Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 4, 1151 - 1168, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.944302

Öz

Bu çalışma yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin öykü yazma başarıları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019- 2020 öğretim yılında Hatay ili Antakya ilçesinde yer alan bir ortaokulda 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmaktadır. Ön test son test kontrol gruplu desenin kullanıldığı bu çalışmada deney grubunda 33, kontrol grubunda ise 34 öğrenci yer almaktadır. 12 hafta yürütülen çalışmada deney grubunda yaratıcı yazma etkinlikleri ile dersler yürütülürken kontrol grubunda ise mevcut ders kitabı etkinlikleri ile öğretim sürdürülmüştür. Ön test ve son test amacıyla öğrencilere belirlenen öykü konularından biri hakkında bir öykü yazmaları istenmiştir. Deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son testleri ise “Öykü Yazma Becerisi Ölçeği” doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda deney grubundaki öğrencilerin son testte almış oldukları puanların ortalamalarının, kontrol grubunda yer alan öğrencilerin almış oldukları son test puanlarının ortalamalarından anlamlı bir şekilde yüksek olduğu görülmüştür. Öykü Yazma Becerisi Ölçeği alt boyutlarında da deney grubundaki öğrencilerin puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda yaratıcı yazma etkinliklerinin öğrencilerin öykü yazma başarısında mevcut programda yer alan etkinliklere göre daha etkili olduğu söylenebilir. Öğrencilerin yazma becerilerine katkı sağlayabilecek olması nedeniyle ve bu durumun öğrencilerin yazmaya karşı tutumlarını olumlu etkileyebilecek olması nedeniyle yaratıcı yazma etkinliklerinin ortaokul ders kitaplarında yer alması önerilebilir.

Kaynakça

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akdal, D. (2011). Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Aktaş, M. (2009). Yabancı dil öğretiminde yaratıcı yazmanın başarıya ve yazılı anlatıma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, E. (2001). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16), 15-21.
 • Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bulut, K. (2012). 2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Burksaitiene, N. (2014). Creative writing at the university: Students’ perception and expectation. Socialiniu Mokslu Studijos Societal Studies, 6(3), 661–671.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Colantone, L., Cunnigham-Wetmore, M. and Dreznes, J. (1998). Improwing creative writing. Research project reports, Saint Xavier University, Chicago.
 • Coşkun, İ. (2006), İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çoban, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin oluşturdukları öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Dalavi, A. ve Deshpande, S. C. (2018). A critical study of role of creative writing skills in improving academic performance of school children. Vol - V Issue- IV APRIL 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574.
 • Davaslıgil, Ü. (1994). Yüksek gizli güce sahip lise öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerine bir deneysel araştırma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 53-68.
 • Donovan, M. (2012). Adventures in writing-101 creative writing exercise. San Francisco: Swan Hatch Press.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Duru, A. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fraenkel, J. R; Wallen, Norman ve Hyun, Helen H. (2012). How to design and evaluate research in education. San Francisco. Mc Graw Hill Publication.
 • Fyle B (1985). Encouraging creative thinking in children. Teacher Educ. Q., 12: 1.
 • George, D. ve Mallery, P. (2020). IBM SPSS statistics 26 step by step – a simple guide and referance. New York: Routledge.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • İpşiroğlu, Z. (2006). Yaratıcı yazma - yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerin işlevi. İstanbul: Morpa.
 • Kale, N. (1993), Üç düşünsel yeti: eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Mayıs-Haziran, 24- 27.
 • Kan, A. (2018). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 43-102). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim, 26(119), 3-7.
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazdıkları öyküleyici metinler üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Küçük, S. (2020). Yazılı anlatım ve yaratıcılık. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • May, S. (2013). Yaratıcı yazarlık (F. Yanık, Çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Morley, D. (2010). The cambridge introduction to creative writing. İndia: Cambridge University Press.
 • Myers, D. G. (1993). The rise of creative writing. Journal of the History of Ideas, 54(2), 277-297.
 • Oral, G. (2014). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sundt, E. (2018). Teachers’ beliefs on creative writing in english language teaching in norway (Master’s Thesis). Inland Norway University Faculty of Educational Sciences.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 319-337.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-67.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR-XXVII Bahar, 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Yılmaz, Ö. (2012). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulu, H. (2019). Investigation of fourth grade primary school students’ creative writing and story elements in narrative text writing skills. International Journal of Progressive Education, 15(5), 273-287.
 • Ün Açıkgöz, K. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.

