Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Parents' Views on the Literacy Process with Distance Education in the 1st Grade

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 3, 507 - 529, 21.07.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1064362

Öz

The aim of this research is to determine the views of parents whose children are in the first grade of primary school during the Covid-19 process, on the process of learning to read and write through distance education. The study group of the research consists of 46 parents whose children have learned to read and write through distance education in the central district of Sivas province in the 2020-2021 academic year. The criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used to determine the parents participating in the research. Data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers. A total of 9 open-ended questions were included in the Semi-Structured Interview Form to get the opinions of the participants. The data obtained from the interview were analyzed with the "content analysis" method. As a result of the research, according to the opinions of the parents who participated in the interview, the Covid-19 process adversely affected the children and their families in the process of learning to read and write in the 1st grade, in the process of learning to read and write, children and parents encounter many difficulties in learning pronounciation and syllables; children can not stay appropriately for a long time in front of computers, tablets, phones, etc. and can focus partially on lessons; course durations in distance education are sufficient; in the process of learning to read and write with distance education children and parents have many problems regarding the use of technology; in addition, it has been concluded that the views of the parents regarding the distance education courses given over the Internet and EBA TV of the Ministry of National Education are positive.

Kaynakça

 • Akgül, G. ve Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.
 • Akkaya, R. (2019). Eğitime katılım bağlamında okul aile birliklerinin yeri. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. Politika Notu No: 2019/10).
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ardakoç, İ. (2020). Eğitimde veli/aile katılımı: Engeller ve öneriler. Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(2), 75-84.
 • Arslan, A., Görgülü Arı, A. ve Hayır Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 3(57), 192-206.
 • Austin, E. K. (2009). Limits to technology-based distance education in MPA curricula. Journal of Public Affairs Education, 15(2), 161-176.
 • Aykar, A. N. ve Yurdakul, İ. H. (2021). Erken çocukluk dönem öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Temel Eğitim, 3(2), 6-14.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284.
 • Babayiğit, Ö. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı ile kelime yazım hatalarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1) , 230-246.
 • Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı içinde, (s. 215-224). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(8), 241-252.
 • Başar, M. ve Tanış-Gürbüz, H. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20.
 • Bozkurt, M. ve Duran, M. (2021). İlkokul birinci sınıf öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeleri (afyon örneği). VI. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi’nde sunulan bildiri, 8-9 Mayıs 2021, Malatya.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. et al. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, E. ve Günbayı, İ. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin ilkokul yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Asia Studies, 5(16), 279-303.
 • Chang, G.C., & Satako, Y. (2020). How Are Countries Addressing The Covid-19 Challenges in Education? A Snapshot Of Policy Measures.https://gecv.ac.in/uploads/ssip/UNESCO%20snap%20shot%20for%20maintaining%20education.pdf. 20.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2007).Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches (2nd ed.), London: Sage Publications Inc.
 • Çığlık, H. ve Bayrak, M. (2015). Uzaktan öğrenme ve yapısalcı yaklaşım, IJODE, 1(1), 87-102
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128.
 • Ekici Calın, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eminoğlu, N. ve Bağçeci, B. (2020). Öğrencilerin okuma ve yazma tutumlarını geliştirmeye yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 32-35.
 • Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113-125.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Erbil, D. G., Demir, E. ve Armağan Erbil, B. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-Education,16(3), 1473-1493.
 • Ercan, M. (2021). Covid-19 pandemi döneminde ilk okuma yazma sürecine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Erol, M. ve Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551
 • Göçmez, A. U. ve Ünal, E. (2021). Dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 936-955.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.
 • Gündoğmuş, H. D. (2018). The difficulties experienced by teachers in the process of primary reading and writing instruction and their solution offers for eliminating these difficulties. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 333-339.
 • Hall, M., & Wilson, R. (1972). Reading and the elementary school child. Van Nostrand Reinhold Company.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020), The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning 20.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: temel tasarım dersi örneği, Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56.
 • Karbeyaz, A. ve Kurt, M. (2020). Covid-19 sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) ile ilgili öğretmen tutumları: Bir karma yöntem çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 24(84), 39-66.
 • Kargın, T. ve Karataş, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin gözünden küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1264-1284.
 • Kasa Ayten, B. ve Ekmekci, S. (2021). Covid-19 pandemi döneminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının belirlenmesi. Turkish Studies-Language, 16(3), 1787-1810. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.52060
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kesik, C. ve Baş, Ö. (2021). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilkokuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama, 11(1), 93-115.
 • Keskinkılıç, K. (2004). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Kılınç, M., Afacan, P. ve Uzunpınar, U. (2021). Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile ilkokul 1. Sınıflarda eğitim veren öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Kırmızı, F. ve Büyükdağ, G. S. (2022). Öğretmen Görüşlerine Göre COVID-19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimde İlk Okuma Yazma Eğitimi Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 385-413. DOI: 10.17679/inuefd.958090
 • Kozak, M. (2018). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research, in education: A user’s guide. London: Sage Publications Inc.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yasadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69.
 • Özçelik, Ş. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Özet, İ. (2014). Kent araştırmaları ve nitel yöntem (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Sağırlı, M. (2021). Salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimi. Ekev Akademi Dergisi, 25(86), 385-402.
 • Smith, J., Schreder, K., & Porter, L. (2020). Are they paying attention, or are they shoe-shopping? Evidence from online learning. International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education, 5(1), 200-209.
 • Şenel Çoruhlu, T. ve Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. DOI: 10.17539/amauefd.1024195
 • Taşkaya, S. M. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. F. Susar Kırmızı ve E. Ünal (Ed.). İlk okuma yazma öğretimi içinde (1. baskı, ss. 225-290). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Toscalı, Y. (2022). Online eğitimde okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Üstündağ, A. (2021). Pandemi Sırasında Ebeveynlerin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2) , 572-589.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2022). Birinci sınıf öğretmenlerinin pandemide okuma yazmada yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H. ve Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin covid- 19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Journal of Turkish Studies, 15(6), 949-977.

