Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Functions of Preparatory Activities within the framework of the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model in the Writing Process

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 104 - 118, 28.01.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1003248

Öz

This study aims to reveal the experiences and perceptions of pre-service teachers regarding the functions of the pre-writing stage carried out within the framework of the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model (PWEM) on the writing process. The study is qualitative by design and employed the phenomenology methodology. The study group consists of thirty teacher candidates selected through criterion sampling. Interviews were conducted using a semi-structured interview form to reveal the experiences of the participants on the functions of the pre-writing stage in the writing process. The results showed that the pre-writing stage was important for the successful implementation of the writing processes that followed. It was seen that the pre-writing stage could play a decisive role in creating more qualified texts by preventing ambiguities and increasing the productivity of writers. It was also seen that this stage could provide writers with information and data on the topic, enabling them to become prepared to write and increasing both their willingness to write and fluency in writing.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2015). Yazılı anlatım el kitabı. Pegem Akademi.
 • Aydın, G. (2019). Yazma eğitimi ile ilgili temel kavramlar. İçinde H. Karatay (Ed.), Dil eğitiminin temel kavramları (ss. 73-99). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, K. (2014). Effects of writing beliefs and planning on writing performance. Learning and Instruction, 33, 81-91.
 • http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.04.001
 • Balcı, O. (2017). 4+1 planlı yazma değerlendirme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini ve yazmaya karşı tutumlarını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bayat, N. (2014). The effect of the process writing approach on writing success and anxiety. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1133-1141. https://doi.org/10,12738/estp.2014.3.1720
 • Bonyadi, A. (2014). The effect of topic selection on EFL students’ writing performance. Sage Open, 4(3). https://doi.org/2158244014547176
 • Brodney, B., Reeves, C., & Kazelskis, R. (1999). Selected prewriting treatments: Effects on expository compositions written by fifth-grade students. The Journal of Experimental Education, 68(1), 5-20. https://doi.org/10.1080/00220979909598491
 • Büyüköztürk Ş., Kiliç Çakmak E., Akgün O. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (2013). The impact of topic selection on writing fluency: Making a case for freedom. Journal of NELTA, 18(1-2), 31-40. https://www.nelta.org.np/uploads/upload/c3FUNk.pdf
 • Crossley, S. A., Muldner, K., & McNamara, D. S. (2016). Idea generation in student writing: Computational assessments and links to successful writing. Written Communication, 33(3), 328-354. https://doi.org/10.1177/0741088316650178
 • Dickinson, P. (2014). The effect of topic-selection control on EFL writing fluency. Journal of Niigata University of International and Information Studies, 17, 15-25. https://core.ac.uk/download/pdf/229976052.pdf
 • Dilidüzgün, S. (2013). The effect of process writing activities on the writing skills of prospective Turkish teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 52, 189-210. https://eric.ed.gov/?id=EJ1060398
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak “hazırlık”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326- 342. https://doi.org/10.16916/aded.677716
 • Emig, J. (1971). The composing process of twelfth graders. Urbana, IL: National Council of Teachers of English. https://eric.ed.gov/?id=ED058205
 • Erbilen, M. (2020). Yazma öncesi etkinliklerinin yazma motivasyonuna ve yazma başarısına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay.
 • Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. İçinde A. Saban ve A. Ersoy (Edt.). Eğitimde nitel araştırmalar desenleri, (ss. 81-138). Anı Yayıncılık.
