan dilsel kullanımların ne oranda olduğu, dilsel bozuklukların önlenmesi için
ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda farkındalık kazanmaları
hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim. Ankara: TDK Yayınları.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği [Elektronik Versiyonu]. Mardin Artuklu Üniversitesi: Mukaddime, 5(2), 53-70.
 • Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Boyraz, Ş. (2003). İletişim Açısından Sivas’ta Ticarî İşletme Adları. Millî Folklor, 15( 60), 141-160.
 • Duman, D. (2013). Medyada "Doğru" Türkçe Tartışmaları Üzerine: Betimleyici-Kuralcı Yaklaşımlar ve Ötesi. Bilig, (64), 151-174.
 • Ergin, M. (1980). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Erkuş, A. (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ertane Baydar, Arzu Sema ve Baydar T., (2005). "Bu Kadarı da Fazla: Erzincan Tabelaları", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 89 (640), 359-362.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2017). 2016 Türkiye Göç Raporu. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Kaplan, M. (1988). Kültür ve Dil. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Karademir, F. (2004). Diyarbakır'daki Mağaza ve İş Yeri Adları Üzerine. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (s. 1577-1590). Ankara.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükkaraca, N. (2001). Göç ve çalışan çocuklar: Diyarbakır’da çalışan çocuklar. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 20-22 Ekim Diyarbakır, Ocak-Şubat-Mart 2001.
 • Maleki, E. (2013). Türk Kültür ve Dilinin Fars Kültür ve Diliyle Etkileşimi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17 (3), 129-150.
 • Özkan, F., ve Musa, B. (2004). Yabancı Dillerin Türkçenin Söz Dizimi Üzerindeki Etkisi. Bilig Dergisi, (30), 95-139.
 • Saban, E. ve Ersoy, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeyda, A. (2005). Dil Açısından Kars'taki İş Yeri İsimleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (12), 77-88.
 • Üstünova, M., Aydın, H., Berberoğlu Çetinoğlu, G., Üstünova, K., Akkök, M., Akgün, N. (2010). İş Yeri Adlarında Türkçenin Kullanımı. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 5/1 pp. 1390-1419.
 • Yaman, I., ve Ekmekçi, E. (2016). Türkçenin İngilizce Yoluyla Melezleşmesi: Samsun'daki İş Yeri ve Mekân Adları Örneği. Karadeniz Araştırmaları, (50), 217-229.
 • Göktuna Yaylacı, F. (2012). Belçika'daki Türklerin Dil Kullanımları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 63-88.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2002). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, T. (2014). Saussure'den Bakthin'e Dil-Kültür İlişkisi: ''Tümü Kapsayıcı Olgu''. İdil 3(11), 115-136.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Namık Kemal ŞAHBAZ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Can SAKAR
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 5 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ŞAHBAZ, N. K., & SAKAR, C. (2017). Suriyeli Mültecilerle Değişen İş Yeri Tabelalarının Dilsel Kullanımlar Açısından İncelenmesi: Mezitli İlçesi Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 472-484. https://doi.org/10.16916/aded.331255

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.