Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Method Used to Develop Reading Fluency, Reading Comprehension and Vocabulary: Readers Theater

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 76 - 93, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.817654

Öz

Readers theater supports reading fluency by students, comprehension of what is read, and development of vocabulary. It differs from the theater in terms of not requiring memorization, costumes, stage, sets, and long-term preparations and focuses on reading skills. It can be used in class environments containing students with different reading levels, for student groups experiencing reading difficulties, and in second-language teaching. This method, involving many strategies, uses strategies such as model reading, choral reading, and partner reading for reading fluency; thinking aloud, asking questions, summarizing, creating questions, and re-explaining the text for reading comprehension; and work on key and misunderstood words, meaning features of words and meaning relationships, and use of vocabulary for vocabulary teaching. This study aims to describe the conceptual basis and implementation stages for readers theater, a reading method providing an entertaining learning environment for teachers in classrooms. It is thought that this method, offering students the opportunity for entertainment with learning and development of reading skills, can be used by social sciences and natural sciences.

Kaynakça

 • Aşıkcan, M. (2019). Üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okuma becerisine yönelik uygulamaları: Strateji öğretimi ve anlama. Elementary Education Online, 13(1), 235–257.
 • Babacan, K. (2020). Okuyucu tiyatrosunun ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394–411. http://www.keg.aku.edu.tr adresinden erişildi.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227–244.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301–319.
 • Beck, I. L., McKeown, M. G., Sinatra, G. M. ve Loxterman, J. A. (1991). Revising social studies text from a text-processing perspective: Evidence of improved comprehensibility. Reading Research Quarterly, 26(3), 251. doi:10.2307/747763
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69–86.
 • Beydoǧan, H. Ö. (2012). Students’ levels of using reading-comprehension strategies in relation to their proficiencies in reading fluently. Egitim ve Bilim, 37(166), 3–13.
 • Biemiller, A. ve Slonim, N. (2001). Estimating root word vocabulary growth in normative and advantaged populations: Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition. Journal of Educational Psychology, 93(3), 498–520.
 • Bouchamma, Y., Poulin, V. ve Ruel, C. (2014). Impact of reading strategy use on girls’ and boys’ achievement. Reading Psychology, 35(4), 312–331. doi:10.1080/02702711.2012.724043
 • Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A. ve Joshi, R. M. (2007). Instruction of metacognitive strategies enhances reading comprehension and vocabulary achievement of third-grade students. The Reading Teacher, 61(1), 70–77. doi:10.1598/rt.61.1.7
 • Buikema, J. L. ve Graves, M. F. (1993). Teaching students to use context cues to infer word meanings. Journal of Reading, 36(6), 450–457. http://ezproxy.uno.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED155591&site=ehost-live&scope=site adresinden erişildi.
 • Buxton, J. A. (2017). An investigation of the relationships among high school students’ reading comprehension strategy instruction, strategy use, attitudes, and achievement. Unpublished Doctoral Dissertation, George Mason University, Virginia.
 • Carrick, L. U. (2000). The effects of readers theatre on fluency and comprehension on fifth grade students in regular classrooms. Doctoral Dissertation, Lehigh University, Bethlehem, PA.
 • Carrick, L. U. (2006). Readers theatre across the curriculum. T. V Rasınskı, C. Blachowıcz ve K. Lems (Ed.), Fluency instruction research-based best practices içinde (ss. 209–228). New York: The Guildford.
 • Çayır, A. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Clark, R., Morrison, T. G. ve Wilcox, B. (2009). Readers’ theater: A process of developing fourth-graders’ reading fluency. Reading Psychology, 30(4), 359–385. doi:10.1080/02702710802411620
 • Corcoran, C. A. ve Davis, A. D. (2005). A study of the effects of readers’ theater on second and third grade special education students’ fluency growth. Reading Improvement, 42(2), 105–112.