 • Flower, L. (1988). The construction of purpose in writing and reading. College English, 50(5), 528-550. https://eric.ed.gov/?id=ED298493
 • Flower, L. (2000). Writing for an audience. In P. Eschholz, A. Rosa, & V. Clark (Eds.), Language awareness: Readings for college writers (pp. 139-141). (8ª ed.). Boston.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387. https://www.jstor.org/stable/356600
 • Graham, S. (2006). Writing. In P. Alexander & P. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 457–478). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Graham, S., Gillespie, A., & McKeown, D. (2012). Writing: Importance, development, and instruction. Reading and Writing, 26(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s11145-012-9395-2
 • Hidi, S. E., & McLaren, J. A. (1991). Motivational factors and writing: The role of topic interestingness. European Journal of Psychology of Education, 6(2), 187-197. https://www.jstor.org/stable/23423405?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. İçinde M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (ss. 21-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Konu Seçimleri Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19571/208612
 • Mahnam, L., & Nejadansari, D. (2012). The effects of different pre-writing strategies on Iranian EFL writing achievement. International Education Studies, 5(1), 154-160. https://doi.org/10.5539/ies.v5n1p154
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Los Angeles: Sage.
 • Mogahed, M. M. (2013). Planning out pre-writing activities. International Journal of English and Literature, 4(3), 60-68. https://doi.org/10.5897/IJEL12.120
 • Murray, D. M. (1972). Teach writing as a process not product. The Leaflet, 71(3), 11-14. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED402614.pdf#page=18
 • Murray, D. M. (1982). Learning by teaching: Selected articles on writing and teaching. NJ: Boynton/ Cook.
 • Nabhan, S. (2019). Bringing multiliteracies into process writing approach in ELT classroom: Implementation and reflection. EduLite: Journal of English Education, Literature and Culture, 4(2), 156-170. http://dx.doi.org/10.30659/e.4.2.156-170
 • Nauman, A. D., Stirling, T., & Borthwick, A. (2011). What makes writing good? An essential question for teachers. The Reading Teacher, 64(5), 318-328. https://doi.org/10.1598/RT.64.5.2
 • Raimes, A. (1983) Techniques in Teaching Writing. Oxford: Oxford University Press.
 • Rohman, D. G. (1965). Pre-writing the stage of discovery in the writing process. College Composition and Communication, 16(2), 106-112. https://www.jstor.org/stable/354885
 • Sarar Kuzu, T. ve Soytürk, E. (2019). Ortaokul kompozisyon yazma çalışmalarının metindilbilimin metin üretim evreleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 12-29.
 • https://dergipark.org.tr/en/pub/chedar/issue/45464/535651
 • Seow, A. (2002). The Writing Process and Process Writing. In Jack C. Richards, & Willy A. Renandya, (Eds.), Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current practice. (p. 315-320). New York: Cambridge University Press.
 • Tavşanlı, Ö. F. (2018). İlkokul öğrencileri ne yazar?: İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında metin türü, konu ve içerik tercihlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 32-47. https://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/414359
 • Tavşanlı, Ö. F. (2019). Süreç temelli yazma modüler programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutum, yazılı anlatım becerisi ve yazar kimliği üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Tompkins, G. E. (2005). Language Arts Patterns of Practise (6. edition). New Jersey: Pearson Publishing.
 • Tompkins, G. E. (2017). Literacy for the 21st century: A balanced approach (7. edition). NJ: Pearson Education.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108517
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaid, M. A. (2011). Effects of web-based pre-writing activities on college EFL students’ writing performance and their writing apprehension. Journal of King Saud University-Languages and Translation, 23(2), 77-85. https://doi.org/10.1016/j.jksult.2011.04.003
 • Zheng, S., & Dai, W. (2012). Studies and Suggestions on Prewriting Activities. Higher Education Studies, 2(1), 79-87. http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p79

