Research Article
BibTex RIS Cite

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazma Tutumlarına Dair Ölçek Geliştirme

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 704 - 716, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.332026

Abstract

Bu araştırmanın
amacı, öğretmen adaylarının serbest yazma konusundaki tutumlarını saptayıcı
ölçek geliştirmektir. Öğretmen adaylarının yazı konusundaki tutumları öğrencilere
de model olmaları bakımından önemlidir. Serbest yazma kişinin kendisini ifadesi
ve düşüncelerini planlaması gibi pek çok konuda kişiye ve dolayısıyla topluma
katkı sağlamaktadır. Gazi Eğitim Fakültesi ve Bozok Eğitim Fakültesi
öğrencilerinden seçilecek örneklem grubunun serbest yazmaya dair tutumları
araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur.
Eğitim
Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazmaya Karşı Tutumlarına yönelik tutum
ölçeğinin maddelerinin faktör yüklerinin belirlenmesi amacıyla faktör analizi
yapılmıştır, yapı geçerliliğini sağlamak için de faktör analizinden faydalanılmıştır
(Büyüköztürk, 2011). Yapılan faktör analizi sonucunda 19 maddeden oluşan ölçek
için KMO değeri 0,732, Bartlett testi sonucu 
χ2= 4143,706 (p≤.05) olarak bulunmuştur. Bu değerler ölçek verilerinin
faktör analizi yapmaya uygunluğunu ortaya koyar. Ölçeğin güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Ölçeğin Kişinin
Gelişimine Yönelik katkı boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,85, Yazının
Gelişimine Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,83 ve Dış Dünyaya
Yönelik boyutunun Cronbach Alfa katsayısı 0,73 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
tamamının Cronbach Alfa katsayısı 0,88 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre
yapılan güvenilirlik analizi sonucunda ölçek alt boyutlarının ve ölçeğin
tamamının güvenilir çıktığı belirlenmiştir.
Öğretmen adaylarının;  serbest yazma konusuna ılımlı bakmadıkları,
düşüncelerini planlama konusunda zorluk çektikleri, serbest yazma sayesinde
ifade yeteneklerini geliştirebileceklerinin farkında olmadıkları, boş
zamanlarını değerlendirirken yazma etkinliklerine yer vermedikleri vb.
varsayımlarından hareketle bu durumları tespit için ölçek geliştirmeye karar
verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sonuç ve tartışma kısmı yorumlanarak
öğretmen adaylarının serbest yazma ile kazanımlarına dair önerilerde bulunulur.
Araştırma kapsamında gerekli analizler yapılarak ölçek geliştirilmiş alana
yazılı anlatım değerlendirme yönünden katkı sağlandığı düşünülmektedir.

References

 • Aktaş, Ş. ve Osman Gündüz (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. ve diğer. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel Araştırma sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS Ve LISREL Uygulamaları (1. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2002) Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Fan, X., Thompson, B., and Wang, L. (1999), Effects of Sample Size, Estimation Methods, and Model Specification on Structural Equation Modeling Fit Indexes, Structural Equation Modeling, 6 (1), 56-83.
 • Göçer, A. (2014). Yazma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, , Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs, C:22, N:2515-524
 • Gömleksiz, M. N . Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:1, Sayı:1, 2-21 ss.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M.: Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L.T. and Bentler, P.M. (1999), Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives, Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
 • İşeri, K. ve Emre Ünal (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 155.
 • Kırmızı, F. S.(2009), Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, C 4, S 7, s.51-68.
 • Kline, R. B. (2005). Principle and Practice of Structural Equation Modelling.(Second Edition). New York: The Guilford Press. Küçük, S. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya Ve Derse Karşı Tutuma Etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 28, 299–312.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı:16, Güz, 141–155.
 • Schumacker, R.E. &Lomax, R.G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Steiger, J.H. (1990), Structural model evaluation and modification. Multivariate Behavioral Research, 25, 214-12.
 • Şehribanoğlu, S. (2005). Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulaması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Van.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Yaz, 461-486.
 • Yalçın, A. (2006) Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 704 - 716, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.332026

Abstract

References

 • Aktaş, Ş. ve Osman Gündüz (2001). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. ve diğer. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel Araştırma sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS Ve LISREL Uygulamaları (1. Baskı). Ankara: PegemA Akademi Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2002) Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Fan, X., Thompson, B., and Wang, L. (1999), Effects of Sample Size, Estimation Methods, and Model Specification on Structural Equation Modeling Fit Indexes, Structural Equation Modeling, 6 (1), 56-83.
 • Göçer, A. (2014). Yazma Tutum Ölçeği’nin (YTÖ) Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, , Kastamonu Eğitim Dergisi, Mayıs, C:22, N:2515-524
 • Gömleksiz, M. N . Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:1, Sayı:1, 2-21 ss.
 • Hooper, D., Coughlan, J., Mullen, M.: Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Hu, L.T. and Bentler, P.M. (1999), Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives, Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
 • İşeri, K. ve Emre Ünal (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması, Eğitim ve Bilim, Cilt 35, Sayı 155.
 • Kırmızı, F. S.(2009), Türkçe Dersinde Yaratıcı Drama Yöntemine Dayalı Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yazmaya Yönelik Tutuma Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, C 4, S 7, s.51-68.
 • Kline, R. B. (2005). Principle and Practice of Structural Equation Modelling.(Second Edition). New York: The Guilford Press. Küçük, S. (2007). Yazılı Anlatım ve Yaratıcılık. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları.
 • Maden, S. ve Durukan, E. (2010). İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya Ve Derse Karşı Tutuma Etkisi. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), 28, 299–312.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı:16, Güz, 141–155.
 • Schumacker, R.E. &Lomax, R.G. (1996). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Steiger, J.H. (1990), Structural model evaluation and modification. Multivariate Behavioral Research, 25, 214-12.
 • Şehribanoğlu, S. (2005). Yapısal Eşitlik Modelleri ve Bir Uygulaması, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı, Van.
 • Temizkan, M. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Yaz, 461-486.
 • Yalçın, A. (2006) Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
There are 21 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Bilge Bağcı Ayrancı

Fahri Temizyürek

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Bağcı Ayrancı, B., & Temizyürek, F. (2017). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Yazma Tutumlarına Dair Ölçek Geliştirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 704-716. https://doi.org/10.16916/aded.332026