 • Daane, M. C., Campbell, J. R., Grigg, W. S., Goodman, M. J. ve Oranje, A. (2005). The nation’s report card: fourth-grade students reading aloud: NAEP 2002 special study of oral reading. The nation’s report card (NCES 2006-469).
 • Davey, B. (1983). Think aloud: Modeling the cognitive processes of reading comprehension. Journal of Reading, 27(1), 44–47. http://www.jstor.org/stable/10.2307/40029295 adresinden erişildi.
 • Dixon, N. (2010). Readers Theatre a secondary approach. Winnipeg: Portage & Main Press. http://ci.nii.ac.jp/naid/110009803847/ adresinden erişildi.
 • Dole, J. A., Duffy, G. G., Roehler, L. R. ve Pearson, P. D. (1991). Moving from the old to the new : Research on reading comprehension instruction. American Educational Research Association Stable, 61(2), 239–264.
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency’s unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165–175. doi:10.1080/00405849109543497
 • Duffy, G. G., Roehler, L. R. ve Herrmann, B. A. (1988). Modeling mental processes helps poor readers become strategic readers. Reading Teacher, 41(8), 762–67.
 • Durgunoǧlu, A. Y. ve Öney, B. (1999). A cross-linguistic comparison of phonological awareness and word recognition. Reading and Writing, 11(4), 281–299. doi:10.1023/A:1008093232622
 • Fer, S. (2020). Öğretim tasarımı (3. bs.). Anı Yayıncılık.
 • Flood, J., Lapp, D., Flood, S. ve Nagel, G. (1992). Am I allowed to group? Using flexible patterns for effective instruction. Reading Teacher, 45(8), 608–616.
 • Flynn, R. M. (2004). Curriculum-based readers theatre: Setting the stage for reading and retention. The Reading Teacher, 58(4), 360–365. doi:10.1598/rt.58.4.5
 • Garrett, T. D. ve O’Connor, D. (2010). Readers’ theater: “Hold on, let’s read it again.” Teaching Exceptional Children, 43(1), 6–13. doi:10.1177/004005991004300101
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025–1055.
 • Graves, M. F. (2016). The vocabulary book: Learning and instruction. New York: Teachers College.
 • Griffith, L. W. ve Rasinski, T. V. (2004). A focus on fluency: How one teacher incorporated fluency with her reading curriculum. The Reading Teacher, 58(2), 126–137. doi:10.1598/rt.58.2.1
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Ergül, C. (2016). Effects of phonological awareness skills on reading and reading comprehension: A longitudinal study [Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma]. Elementary Education Online, 15(1), 251–272. doi:10.17051/io.2016.25973
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 82–100.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702–714. doi:10.1598/rt.58.8.1
 • Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1985). Student-student interaction: Ignored but powerful. Journal of Teacher Education, 36(4), 22–26. doi:10.1177/002248718503600406
 • Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67–73. doi:10.1080/00405849909543834
 • Joseph, L. M., Alber-Morgan, S., Cullen, J. ve Rouse, C. (2016). The effects of self-questioning on reading comprehension: A literature review. Reading and Writing Quarterly, 32(2), 152–173. doi:10.1080/10573569.2014.891449
 • Kanık Uysal, P. (2020). Akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde okuma tiyatrosunun kullanılması : Bir eylem araştırması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1202–1246.
 • Kanık Uysal, P. ve Duman, A. (2020). Akıcı okuma odaklı okuma öğretiminin okuma becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1111–1146. doi:10.14527/pegegog.2020.034
 • Karadaǧ, Ö., Keskin, H. K. ve Gökhan, A. (2019). Hızlı otomatik isimlendirme ve okuduğunu anlama ilişkisinde okuma becerisinin aracılık etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(197), 353–366.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 423–436.
 • Karatay, H. (2007). Kelime Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141–153.
