Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 589 - 608, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.322417

Abstract

References

 • Akkaya A., ve Ömer T. K. (2012). 6. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaşadıkları Sorunların Nedenleri Üzerine Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 14-2
 • Akyol, H. (2008). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, (3), s1-15.
 • Arslan, D. ve Ilgın H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı ile İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 69-92.
 • Artut, K. ve Demir H. (2004). Güzel Yazı Teknikleri Öğretimi. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Aytan, T. Güney, N. ve Gün, M. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Elazığ, 1111-1114.
 • Başaran, M. ve Karatay H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Millî Eğitim, 168. 18.11.2013 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3karata y.html. adresinden erişildi.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Çelenk, S. (2002). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim-Online, 1(2) 40-47. 20.Ekim 2010 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol3say2/v03s02m5.pdf adresinden erişildi.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5) 275-289.
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik Eğik Yazı, MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, (71), 17-19.
 • Kadıoğlu, H. (2012a). Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012b). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazma Becerisi, Hızı ve Tutumlarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalof, L., Dan, A., & Dietz, T. (2008). Essentials of social research. Berkshire: Open University.
 • Kılıçkan, H. (2004). Doğru ve Güzel Yazı Yazmak Okullarda Yazı. İnkılap Yayınları: İstanbul.
 • Kırmızı, F.S. ve Kasap, D.(2013). İlkokuma Yazma Sürecinde Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. International Periodical For The Langueges, Literature and History of Turkısh or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, 1167-1186
 • MEB (2005). Türkçe Öğretim Programı (1-5. Sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi: Ankara.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Öncü Kitap: Ankara.
 • Özer, A. (1987). Güzel Sanatlar Eğitimi. Ankara: AÖF Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Şahin, A. ve Akdal, D. (2010). Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Elazığ, 157-161.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2006). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Öğretim Programları. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138.
 • Uçgun, D. (2011-2001). “İlköğretim Programlarında Yazma Eğitimi”. (Ed.: Murat Özbay), Yazma Eğitimi. Pegem Akademi Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5) 57-71

Eğik El Yazısıyla Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin, Eğik El Yazısına İlişkin Durumları

Year 2017, Volume: 5 Issue: 4, 589 - 608, 30.10.2017
https://doi.org/10.16916/aded.322417

AbstractNitel olarak gerçekleştirilen bu araştırmada 2013-2014
eğitim öğretim yılında eğik el yazısı ile ilkokuma ve yazma öğrenip liseye
devam eden 65 öğrencinin eğik el yazısı hakkındaki düşüncelerinin neler olduğu,
eğik el yazısı kullanmayı sürdürme durumları, 
eğik el yazısını kaçıncı sınıfa kadar kullandıkları ve eğik el yazısını
bırakma nedenleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda 65 öğrenciden bitişik eğik
yazı için 22 olumlu 156 olumsuz ifade alınmıştır. Öğrencilerin bitişik eğik
yazıyı terk etmeye 3. sınıftan başladıkları görülmektedir. 3. sınıfta 2, 4.
sınıfta 5, 5. sınıfta 11, 6. sınıfta 23, 7. sınıfta 10 ve 8. sınıfta 14
öğrencinin el yazısını terk ettiği ve 8. sınıf itibariyle el yazısının tamamen
terk edildiği çalışmada görülmektedir.References

 • Akkaya A., ve Ömer T. K. (2012). 6. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaşadıkları Sorunların Nedenleri Üzerine Görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 14-2
 • Akyol, H. (2008). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Arıcı, B. (2012). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, (3), s1-15.
 • Arslan, D. ve Ilgın H. (2010). Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı ile İlgili Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 69-92.
 • Artut, K. ve Demir H. (2004). Güzel Yazı Teknikleri Öğretimi. Anı Yayıncılık: Ankara.
 • Aytan, T. Güney, N. ve Gün, M. (2010). İlköğretim Birinci Kademede Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Elazığ, 1111-1114.
 • Başaran, M. ve Karatay H. (2005). Eğik El Yazısı Öğretimi. Millî Eğitim, 168. 18.11.2013 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3karata y.html. adresinden erişildi.
 • Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Coşkun, H. (2011). İlköğretim Okullarındaki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Çelenk, S. (2002). İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri. İlköğretim-Online, 1(2) 40-47. 20.Ekim 2010 tarihinde http://ilkogretim-online.org.tr/vol3say2/v03s02m5.pdf adresinden erişildi.
 • Duran, E. (2009). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Duran, E. (2011). Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 55-69.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5) 275-289.
 • Güneş, F. (2006). Niçin Bitişik Eğik Yazı, MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, (71), 17-19.
 • Kadıoğlu, H. (2012a). Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Öğrenci Görüşleri. Akademik Bakış Dergisi, (31), 1-10.
 • Kadıoğlu, H. (2012b). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazma Becerisi, Hızı ve Tutumlarının İncelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kalof, L., Dan, A., & Dietz, T. (2008). Essentials of social research. Berkshire: Open University.
 • Kılıçkan, H. (2004). Doğru ve Güzel Yazı Yazmak Okullarda Yazı. İnkılap Yayınları: İstanbul.
 • Kırmızı, F.S. ve Kasap, D.(2013). İlkokuma Yazma Sürecinde Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerle Yapılan Eğitimin Öğretmen Görüşlerine Göre Karşılaştırılması. International Periodical For The Langueges, Literature and History of Turkısh or Turkic Volume 8/8 Summer 2013, 1167-1186
 • MEB (2005). Türkçe Öğretim Programı (1-5. Sınıflar). Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi: Ankara.
 • Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I. Öncü Kitap: Ankara.
 • Özer, A. (1987). Güzel Sanatlar Eğitimi. Ankara: AÖF Yayınları.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research And Evaluation Methods. Thousand Oaks: Sage.
 • Şahin, A. (2012). Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 168-179.
 • Şahin, A. ve Akdal, D. (2010). Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Mayıs, Elazığ, 157-161.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2006). Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Öğretim Programları. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (1), 121-138.
 • Uçgun, D. (2011-2001). “İlköğretim Programlarında Yazma Eğitimi”. (Ed.: Murat Özbay), Yazma Eğitimi. Pegem Akademi Yayınları: Ankara.
 • Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5) 57-71
There are 29 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

ÖZCAN Palavan

Necati Gemalmaz

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017Volume: 5 Issue: 4

Cite

APA Palavan, Ö., & Gemalmaz, N. (2017). Eğik El Yazısıyla Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin, Eğik El Yazısına İlişkin Durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 589-608. https://doi.org/10.16916/aded.322417