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilen Hazırlıkların Yazma Sürecindeki İşlevleri

Yıl 2022, Cilt: 10 Sayı: 1, 104 - 118, 28.01.2022
https://doi.org/10.16916/aded.1003248

Öz

Bu araştırmanın amacı 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli (PYDM) çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarının yazma sürecindeki işlevlerine ilişkin öğretmen adaylarının deneyimlerini ve algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine uygun bir biçimde tasarlanmıştır. Çalışma grubu ölçüt örnekleme yoluyla seçilen otuz öğretmen adayıdır. Araştırmada 4+1 PYDM çerçevesinde hazırlık çalışmaları yapma deneyimine sahip öğretmen adayları çalışma grubu olarak seçilmiştir. Katılımcıların hazırlık çalışmalarının yazma sürecindeki işlevlerine yönelik deneyimlerini ortaya çıkarmak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda hazırlık aşamasının kendinden sonraki yazma süreçlerinin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hazırlık çalışmalarının belirsizlikleri engelleyerek ve yazarın üretkenliğini artırarak daha nitelikli metinler ortaya çıkarılmasında belirleyici bir rolü olabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca bu aşamanın yazara konu ile ilgili bilgi ve veri sağlayarak onun yazmaya daha hazır bir hale gelmesini, böylece yazma isteği duymasını ve daha akıcı bir şekilde yazmasını sağlayabildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2015). Yazılı anlatım el kitabı. Pegem Akademi.
 • Aydın, G. (2019). Yazma eğitimi ile ilgili temel kavramlar. İçinde H. Karatay (Ed.), Dil eğitiminin temel kavramları (ss. 73-99). Ankara: Pegem Akademi.
 • Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, K. (2014). Effects of writing beliefs and planning on writing performance. Learning and Instruction, 33, 81-91.
 • http://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.04.001
 • Balcı, O. (2017). 4+1 planlı yazma değerlendirme modelinin 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini ve yazmaya karşı tutumlarını geliştirmeye etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bayat, N. (2014). The effect of the process writing approach on writing success and anxiety. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(3), 1133-1141. https://doi.org/10,12738/estp.2014.3.1720
 • Bonyadi, A. (2014). The effect of topic selection on EFL students’ writing performance. Sage Open, 4(3). https://doi.org/2158244014547176
 • Brodney, B., Reeves, C., & Kazelskis, R. (1999). Selected prewriting treatments: Effects on expository compositions written by fifth-grade students. The Journal of Experimental Education, 68(1), 5-20. https://doi.org/10.1080/00220979909598491
 • Büyüköztürk Ş., Kiliç Çakmak E., Akgün O. E., Karadeniz Ş. ve Demirel F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (2013). The impact of topic selection on writing fluency: Making a case for freedom. Journal of NELTA, 18(1-2), 31-40. https://www.nelta.org.np/uploads/upload/c3FUNk.pdf
 • Crossley, S. A., Muldner, K., & McNamara, D. S. (2016). Idea generation in student writing: Computational assessments and links to successful writing. Written Communication, 33(3), 328-354. https://doi.org/10.1177/0741088316650178
 • Dickinson, P. (2014). The effect of topic-selection control on EFL writing fluency. Journal of Niigata University of International and Information Studies, 17, 15-25. https://core.ac.uk/download/pdf/229976052.pdf
 • Dilidüzgün, S. (2013). The effect of process writing activities on the writing skills of prospective Turkish teachers. Eurasian Journal of Educational Research, 52, 189-210. https://eric.ed.gov/?id=EJ1060398
 • Doğan, Y. (2020). Süreç temelli yazma eğitiminin bir boyutu olarak “hazırlık”. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 326- 342. https://doi.org/10.16916/aded.677716
 • Emig, J. (1971). The composing process of twelfth graders. Urbana, IL: National Council of Teachers of English. https://eric.ed.gov/?id=ED058205
 • Erbilen, M. (2020). Yazma öncesi etkinliklerinin yazma motivasyonuna ve yazma başarısına etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay.
 • Ersoy, A. F. (2017). Fenomenoloji. İçinde A. Saban ve A. Ersoy (Edt.). Eğitimde nitel araştırmalar desenleri, (ss. 81-138). Anı Yayıncılık.
 • Flower, L. (1988). The construction of purpose in writing and reading. College English, 50(5), 528-550. https://eric.ed.gov/?id=ED298493
 • Flower, L. (2000). Writing for an audience. In P. Eschholz, A. Rosa, & V. Clark (Eds.), Language awareness: Readings for college writers (pp. 139-141). (8ª ed.). Boston.
 • Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365-387. https://www.jstor.org/stable/356600
