Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Cross-Section Submission Review: Master's Theses in the Field of Turkish Teaching

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 107 - 120, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1158979

Öz

The aim of this study is to examine the results and suggestions, which are the last chapter in master's theses, in the context of consistency in the text, to determine for whom the proposed proposals are and to follow the reference statements that provide the links of the proposals with the results of the study. For this purpose, 12 master's theses in the field of Turkish teaching in the field of Turkish teaching, which were completed in 2022 in the YÖKSİS database, were determined and used as the study object. In this context, first of all, it was investigated for which target group the proposals in the prepared theses were created and then how the proposal statements were sent to the result segment. Because, considering that theses prepared in line with academic writing principles and general thesis writing format are also long and comprehensive texts, they should be handled within the scope of textuality criteria. As a result of the examination carried out in line with the purpose of the study, it was determined that there were 72 suggestions items in the prepared theses, and the suggestions were mostly directed towards the "teacher". When the last section, where the results and suggestions are presented, is examined, it is determined that there is no logical integrity and consistency between the conclusion and suggestion sections in terms of textuality criteria, the continuity of semantic reference between the segments in the texts is weak, and a causal relationship is not observed between the segments.

Kaynakça

 • Aktulum, K. (1999). Metinlerarası ilişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Palmerston. Erişim adresi: http://owll.massey.ac.nz/pdf/Academic-Writing-Guide.pdf
 • Camadan, D. (2020). Üstbilişsel strateji eğitiminin İngilizce akademik yazma başarısına ve üstbilişsel farkındalığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C. ve Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 266-287.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2013). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(27), 99-117.
 • Elkatmış, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıkları, K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1223-1240.
 • Gül, S. S. ve Nizam, K. Ö. (2021). Sosyal bilimlerde içerik ve söylem analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42(Özel sayı 1), 181-198.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Yapılandırıcı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 171-187.
 • Gür, T. (2013). Post-modern bir araştırma yöntemi olarak söylem çözümlemesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 5(1), 185-202.
 • http://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
 • İşeri, K. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin metinsellik özellikleri. H. Ülper (Ed.), Türkçe ders kitabı çözümlemeleri içinde (ss. 91-113). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Leeuwen, van T. (2009). Critical discourse analysis. J. Renkema (Ed.), Discourse of course an overview of research in discourse studies (pp. 277-293). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Mert, L. E. (2011). 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin metinsellik ölçütlerine uygunlukları. Dil Dergisi, 153, 7-23.
 • Nevdet, K. ve Vuslat, O. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal of Social Sciences, 10(1), 105-119.
 • Renkema, J. (2009). Discourse of course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Sözen, E. (2017). Söylem: Belirsizlik, mübadele, bilgi/güç ve refleksivite. İstanbul: Profil Yayınları.
 • Şahin, Ş., Ökmen, B. ve Kılıç, A. (2018). Söylem analizi model önerisi. Erişim adresi: www.iltercongress.org, Amasya. https://www.researchgate.net/publication/330674596
 • Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 33-51.
 • Taylan, H. H. (2011). Sosyal bilimlerde kullanılan içerik analizi ve söylem analizinin karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 63-76.
 • Whitaker, A. (2009). A step-by-step guide to writing academic papers. Erişim adresi: https://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
 • White, M. D. ve Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology, Library Trends, 55(1), 22-45.
 • Yang, X. (2009). Devices of probability and obligation in text types. In J. Renkema (Ed.)., Discourse of course: An overview of research in discourse studies (pp. 157-171). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Metin Bölütleri Arası Gönderim İncelemesi: Türkçe Öğretimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri

Yıl 2023, Cilt: 11 Sayı: 1, 107 - 120, 27.01.2023
https://doi.org/10.16916/aded.1158979

