Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Views of Primary School Teachers on New Generation Turkish Language Questions

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 437 - 453, 29.04.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1236839

Öz

The aim of this study is to reveal the opinions of primary school teachers on new generation Turkish language questions that require the use of some high-level skills, which are quite popular due to international exams, unlike traditional questions. Within this scope, the study was conducted using the phenomenology design, which is one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 20 primary school teachers working in primary schools in the center of Canakkale Province. Purposeful sampling method was used in the selection of the study group. The data of the research were collected through a semi-structured interview form developed by the researcher. The obtained data were analyzed using content analysis method. As a result, it was observed that new generation Turkish language questions were not compatible with the Turkish language teaching program/achievements, Turkish language textbooks did not guide the solution of new generation questions, but the learning and teaching process was positively affected in many ways. Furthermore, it has been found that the most challenging aspect for students in solving these questions is comprehension, and classroom teachers also face difficulties in solving them from time to time.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. (2009). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13(38), 331-342.
 • Atay, S. N. (2021). 8. sınıf Türkçe ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ait beceri temelli sorularla ilgili öğretmenlerin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.
 • Baker, C., Wuest, J. & Stern, P.N. (1992). Method slurring: The grounded theory/ phenomenology example. Journal of Advanced Nursing, 17(11), 1355-1360.
 • Bayburtlu, Y. S. (2021). Views of Turkish teachers on skills-based Turkish questions. International Journal of Progressive Education, 17(1), 325-337.
 • Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 39-148.
 • Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1673-1686.
 • Bozkurt, B. Ü., Uzun, G. L. ve Lee, Y. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(4), 295-313.
 • Burke, K. (2005). How to authentics learning. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem.
 • Chamoso, J. M. & Caceres, M. J. (2008). Analysis of the reflections of student-teachers of mathematics when working with learning portfolios in Spanish university classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(1), 198-206.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni, (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. 2007. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim, (173), 39–49.
 • Durukan, E. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33(357), 34-41.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin güncellenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi.
 • Gür, B. S., Çelik, Z., ve Özoğlu, M. (2012). Policy options for Turkey: A critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey. Journal of Education Policy, 27(1), 1–21.
 • Gürlen, E. , Demirkaya, A. S. ve Doğan, N. (2019). Uzmanların PISA ve TIMMS sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52) , 287-319.
 • Karadağ, Ö. ve Tekercioğlu, H. (2019). Türkçe ders kitaplarındaki bilişsel ve üstbilişsel işlevlere dair bir durum tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 628-646.
 • Karakılıç, S. ve Arslan, S. (2019) Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 456–475.
 • Kaya, B. (2004). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede kullandıkları ölçme araçları ve bunları seçmelerinde etkili olan faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Türkçe çalışma kitaplarındaki etkinliklerin okuduğu/dinlediği metni anlama ve çözümleme kazanımlarıyla örtüşme düzeyi. International Journal of Language Academy, 5(2), 285-302.
 • Kertil, M., Gülbağcı Dede, H. ve Ulusoy, E. G. (2021). Skill-based mathematics questions: What do middle school mathematics teachers think about and how do they implement them?. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151-186.
 • Kılcan, T. (2021). Yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-180.
 • Koçak, D., Gül Ç. D., Gül, E. ve Bökeoğlu Ö. Ç., (2017). Öğrencilerin sınav kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 415-434.
 • Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 105-137.
 • MEB, (2018a). 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim adresi: https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf
 • MEB, (2018b). Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrenci Performansı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 13.
 • MEB, (2018c). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi. Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf
 • MEB, (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul Ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr
 • Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. New York, NY: Pearson Education.
 • Oryaşın, U. (2020). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin bütüncül bir anlayışla incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2021). Kuramdan uygulamaya Türkçe ders kitabı incelemeleri. Ankara: Anı.
 • Öztürk, S. (2003). Ortaöğretim fizik öğretiminde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin etkinliği ve etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, M. (2022). Fen bilimleri öğretmen adaylarının yeni nesil sorulara yönelik değerlendirme puanlarının belirlenen değişkenlere göre incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 2149-3871.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H. ve Okur, M. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248.
 • Savran, N. Z. (2004). PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 397-412.
 • Sezgin, G. (2000). İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (1985). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme. Ankara: Pegem.
 • Ünsal, S. ve Kaba, A. (2022). The characteristics of the skill based questions their reflections on teachers and students. Kastamonu Education Journal, 30(2), 273-282.
 • Wilson, A. (2015). A guide to phenomenological research. Nursing Standard, 29(34), 38-43.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, M. ve Korkmaz, C. (2017). 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin içerik açısından değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 111-130.
 • Yiğit, N., Deveci,İ. Ve Dadandı, N. (2022). Yeni nesil fen bilimleri sorularına yönelik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Şubat Özel Sayı, 108-130.

Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Nesil Türkçe Sorularına İlişkin Görüşleri

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 437 - 453, 29.04.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1236839

Öz

Bu çalışmada geleneksel sorulardan farklı olarak birtakım üst düzey becerilerin kullanımını gerektiren ve uluslararası sınavlar sebebiyle oldukça popüler olan yeni nesil Türkçe sorularına yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il merkezindeki ilkokullarda görev yapan 20 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Sonuç olarak yeni nesil Türkçe sorularının Türkçe dersi öğretim programı/kazanımları ile uyumlu olmadığı, Türkçe ders kitaplarının yeni nesil soruların çözümünde rehber olmadığı fakat öğrenme öğretme sürecini birçok yönden olumlu etkilediği görülmüştür. Öte yandan bu soruların çözümünde öğrencilerin en çok zorlandıkları konunun okuduğunu anlama olduğu ve sınıf öğretmenlerinin de bu soruların çözümünde zaman zaman zorlandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. (2009). İlköğretim altıncı sınıf Türkçe ders kitabındaki metinler üzerine bir inceleme. EKEV Akademi Dergisi, 13(38), 331-342.
 • Atay, S. N. (2021). 8. sınıf Türkçe ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersine ait beceri temelli sorularla ilgili öğretmenlerin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.
 • Baker, C., Wuest, J. & Stern, P.N. (1992). Method slurring: The grounded theory/ phenomenology example. Journal of Advanced Nursing, 17(11), 1355-1360.
 • Bayburtlu, Y. S. (2021). Views of Turkish teachers on skills-based Turkish questions. International Journal of Progressive Education, 17(1), 325-337.
 • Black, P. & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80(2), 39-148.
 • Bozkurt, B. Ü. (2016). Türkiye’de okuma eğitiminin karnesi: PISA ölçeğinden çıkarımlar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), 1673-1686.
 • Bozkurt, B. Ü., Uzun, G. L. ve Lee, Y. (2015). Korece ve Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının karşılaştırılması: PISA 2009 sonuçlarına dönük bir tartışma. International Journal of Language Academy, 3(4), 295-313.
 • Burke, K. (2005). How to authentics learning. Thousand Oaks, Calif: Corwin Press.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem.
 • Chamoso, J. M. & Caceres, M. J. (2008). Analysis of the reflections of student-teachers of mathematics when working with learning portfolios in Spanish university classrooms. Teaching and Teacher Education, 25(1), 198-206.
 • Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni, (Çev. M. Bütün ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çeçen, M. A. ve Çiftçi, Ö. 2007. İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Millî Eğitim, (173), 39–49.
 • Durukan, E. (2008). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarındaki şiirler ve manzum eserler üzerine bir inceleme. Çağdaş Eğitim, 33(357), 34-41.
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270-292.
 • Eroğlu, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metin altı okuma-anlama soru ve etkinliklerinin güncellenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi.
 • Gür, B. S., Çelik, Z., ve Özoğlu, M. (2012). Policy options for Turkey: A critique of the interpretation and utilization of PISA results in Turkey. Journal of Education Policy, 27(1), 1–21.
 • Gürlen, E. , Demirkaya, A. S. ve Doğan, N. (2019). Uzmanların PISA ve TIMMS sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52) , 287-319.
 • Karadağ, Ö. ve Tekercioğlu, H. (2019). Türkçe ders kitaplarındaki bilişsel ve üstbilişsel işlevlere dair bir durum tespiti. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3), 628-646.
 • Karakılıç, S. ve Arslan, S. (2019) Kitap okumanın öğrencilerin matematik başarısı ve problem çözme becerisi üzerine etkisi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 456–475.