 • Keehn, S. (2003). The effect of instruction and practice through readers theatre on young readers’ oral reading fluency. Reading Research and Instruction, 42(4), 40–61. doi:10.1080/19388070309558395
 • Kinniburgh, L. ve Shaw, E. (2007). Building reading fluency in elementary science through readers’ theatre. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 44(1), 16–22. doi:10.3200/sats.44.1.16-22
 • Kuruyer, H. G. ve Özsoy, G. (2016). İyi ve zayıf okuyucuların üstbilişsel okuma becerilerinin incelenmesi: Bir Durum Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 771–788.
 • LaBerge, D. ve Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293–323. doi:10.1016/0010-0285(74)90015-2
 • Lee, J. ve Yoon, S. Y. (2017). The Effects of Repeated Reading on Reading Fluency for Students With Reading Disabilities: A Meta-Analysis. Journal of Learning Disabilities, 50(2), 213–224. doi:10.1177/0022219415605194
 • Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. Psychological Review, 95(4), 492–527.
 • Martinez, M., Roser, N. L. ve Strecker, S. (1998). “I never thought I could be a star”: A readers theatre ticket to fluency. Reading Teacher, 52(4), 326–334.
 • McNamara, D. S. (2007). Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies. Psychology Press. Mahwah, NJ: Erlbaum. doi:10.4324/9780203810033
 • Miller, J. ve Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(4), 336–354. doi:10.1598/rrq.43.4.2
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Türkçe öğretim programı (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Millin, S. K. ve Rinehart, S. D. (1999). Some of the benefits of readers theater participation for second-grade title I students. Reading Research and Instruction, 39(1), 71–88. doi:10.1080/19388079909558312
 • Moats, L. C. (1999). Teaching reading is rocket science: What expert teachers of reading should know and be able to do. (No. 372) Washington, DC: American Federation of Teachers.
 • Muijselaar, M. M. L., Swart, N. M., Steenbeek-Planting, E. G., Droop, M., Verhoeven, L. ve de Jong, P. F. (2017). Developmental relations between reading comprehension and reading strategies. Scientific Studies of Reading, 21(3), 194–209. doi:10.1080/10888438.2017.1278763
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health. doi:10.1002/ppul.1950070418
 • Öney, B. ve Durgunoǧlu, A. Y. (1997). Beginning to read in Turkish: A phonologically transparent orthography. Applied Psycholinguistics, 18(1), 1–15. doi:10.1017/s014271640000984x
 • Prado, L. ve Plourde, L. A. (2011). Increasing reading comprehension through the explicit teaching of reading strategies: Is there a difference among the genders? Reading improvement, 48(1), 32–44.
 • Pressley, M. (2002). Comprehension instruction: What makes sense now, what might make sense soon. Reading Online, 5(2), 1–14.
 • Pressley, M. ve Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? Metacognition and Learning, 1(1), 99–113. doi:10.1007/s11409-006-7263-7
 • Pressley, M., Johnson, C. J., Symons, S., Mcgoldrick, J. A. ve Kurita, J. A. (1989). Improve children’s memory and comprehension of text. The Elementary School Journal, 90(1), 3–32.
 • Pressley, M., Wharton-Mcdonald, R., Mistretta-Hampston, J. ve Echevarria, M. (1998). Literacy instruction in 10 fourth-grade classrooms in upstate New York. Scientific Studies of Reading, 2(2), 159–194. doi:10.1207/s1532799xssr0202_4
 • Rasinski, T. V. (2010). The fluent reader (2. bs.). New York: Scholastic.
 • Rasinski, T. V. ve Young, C. (2017). Effective instruction for primary grade students who struggle with reading fluency. International Perspectives on Inclusive Education, 11, 143–157. doi:10.1108/S1479-363620170000011010
 • Reutzel, D. R., Jones, C. D., Fawson, P. C. ve Smith, J. A. (2008). Scaffolded silent reading: A complement to guided repeated oral reading that works! The Reading Teacher, 62(3), 194–207. doi:10.1598/rt.62.3.2
 • Rinehart, S. D. (2001). Establishing guidelines for using readers theater with less-skilled readers. Reading Horizons : A Journal of Literacy and Language Arts, 42(2), 65–75.
