BibTex RIS Kaynak Göster

Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yaratıcı Yazarlık Becerileri ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 2, 229 - 247, 08.04.2016
https://doi.org/10.16916/aded.37595

Öz

Bu çalışmada lise 9. Sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazarlık becerileri ve derse yönelik tutumlarının geliştirilmesinde Mikro Öğretim’in etkisi araştırılmıştır

Araştırmada deneysel desenlerden ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

  2014-2015 öğretim yılında yapılan  araştırmanın çalışma grubunu, Van il merkezinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren MEB’e bağlı bir devlet okulunun 9. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Ön test uygulamasından sonra 15 öğrenci deney grubunu 15 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmuştur.

Deney grubundaki uygulamalar Mikro Öğretim ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilirken, kontrol grubunda  Geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. 

Ön-son test uygulamalarında veri toplama araçlarıyla elde edilen verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde İlişkili ve İlişkisiz Örneklemler t -  testi istatistiği kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda “Mikro Öğretim”in uygulandığı deney grubu lehine sonuçlara ulaşılmıştır. Diğer bir deyişle Öğrencilerin yaratıcı yazarlık becerileri ve derse yönelik tutumlarının  geliştirilmesinde mikro öğretim, geleneksel öğretime kıyasla oldukça başarılı neticeler vermiştir. 

Anahtar Sözcükler: 9.sınıf öğrencileri, Mikro öğretim, Geleneksel öğretim, Yaratıcı yazarlık becerisi, Tutum.

Kaynakça

 • Acar, İ. H., Karan, Ş. & Yıldız, S. (2013, Haziran). Learner teachers: Professıonal development of elementary schoolteachers through peer collaboratıon. V. uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Ak, E. (2011), Yaratıcı Yazma Tekniklerinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersindeki Yazılı anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Akalın, S. (2005). Comparison between traditional teaching and microteaching during school experience of student-teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 20, 1-13.
 • Atav, E., Kunduz, N. & Seçken, N. (2014). Biyoloji eğitiminde mikro öğretim uygulamalarına dair öğretmen adaylarının görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 1-15.
 • Aydede, M.N. ve Kesercioğlu, T. (2012), Aktif öğrenme uygulamalarının öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme becerilerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.43, s. 37-49.
 • Aydın, İ. S. (2013). The effect of micro-teachıng technique on Turkish teacher candidates’ perceptions of efficacy in lesson planning, implementation, and evaluation. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(43), 67-81.
 • Aytan, T. (2011), Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım ve yazılı anlatım derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi, TÜBAR- XXI
 • Bağcı, H. (2007) Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım derslerine yönelik tutumları ile yazma becerileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Bulut, K. (2015). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma beceri ve kaygılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001).Deneysel desenler, öntest-sontest, kontrol grubu, desen ve veri analizi, Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Creswell, J.W. (2003). Research design. Second edition. London: Sage Publications.
 • Çakır, Ö. (2010). Materyal geliştirmede mikro-öğretim: öğretmen adaylarının yöntem ve geribildirimler üzerine görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 55-73.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdem, E., Erdoğan, Ü. I., Özyalçın Oskay, Ö. & Yılmaz, A. (2012, Haziran). Kimya eğitiminde mikro öğretim yönteminin etkililiği ve öğrenci görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Ankara.
 • Erökten, S. & Durkan, N. (2009, Mayıs). Özelöğretim yöntemleri II dersinde mikro öğretim uygulamaları. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Güleryüz, H. (2006), Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Güney, N. (2011), İlköğretim II. Kademede Fiilimsilerin Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Tutum, Başarı ve Kalıcılığa Etkisi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Görgen, İ. (2003). Mikro öğretim uygulamasının öğretmen adaylarının sınıfta ders anlatımına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 56-63.
 • Karadağ, R. & Akkaya, A. (2013). İlk okuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 39-59.
 • Karaman, P. (2014). Öğretmen adaylarının ölçme-değerlendirme okuryazarlıklarının belirlenmesi ve mikroöğretim yoluyla geliştirilmesi. Doktora Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi - Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel.
 • Kazu, H. (1996). Öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönetimini etkililiği (F.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi örneği). Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kavas, G. (2009). Video destekli web tabanlı akran değerlendirme sisteminin mikroöğretim uygulamaları üzerine etkileri: bilgisayar öğretmenliği adayları örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı.
 • Kaya, B. (2013), Yaratıcı Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme, Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, S.1(2), s. 89-101.
 • Küçükoğlu, A., Köse, E., Taşgın, A., Yılmaz, B. Y. Ve Karademir, Ş. (2012), Mikro Öğretim Uygulamasının Öğretim Becerilerine Etkisine İlişkin Öğretmen Adayı Görüşleri, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C.2, S. 2, s. 19-32.
 • Marulcu, İ. & Dedetürk, A. (2014). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının mikro-öğretim yöntemini uygulamaları: bir eylem araştırması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 353-372.
 • Saban, A. & Çoklar, A. N. (2013). Pre-service teachers’ opinions about the micro-teaching method in teachingpractise classes. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(2), 234-240.
 • Sarı, Y., Sakal, M. & Deniz, S. (2005, Şubat). Okul öncesi öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönteminin etkililiği, Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Secondary Level English Language Arts Curriculum Reference Committee. (1998). Creative writing 20. a curriculum guide for the secondary level. http://www.sasked.gov.sk.ca/˜ischool/CrWriting20/module1/ intro.html. (Er. Tar. 11.10.2015)
 • Sever, S. (1993). Türkçe öğretiminde uygulanan tam öğrenme kuramı ilkelerinin, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki erişiye etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Sever, S. (1993). Türkçe öğretiminde uygulanan tam öğrenme kuramı ilkelerinin, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerilerindeki erişiye etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Sevim, S. (2013). Mikro öğretim uygulamasının öğretmen adayları gözüyle değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 303-313.
 • Topçuoğlu Ü., F. ve Sever, A. (2012), Yaratıcı Yazmada Müziğin Etkisi, Turkish Studies, S. 7/4, s. 2907-2918.
 • Türkben, T. (2015), Aktif Öğrenme Yöntemiyle Oluşturulmuş Sınıf Ortamının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi, Turkish Studies, S.10/7, s. 899-916.
 • Ün Açıkgöz, K. (2004), Aktif Öğrenme, İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
 • Ün Açıkgöz, K (2011), Aktif Öğrenme, İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
 • Yoğurtçu, K. (2009). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde “mikro öğretim tekniği”: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi hazırlık sınıflarında karşılaştırmalı bir çalışma. Dil Dergisi, 146, 49-70.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Nuri Kardaş

Mehmet Tutak

Yayımlanma Tarihi 8 Nisan 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kardaş, M. N., & Tutak, M. (2016). Mikro Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Yaratıcı Yazarlık Becerileri ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 229-247. https://doi.org/10.16916/aded.37595

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.