Research Article
BibTex RIS Cite

Sources of Problems in Teaching Turkish Based on Teacher Opinions

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 825 - 840, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.558235

Abstract

There are numerous problems in language learning. The
aim of this study was to identify the main problems and their sources in the
process. The study group consisted of 10 teachers from 3 schools in the İpekyolu,
Tuşba and Edremit districts of the Van province. In the study designed in the qualitative
research tradition, the nested case study model was used. A “semi-structured interview
form” developed by the researchers was used as the data collection tool. In
preparing the questions in the semi-structured interview form, expert opinions
were sought. Teachers' answers were recorded during the interviews. The data
were analyzed using qualitative data analysis techniques. The recorded interviews
were analyzed and the emerging themes were determined. Based on the findings,
it was found that there were no suitable environments for the implementation of
the program and the texts in the course books were not suitable for the
students' level. It was determined that those circumstances caused negativity
in the acquisition of the language skills by the children and also the
environment (family, friend, school) had an important role in the language
acquisition of the children.

References

 • Aktürk, Y. ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37.
 • Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları, Turkish Studies, 5(3), 728-749.
 • Ayrancı, B. B. (2013). Öğrenci başarısını arttırmada okul müdüründen beklenen liderlik özellikleri, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 1(2), 12-23.
 • Bölükbaşı, C. ve Sarıbaş, M. (2011). İlköğretim birinci kademe (1, 2, 3. sınıf) Türkçe öğretimi sorunları. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 20- 26.
 • Çaylar, A. (2008). 1981 ve 2005 Türkçe öğretim programlarının (6 - 8. Sınıflar) karşılaştırmalı bir değerlendirmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi.” Milli Eğitim. Sayı: 173, s. 39-49.
 • Çiftçi, Ö. (2007), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 109-128.
 • Demir C. ve Yapıcı, M. (2007). Anadili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları, Sosyal Bilimler Dergisi, C: IX, S: 2.
 • Demirel, Ö. (2002), Türkçe öğretimi, PegemA yayıncılık, Ankara.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1/2, 51-69.
 • Erdoğan, M., Kayır, C. G., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü. Ö. ve Akbunar, Ş. (2015). 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşlerı: 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi 171-196.
 • Erdoğan, T. ve Gök, B. (2009). Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36), 1-16.
 • Eren, K. S. (1994). İlköğretim okullarında okutulan Türkçe ders kitaplarının program amaçlarına ulaşabilirlik düzeyi. Ankara: Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ereş F. ve Bıçak, D. K. (2017). Ortaokullarda öğrenci başarısını artıran ve engelleyen unsurlar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51, 32-45
 • Gemalmaz, E. (2010), Türkçenin derin yapısı. C. Alyılmaz, O. Mert (Hzl.). Ankara: Belen Yayınları.
 • Gencer, K. ve Çetin, M. (2016). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin ana dil öğreniminde akademik başarılarına ailenin etkisi, Turkish Studies, 11/9, 441-460
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6/3, 797-810.
 • Gün, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar, Turkish Studies, 7/4, 1961-1977
 • Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Ocak Yayınları.
 • Kayman, F. (1997). Ortaokullarda Türkçe öğretiminde en çok kullanılan öğretim metotları ve bu metotların uygulanmasında karşılaşılan problemler (Ankara ilinde bir inceleme), Ankara: Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıç, Y. ve Haşiloğlu, M. A. (2017). Sosyoekonomik durumun öğrenci başarısına etkisi (7. Sınıf Türkçe ve fen bilimleri dersleri örneklemi), YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1025-1049
 • Susar Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1) 25. s.42-54.
 • Koçak, N., Ergin, B. ve Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. MKÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(2), 100-106.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. Kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul: Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Özbay, M. (2000). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara.
 • Özbay, M. (2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi, TÜBAR-XIII. 59-69
 • Öztürk-Karakoç, B. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersi öğretim programı okuma alanının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Adana: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat, Ankara: Kök Yayıncılık
 • Şahin, İ., İnci, S., Turan, H. ve Apak, Ö. (2006). İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi ile çözümleme yönteminin karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 171, 109-129.
 • Şama, E. ve Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin başarısız olarak algıladıkları öğrencilere yönelik tutum ve davranışları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.
 • Uygun, M. ve Katrancı, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1), 255-270
 • Yalçın, A. (1996). Türkçe ders kitaplarının plânlanması ve yazılması, Türk Yurdu, 107, 24-27.
 • Yanbıyık, S. ve Yılmaz, F. (2016). Literatür temelli bir araştırma: Türkçe öğretiminin sorunları, Journal of Research in Educatıon and Socıety, 20, 16, 3(1), 60-75
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Güneş, D.Z. ve Kara, S.B.K. (2016). İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 142-153.

Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Kaynakları

Year 2019, Volume: 7 Issue: 4, 825 - 840, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.558235

Abstract

Dili
öğrenmede karşılaşılan birçok problem vardır. Bu çalışmamızın amacı da Türkçe
öğretiminde karşılaşılan başlıca problemleri ve bu problemlerin kaynaklarını
ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Van’ın İpekyolu, Tuşba ve
Edremit ilçelerindeki 3 okuldan seçilmiş 10 öğretmen oluşturmaktadır. Nitel
araştırma yaklaşımına göre tasarlanan çalışmada iç içe geçmiş durum çalışması
modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından
geliştirilen “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme formundaki sorular hazırlanırken uzman görüşlerine
başvurulmuştur. Öğretmenlerle yapılan görüşmede öğretmenlerin verdikleri
cevaplar kayda alınmıştır. Verilerin analizi nitel veri çözümleme tekniklerine
göre yapılmıştır. Öğretmenlerin ses kayıtları yazıya döküldükten sonra
belirlenen temalar çerçevesinde irdelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre
programın uygulanması için uygun ortamların olmadığı ve ders kitaplarındaki
metinlerin öğrencilerin seviyesine uygun olmadığı saptanmıştır. Bu durumların
çocuğun, dil becerilerini edinmesinde olumsuzluklara sebep olduğu, ayrıca
çocuğun çevresinin de (aile, arkadaş, okul) çocuğun dil ediniminde önemli bir
role sahip olduğu saptanmıştır.