İlkokul 1. Sınıfta Uzaktan Eğitimle Okuma Yazma Sürecine İlişkin Veli Görüşleri

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 3, 507 - 529, 21.07.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1064362

Öz

Bu araştırmanın amacı ilkokul 1. sınıf velilerinin, çocuklarının Covid-19 sürecinde uzaktan eğitimle okuma yazma öğrenme sürecine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Sivas ili Merkez ilçesinde çocuğu uzaktan eğitimle okuma yazma öğrenen 46 veli oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan velilerin belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcıların görüşlerini almak amacıyla toplam 9 tane açık uçlu soru yer almaktadır. Görüşmelerden elde edilen veriler “içerik analizi” yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda görüşmeye katılan velilerin görüşleri doğrultusunda Covid-19 sürecinin 1. sınıfta okuma yazmayı öğrenme sürecinde çocukları ve ailelerini olumsuz yönde etkilediği; okuma ve yazmayı öğrenme sürecinde seslerin, hecelerin öğrenilmesinde çocukların ve velilerin pek çok zorlukla karşılaştığı; çocukların uzaktan eğitim derslerinde bilgisayar, tablet, telefon vb. karşısında uygun pozisyonda uzun süre oturamadığı ve canlı derslere kısmen odaklanabildiği; uzaktan eğitimdeki ders sürelerinin yeterli olduğu; uzaktan eğitimle okuma yazmayı öğrenme sürecinde çocukların ve velilerin teknoloji kullanımı konusuyla ilgili pek çok sorun yaşadığı; bunun yanındaMillî Eğitim Bakanlığının internet ve EBA TVüzerindenyapılan uzaktan eğitim derslerine ilişkin velilerin görüşlerinin olumlu yönde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akgül, G. ve Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.
 • Akkaya, R. (2019). Eğitime katılım bağlamında okul aile birliklerinin yeri. İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği. Politika Notu No: 2019/10).
 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Ardakoç, İ. (2020). Eğitimde veli/aile katılımı: Engeller ve öneriler. Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 1(2), 75-84.
 • Arslan, A., Görgülü Arı, A. ve Hayır Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 3(57), 192-206.
 • Austin, E. K. (2009). Limits to technology-based distance education in MPA curricula. Journal of Public Affairs Education, 15(2), 161-176.
 • Aykar, A. N. ve Yurdakul, İ. H. (2021). Erken çocukluk dönem öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Temel Eğitim, 3(2), 6-14.
 • Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284.
 • Babayiğit, Ö. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı ile kelime yazım hatalarının incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1) , 230-246.
 • Baş, Ö. (2006). Ses temelli cümle yöntemi ve bitişik eğik yazıyla okuma yazma öğretiminde alternatif harf sıralaması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Gazi Eğitim Fakültesi Bildiri Kitabı içinde, (s. 215-224). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(8), 241-252.
 • Başar, M. ve Tanış-Gürbüz, H. (2020). İlk okuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20.
 • Bozkurt, M. ve Duran, M. (2021). İlkokul birinci sınıf öğrenci velilerinin uzaktan eğitim sürecini değerlendirmeleri (afyon örneği). VI. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi’nde sunulan bildiri, 8-9 Mayıs 2021, Malatya.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to Coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-6.
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G. et al. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 Pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can, E. ve Günbayı, İ. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamasına ilişkin ilkokul yönetici ve öğretmenlerin görüşleri. Asia Studies, 5(16), 279-303.
 • Chang, G.C., & Satako, Y. (2020). How Are Countries Addressing The Covid-19 Challenges in Education? A Snapshot Of Policy Measures.https://gecv.ac.in/uploads/ssip/UNESCO%20snap%20shot%20for%20maintaining%20education.pdf. 20.08.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Creswell, J. W. (2007).Qualitative inquiry & research design choosing among five approaches (2nd ed.), London: Sage Publications Inc.
 • Çığlık, H. ve Bayrak, M. (2015). Uzaktan öğrenme ve yapısalcı yaklaşım, IJODE, 1(1), 87-102
 • Demir, F. ve Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292.
 • Duran, E. ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.
 • Eken, Ö., Tosun, N. ve Tuzcu-Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128.
 • Ekici Calın, T. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretimine ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Eminoğlu, N. ve Bağçeci, B. (2020). Öğrencilerin okuma ve yazma tutumlarını geliştirmeye yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 32-35.
 • Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113-125.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Erbil, D. G., Demir, E. ve Armağan Erbil, B. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Turkish Studies-Education,16(3), 1473-1493.
 • Ercan, M. (2021). Covid-19 pandemi döneminde ilk okuma yazma sürecine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Erol, M. ve Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilkokul öğrencileri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 529-551
