Research Article
PDF BibTex RIS Cite

An Investigation on the Effects of Surface Structure Changes on Students' Reading Comprehension

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 292 - 314, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.668524

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between the informative and narrative texts exposed surface structure and the reading comprehension skills of 7th grade students assigned as low, medium and high levels. For this purpose, two texts from Turkish textbooks including an informative and a narrative text were selected and the changes in surface structure as well as their effects on the reading comprehension in the different student level groups were determined. The research is based on a mixed method and makes use of both quantitative and qualitative data. The study group consists of 525 students attending the 7th grade in state schools affiliated to the Ministry of National Education located in the districts Atakum and İlkadım in Samsun. The quantitative data was analysed with the SPSS 21 program using frequency, percentage, ANOVA and the Friedman Test; qualitative data was evaluated by content analysis. The study found that there is a significant correlation between the changes in the surface structure and students' reading comprehension. Students responded positively to the surface structure changes in texts. 

References

 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 728-749.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Aydın, İ. ve Torusdağ, G. (2014). Türkçe öğretimi çerçevesinde yazınsal bir çözümleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (4), 109-134.
 • Bakan, H. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi: Sait Faik Abasıyanık, "Meserret Oteli". Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Baş, B. ve Yıldız, F. (2015). 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52-61.
 • Bayraktar, İ. ve Durukan, E. (2016). Türkçe ders kitaplarında metin sadeleştirme üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (3), 1356-1369.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. ve Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 245-254.
 • Durmuş, M. (2013a). İkinci/Yabancı dil öğretiminde özgün ve değiştirilmiş dilsel girdi üzerine. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (1), 1291-1306.
 • Durmuş, M. (2013b). İkinci/Yabancı dil öğretiminde sadeleştirilmiş metin sorunları üzerine. Bilig, 65, 135-150.
 • Durukan, E. (2014). Metinlerin okunabilirlik düzeyleri ile öğrencilerin okuma becerileri arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (3), 68-76.
 • Faigley, L. ve Witte, S. (1981). Analyzing revision. College Compositionand Communication, 400-414.
 • İskender, H. ve Yiğit, F. (2015). Küçük yapı düzeyindeki değişimlerin öğrencilerin metni anlamalarına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 450-476.
 • Johnson, A. P. (2017). Okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karpuz, Ö. ve Akçataş, A. (2001). Metinde anlam bağları üzerine. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 18, 37-47.
 • Kavcar, C. (1996). Anadili eğitimi. Ana Dili Dergisi, 1, 15-19.
 • Kökçü, Y. (2018). Metnin küçük yapı düzeyinde meydana gelen değişikliklerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (18), 421-436.
 • Li, Y., Xu S. ve Wang, Q. (2005). The effects of simplified and elaborated texts on second language reading comprehension: An exploratory study. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 2, 45-74.
 • Long, M. H. ve Ross, S. (1993). Modifications that preserve language and content. In: Tickoo, M. L., Ed. Simplification: Theory and Application. Anthology Series, 31, 2952.
 • Mason, J. M. ve Kendall, J. (1978). Facilitating reading comprehension through text structure manipulation. Technical Report No. 92, 1-38.
 • Maxvell, S. (2011). The effects of two types of text modification on english language learners reading comprehension: sımplification versus elaboration. Minnesota: Hamline University.
 • Marshall, J. (1974). Ana dili öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Oh, S. (2001). Two types of input modification and EFL reading comprehension: Simplification versus elaboration. TESOL Quarterly, 35 (1), 69-96.
 • Okur, A. ve Arı, G. (2013). 6., 7., 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12 (1), 202-226.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Özdemir, E. (2018). Anadili öğretimi. Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, 18-30.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 141-155.
 • Tekin, H. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Has-Soy Matbaası.
 • Yano, Y., Long, M. ve Ross, S. (1994). Effects of simplified and elaborated texts on foreign language reading comprehension. Language Learning, 44 (2), 189-219.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 87-101.

