Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Posta Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 985 - 997, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.338281

Abstract

Çalışmanın amacı; üniversite birinci
sınıf öğrencilerinin elektronik posta yazma becerilerini belli kriterler altında
incelemek ve e-posta yazma konusundaki öğrenci görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada,
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve içerik analizi kullanılmıştır.
Çalışmada, seçkisiz yöntemle belirlenen 50 e-posta incelenmiştir. Ayrıca 3 soruluk
yapılandırılmış görüşme formu ile 24 öğrenciden görüş alınmıştır. Veriler,
araştırmacılar tarafından geliştirilen E-Posta Yazma Yeterliliği Envanteri ve
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda,
öğrencilerin en fazla açıklamalı e-posta gönderme (f=48), dili özenli kullanma
(f=38) ve adını soyadını yansıtan bir e-posta hesabı kullanmaya(f=25); en az
ise, önemli e-postalara bayrak işareti koyma (f=2), ekli e-posta gönderme (f=2),
cc ve bcc seçeneklerini kullanma (f=0) konusuna dikkat ettikleri
belirlenmiştir. Görüşme sorularının analizi sonucunda öğrencilerin en çok
e-postayı kime göndereceğini belirleme (f=11) ile yazım ve noktalama(f=10)
konusuna dikkat ettikleri; e-postayı en çok, iletişim kurma (f=13), dosya
paylaşma (f=7) ve ödev gönderme (f=7) amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir.
E-posta iletişimi sırasında karşılaştıkları sorunların başında belgenin
zamanında ulaşmaması (f=7), dosya boyutunun fazla gelmesi (f=5) ve internet
kesintisi (f=4) gelmektedir. Sorun yaşamadıklarını ifade eden öğrencilerin sayısının
ise 7 olduğu saptanmıştır.

References

 • Aslan, A. (2016). Türkiye’de çocukların güvenli internet kullanımında 2010-2015 yılları arasındaki değişimler ve uygulamaların yansımaları.Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Baron, N. S. (1998). Lettersbyphoneorspeechbyothermeans: Thelinguistics of email. Language &Communication, 18(2), 133-170.
 • Bayır, E. A. (2014). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sohbet ve e-posta kullanımının öğrencilerin işlemsel uzaklık algılarına etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Bengshir, T. K. (2000). Devlet-vatandaş iletişiminde e-posta. Amme İdaresi Dergisi, 33(4), 49-61.
 • Bradley, T. &Carvey, H. (2006). Essential computer security: everyone's guide to email, internet, and wireless security. Canada: Syngress Publishing.
 • Chen, C. F. E. (2006). Thedevelopment of e-mail literacy: Fromwritingtopeerstowritingtoauthorityfigures.Language Learning &Technology, 10(2),35-55.
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2006). Bir iletişim dili olarak internet. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Dabbagh, N., &Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Eliçin, C. (2011). Thestrategies in requestsandapologies of Turkishfledstudents: A comparison of electronicmailsand DCT data. Unpublished Master Thesis. Boğaziçi UniversitySocialScienceInstitute, İstanbul.
 • Erkan, D. Y. (2004). Efficact of cross-cultural e-mail exchangeforenhancing EFL writing: A perspectivefortertiary-levelTurkish EFL learners. Adana: Çukurova Teknik University, Unpublished Doctorate Thesis.
 • Erkan, D. Y. (2013). Kültürler arası elektronik posta yolu ile yazışmanın İngilizce yazma becerisinde özyekinliğe etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 25-42. Filippone, M., &Survinski, M. (2016). Theimportance of etiquette in schoolemail. AmericanSecondaryEducation, 45(1), 22-27.
 • Güler, C. (2007). Uzaktan öğrenenlerin e-postayla etkileşime girme sıklıklarıyla yüz yüze ortamlarda iletişime girme isteklilikleri arasındaki ilişki.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürkaya, B. D. (1999). Using the internet andelectronic mail in writingclasses: A study on thereactionsandsuccess of preparatorystudents at Işık University. Ankara: Orta Doğu Teknik University, Unpublished Master Thesis.
 • Hani, N. A. B., &Alghonaim, A. S. (2014). Theutilization of e-mail technology in developingwritingskillstofreshman EFL learners. InstructionalTechnology, 11(8), 43-53.
 • Haşıloğlu, S. B. (1999). Elektronik ticaret ve stratejileri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Huang, E. Y. & Lin, S. W. (2014). How does e-mail useaffectperceivedcontrol of time? Information & Management, 51(6), 679-687.
 • Lamb, S. E. (2006). Office e-mailsandvoicemessaging. Business &EconomicReview, October-December, 30-31. MEB. (2017). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Munter, M., Rogers, P. S., &Rymer, J. (2003). Business e-mail: Guidelinesforusers. Business CommunicationQuarterly, 66(1), 26-40.
 • Nawaz, W., Khan, K. U., & Lee, Y. K. (2016). A multi-userperspectiveforpersonalizedemailcommunities. ExpertSystemswith Applications, 54, 265-283.
 • Nazari, B., &Niknejad, S. (2015). E-mail Writing: Providing Background Information in theCore of ComputerAssistedInstruction. Turkish Online Journal of DistanceEducation, 16(1), 193-211.
 • Özbay, S. ve Akyazı, S. (2004). Elektronik ticaret. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Shang, H. F. (2007). An exploratory study of e-mail application on FL writing performance. Computer Assisted Language Learning, 20(1), 79-96.
 • Stockwell, G. &Levy, M. (2001). Sustainability of e-mail interactionsbetweennativespeakersandnonnativespeakers, ComputerAssisted Language Learning, 14(5), 419-442.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük(11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • URL 1: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • URL 2: https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 (Erişim Tarihi: 18.06.2017).
 • URL 3: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=152 (Erişim Tarihi: 20.08.2017).
 • URL 4: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx (Erişim Tarihi: 07.10.2017).
 • Zarepour, F., &Saidloo, M. I. (2016). An analysis of Iranian EFL learners’ English written requestive e-mails. Journal of Language Teaching and Research, 7(3), 579-585.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 985 - 997, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.338281

