Research Article
BibTex RIS Cite

The Effect of Semantic Mapping on Vocabulary Teaching in Teaching Turkish as a Foreign Language

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1010 - 1028, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.611194

Abstract

Semantic maps are formed by
establishing links among words and concepts and grouping information and
revealing meaning relations in it. Semantic mapping is a technique that is used
by language learners to expand their vocabulary. The purpose of this study is
to investigate the effect of the semantic mapping technique on vocabulary
teaching by comparing the technique and traditional methods in the vocabulary
teaching process. The study was conducted with learners at the A2 level at the
Gazi University TÖMER. In the study the pre-test and post-test control group
design which is one of the true experimental models was used. The research
process which was implemented on both groups lasted 8 weeks. For data
collection, the vocabulary achievement test developed by the researcher was
used: the validity of the test was established by obtaining expert opinion and
its reliability was scrutinized via the KR-20 test. The vocabulary achievement
test was used as the pre-test and the post-test on two groups and the SPSS
software was used for data analysis. t-test analysis was used to find out whether
there was a significant difference between the groups. Data analysis showed
that both the semantic mapping technique and traditional methods were effective
in vocabulary teaching. However, when in-group comparisons were made in each
group, it was found that the semantic mapping technique was more efficient than
the traditional methods in vocabulary teaching. 

References

 • Alvermann, D. E. ve J. Swafford (1989). Do content area strategies have a research base? Journal of Reading, (32), 388-94.
 • Avrupa Konseyi/ Modern Diller Bölümü. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Almanya: telc GmbH.
 • Badr, H. ve Ayyash, E. S. (2019). Semantic mapping or rote memorisation: which strategy ıs more effective for students’ acquisition and memorization of l2 vocabulary?. Journal of Education and Learning (8) 3, 158-170
 • Baştürk, R. (2012). Deneme modelleri. Tanrıöğen, A. (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. (31-53). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Büyükikiz, K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(21), 145-155.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Kılıç, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağıstan, G. (2015). İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öyküleme yönteminin kelime bilgisine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kırşehir
 • Dilek, Y. (2010). An applied case of semantic mapping technique in vocabulary learning process for preparatory classes at school of foreign languages of Selcuk University. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi
 • Duran, E. ve Bitir, T. (2017). Bağlam temelli kelime öğretim yönteminin kelime kazanımına katkısı. Inesjournal (11) 70-94
 • Ghazal, L. (2007). Learning vocabulary in EFL contexts through vocabulary learning strategies. Novitas- Royal (2) 1 84-81.
 • Indriarti. (2014). The effectiveness of semantic mapping strategy to improve students` vocabulary mastery. Journal of English Language Teaching 3 (1), 76-87
 • Johnson, D., Pittelman, S,D., ve Heimlich. J. H. (1986). Semantic mapping. The Reading Teacher (39) 8, 778-783
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Kurt, B. (2019). Sözcük eğitiminin temel kavramları. Şen, Ü (Ed.) Dil Eğitiminin Temel Kavramları. (131-155). Ankara: Pegem Akademi
 • Machakanja, I. (2009). Teaching vocabulary through a semantic mapping technique. Zimbabwe Journal Of Educational Research (21)1, 48-59
 • Mah, B. Y. (2011). Semantic mapping: a visual and structured pre-writing strategy in the process of essay writing. ESTEEM Academic Journal UiTM Pulau Pinang, 7, 81–92.
 • Morin, R., ve Goebel, J. (2001). Basic vocabulary instruction: teaching strategies or teaching words?. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2001.tb02797.x
 • Oflaz, A. (2015). Geleneksel ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerinde Almanca kelime öğretimi. Turkish Studies 10 (3), 695-712.
 • Özden, A. (1998). The effects of semantic mapping technıque on vocabulary learning in EFL. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Mersin
 • Punch, K. F. (2014). Sosyal Araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar, Bayrak, D., Aslan, B. ve Akyüz, Z. (Çev.) Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Simarmata, J. P., ve Hum, M. (2014) Reading comprehension skills with semantic mapping and KWL. strategies. Medan 1-1
 • Stahl, S.A. ve Vancil S. Discussion is what makes semantic maps work in vocabulary instruction The Reading Teacher (40)1 62-67
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Çanakkale.
 • TDK: Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Toms Bronows, S. (1982). An investigation of the effectiveness of semantic mapping and semantic feature analysis with ıntermediate grade level children. Program Report 83-3. Wisconsin Center for Education Research The University of Wisconsin Madison
 • Yıldız, A. (2012). Teaching vocabulary to young EFL learners through sematic mapping technique. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Samsun
 • Zahedi, Y. ve Abdi, M. (2012). The effect of semantic mapping strategy on efl learners vocabulary learning. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 69, 2273 – 2280
 • Zarei, A ve Adami, S. (2013). The effects of semantic mapping, thematic clustering, and notebook keeping on L2 vocabulary recognition and production. İ-manager’s Journal on English Language Teaching, (3)2, 17-27. Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlamsal Haritalama Tekniğinin Kelime Öğretimi Üzerine Etkisi

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 1010 - 1028, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.611194

