Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Compatibility of High School Entrance Exam Turkish Questions with PISA Reading Skills Proficiency Levels

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 4, 880 - 901, 28.10.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1151295

Öz

Determining the quality of Turkish questions on the High School Entrance Exam according to PISA reading skills and levels of competence is important in terms of the teaching and learning process to be followed. This study aims to determine and evaluate how the questions on the Turkish language on the High School Entrance Exam in 2019 correspond with the Pisa reading skills and levels of competence. The study used the descriptive survey model and is thus qualitative. Document analysis was used in data analysis. The analysis revealed that the questions related to the 1c, 1b, and 1a levels of the PISA Reading Skills Proficiency Levels were barely included in the 2019 High School Entrance Exam. 6 experts agreed that 3 questions were at the 2nd level; 5 agreed that 7 questions were at the 2nd level; 7 experts agreed that 1 question was at the 3rd level; 5 experts agreed that 2 questions were at level 3; at level 4 expert consensus was weak; at the 5th level, 5 experts agreed on 2 questions; at the 6th level, 5 experts reached a consensus on 3 questions. It was concluded that the 2019 High School Entrance Exam Turkish questions covered more levels in terms of the PISA Reading Skills than the exams held in previous years; the exam consisted of questions close to the PISA tests which would contribute to the preparation of students for high-level reading skills.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4) 461-470. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26122/275180
 • Benzer, A. (2019). Türkçe ders kitaplarının Pısa okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. https://doi.org/10.35233/oyea.659740
 • Batur, Z., Ulutaş, M., Beyret, T. N. (2019). 2018 Türkçe sorularının Pısa okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595- 615. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/51765/674356
 • Bıkmaz Bilgen, Ö, Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(1), 63-78 . https://doi.org/10.21031/epod.294847
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). Millî Eğitim Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Calp, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları: Ağrı il örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 897-927. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/40949/451406
 • Demiral, H. ve Menşan, Ö. H. (2017). Sekizinci sınıf Türkçe dersinin PISA okuma becerilerine göre değerlendirilmesi. İçinde Demirel, Ö., ve Dinçer, S. (Eds.), Küreselleşen dünyada eğitim (ss. 567-580). Pegem Yayınları.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu anlama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 245-254. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7825/10288
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270- 292. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/742630
 • Güneş, F. (2013) Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.16916/aded.16014
 • Gürlen, E., Demirkaya, A. S. ve Doğan, N. (2019). Uzmanların Pısa ve Tımms sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 287-319. https://doi.org/10.21764/maeuefd.599615
 • Harris, A. J. & Sipay R. E. (1990). How to increase reading ability (Ninth Edition). Longman.
 • Kalaycı, N. ve Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). Trakya Eğitim Dergisi, 10 (1), 238- 262. https://doi.org/10.24315/tred.580427
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, E. S. (2021). Türkçe dersi öğretim programları ile okuma becerileri öğretim programının uluslararası okuma yeterlikleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50 (230), 169-193. https://doi.org/10.37669/milliegitim.702775
 • Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 132-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/5806/77235
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2009). Pısa 2009 Türkiye ulusal ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı. https://pisa.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/5
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Pısa 2018 Türkiye ön raporu. (Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi No: 10). Millî Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr/10-pisa-2018-turkiye-on raporu/duyuru/19964
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02 T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Tımms 2019 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı. http://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). PISA 2018 Stimulus submission guidelines: Reading literacy. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-Stimulus-Submission-Guidelines-Reading-Literacy.pdf.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019b). PISA 2018 results volume I: What students know and can do. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/pisa-2018-results-volume-i- 5f07c754-en.htm.
 • Pardo, Laura,S. (2004). What every teacher needs to know about comprehension. The Reading Teacher, 58(3), 272-280. https://www.learner.org/wp-content/uploads/2019/02/What-Every-Teacher-Needs-to-Know-About-Comprehension-teachers_know_comprehension-Building-Comprehension-Teaching-Reading-3-5-Workshop.pdf.
 • Sallabaş, E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155. https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108710.
 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması (Tez No.159466). [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Sidekli, S. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi: Eylem araştırması (Tez No. 279615). [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Tuzlukaya, S. (2019). 8. sınıf Türkçe dersi merkezî sınav sorularının Pısa okuma becerileri yeterlilikleri açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 92-100. https://doi.org/10.34137/jilses.505073
 • Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6772/91207.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Akçağ Yayınları.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgiler ve okuma becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 273-283. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6754/90822.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2014). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları /The developing methods of reading comprehension skills in Turkish. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19561/208533.

Liselere Geçiş Sınavı Türkçe Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilik Düzeyleriyle Uyumluluk Durumu

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 4, 880 - 901, 28.10.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1151295