 • Rosenblatt, L. M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Samuels, J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 32(4), 403–408. doi:10.1177/002221948301600205
 • Schreiber, P. A. (1991). Understanding prosody’s role in reading acquisition. Theory Into Practice, 30(3), 158–164. doi:10.1080/00405849109543496
 • Silverman, R. D. ve Hartranft, A. M. (2015). Developing vocabulary and oral language in young children. New York: Guilford.
 • Slavin, R. E. (1987). Ability grouping and student achievement in elementary schools: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57(3), 293–336. doi:10.3102/00346543057003293
 • Smith, D. M. (2011). Readers theatre: Its effecttiveness in improving reading fluency, student motivation, and attitudes toward reading among second-grade students. Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University, Pennsylvania.
 • Stahl, S. A. (1999). Vocabulary development. Cambridge MA: Brookline.
 • Stahl, S. A. ve Heubach, K. M. (2005). Fluency-oriented reading instruction. Journal of Literacy Research, 37(1), 25–60. doi:10.1207/s15548430jlr3701_2
 • Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading. Reading Research Quarterly, 16(1), 32–71. https://www.jstor.org/stable/747348 adresinden erişildi.
 • Tağa, T. (2018). Yazma etkinlikleriyle bütünleştirilmiş kelime öğretiminin kelime öğrenme, hatırlama ve farkındalığına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129–148.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading a meta-analysis. Remedial and special education, 25(4), 252–261.
 • Turan, F. ve Akoğlu, G. (2011). Okul öncesi dönemde sesbilgisel farkındalık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 64–75.
 • Uribe, S. N. (2019). Curriculum-based readers theatre as an approach to literacy and content area instruction for English language learners. Reading and Writing Quarterly, 35(3), 243–260. doi:10.1080/10573569.2018.1526726
 • Vasinda, S. ve McLeod, J. (2011). Extending readers theatre: A powerful and purposeful match with podcasting. The Reading Teacher, 64(7), 486–497. doi:10.1598/rt.64.7.2
 • Vaughn, S., Chard, D. J., Bryant, D. P., Coleman, M., Tyler, B. ve Linan-thompson, S. (2000). Fluency and comprehension interventions for third-grade students. Remedial and Special Education, 21(6), 325–335. doi:https://doi.org/10.1177/074193250002100602
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher mental processes. Cambridge: Harvard University.
 • Wade, S. E. ve Trathen, W. (1989). Effect of self-selected study methods on learning. Journal of Educational Psychology, 81(1), 40–47. doi:10.1037/0022-0663.81.1.40
 • Worthy, J. ve Prater, K. (2002). The intermediate grades:" I thought about it all night": Readers theatre for reading fluency and motivation. The Reading Teacher, 56(3), 294–297.
 • Yamaç, A. ve Sezgin, Z. Ç. (2018). Relationships among fourth graders’ reading anxiety, reading fluency, reading motivation, and reading comprehension. Egitim ve Bilim, 43(194), 225–243. doi:10.15390/EB.2018.7555
 • Yıldırım, K. (2010). İş birlikli öğrenme yönteminin okumaya ilişkin bazı değişkenler üzerindeki etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci-veli görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, K. ve Rasinski, T. (2014). Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 72–81.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M. ve Ateş, S. (2011). Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1531–1547.