 • Graham, S. (2006). Writing. In P. Alexander & P. Winne (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 457–478). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Graham, S., Gillespie, A., & McKeown, D. (2012). Writing: Importance, development, and instruction. Reading and Writing, 26(1), 1-15. https://doi.org/10.1007/s11145-012-9395-2
 • Hidi, S. E., & McLaren, J. A. (1991). Motivational factors and writing: The role of topic interestingness. European Journal of Psychology of Education, 6(2), 187-197. https://www.jstor.org/stable/23423405?seq=1#metadata_info_tab_contents
 • Karatay, H. (2011). Süreç temelli yazma modelleri: Planlı yazma ve değerlendirme. İçinde M. Özbay (Ed.), Yazma eğitimi (ss. 21-43). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Karadağ, Ö. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Konu Seçimleri Açısından İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 192-207. https://dergipark.org.tr/en/pub/mkusbed/issue/19571/208612
 • Mahnam, L., & Nejadansari, D. (2012). The effects of different pre-writing strategies on Iranian EFL writing achievement. International Education Studies, 5(1), 154-160. https://doi.org/10.5539/ies.v5n1p154
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Los Angeles: Sage.
 • Mogahed, M. M. (2013). Planning out pre-writing activities. International Journal of English and Literature, 4(3), 60-68. https://doi.org/10.5897/IJEL12.120
 • Murray, D. M. (1972). Teach writing as a process not product. The Leaflet, 71(3), 11-14. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED402614.pdf#page=18
 • Murray, D. M. (1982). Learning by teaching: Selected articles on writing and teaching. NJ: Boynton/ Cook.
 • Nabhan, S. (2019). Bringing multiliteracies into process writing approach in ELT classroom: Implementation and reflection. EduLite: Journal of English Education, Literature and Culture, 4(2), 156-170. http://dx.doi.org/10.30659/e.4.2.156-170
 • Nauman, A. D., Stirling, T., & Borthwick, A. (2011). What makes writing good? An essential question for teachers. The Reading Teacher, 64(5), 318-328. https://doi.org/10.1598/RT.64.5.2
 • Raimes, A. (1983) Techniques in Teaching Writing. Oxford: Oxford University Press.
 • Rohman, D. G. (1965). Pre-writing the stage of discovery in the writing process. College Composition and Communication, 16(2), 106-112. https://www.jstor.org/stable/354885
 • Sarar Kuzu, T. ve Soytürk, E. (2019). Ortaokul kompozisyon yazma çalışmalarının metindilbilimin metin üretim evreleri açısından değerlendirilmesi. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 12-29.
 • https://dergipark.org.tr/en/pub/chedar/issue/45464/535651
 • Seow, A. (2002). The Writing Process and Process Writing. In Jack C. Richards, & Willy A. Renandya, (Eds.), Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current practice. (p. 315-320). New York: Cambridge University Press.
 • Tavşanlı, Ö. F. (2018). İlkokul öğrencileri ne yazar?: İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarında metin türü, konu ve içerik tercihlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 32-47. https://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/414359
 • Tavşanlı, Ö. F. (2019). Süreç temelli yazma modüler programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutum, yazılı anlatım becerisi ve yazar kimliği üzerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Tompkins, G. E. (2005). Language Arts Patterns of Practise (6. edition). New Jersey: Pearson Publishing.
 • Tompkins, G. E. (2017). Literacy for the 21st century: A balanced approach (7. edition). NJ: Pearson Education.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/108517
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zaid, M. A. (2011). Effects of web-based pre-writing activities on college EFL students’ writing performance and their writing apprehension. Journal of King Saud University-Languages and Translation, 23(2), 77-85. https://doi.org/10.1016/j.jksult.2011.04.003
 • Zheng, S., & Dai, W. (2012). Studies and Suggestions on Prewriting Activities. Higher Education Studies, 2(1), 79-87. http://dx.doi.org/10.5539/hes.v2n1p79
Toplam 46 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Demirel 0000-0003-2249-565X

Halit Karatay 0000-0003-1820-0361

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demirel, A., & Karatay, H. (2022). 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilen Hazırlıkların Yazma Sürecindeki İşlevleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(1), 104-118. https://doi.org/10.16916/aded.1003248

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.