 • Göçmez, A. U. ve Ünal, E. (2021). Dijital eğitim sürecinde ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 936-955.
 • Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.
 • Gündoğmuş, H. D. (2018). The difficulties experienced by teachers in the process of primary reading and writing instruction and their solution offers for eliminating these difficulties. Universal Journal of Educational Research, 6(2), 333-339.
 • Hall, M., & Wilson, R. (1972). Reading and the elementary school child. Van Nostrand Reinhold Company.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020), The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning 20.06.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • İnci Kuzu, Ç. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan ilkokul uzaktan eğitim programı (EBA tv) ile ilgili veli görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 505-527.
 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 salgınının uygulamalı derslere etkisi ve bu derslerin uzaktan eğitimle yürütülmesi: temel tasarım dersi örneği, Medeniyet Sanat Dergisi, 6(1), 44-56.
 • Karbeyaz, A. ve Kurt, M. (2020). Covid-19 sürecinde eğitim bilişim ağı (EBA) ile ilgili öğretmen tutumları: Bir karma yöntem çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 24(84), 39-66.
 • Kargın, T. ve Karataş, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin gözünden küresel salgın sürecinde uzaktan eğitim aracılığıyla ilk okuma yazma öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1264-1284.
 • Kasa Ayten, B. ve Ekmekci, S. (2021). Covid-19 pandemi döneminde ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının belirlenmesi. Turkish Studies-Language, 16(3), 1787-1810. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.52060
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Sever, S. (2005). Türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kesik, C. ve Baş, Ö. (2021). Sınıf öğretmenlerinin perspektifinden EBA ve eğitim portalları ile ilkokuma ve yazma öğretimi. Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama, 11(1), 93-115.
 • Keskinkılıç, K. (2004). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel.
 • Kılınç, M., Afacan, P. ve Uzunpınar, U. (2021). Pandemi döneminde uzaktan eğitim ile ilkokul 1. Sınıflarda eğitim veren öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Kırmızı, F. ve Büyükdağ, G. S. (2022). Öğretmen Görüşlerine Göre COVID-19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitimde İlk Okuma Yazma Eğitimi Sorunları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 385-413. DOI: 10.17679/inuefd.958090
 • Kozak, M. (2018). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Şentürk Barışık, C. ve Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Lichtman, M. (2006). Qualitative research, in education: A user’s guide. London: Sage Publications Inc.
 • MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yasadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69.
 • Özçelik, Ş. (2022). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Özet, İ. (2014). Kent araştırmaları ve nitel yöntem (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Sağırlı, M. (2021). Salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimi. Ekev Akademi Dergisi, 25(86), 385-402.
 • Smith, J., Schreder, K., & Porter, L. (2020). Are they paying attention, or are they shoe-shopping? Evidence from online learning. International Journal of Multidisciplinary Perspectives in Higher Education, 5(1), 200-209.
 • Şenel Çoruhlu, T. ve Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. DOI: 10.17539/amauefd.1024195
 • Taşkaya, S. M. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. F. Susar Kırmızı ve E. Ünal (Ed.). İlk okuma yazma öğretimi içinde (1. baskı, ss. 225-290). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Toscalı, Y. (2022). Online eğitimde okuma yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Üstündağ, A. (2021). Pandemi Sırasında Ebeveynlerin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2) , 572-589.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, A. (2022). Birinci sınıf öğretmenlerinin pandemide okuma yazmada yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri (Tezsiz Yüksek Lisans Projesi), Pamukkale Üniversitesi.
 • Yılmaz, E., Mutlu, H. ve Doğanay, G. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Konya: Palet Yayınları.
 • Yurtbakan, E. ve Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin covid- 19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Journal of Turkish Studies, 15(6), 949-977.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hatice YILDIZ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
0000-0003-2365-6937
Türkiye


Hamide DURSUN
Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-4812-9255
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Temmuz 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
YILDIZ, H., & DURSUN, H. (2022). İlkokul 1. Sınıfta Uzaktan Eğitimle Okuma Yazma Sürecine İlişkin Veli Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(3), 507-529. https://doi.org/10.16916/aded.1064362

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.