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerinin geliştirilmesi. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.), Türkçe öğretimi içinde (ss. 129–179). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ates, S., Rasinski, T., Fitzgerald, S. ve Zimmerman, B. (2014). The relationship between reading fluency and reading comprehension in fifth-grade Turkish students. International Journal of School and Educational Psychology, 2(1), 35–44. doi:10.1080/21683603.2013.854187
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Young, C., Durham, P., Miller, M., Rasinski, T. V. ve Lane, F. (2019). Improving reading comprehension with readers theater. Journal of Educational Research, 112(5), 615–626. doi:10.1080/00220671.2019.1649240
 • Young, C., Lagrone, S., & McCauley, J. (2020). Read like me: An intervention for struggling readers. Education Sciences, 10(3). https://doi.org/10.3390/educsci10030057
 • Young, C., Mohr, K. A. J. ve Landreth, S. (2020). Improving boys’ reading comprehension with readers theatre. Journal of Research in Reading, 43(3), 347–363. doi:10.1111/1467-9817.12307
 • Young, C. ve Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4–13. doi:10.1598/rt.63.1.1
 • Young, C., Stokes, F. ve Rasinski, T. (2017). Readers theatre plus comprehension and word study. Reading Teacher, 71(3), 351–355. doi:10.1002/trtr.1629
 • Zutell, J. ve Rasinski, T. V. (1991). Training teachers to attend to their students’ oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211–217. doi:10.1080/00405849109543502

Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama ve Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Kullanılan Bir Yöntem: Okuma Tiyatrosu

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 76 - 93, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.817654

Öz

Okuma tiyatrosu akıcı okuma, kelime öğretimi ve okuduğunu anlama stratejilerini içinde barındıran ve öğrencilerin hem akıcılık hem de anlama becerilerinin gelişimine katkı sağlayan bir öğretim yöntemidir. Ezber, kostüm, sahne, dekor ve uzun süren hazırlıklar gerektirmemesi yönüyle tiyatrodan ayrılmakta ve aslen okuma becerilerine odaklanmaktadır. Okuma düzeyi birbirinden farklı olan öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamlarında, okuma güçlüğü yaşayan öğrenci gruplarında ve ikinci dil öğretiminde kullanılabilmektedir. İçerisinde birden çok stratejiyi barındıran bu yöntemde akıcı okuma için model okuma, koro okuma ve eşli okuma; okuduğunu anlama için sesli düşünme, soru sorma, özetleme, soru oluşturma ve metni yeniden anlatma; kelime öğretimi için anahtar ve anlamı bilinmeyen kelimelerle çalışma, kelimelerin anlam özellikleri ve birbiriyle olan anlam ilişkileri üzerinde durma stratejileri kullanılabilmektedir. Bu çalışmada okuma tiyatrosunun dayandığı kuramsal temelleri tanıtmak ve uygulama aşamalarını açıklamak amaçlanmakta, yöntemin niçin ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılmaktadır. Bu yöntemin hem sosyal bilimler hem de fen bilimleri alanında kullanılabileceği, öğrenciler için öğrenirken eğlenme ve okuma becerilerini geliştirme fırsatı sunan bir sınıf ortamı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aşıkcan, M. (2019). Üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Ateş, S. ve Yıldırım, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin okuma becerisine yönelik uygulamaları: Strateji öğretimi ve anlama. Elementary Education Online, 13(1), 235–257.
 • Babacan, K. (2020). Okuyucu tiyatrosunun ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baştuğ, M. ve Akyol, H. (2012). Akıcı okuma becerilerinin okuduğunu anlamayı yordama düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(4), 394–411. http://www.keg.aku.edu.tr adresinden erişildi.
 • Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma becerileri ile anlama düzeyleri (basit ve çıkarımsal) arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 227–244.
 • Baydık, B. (2011). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin üstbilişsel okuma stratejilerini kullanımı ve öğretmenlerinin okuduğunu anlama öğretim uygulamalarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 301–319.
 • Beck, I. L., McKeown, M. G., Sinatra, G. M. ve Loxterman, J. A. (1991). Revising social studies text from a text-processing perspective: Evidence of improved comprehensibility. Reading Research Quarterly, 26(3), 251. doi:10.2307/747763
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 69–86.