Abstract

References

 • Aslan, A. (2016). Türkiye’de çocukların güvenli internet kullanımında 2010-2015 yılları arasındaki değişimler ve uygulamaların yansımaları.Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Baron, N. S. (1998). Lettersbyphoneorspeechbyothermeans: Thelinguistics of email. Language &Communication, 18(2), 133-170.
 • Bayır, E. A. (2014). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında sohbet ve e-posta kullanımının öğrencilerin işlemsel uzaklık algılarına etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Bengshir, T. K. (2000). Devlet-vatandaş iletişiminde e-posta. Amme İdaresi Dergisi, 33(4), 49-61.
 • Bradley, T. &Carvey, H. (2006). Essential computer security: everyone's guide to email, internet, and wireless security. Canada: Syngress Publishing.
 • Chen, C. F. E. (2006). Thedevelopment of e-mail literacy: Fromwritingtopeerstowritingtoauthorityfigures.Language Learning &Technology, 10(2),35-55.
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2006). Bir iletişim dili olarak internet. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Dabbagh, N., &Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 • Eliçin, C. (2011). Thestrategies in requestsandapologies of Turkishfledstudents: A comparison of electronicmailsand DCT data. Unpublished Master Thesis. Boğaziçi UniversitySocialScienceInstitute, İstanbul.
 • Erkan, D. Y. (2004). Efficact of cross-cultural e-mail exchangeforenhancing EFL writing: A perspectivefortertiary-levelTurkish EFL learners. Adana: Çukurova Teknik University, Unpublished Doctorate Thesis.
 • Erkan, D. Y. (2013). Kültürler arası elektronik posta yolu ile yazışmanın İngilizce yazma becerisinde özyekinliğe etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 25-42. Filippone, M., &Survinski, M. (2016). Theimportance of etiquette in schoolemail. AmericanSecondaryEducation, 45(1), 22-27.
 • Güler, C. (2007). Uzaktan öğrenenlerin e-postayla etkileşime girme sıklıklarıyla yüz yüze ortamlarda iletişime girme isteklilikleri arasındaki ilişki.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürkaya, B. D. (1999). Using the internet andelectronic mail in writingclasses: A study on thereactionsandsuccess of preparatorystudents at Işık University. Ankara: Orta Doğu Teknik University, Unpublished Master Thesis.
 • Hani, N. A. B., &Alghonaim, A. S. (2014). Theutilization of e-mail technology in developingwritingskillstofreshman EFL learners. InstructionalTechnology, 11(8), 43-53.
 • Haşıloğlu, S. B. (1999). Elektronik ticaret ve stratejileri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Huang, E. Y. & Lin, S. W. (2014). How does e-mail useaffectperceivedcontrol of time? Information & Management, 51(6), 679-687.
 • Lamb, S. E. (2006). Office e-mailsandvoicemessaging. Business &EconomicReview, October-December, 30-31. MEB. (2017). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (Ortaokul 5 ve 6. sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Munter, M., Rogers, P. S., &Rymer, J. (2003). Business e-mail: Guidelinesforusers. Business CommunicationQuarterly, 66(1), 26-40.
 • Nawaz, W., Khan, K. U., & Lee, Y. K. (2016). A multi-userperspectiveforpersonalizedemailcommunities. ExpertSystemswith Applications, 54, 265-283.
 • Nazari, B., &Niknejad, S. (2015). E-mail Writing: Providing Background Information in theCore of ComputerAssistedInstruction. Turkish Online Journal of DistanceEducation, 16(1), 193-211.
 • Özbay, S. ve Akyazı, S. (2004). Elektronik ticaret. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Shang, H. F. (2007). An exploratory study of e-mail application on FL writing performance. Computer Assisted Language Learning, 20(1), 79-96.
 • Stockwell, G. &Levy, M. (2001). Sustainability of e-mail interactionsbetweennativespeakersandnonnativespeakers, ComputerAssisted Language Learning, 14(5), 419-442.
 • Türk Dil Kurumu. (2011). Türkçe sözlük(11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • URL 1: https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (Erişim Tarihi: 15.03.2017).
 • URL 2: https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 (Erişim Tarihi: 18.06.2017).
 • URL 3: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=152 (Erişim Tarihi: 20.08.2017).
 • URL 4: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx (Erişim Tarihi: 07.10.2017).
 • Zarepour, F., &Saidloo, M. I. (2016). An analysis of Iranian EFL learners’ English written requestive e-mails. Journal of Language Teaching and Research, 7(3), 579-585.
There are 29 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Hüseyin Özçakmak

Sakine Hakkoymaz

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Özçakmak, H., & Hakkoymaz, S. (2017). Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Posta Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 985-997. https://doi.org/10.16916/aded.338281