Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Secondary School 6th Grade Achievement Test Development for Prepositions and Conjunctions: Reliability and Validity Analysis

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 346 - 362, 29.04.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1206155

Öz

The aim of this study is to develop a grammar achievement test on the subject of prepositions and conjunctions at the 6th grade level. For this purpose, first of all, the acquisitions of the subject were determined by taking into account the renewed taxonomy of Bloom, and 167 questions about the subject of prepositions and conjunctions were prepared. After that, 54 questions were selected in line with the opinions of the experts for the questions prepared. In order to determine the content validity of the test, a table of specifications was prepared. Before the items were analyzed, the questions were applied to 25 6th grade students and their comments on the items were taken. The draft test, which was finalized after the pre-pilot, was applied to 200 learners in the 2021-2022 academic year, and validity and reliability studies were carried out. The reliability analysis of the 54-item draft test was calculated as 0.661. When the Total Variance Table was examined, it was determined that there were 22 questions that could better represent the data set, and these questions were included in the final test. The Cronbach's Alpha Coefficient of the final test was calculated as 0.710. A Cronbach Alpha coefficient (α) between 0.60 and 0.90 indicates that the scores obtained from the test are quite reliable,

Kaynakça

 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Avcı, F. (2020). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre madde ve ısı başarı testi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 263- 292.
 • Ayvacı, D. H. Ş. ve Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(1), 87-103.
 • Ayyıldız, Y. ve Tarhan, L. (2014). Kimyasal reaksiyonlar ve enerji ünitesine yönelik hazır bulunuşluk testi geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 39-59.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demir, N. ve Armağan, Öner, F. (2019). Astronomi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1),52-70.
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Larsen Freeman, D. (2014). Teaching grammar. In M.Celce-Murcia, D.M. Brinton & M. A.Snow (Eds.) Teaching English as a second or foreign language (pp.279-296). Boston, MA: National Geographic Learning.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Nakiboğlu, C. ve Güneş Yazar, O. (2019). 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 76-104. DOI: 10.17522/balikesirnef.571399.
 • Ömeroğlu, A. F. ve Onan, B. (2021). Dil bilgisi öğretiminde VARK öğrenme modelinin başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(4), 1457-1476.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.
 • Tosun, C. ve Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-52.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dil Dergisi, 169(2), 67-93.

Ortaokul 6. Sınıf Edat ve Bağlaç Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 2, 346 - 362, 29.04.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1206155

Öz

Bu çalışmanın amacı, 6. Sınıf düzeyinde edat ve bağlaç konusuyla ilgili dil bilgisi başarı testi geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak Bloom’un yenilenen taksonomisi dikkate alınarak konuya ait kazanımlar belirlenmiş ve bu kazanımları karşılayan 167 adet, edat ve bağlaç konusuyla ilgili soru hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular için uzman görüşü alınarak görüşler doğrultusunda 54 adet soru seçilmiştir. Testin kapsam geçerliliğini belirleyebilmek için belirtke tablosu oluşturulmuştur. Maddeler analiz edilmeden önce 6.sınıf düzeyinde 25 öğrenciye test uygulanarak onların maddeler üzerindeki yorumları alınmıştır. Ön pilottan sonra son şekli verilen taslak test, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 200 öğrenciye uygulanarak testin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. 54 maddelik taslak testin güvenirlik analizi 0,661 olarak hesaplanmıştır. Total Varyans Tablosu incelediğinde veri setini daha iyi şekilde temsil edebilecek 22 sorunun mevcut olduğu saptanmış ve bu sorular nihai teste alınmıştır. Nihai testin Cronbach’s Alpha Katsayısı 0,710 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayısının (α) 0.60-0,90 arasında olması testten alınan puanların oldukça güvenilir olduğunu gösterir.

Kaynakça

 • Akbulut, H. İ. ve Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Avcı, F. (2020). Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre madde ve ısı başarı testi: Geçerlik güvenirlik çalışması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 263- 292.
 • Ayvacı, D. H. Ş. ve Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 35(1), 87-103.
 • Ayyıldız, Y. ve Tarhan, L. (2014). Kimyasal reaksiyonlar ve enerji ünitesine yönelik hazır bulunuşluk testi geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(10), 39-59.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demir, N. ve Armağan, Öner, F. (2019). Astronomi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1),52-70.
 • Demir, N., Kızılay, E. ve Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Kaya, M. F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Larsen Freeman, D. (2014). Teaching grammar. In M.Celce-Murcia, D.M. Brinton & M. A.Snow (Eds.) Teaching English as a second or foreign language (pp.279-296). Boston, MA: National Geographic Learning.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Nakiboğlu, C. ve Güneş Yazar, O. (2019). 9. sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi ile ilgili başarı testi geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(1), 76-104. DOI: 10.17522/balikesirnef.571399.
 • Ömeroğlu, A. F. ve Onan, B. (2021). Dil bilgisi öğretiminde VARK öğrenme modelinin başarı, tutum ve kalıcı öğrenmeye etkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(4), 1457-1476.
 • Tekbıyık, A. ve Akdeniz, A. R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerine yönelik güncel fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirliği. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 134-144.
 • Tosun, C. ve Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-52.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Yurdakal, İ. H. ve Susar, F. (2018). Okuduğunu anlamaya ilişkin başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Dil Dergisi, 169(2), 67-93.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Burcu Hançer 0000-0001-7762-2199

Şükran Dilidüzgün 0000-0002-4094-5215

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 11 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Hançer, F. B., & Dilidüzgün, Ş. (2023). Ortaokul 6. Sınıf Edat ve Bağlaç Konusunda Başarı Testi Geliştirme: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(2), 346-362. https://doi.org/10.16916/aded.1206155

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.