 • Beydoǧan, H. Ö. (2012). Students’ levels of using reading-comprehension strategies in relation to their proficiencies in reading fluently. Egitim ve Bilim, 37(166), 3–13.
 • Biemiller, A. ve Slonim, N. (2001). Estimating root word vocabulary growth in normative and advantaged populations: Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition. Journal of Educational Psychology, 93(3), 498–520.
 • Bouchamma, Y., Poulin, V. ve Ruel, C. (2014). Impact of reading strategy use on girls’ and boys’ achievement. Reading Psychology, 35(4), 312–331. doi:10.1080/02702711.2012.724043
 • Boulware-Gooden, R., Carreker, S., Thornhill, A. ve Joshi, R. M. (2007). Instruction of metacognitive strategies enhances reading comprehension and vocabulary achievement of third-grade students. The Reading Teacher, 61(1), 70–77. doi:10.1598/rt.61.1.7
 • Buikema, J. L. ve Graves, M. F. (1993). Teaching students to use context cues to infer word meanings. Journal of Reading, 36(6), 450–457. http://ezproxy.uno.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=ED155591&site=ehost-live&scope=site adresinden erişildi.
 • Buxton, J. A. (2017). An investigation of the relationships among high school students’ reading comprehension strategy instruction, strategy use, attitudes, and achievement. Unpublished Doctoral Dissertation, George Mason University, Virginia.
 • Carrick, L. U. (2000). The effects of readers theatre on fluency and comprehension on fifth grade students in regular classrooms. Doctoral Dissertation, Lehigh University, Bethlehem, PA.
 • Carrick, L. U. (2006). Readers theatre across the curriculum. T. V Rasınskı, C. Blachowıcz ve K. Lems (Ed.), Fluency instruction research-based best practices içinde (ss. 209–228). New York: The Guildford.
 • Çayır, A. (2014). Akıcılığı geliştirme programının ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma ve anlama becerileri üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Clark, R., Morrison, T. G. ve Wilcox, B. (2009). Readers’ theater: A process of developing fourth-graders’ reading fluency. Reading Psychology, 30(4), 359–385. doi:10.1080/02702710802411620
 • Corcoran, C. A. ve Davis, A. D. (2005). A study of the effects of readers’ theater on second and third grade special education students’ fluency growth. Reading Improvement, 42(2), 105–112.
 • Daane, M. C., Campbell, J. R., Grigg, W. S., Goodman, M. J. ve Oranje, A. (2005). The nation’s report card: fourth-grade students reading aloud: NAEP 2002 special study of oral reading. The nation’s report card (NCES 2006-469).
 • Davey, B. (1983). Think aloud: Modeling the cognitive processes of reading comprehension. Journal of Reading, 27(1), 44–47. http://www.jstor.org/stable/10.2307/40029295 adresinden erişildi.
 • Dixon, N. (2010). Readers Theatre a secondary approach. Winnipeg: Portage & Main Press. http://ci.nii.ac.jp/naid/110009803847/ adresinden erişildi.
 • Dole, J. A., Duffy, G. G., Roehler, L. R. ve Pearson, P. D. (1991). Moving from the old to the new : Research on reading comprehension instruction. American Educational Research Association Stable, 61(2), 239–264.
 • Dowhower, S. L. (1991). Speaking of prosody: Fluency’s unattended bedfellow. Theory Into Practice, 30(3), 165–175. doi:10.1080/00405849109543497
 • Duffy, G. G., Roehler, L. R. ve Herrmann, B. A. (1988). Modeling mental processes helps poor readers become strategic readers. Reading Teacher, 41(8), 762–67.
 • Durgunoǧlu, A. Y. ve Öney, B. (1999). A cross-linguistic comparison of phonological awareness and word recognition. Reading and Writing, 11(4), 281–299. doi:10.1023/A:1008093232622
 • Fer, S. (2020). Öğretim tasarımı (3. bs.). Anı Yayıncılık.