Abstract

Anlamsal haritalar; kelimeler ve kavramlar arasındaki
bağların oluşturulması, bilgilerin gruplandırılması ve bilgilerin anlam
ilişkilerinin ortaya çıkarılmasıyla oluşur. Anlamsal haritalama tekniği, dil
öğrenenlerin kelime hazinesini geliştirmek amacıyla kullanılan bir tekniktir.
Bu araştırmanın temel amacı kelime öğretimi sürecinde geleneksel yöntemleri ve
anlamsal haritalama tekniğini karşılaştırarak anlamsal haritalama tekniğinin
kelime öğretimi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma Gazi Üniversitesi
TÖMER’de A2 düzeyinde Türkçe öğrenen öğrenciler üzerinde yapılmıştır.
Araştırmada gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu desen
kullanılmıştır. Her iki grupta 8 haftalık bir uygulama süreci
gerçekleştirilmiştir. Veri toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilen
uzman görüşü ile geçerliği, KR-20 testi ile güvenirliği sağlanan kelime başarı
testi kullanılmıştır. Kelime başarı testi iki gruba da ön test ve son test
olarak uygulanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı
kullanılmıştır. t-testi ile gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı
değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde
kelime öğretiminde anlamsal haritalama tekniğinin ve geleneksel yöntemlerin
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak deney ve kontrol grupları kendi
aralarında karşılaştırıldığında anlamsal haritalama tekniğinin geleneksel
yöntemlere göre kelime öğretiminde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. 

References

 • Alvermann, D. E. ve J. Swafford (1989). Do content area strategies have a research base? Journal of Reading, (32), 388-94.
 • Avrupa Konseyi/ Modern Diller Bölümü. (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi öğrenim, öğretim ve değerlendirme. Almanya: telc GmbH.
 • Badr, H. ve Ayyash, E. S. (2019). Semantic mapping or rote memorisation: which strategy ıs more effective for students’ acquisition and memorization of l2 vocabulary?. Journal of Education and Learning (8) 3, 158-170
 • Baştürk, R. (2012). Deneme modelleri. Tanrıöğen, A. (Ed.) Bilimsel araştırma yöntemleri. (31-53). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Benhür, M. H. (2002). Türkçenin yabancılara öğretiminde tartışılmayan ana kavramlar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Büyükikiz, K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10(21), 145-155.
 • Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, Kılıç, E., Akgün, E, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dağıstan, G. (2015). İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öyküleme yönteminin kelime bilgisine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kırşehir
 • Dilek, Y. (2010). An applied case of semantic mapping technique in vocabulary learning process for preparatory classes at school of foreign languages of Selcuk University. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Selçuk Üniversitesi
 • Duran, E. ve Bitir, T. (2017). Bağlam temelli kelime öğretim yönteminin kelime kazanımına katkısı. Inesjournal (11) 70-94
 • Ghazal, L. (2007). Learning vocabulary in EFL contexts through vocabulary learning strategies. Novitas- Royal (2) 1 84-81.
 • Indriarti. (2014). The effectiveness of semantic mapping strategy to improve students` vocabulary mastery. Journal of English Language Teaching 3 (1), 76-87
 • Johnson, D., Pittelman, S,D., ve Heimlich. J. H. (1986). Semantic mapping. The Reading Teacher (39) 8, 778-783
 • Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar ilkeler teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karatay, H. (2007). Kelime öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 • Kurt, B. (2019). Sözcük eğitiminin temel kavramları. Şen, Ü (Ed.) Dil Eğitiminin Temel Kavramları. (131-155). Ankara: Pegem Akademi
 • Machakanja, I. (2009). Teaching vocabulary through a semantic mapping technique. Zimbabwe Journal Of Educational Research (21)1, 48-59
 • Mah, B. Y. (2011). Semantic mapping: a visual and structured pre-writing strategy in the process of essay writing. ESTEEM Academic Journal UiTM Pulau Pinang, 7, 81–92.
 • Morin, R., ve Goebel, J. (2001). Basic vocabulary instruction: teaching strategies or teaching words?. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2001.tb02797.x
 • Oflaz, A. (2015). Geleneksel ve alternatif yabancı dil öğretim yöntemlerinde Almanca kelime öğretimi. Turkish Studies 10 (3), 695-712.
 • Özden, A. (1998). The effects of semantic mapping technıque on vocabulary learning in EFL. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Mersin
 • Punch, K. F. (2014). Sosyal Araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar, Bayrak, D., Aslan, B. ve Akyüz, Z. (Çev.) Ankara: Siyasal Kitapevi.
 • Simarmata, J. P., ve Hum, M. (2014) Reading comprehension skills with semantic mapping and KWL. strategies. Medan 1-1
 • Stahl, S.A. ve Vancil S. Discussion is what makes semantic maps work in vocabulary instruction The Reading Teacher (40)1 62-67
 • Tekşan, K. (2001). Yazılı anlatımı geliştirmede ön hazırlığın etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Çanakkale.
 • TDK: Türkçe Sözlük (1998). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
 • Toms Bronows, S. (1982). An investigation of the effectiveness of semantic mapping and semantic feature analysis with ıntermediate grade level children. Program Report 83-3. Wisconsin Center for Education Research The University of Wisconsin Madison
 • Yıldız, A. (2012). Teaching vocabulary to young EFL learners through sematic mapping technique. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Samsun
 • Zahedi, Y. ve Abdi, M. (2012). The effect of semantic mapping strategy on efl learners vocabulary learning. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 69, 2273 – 2280
 • Zarei, A ve Adami, S. (2013). The effects of semantic mapping, thematic clustering, and notebook keeping on L2 vocabulary recognition and production. İ-manager’s Journal on English Language Teaching, (3)2, 17-27. Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Konya
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Kurudayıoğlu

Remzi Zorpuzan

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Kurudayıoğlu, M., & Zorpuzan, R. (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Anlamsal Haritalama Tekniğinin Kelime Öğretimi Üzerine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1010-1028. https://doi.org/10.16916/aded.611194