 • Kaya, B. (2004). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin başarı düzeylerini belirlemede kullandıkları ölçme araçları ve bunları seçmelerinde etkili olan faktörler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Türkçe çalışma kitaplarındaki etkinliklerin okuduğu/dinlediği metni anlama ve çözümleme kazanımlarıyla örtüşme düzeyi. International Journal of Language Academy, 5(2), 285-302.
 • Kertil, M., Gülbağcı Dede, H. ve Ulusoy, E. G. (2021). Skill-based mathematics questions: What do middle school mathematics teachers think about and how do they implement them?. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(1), 151-186.
 • Kılcan, T. (2021). Yeni nesil matematik sorularına ilişkin tutum ölçeği geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 170-180.
 • Koçak, D., Gül Ç. D., Gül, E. ve Bökeoğlu Ö. Ç., (2017). Öğrencilerin sınav kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 415-434.
 • Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 105-137.
 • MEB, (2018a). 2023 Eğitim Vizyonu. Erişim adresi: https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/2023_E%C4%9Fitim%20Vizyonu.pdf
 • MEB, (2018b). Liselere Geçiş Sistemi Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrenci Performansı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, No: 13.
 • MEB, (2018c). Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi. Erişim adresi: https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf
 • MEB, (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul Ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Erişim adresi: http://mufredat.meb.gov.tr
 • Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. New York, NY: Pearson Education.
 • Oryaşın, U. (2020). Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin bütüncül bir anlayışla incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, S. (2021). Kuramdan uygulamaya Türkçe ders kitabı incelemeleri. Ankara: Anı.
 • Öztürk, S. (2003). Ortaöğretim fizik öğretiminde ölçme ve değerlendirme hizmetlerinin etkinliği ve etkililiği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Polat, M. (2022). Fen bilimleri öğretmen adaylarının yeni nesil sorulara yönelik değerlendirme puanlarının belirlenen değişkenlere göre incelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 2149-3871.
 • Sanca, M., Artun, H., Bakırcı, H. ve Okur, M. (2021). Ortaokul beceri temelli soruların yeniden yapılandırılmış Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 219-248.
 • Savran, N. Z. (2004). PISA projesinin Türk eğitim sistemi açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 397-412.
 • Sezgin, G. (2000). İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (1985). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı.
 • Şahinel, S. (2002). Eleştirel düşünme. Ankara: Pegem.
 • Ünsal, S. ve Kaba, A. (2022). The characteristics of the skill based questions their reflections on teachers and students. Kastamonu Education Journal, 30(2), 273-282.
 • Wilson, A. (2015). A guide to phenomenological research. Nursing Standard, 29(34), 38-43.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, M. ve Korkmaz, C. (2017). 1-5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin içerik açısından değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(38), 111-130.
 • Yiğit, N., Deveci,İ. Ve Dadandı, N. (2022). Yeni nesil fen bilimleri sorularına yönelik algı ölçeğinin geliştirilmesi. Van YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Şubat Özel Sayı, 108-130.
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aslıhan Kaya 0000-0003-2158-6648

Çavuş Şahin 0000-0002-4250-9898

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaya, A., & Şahin, Ç. (2023). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Nesil Türkçe Sorularına İlişkin Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(2), 437-453. https://doi.org/10.16916/aded.1236839

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.