 • Flood, J., Lapp, D., Flood, S. ve Nagel, G. (1992). Am I allowed to group? Using flexible patterns for effective instruction. Reading Teacher, 45(8), 608–616.
 • Flynn, R. M. (2004). Curriculum-based readers theatre: Setting the stage for reading and retention. The Reading Teacher, 58(4), 360–365. doi:10.1598/rt.58.4.5
 • Garrett, T. D. ve O’Connor, D. (2010). Readers’ theater: “Hold on, let’s read it again.” Teaching Exceptional Children, 43(1), 6–13. doi:10.1177/004005991004300101
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025–1055.
 • Graves, M. F. (2016). The vocabulary book: Learning and instruction. New York: Teachers College.
 • Griffith, L. W. ve Rasinski, T. V. (2004). A focus on fluency: How one teacher incorporated fluency with her reading curriculum. The Reading Teacher, 58(2), 126–137. doi:10.1598/rt.58.2.1
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Ergül, C. (2016). Effects of phonological awareness skills on reading and reading comprehension: A longitudinal study [Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma]. Elementary Education Online, 15(1), 251–272. doi:10.17051/io.2016.25973
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Miller, P. (2015). Okuma güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin cümle anlama becerilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 82–100.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. ve Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702–714. doi:10.1598/rt.58.8.1
 • Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1985). Student-student interaction: Ignored but powerful. Journal of Teacher Education, 36(4), 22–26. doi:10.1177/002248718503600406
 • Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1999). Making cooperative learning work. Theory Into Practice, 38(2), 67–73. doi:10.1080/00405849909543834
 • Joseph, L. M., Alber-Morgan, S., Cullen, J. ve Rouse, C. (2016). The effects of self-questioning on reading comprehension: A literature review. Reading and Writing Quarterly, 32(2), 152–173. doi:10.1080/10573569.2014.891449
 • Kanık Uysal, P. (2020). Akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde okuma tiyatrosunun kullanılması : Bir eylem araştırması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1202–1246.
 • Kanık Uysal, P. ve Duman, A. (2020). Akıcı okuma odaklı okuma öğretiminin okuma becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 10(4), 1111–1146. doi:10.14527/pegegog.2020.034
 • Karadaǧ, Ö., Keskin, H. K. ve Gökhan, A. (2019). Hızlı otomatik isimlendirme ve okuduğunu anlama ilişkisinde okuma becerisinin aracılık etkisi. Eğitim ve Bilim, 44(197), 353–366.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayıoğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (27), 423–436.
 • Karatay, H. (2007). Kelime Öğretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141–153.
 • Keehn, S. (2003). The effect of instruction and practice through readers theatre on young readers’ oral reading fluency. Reading Research and Instruction, 42(4), 40–61. doi:10.1080/19388070309558395
 • Kinniburgh, L. ve Shaw, E. (2007). Building reading fluency in elementary science through readers’ theatre. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 44(1), 16–22. doi:10.3200/sats.44.1.16-22
 • Kuruyer, H. G. ve Özsoy, G. (2016). İyi ve zayıf okuyucuların üstbilişsel okuma becerilerinin incelenmesi: Bir Durum Çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 771–788.
 • LaBerge, D. ve Samuels, S. J. (1974). Toward a theory of automatic information processing in reading. Cognitive Psychology, 6(2), 293–323. doi:10.1016/0010-0285(74)90015-2
 • Lee, J. ve Yoon, S. Y. (2017). The Effects of Repeated Reading on Reading Fluency for Students With Reading Disabilities: A Meta-Analysis. Journal of Learning Disabilities, 50(2), 213–224. doi:10.1177/0022219415605194
 • Logan, G. D. (1988). Toward an instance theory of automatization. Psychological Review, 95(4), 492–527.
