BibTex RIS Kaynak Göster

Korku Türünün Dünya Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Türk Çocuk Edebiyatında Yaygın Olmamasının Nedenleri

Yıl 2016, Cilt: 4 Sayı: 3, 295 - 310, 25.07.2016
https://doi.org/10.16916/aded.44001

Öz

Bu çalışmanın amacı, Batı çocuk edebiyatında özellikle 90’lı yıllardan itibaren geniş okur kitleleri edinmeye başlayan korku öykülerinin dünya çocuk edebiyatındaki yerini ortaya koymak ve Türk çocuk edebiyatı içinde yaygınlaşamama nedenlerini tespit etmektir. Çalışmada öncelikli olarak çocuk edebiyatı içinde değerlendirilen farklı türlerde tarih boyunca korku duygusunun nasıl işlendiğine değinilmiştir. Daha sonra çocuklara yönelik çağdaş korku öykülerinin genel nitelikleri ve türün değeri üzerinde durulmuştur. Son olarak da korku öykülerinin Türk çocuk edebiyatında yaygınlaşamama gerekçeleri açıklanmaya çalışılmıştır.  Bu gerekçeler arasında; aile ve öğretmen gibi eşik bekçilerinin çeşitli sebeplerle korku öykülerini çocukla buluşturmamaları, yazarların korku gibi ana akım dışında sayılabilecek farklı türlerde eserler kaleme alma konusundaki çekingenlikleri, korku öykülerinin diğer türlere göre daha niteliksiz olduğu kanısı, Türk çocuk edebiyatındaki hâkim çocuk imgelerinin korku öykülerindeki çocuk imgeleriyle uzlaşmaması, toplumun bazı kesimlerinde çocuğu korkutmaya eğitsel bir değer yüklenmesine devam edilmesi yer almaktadır.