Yüzey Yapı Değişiklikleri ile Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

Year 2020, Volume: 8 Issue: 2, 292 - 314, 27.04.2020
https://doi.org/10.16916/aded.668524

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yüzey yapı değişikliğine uğramış bilgilendirici ve hikâye edici metinler ile okuduğunu anlama becerisi açısından düşük, orta ve yüksek seviye olarak gruplandırılan 7. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçe ders kitaplarında bulunan biri bilgilendirici biri hikâye edici türde olmak üzere iki metin üzerinde yapılan yüzey yapı değişiklikleri ile öğrenci seviye gruplarında okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki tespit edilmiştir. Araştırma, nicel ve nitel verilerin bir arada toplandığı karma yöntem niteliği taşımaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Samsun ili Atakum ve İlkadım ilçesinde bulunan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında 7. sınıfta öğrenim gören 525 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel verileri SPSS 21 programında frekans, yüzde, ANOVA, Friedman Testi analizleriyle; nitel verileri ise içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, yüzey yapı değişiklikleri ile öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; öğrencilerin metinler üzerinde yapılan yüzey yapı değişikliklerine karşı olumlu görüş belirttikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 728-749.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. A.Ü. Tömer Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Aydın, İ. ve Torusdağ, G. (2014). Türkçe öğretimi çerçevesinde yazınsal bir çözümleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (4), 109-134.
 • Bakan, H. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi: Sait Faik Abasıyanık, "Meserret Oteli". Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Baş, B. ve Yıldız, F. (2015). 2. sınıf Türkçe ders kitabındaki metinlerin okunabilirlik açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 52-61.
 • Bayraktar, İ. ve Durukan, E. (2016). Türkçe ders kitaplarında metin sadeleştirme üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5 (3), 1356-1369.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2016). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. Ed. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çiftçi, Ö., Çeçen, M. ve Melanlıoğlu, D. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 245-254.
 • Durmuş, M. (2013a). İkinci/Yabancı dil öğretiminde özgün ve değiştirilmiş dilsel girdi üzerine. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (1), 1291-1306.
 • Durmuş, M. (2013b). İkinci/Yabancı dil öğretiminde sadeleştirilmiş metin sorunları üzerine. Bilig, 65, 135-150.
 • Durukan, E. (2014). Metinlerin okunabilirlik düzeyleri ile öğrencilerin okuma becerileri arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (3), 68-76.
 • Faigley, L. ve Witte, S. (1981). Analyzing revision. College Compositionand Communication, 400-414.
 • İskender, H. ve Yiğit, F. (2015). Küçük yapı düzeyindeki değişimlerin öğrencilerin metni anlamalarına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 450-476.
 • Johnson, A. P. (2017). Okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Karpuz, Ö. ve Akçataş, A. (2001). Metinde anlam bağları üzerine. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 18, 37-47.
 • Kavcar, C. (1996). Anadili eğitimi. Ana Dili Dergisi, 1, 15-19.
 • Kökçü, Y. (2018). Metnin küçük yapı düzeyinde meydana gelen değişikliklerin öğrencilerin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (18), 421-436.
 • Li, Y., Xu S. ve Wang, Q. (2005). The effects of simplified and elaborated texts on second language reading comprehension: An exploratory study. Vigo International Journal of Applied Linguistics, 2, 45-74.
 • Long, M. H. ve Ross, S. (1993). Modifications that preserve language and content. In: Tickoo, M. L., Ed. Simplification: Theory and Application. Anthology Series, 31, 2952.
 • Mason, J. M. ve Kendall, J. (1978). Facilitating reading comprehension through text structure manipulation. Technical Report No. 92, 1-38.
 • Maxvell, S. (2011). The effects of two types of text modification on english language learners reading comprehension: sımplification versus elaboration. Minnesota: Hamline University.
 • Marshall, J. (1974). Ana dili öğretimi. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Oh, S. (2001). Two types of input modification and EFL reading comprehension: Simplification versus elaboration. TESOL Quarterly, 35 (1), 69-96.
 • Okur, A. ve Arı, G. (2013). 6., 7., 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği. İlköğretim Online, 12 (1), 202-226.
 • Onan, B. (2015). Derin yapı yüzey yapı ilişkisi bağlamında temel dil becerileri üzerine bir analiz çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 91-110.
 • Özdemir, E. (2018). Anadili öğretimi. Türk Dili Dil Öğretimi Özel Sayısı, 18-30.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 141-155.
 • Tekin, H. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Has-Soy Matbaası.
 • Yano, Y., Long, M. ve Ross, S. (1994). Effects of simplified and elaborated texts on foreign language reading comprehension. Language Learning, 44 (2), 189-219.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zorbaz, K. Z. (2007). Türkçe ders kitaplarındaki masalların kelime-cümle uzunlukları ve okunabilirlik düzeyleri üzerine bir değerlendirme. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 87-101.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

İrem BAYRAKTAR
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3789-6731
Türkiye


Erhan DURUKAN
Trabzon Üniversitesi
0000-0001-9600-3190
Türkiye

Publication Date April 27, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 8 Issue: 2

Cite

APA
BAYRAKTAR, İ., & DURUKAN, E. (2020). Yüzey Yapı Değişiklikleri ile Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 292-314. https://doi.org/10.16916/aded.668524