Öz

Bu çalışmanın amacı, yüksek lisans tezlerinde son bölüm olan sonuç ve önerileri metinde tutarlılık bağlamında inceleyerek sunulan önerilerin kimler için olduğunu belirlemek ve önerilerin çalışma sonuçlarıyla bağlarını sağlayan gönderim ifadelerini takip edebilmektir. Bu amaçla, Türkçe öğretimi alanında 2022 yılında tamamlanarak YÖKSİS veri tabanında Türkçe öğretimi alanında yer alan 12 yüksek lisans tezi belirlenmiş ve inceleme nesnesi olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, öncelikle, hazırlanan tezlerdeki önerilerin hangi hedef kitle için oluşturulduğu ve daha sonra öneri ifadelerinin sonuç bölütüne gönderimlerinin ne şekilde gerçekleştirildiği araştırılmıştır. Zira akademik yazma ilkeleri ve genel tez yazım formatı doğrultusunda hazırlanan tezlerin aynı zamanda uzun ve kapsamlı birer metin olduğu düşünüldüğünde, metinsellik ölçütleri kapsamında da ele alınmaları gerekmektedir. Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, hazırlanan tezlerde toplam 72 adet öneri maddesi olduğu önerilerin ise en yüksek sıklıkla “öğreticiye” dönük olduğu belirlenmiştir. Sonuç ve önerilerin sunulduğu son bölüm incelendiğinde ise; metinsellik ölçütleri açısından sonuç ve öneri bölümleri arasında mantıksal bir bütünlük ve tutarlılık olmadığı, metinlerdeki bölütler arasında anlamsal gönderim sürekliliğinin zayıf olduğu; bölütler arasında nedensel bir ilişkinin gözlemlenmediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Aktulum, K. (1999). Metinlerarası ilişkiler. Ankara: Öteki Yayınevi.
 • Bowker, N. (2007). Academic writing: A guide to tertiary level writing. Palmerston. Erişim adresi: http://owll.massey.ac.nz/pdf/Academic-Writing-Guide.pdf
 • Camadan, D. (2020). Üstbilişsel strateji eğitiminin İngilizce akademik yazma başarısına ve üstbilişsel farkındalığa etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakmak, Z., Taşkıran, C. ve Bulut, B. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 266-287.
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2013). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27(27), 99-117.
 • Elkatmış, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıkları, K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1223-1240.
 • Gül, S. S. ve Nizam, K. Ö. (2021). Sosyal bilimlerde içerik ve söylem analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42(Özel sayı 1), 181-198.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınevi.
 • Güneş, F. (2013). Yapılandırıcı yaklaşımla dil bilgisi öğretimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 171-187.
 • Gür, T. (2013). Post-modern bir araştırma yöntemi olarak söylem çözümlemesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 5(1), 185-202.
 • http://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
 • İşeri, K. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin metinsellik özellikleri. H. Ülper (Ed.), Türkçe ders kitabı çözümlemeleri içinde (ss. 91-113). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Leeuwen, van T. (2009). Critical discourse analysis. J. Renkema (Ed.), Discourse of course an overview of research in discourse studies (pp. 277-293). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Mert, L. E. (2011). 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin metinsellik ölçütlerine uygunlukları. Dil Dergisi, 153, 7-23.
 • Nevdet, K. ve Vuslat, O. (2013). Öğretmenlerin okuma alışkanlıkları. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi / KSU Journal of Social Sciences, 10(1), 105-119.
 • Renkema, J. (2009). Discourse of course: An overview of research in discourse studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Sözen, E. (2017). Söylem: Belirsizlik, mübadele, bilgi/güç ve refleksivite. İstanbul: Profil Yayınları.
 • Şahin, Ş., Ökmen, B. ve Kılıç, A. (2018). Söylem analizi model önerisi. Erişim adresi: www.iltercongress.org, Amasya. https://www.researchgate.net/publication/330674596
 • Şimşek, H. (2009). Eğitim tarihi araştırmalarında yöntem sorunu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 33-51.
 • Taylan, H. H. (2011). Sosyal bilimlerde kullanılan içerik analizi ve söylem analizinin karşılaştırılması. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 63-76.
 • Whitaker, A. (2009). A step-by-step guide to writing academic papers. Erişim adresi: https://www.vsm.sk/Curriculum/academicsupport/academicwritingguide.pdf
 • White, M. D. ve Marsh, E. E. (2006). Content analysis: A flexible methodology, Library Trends, 55(1), 22-45.
 • Yang, X. (2009). Devices of probability and obligation in text types. In J. Renkema (Ed.)., Discourse of course: An overview of research in discourse studies (pp. 157-171). Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Filiz Mete 0000-0002-8835-3884

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 11 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mete, F. (2023). Metin Bölütleri Arası Gönderim İncelemesi: Türkçe Öğretimi Alanındaki Yüksek Lisans Tezleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 11(1), 107-120. https://doi.org/10.16916/aded.1158979

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.