The Effects of Creative Writing Activities On the Writing Story Skills of 7th Grade Students

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 4, 1151 - 1168, 29.10.2021
https://doi.org/10.16916/aded.944302

Öz

This research aims to investigate the effect of creative writing activities on the writing story skills of 7th-grade students. The research sample includes 67 students who were 7th grader in a secondary school in Antakya/Hatay in the 2019-2020 academic year. In this study, the pre-test post-test control group design was used. There were 33 students in the experimental group and 34 students in the control group. In the study, which was conducted for 12 weeks, while the lessons were carried out with creative writing activities in the experimental group, the teaching was continued with the existing textbook activities in the control group. For the pre-test and post-test, the students were asked to write a story about one of the story topics determined. The pre-test and post-tests of the students in the experimental and control groups were evaluated in line with the “Story Writing Skills Scale”. The finding showed that the average of the post-test scores of the students in the experimental group was significantly higher than the average of the post-test scores of the students in the control group. Similar results were obtained in the sub-dimensions of the Story Writing Skills Scale. Based on the research findings, it can be argued that creative writing activities might be more effective in students' story writing success than the activities in the current program. Creative writing activities could be included in secondary school textbooks since it may contribute to students' writing skills and may positively affect students' attitudes towards writing.

Kaynakça

 • Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Akdal, D. (2011). Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Aktaş, M. (2009). Yabancı dil öğretiminde yaratıcı yazmanın başarıya ve yazılı anlatıma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, E. (2001). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(16), 15-21.
 • Aşılıoğlu, B. (1993). Ortaokullarda Türkçe öğretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Avcı, A. S. (2013). Yaratıcı yazma etkinliklerinin 8. sınıf öğrencilerinin yazma eğilimleri ve yazma kaygılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Beydemir, A. (2010). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara, yaratıcı yazma ve yazma erişisine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Bulut, K. (2012). 2006 Türkçe Dersi (6, 7, 8. sınıflar) Öğretim Programı’nda yer alan yazma kazanımlarının yaratıcı yazmaya uygunluğu (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Burksaitiene, N. (2014). Creative writing at the university: Students’ perception and expectation. Socialiniu Mokslu Studijos Societal Studies, 6(3), 661–671.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Colantone, L., Cunnigham-Wetmore, M. and Dreznes, J. (1998). Improwing creative writing. Research project reports, Saint Xavier University, Chicago.
 • Coşkun, İ. (2006), İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Çoban, A. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin oluşturdukları öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Dalavi, A. ve Deshpande, S. C. (2018). A critical study of role of creative writing skills in improving academic performance of school children. Vol - V Issue- IV APRIL 2018 ISSN 2349-638x Impact Factor 4.574.
 • Davaslıgil, Ü. (1994). Yüksek gizli güce sahip lise öğrencilerinin yaratıcılıkları üzerine bir deneysel araştırma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 53-68.
 • Donovan, M. (2012). Adventures in writing-101 creative writing exercise. San Francisco: Swan Hatch Press.
 • Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Duru, A. (2014). Altıncı sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeye yönelik stratejilerin etkililiğin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Fraenkel, J. R; Wallen, Norman ve Hyun, Helen H. (2012). How to design and evaluate research in education. San Francisco. Mc Graw Hill Publication.
 • Fyle B (1985). Encouraging creative thinking in children. Teacher Educ. Q., 12: 1.
 • George, D. ve Mallery, P. (2020). IBM SPSS statistics 26 step by step – a simple guide and referance. New York: Routledge.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • İpşiroğlu, Z. (2006). Yaratıcı yazma - yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerin işlevi. İstanbul: Morpa.
 • Kale, N. (1993), Üç düşünsel yeti: eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Mayıs-Haziran, 24- 27.
 • Kan, A. (2018). Ölçme araçlarında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 43-102). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karakuş, M. (2001). Eğitim ve yaratıcılık. Eğitim ve Bilim, 26(119), 3-7.
 • Kılıç, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yazdıkları öyküleyici metinler üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Korkmaz, G. (2015). Yaratıcı yazma yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin yazma öz yeterlik algılarına, yazmaya ilişkin tutumlarına ve yazma becerisi akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Küçük, S. (2020). Yazılı anlatım ve yaratıcılık. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • May, S. (2013). Yaratıcı yazarlık (F. Yanık, Çev.). İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Morley, D. (2010). The cambridge introduction to creative writing. İndia: Cambridge University Press.
 • Myers, D. G. (1993). The rise of creative writing. Journal of the History of Ideas, 54(2), 277-297.
 • Oral, G. (2014). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sundt, E. (2018). Teachers’ beliefs on creative writing in english language teaching in norway (Master’s Thesis). Inland Norway University Faculty of Educational Sciences.
 • Susar Kırmızı, F. ve Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 319-337.
 • Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 4(7), 51-67.
 • Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. TÜBAR-XXVII Bahar, 621-643.
 • Temizkan, M. (2011). Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 919-940.
 • Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Yılmaz, Ö. (2012). 11. sınıf öğrencilerine ait öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Yılmaz, S. K. (2008). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerileri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ulu, H. (2019). Investigation of fourth grade primary school students’ creative writing and story elements in narrative text writing skills. International Journal of Progressive Education, 15(5), 273-287.
 • Ün Açıkgöz, K. (2014). Aktif öğrenme. İzmir: Biliş Yayınları.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Burak Türkyılmaz 0000-0002-2712-2273

Bülent Arı

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 9 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Türkyılmaz, M. B., & Arı, B. (2021). Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma Becerilerine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(4), 1151-1168. https://doi.org/10.16916/aded.944302

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.