BibTex RIS Kaynak Göster

Mini Kumbara Dergisi'nin Popüler Bilim Kaynakları Kapsamında Biçim Ve İçerik Bakımından İncelenmesi

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 3, 326 - 336, 29.06.2016
https://doi.org/10.16916/aded.27874

Öz

Popüler bilim, toplumun her kesimi tarafından rahatça anlaşılabilecek bir dille ve şekilde yapılan bir bilim olarak tanımlanır. Günümüzde popüler bilim çerçevesinde çocuklara yönelik birçok yayın bulunmaktadır. Bu yayınlar arasında çocuk dergileri önemli yer tutmaktadır. Çocuk dergileri çocuk edebiyatı ürünleri arasında süreli yayınlar kategorisindedir. Bu çalışmanın amacı, okul öncesi çocuklar için hazırlanan ve İş Bankası tarafından ücretsiz olarak dağıtılan Mini Kumbara Dergisi’ni popüler bilim çerçevesinde biçimsel ve içeriksel olarak inceleyip değerlendirmektedir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını İş Bankası Kültür Yayınları’nın okul öncesine yönelik çıkardığı “Mini Kumbara Dergisi” oluşturmaktadır. Bu araştırmada Mini Kumbara Dergisi’nin ilk dört yılında yayınlanan 16 sayısı incelenmiştir Çalışmanın verileri, ilgili literatür incelenerek çocuk edebiyatı eserlerinde bulunması gereken biçimsel ve içeriksel özellikler çerçevesinde oluşturulan “Popüler Bilim Çerçevesindeki Çocuk Yayınlarını Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Veriler “betimsel analiz” yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre derginin biçimsel ve içeriksel özellikler açısından büyük ölçüde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK Çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 12 – 27.
 • Demirel, Ş., Çeçen, M. A., Seven, S., Tozlu, N. ve Uludağ M. E. (2011). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. (Ş. Demirel). Ankara: Pegem.
 • Demiryürek, G. (2012). TRT Çocuk dergisi’nin yapısal özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 1017 – 1034.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M., Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 250 – 265.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.
 • Güran Yiğitbaşı, K. (2014). Türkiye’de çocuk dergiciliği: TRT Çocuk Dergisi örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 37 – 56.
 • Oğuzkan, A. F. (2010). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Şimşek, T. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Rengarenk.
 • Ulutaş, A., Çaydaş, A. (2013). İleri Yavrutürk dergisinin teknoloji açısından değerlendirilmesi. International Journal of Social Sience, 6 (3) 759 – 771.
 • Ungan, S. ve Yiğit, F. (2014). Geçmişten günümüze Türkiye’de süreli çocuk yayınları. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 184-198.
 • URL-1 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/populerbilimyazarligi.pdf 15.05.2015 .
 • URL-2 http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kumbara-dergisi/mini-kumbara-dergisi/Sayfalar/mini-kumbara-dergisi.aspx 15.05.2015 .
 • Yılar, Ö. ve Celepoğlu, A. (2007). Çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar. Ed. Ö. Yılar ve L. Turan. Çocuk edebiyatı (ss. 39-61). Ankara: Pegem.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 3, 326 - 336, 29.06.2016
https://doi.org/10.16916/aded.27874

Öz

Kaynakça

 • Demircan, C. (2006). TÜBİTAK Çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 12 – 27.
 • Demirel, Ş., Çeçen, M. A., Seven, S., Tozlu, N. ve Uludağ M. E. (2011). Edebî metinlerle çocuk edebiyatı. (Ş. Demirel). Ankara: Pegem.
 • Demiryürek, G. (2012). TRT Çocuk dergisi’nin yapısal özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi 20 (3), 1017 – 1034.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metodlarına giriş. Ankara: Anı.
 • Gönen, M., Katrancı, M., Uygun, M., Uçuş, Ş. (2011). İlköğretim birinci kademe öğrencilerine yönelik çocuk kitaplarının içerik, resimleme ve fiziksel özellikleri açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (160), 250 – 265.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.
 • Güran Yiğitbaşı, K. (2014). Türkiye’de çocuk dergiciliği: TRT Çocuk Dergisi örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 37 – 56.
 • Oğuzkan, A. F. (2010). Çocuk edebiyatı. Ankara: Anı.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Şimşek, T. (2002). Çocuk edebiyatı. Ankara: Rengarenk.
 • Ulutaş, A., Çaydaş, A. (2013). İleri Yavrutürk dergisinin teknoloji açısından değerlendirilmesi. International Journal of Social Sience, 6 (3) 759 – 771.
 • Ungan, S. ve Yiğit, F. (2014). Geçmişten günümüze Türkiye’de süreli çocuk yayınları. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 184-198.
 • URL-1 http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/populerbilimyazarligi.pdf 15.05.2015 .
 • URL-2 http://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/kumbara-dergisi/mini-kumbara-dergisi/Sayfalar/mini-kumbara-dergisi.aspx 15.05.2015 .
 • Yılar, Ö. ve Celepoğlu, A. (2007). Çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar. Ed. Ö. Yılar ve L. Turan. Çocuk edebiyatı (ss. 39-61). Ankara: Pegem.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine Damla Turan

Elif Kurt

Nazmi Arslan

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Turan, E. D., Kurt, E., & Arslan, N. (2016). Mini Kumbara Dergisi’nin Popüler Bilim Kaynakları Kapsamında Biçim Ve İçerik Bakımından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 326-336. https://doi.org/10.16916/aded.27874

Cited By

Popüler Bilim Sitelerinin Fen Kavramlarına Yönelik Algıya Etkisi
Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.47770/ukmead.822617

TSE Öncü Çocuk Dergisi Üzerine Bir İnceleme
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Muhammed TUNAGÜR
https://doi.org/10.53568/yyusbed.1003456

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.