PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programının (2005) Amaç-Kazanım Tutarlılığı Açısından Değerlendirilmesi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 4, 431 - 443, 22.10.2016
https://doi.org/10.16916/aded.93446

Öz

Bu çalışmada İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programının (2005)  amaç-kazanımlarının gerçekleşme düzeyinin belirlenmesi ve bu düzey ile öğrencinin derse karşı geliştirdiği tutum arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Aksaray ilinden tesadüfi yolla seçilmiş toplam on sekiz köy, kasaba ve merkez okulunda öğrenimlerini sürdüren 500 ilköğretim ikinci kademe 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Amaç ve kazanımları içeren 25 soruluk ölçek hazırlanmıştır. Öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla Türkçe ders kitaplarında yer alan Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Başarı testi sonuçlarına göre öğrencilerin belirlenen amaç-kazanımlara yeteri oranda ulaşamadıkları görülmüştür. Türkçe dersi programında yer alan belirlenen kazanımlarla ilgili erişi düzeyleri ile Türkçe dersine ilişkin tutumları arasında pozitif yönde yüksek olarak kabul edilebilecek anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Kaynakça

 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Aksan, D. (1994). Ana dili, TÖMER Dil Dergisi, 16, 63–71
 • Brubacher, J.S. (1983). Goals of education, Ankara University, Journal of faculty of educational sciences, vol:16, no:1
 • Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları
 • Demirel, Ö. (2010). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme, Ankara: Pegem Yayınları,
 • Durukan, E. (2008). İlköğretim ikinci kademe (2005) Türkçe dersi öğretim programında genel amaçlar - hedef/kazanımlar ilişkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Kongresi, İstanbul
 • Eısner, Elliot W. (2002). “The kind of schools we need”, Phi delta kappan no: 8, www.firstsearch.oclc.org./webZ/FSQUERY 2002
 • Erden, Münire (1998). Eğitimde program değerlendirme, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde program geliştirme, Ankara: Meteksan A.S.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma, Ankara: Nobel Yayınları
 • Güzel, A. (2006). Edebiyat eğitiminde amaçlar ve bu amaçlara yönelik yöntem, teknik ve uygulamalar, Mili Eğitim Dergisi, Sayı 169, Ankara
 • İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme, İstanbul: Değişim Yayınları
 • Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Senem Matbaacılık
 • Laska, j.A. (1982). Akt. Gürbüztürk, A. Eğitim programı ile öğretim arasındaki ilişki: Kavramsal bir açıklama, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6299.pdf
 • MEB. (2005). İlköğretim okulu ders programları, Türkçe öğretimi programı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi
 • Posner, J.George. (1995). Analyzing the curriculum. Second edition. McGraw-Hill, Inc.
 • TDK. (2009). Büyük Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme “Teori ve teknikler”, İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Varış, F. (1989). Eğitimde program geliştirmeye sistematik yaklaşım, Ankara Ünv. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.22, S.1
 • Yenilmez, K. ve A. Duman, (2008) İlköğretimde matematik başarısını etkileyen faktörlere ilişkin öğrenci Görüşleri, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 251-268.
 • Wıles, J., Bondı, J. (2002). Curriculum development: A guide to practise, Merril Publishing, OHİO, www. faculty.uvi. edu/users/dgriffi,

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Hüseyin MUTLU

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
MUTLU, H. H. (2016). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretim Programının (2005) Amaç-Kazanım Tutarlılığı Açısından Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(4), 431-443. https://doi.org/10.16916/aded.93446

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.