References

 • Aktürk, Y. ve Mentiş Taş, A. (2011). İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 27-37.
 • Altun, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi, İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Alyılmaz, C. (2010). Türkçe öğretiminin sorunları, Turkish Studies, 5(3), 728-749.
 • Ayrancı, B. B. (2013). Öğrenci başarısını arttırmada okul müdüründen beklenen liderlik özellikleri, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 1(2), 12-23.
 • Bölükbaşı, C. ve Sarıbaş, M. (2011). İlköğretim birinci kademe (1, 2, 3. sınıf) Türkçe öğretimi sorunları. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, 1(1), 20- 26.
 • Çaylar, A. (2008). 1981 ve 2005 Türkçe öğretim programlarının (6 - 8. Sınıflar) karşılaştırmalı bir değerlendirmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale: Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi.” Milli Eğitim. Sayı: 173, s. 39-49.
 • Çiftçi, Ö. (2007), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Çiftçi, Ö. ve Temizyürek, F. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 109-128.
 • Demir C. ve Yapıcı, M. (2007). Anadili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları, Sosyal Bilimler Dergisi, C: IX, S: 2.
 • Demirel, Ö. (2002), Türkçe öğretimi, PegemA yayıncılık, Ankara.
 • Er, O., Biçer, N. ve Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1/2, 51-69.
 • Erdoğan, M., Kayır, C. G., Kaplan, H., Aşık Ünal, Ü. Ö. ve Akbunar, Ş. (2015). 2005 yılı ve sonrasında geliştirilen öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşlerı: 2005-2011 yılları arasında yapılan araştırmaların içerik analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi 171-196.
 • Erdoğan, T. ve Gök, B. (2009). Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: Ankara örneği. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (36), 1-16.
 • Eren, K. S. (1994). İlköğretim okullarında okutulan Türkçe ders kitaplarının program amaçlarına ulaşabilirlik düzeyi. Ankara: Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ereş F. ve Bıçak, D. K. (2017). Ortaokullarda öğrenci başarısını artıran ve engelleyen unsurlar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 51, 32-45
 • Gemalmaz, E. (2010), Türkçenin derin yapısı. C. Alyılmaz, O. Mert (Hzl.). Ankara: Belen Yayınları.
 • Gencer, K. ve Çetin, M. (2016). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin ana dil öğreniminde akademik başarılarına ailenin etkisi, Turkish Studies, 11/9, 441-460
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies, 6/3, 797-810.
 • Gün, M. (2012). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde karşılaşılan sorunlar, Turkish Studies, 7/4, 1961-1977
 • Güneş, F. (2002). Ders Kitaplarının İncelenmesi, Ankara: Ocak Yayınları.
 • Kayman, F. (1997). Ortaokullarda Türkçe öğretiminde en çok kullanılan öğretim metotları ve bu metotların uygulanmasında karşılaşılan problemler (Ankara ilinde bir inceleme), Ankara: Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kılıç, Y. ve Haşiloğlu, M. A. (2017). Sosyoekonomik durumun öğrenci başarısına etkisi (7. Sınıf Türkçe ve fen bilimleri dersleri örneklemi), YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1025-1049
 • Susar Kırmızı, F. ve Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1) 25. s.42-54.
 • Koçak, N., Ergin, B. ve Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. MKÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(2), 100-106.
 • Özatalay, H. (2007). İlköğretim 1. Kademe Türkçe öğretim programında öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel becerilerin ders kitaplarında kullanılmasına ilişkin durum çalışması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul: Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Özbay, M. (2000). Öğretmen görüşlerine göre Ankara merkez ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara.
 • Özbay, M. (2003). Türkçe öğretiminde hedef-araç ilişkisinin ders kitabı örneğinde değerlendirilmesi, TÜBAR-XIII. 59-69
 • Öztürk-Karakoç, B. (2008). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersi öğretim programı okuma alanının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Adana: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat, Ankara: Kök Yayıncılık
 • Şahin, İ., İnci, S., Turan, H. ve Apak, Ö. (2006). İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi ile çözümleme yönteminin karşılaştırılması, Milli Eğitim Dergisi, 171, 109-129.
 • Şama, E. ve Tarım, K. (2007). Öğretmenlerin başarısız olarak algıladıkları öğrencilere yönelik tutum ve davranışları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.
 • Uygun, M. ve Katrancı, M. (2013). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1), 255-270
 • Yalçın, A. (1996). Türkçe ders kitaplarının plânlanması ve yazılması, Türk Yurdu, 107, 24-27.
 • Yanbıyık, S. ve Yılmaz, F. (2016). Literatür temelli bir araştırma: Türkçe öğretiminin sorunları, Journal of Research in Educatıon and Socıety, 20, 16, 3(1), 60-75
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Güneş, D.Z. ve Kara, S.B.K. (2016). İlkokulların sorunlarının öğretmenler kurulu toplantılarına dayalı olarak incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 142-153.
There are 37 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ömer Çiftçi

Celal Uzunyol

Publication Date October 30, 2019
Published in Issue Year 2019Volume: 7 Issue: 4

Cite

APA Çiftçi, Ö., & Uzunyol, C. (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Problemlerin Kaynakları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 825-840. https://doi.org/10.16916/aded.558235