Öz

Liselere Geçiş Sınavı Türkçe sorularının niteliğinin PISA (Program International Student Assessment) okuma becerileri yeterlilik düzeyine göre belirlenmesi, sürdürülecek öğrenme ve öğretme süreci bakımından önemlidir. Bu çalışmada 2019 Liselere Geçiş Sınavı Türkçe sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilik Düzeyleriyle hangi derecede örtüştüğünün belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışma nitel araştırma desenlerinden betimsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin doküman incelemesi tekniği ile toplandığı bu çalışmada betimsel analize başvurulmuştur. Elde edilen veriler incelendiğinde, araştırmacı ve uzman görüşlerine göre; 2019 LGS Türkçe sorularında PISA Okuma Becerileri Yeterlilik Düzeylerinden 1c, 1b, 1a düzeyleri ile ilişkili sorulara az yer verildiği; 2. düzeyde 6 uzmanın 3 soruda; yine 2. düzeyde 5 uzmanın 7 soruda görüş birliğine vardıkları; 3. düzeyde 7 uzmanın 1 soruda; yine 3. düzeyde 5 uzmanın 2 soruda görüş birliğine vardıkları; 4. düzeyde uzmanların görüş birliğinin zayıf olduğu; 5. düzeyde 5 uzmanın 2 soruda görüş birliğine vardıkları; 6. düzeyde 6 uzmanın 1 soruda; yine 6. düzeyde 5 uzmanın 3 soruda görüş birliğine vardıkları görülmektedir. 2019 LGS Türkçe sorularının önceki yıllarda yapılan sınavlara göre PISA Okuma Becerileri bakımından daha fazla düzeyi kapsadığı, soruların PISA testlerine yakın sorulardan oluştuğu ve bu durumun öğrencilerin üst düzey okuma becerilerine hazırlanmaları bakımından katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4) 461-470. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26122/275180
 • Benzer, A. (2019). Türkçe ders kitaplarının Pısa okuma yeterlik düzeyleri ile imtihanı. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 7(2), 96-109. https://doi.org/10.35233/oyea.659740
 • Batur, Z., Ulutaş, M., Beyret, T. N. (2019). 2018 Türkçe sorularının Pısa okuma becerileri hedefleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 48(1), 595- 615. https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/51765/674356
 • Bıkmaz Bilgen, Ö, Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(1), 63-78 . https://doi.org/10.21031/epod.294847
 • Bloom, B. S. (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (D. A. Özçelik, Çev.). Millî Eğitim Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Calp, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları: Ağrı il örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(4), 897-927. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/40949/451406
 • Demiral, H. ve Menşan, Ö. H. (2017). Sekizinci sınıf Türkçe dersinin PISA okuma becerilerine göre değerlendirilmesi. İçinde Demirel, Ö., ve Dinçer, S. (Eds.), Küreselleşen dünyada eğitim (ss. 567-580). Pegem Yayınları.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu anlama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 245-254. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7825/10288
 • Erden, B. (2020). Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersi beceri temelli sorularına ilişkin öğretmen görüşleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 270- 292. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitim/issue/54643/742630
 • Güneş, F. (2013) Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12. https://doi.org/10.16916/aded.16014
 • Gürlen, E., Demirkaya, A. S. ve Doğan, N. (2019). Uzmanların Pısa ve Tımms sınavlarının eğitim politika ve programlarına etkisine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 287-319. https://doi.org/10.21764/maeuefd.599615
 • Harris, A. J. & Sipay R. E. (1990). How to increase reading ability (Ninth Edition). Longman.
 • Kalaycı, N. ve Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). Trakya Eğitim Dergisi, 10 (1), 238- 262. https://doi.org/10.24315/tred.580427
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Koç, E. S. (2021). Türkçe dersi öğretim programları ile okuma becerileri öğretim programının uluslararası okuma yeterlikleri bağlamında incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50 (230), 169-193. https://doi.org/10.37669/milliegitim.702775
 • Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlamada başarılı olup-olmama durumlarının kestirilmesinde etkili olan değişkenlerin incelenmesi. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 2(1), 132-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/epod/issue/5806/77235
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2009). Pısa 2009 Türkiye ulusal ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı. https://pisa.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/5
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Pısa 2018 Türkiye ön raporu. (Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi No: 10). Millî Eğitim Bakanlığı. http://www.meb.gov.tr/10-pisa-2018-turkiye-on raporu/duyuru/19964
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Millî Eğitim Bakanlığı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02 T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2019). Tımms 2019 Türkiye ön raporu. Millî Eğitim Bakanlığı. http://timss.meb.gov.tr/www/raporlar/icerik/3
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). PISA 2018 Stimulus submission guidelines: Reading literacy. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-Stimulus-Submission-Guidelines-Reading-Literacy.pdf.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019b). PISA 2018 results volume I: What students know and can do. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/pisa-2018-results-volume-i- 5f07c754-en.htm.
 • Pardo, Laura,S. (2004). What every teacher needs to know about comprehension. The Reading Teacher, 58(3), 272-280. https://www.learner.org/wp-content/uploads/2019/02/What-Every-Teacher-Needs-to-Know-About-Comprehension-teachers_know_comprehension-Building-Comprehension-Teaching-Reading-3-5-Workshop.pdf.
 • Sallabaş, E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155. https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108710.
 • Sidekli, S. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğretici ve öyküleyici metinlere göre okuduğunu anlama becerilerinin sınanması (Tez No.159466). [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Sidekli, S. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi: Eylem araştırması (Tez No. 279615). [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Tuzlukaya, S. (2019). 8. sınıf Türkçe dersi merkezî sınav sorularının Pısa okuma becerileri yeterlilikleri açısından incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 92-100. https://doi.org/10.34137/jilses.505073
 • Uluyol, Ç. ve Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6772/91207.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Akçağ Yayınları.
 • Yazıcı, K. (2006). Sosyal bilgiler ve okuma becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26 (1), 273-283. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gefad/issue/6754/90822.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. (2014). Türkçede okuduğunu anlama becerilerini geliştirme yolları /The developing methods of reading comprehension skills in Turkish. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 131-139. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19561/208533.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehrali CALP
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
0000-0002-2261-4893
Türkiye


Mehmet KALKAN
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
0000-0002-9639-8927
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 10 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
CALP, M., & KALKAN, M. (2022). Liselere Geçiş Sınavı Türkçe Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilik Düzeyleriyle Uyumluluk Durumu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(4), 880-901. https://doi.org/10.16916/aded.1151295

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.