Kaynakça

 • Beydili, C. (2004). Türk mitolojisi ansiklopedik sözlük. (çev. E. Ercan). Ankara: Yurt Kitap – Yayın.
 • Büyükkavas Kuran, Ş ve Ersözlü Z. N. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-17.
 • Campbell, J. (1995). İlkel mitoloji tanrının maskeleri. (çev. K. Emiroğlu). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Clasen, M. (2010). The horror ! the horror ! . Evolutionary Review, 1 (1), 112-119.
 • De Rijke V. (2004). Horror. P. Hunt (Ed.), International companion encyclopedia of children’s literature vol. 1 (ss. 506-518). London and New York: Routledge.
 • Dekker, R. & Röling, H. (2004). Fear. P. S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society vol. 1 (ss. 353-356). New York: Macmillan.
 • Dilidüzgün, S. (1996). Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Eliade, M. (2001). Mitlerin özellikleri. (çev. S. Rifat). İstanbul: Om Yayınevi.
 • Fromm, E. (1992). Rüyalar, masallar, mitoslar. (çev. A. Arıtan ve K. H. Ökten). İstanbul: Arıtan Yayınevi.
 • Furedi, F. (2014). Korku kültürü risk almamanın riskleri. (çev. B. Yıldırım). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gönen, M. (2004). Öğretim boyunca okuma alışkanlığı. Okuma Kültürü ve Okullarda Uygulama Toplantısı (ss. 5996). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Hahn, D. (2015). Horror. The Oxford companion to children’s literature (ss. 290). New York: Oxford University Press.
 • Hood, K. E. S. (2008). On beyond boo! horror literature for children. Indiana University of Pennsylvania, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Hood, R. (1997). A playground for fear: horror fiction for children. Children’s Book Council Conference. İnternetten 20.01.2016’da http://www.roberthood.net/scribbls/children.htm adresinden alınmıştır. İnal, K. (1999). Paternalist politikanın ideal Türk çocuğu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32 (1), 195-212.
 • Loer, S. (1995). Horror stories. A. Silvey (Ed.), Children’s books and their creators (ss. 324-325). New York: Houghton Mifflin.
 • Maltepe, S. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının çocuk edebiyatı ürünlerini seçebilme yeterlilikleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 12 (21), 398-412.
 • Marcovitz, H. (2013). R. L. Stine (Who wrote that?). New York: Chelsea House.
 • Martin, L. (2008). Violence. D. Haase (Ed.), The Greenwood encyclopedia of folktales and fairytales (ss. 10131016). London: Greenwood Press.
 • Mercurio, M. L. ve McNamee, A. (2008). Monsters that eat people- oh my! selecting literature to ease children’s fears. Dimensions of Early Childhood, 36 (2), 29-38.
 • Muir, J. K. (2007). Horror films of the 1980’s. Jefferson: McFarland.
 • Nikolajeva, M. (2008). Children’s literature. D. Haase (Ed.). The Greenwood encyclopedia of folktales and fairytales (s. 185-194). London: Greenwood Press.
 • O’Sullivan, E. (2010). Historical dictionary of children’s literature. Lanham: Scarecrow Press.
 • Öztürk, M. O. (2007). Çocukta özerk benlik ve özgürlük duygusunun gelişimi. 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss.21-26). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Paulsen, S. (1995). Kid’s stuff: Australian children’s horror fiction. Bloodsongs, 5. İnternetten 20.01.2016’da http://www.eidolon.net/steven_paulsen/pulse5.html adresinden alınmıştır.
 • Preuschoff, G. (1998). Çocukların içindeki korkular. (çev. Ö. Schulze). İstanbul: Beyaz Yayınları.
 • Rearick, Z. (2012). R. L. Stine and contradictory gender epistomologies in the postmodern children’s serial. North Carolina: University of North Carolina Wilmington, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Russell, D. L. (2001). Fairy tales. B. E. Cullinan ve D. Goetz Person (Ed.), The Continuum encyclopedia of children’s literature (ss. 271-273). New York: Continuum International Publishing Group.
 • Smith, G. N. (1996). Writing horror fiction. London: A & C Black.
 • Sorin, R. (2005). Changing images of childhood - reconceptualising early childhood practice. International Journal of Transitions in Childhood, 1, 12-21.
 • Susina, J. (2004). Children’s Literature. P. S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society vol. 1 (ss. 178-185). New York: Macmillan.
 • Şirin, M. R. (2012). Dersimiz çocuk. İstanbul: İz Yayıncılık. Tekşan, K., Acar, F. & Yiğit, M. S. (2012). Çocuk edebiyatı eserlerine çocukların penceresinden bakış. 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 937-945). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Türkeş, A. Ö. (2005, 18 Ekim). Korkuyu çok sevdik ama az ürettik, Radikal Kitap. s. 16-17. Topçuoğlu Ünal, F. ve Yiğit, A. (2014). Çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin etkisi. International Journal of Language Academy, 2 (4), 308-322.
 • Trousdale, A. (1989). Who’s afraid of the big, bad wolf?. Children’s Literature in Education, 20 (2), 69-79.
 • Uğur, V. (2012). 1980 sonrası Türkiye’de popüler roman. Prof. Dr. Mine Mengi Adına Türkoloji Sempozyumu
 • Bildirileri (ss.418-430). Adana: Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
 • Uğurlu, E. (2012). Türk dünyasında ninni. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Ungan. S. (2008). İşlevsel yönleriyle ninniler. Ankara: Pegem Akademi.
 • URL-1, http://shop.tudem.com/epanel/upl/korku2014sartname.pdf. 28.02.2016.
 • URL-2, http://www.clivebarker.info/ints87b.html. Interviews 1987 (Part Two). 26.01.2016.
 • URL-3, http://hanzades.blogcu.com/korku-kitabi-yazmaya-korkmak/19664431. Korku kitabı yazmaya korkmak. 26.01.2016.
 • Yazıcı Okuyan H. (2009). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma saatlerinde kullanılan çocuk edebiyatı ürünlerini seçme ölçütleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (18), 135-159.
 • Yörükoğlu, A. (2002). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayınları.
Toplam 42 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan İskender

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA İskender, H. (2016). Korku Türünün Dünya Çocuk Edebiyatındaki Yeri ve Türk Çocuk Edebiyatında Yaygın Olmamasının Nedenleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 295-310. https://doi.org/10.16916/aded.44001

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.