 • Martinez, M., Roser, N. L. ve Strecker, S. (1998). “I never thought I could be a star”: A readers theatre ticket to fluency. Reading Teacher, 52(4), 326–334.
 • McNamara, D. S. (2007). Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies. Psychology Press. Mahwah, NJ: Erlbaum. doi:10.4324/9780203810033
 • Miller, J. ve Schwanenflugel, P. J. (2008). A longitudinal study of the development of reading prosody as a dimension of oral reading fluency in early elementary school children. Reading Research Quarterly, 43(4), 336–354. doi:10.1598/rrq.43.4.2
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Türkçe öğretim programı (1-5. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • Millin, S. K. ve Rinehart, S. D. (1999). Some of the benefits of readers theater participation for second-grade title I students. Reading Research and Instruction, 39(1), 71–88. doi:10.1080/19388079909558312
 • Moats, L. C. (1999). Teaching reading is rocket science: What expert teachers of reading should know and be able to do. (No. 372) Washington, DC: American Federation of Teachers.
 • Muijselaar, M. M. L., Swart, N. M., Steenbeek-Planting, E. G., Droop, M., Verhoeven, L. ve de Jong, P. F. (2017). Developmental relations between reading comprehension and reading strategies. Scientific Studies of Reading, 21(3), 194–209. doi:10.1080/10888438.2017.1278763
 • National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health. doi:10.1002/ppul.1950070418
 • Öney, B. ve Durgunoǧlu, A. Y. (1997). Beginning to read in Turkish: A phonologically transparent orthography. Applied Psycholinguistics, 18(1), 1–15. doi:10.1017/s014271640000984x
 • Prado, L. ve Plourde, L. A. (2011). Increasing reading comprehension through the explicit teaching of reading strategies: Is there a difference among the genders? Reading improvement, 48(1), 32–44.
 • Pressley, M. (2002). Comprehension instruction: What makes sense now, what might make sense soon. Reading Online, 5(2), 1–14.
 • Pressley, M. ve Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? Metacognition and Learning, 1(1), 99–113. doi:10.1007/s11409-006-7263-7
 • Pressley, M., Johnson, C. J., Symons, S., Mcgoldrick, J. A. ve Kurita, J. A. (1989). Improve children’s memory and comprehension of text. The Elementary School Journal, 90(1), 3–32.
 • Pressley, M., Wharton-Mcdonald, R., Mistretta-Hampston, J. ve Echevarria, M. (1998). Literacy instruction in 10 fourth-grade classrooms in upstate New York. Scientific Studies of Reading, 2(2), 159–194. doi:10.1207/s1532799xssr0202_4
 • Rasinski, T. V. (2010). The fluent reader (2. bs.). New York: Scholastic.
 • Rasinski, T. V. ve Young, C. (2017). Effective instruction for primary grade students who struggle with reading fluency. International Perspectives on Inclusive Education, 11, 143–157. doi:10.1108/S1479-363620170000011010
 • Reutzel, D. R., Jones, C. D., Fawson, P. C. ve Smith, J. A. (2008). Scaffolded silent reading: A complement to guided repeated oral reading that works! The Reading Teacher, 62(3), 194–207. doi:10.1598/rt.62.3.2
 • Rinehart, S. D. (2001). Establishing guidelines for using readers theater with less-skilled readers. Reading Horizons : A Journal of Literacy and Language Arts, 42(2), 65–75.
 • Rosenblatt, L. M. (1978). The reader, the text, the poem: The transactional theory of the literary work. Carbondale: Southern Illinois University Press.
 • Samuels, J. (1979). The method of repeated readings. The Reading Teacher, 32(4), 403–408. doi:10.1177/002221948301600205
 • Schreiber, P. A. (1991). Understanding prosody’s role in reading acquisition. Theory Into Practice, 30(3), 158–164. doi:10.1080/00405849109543496
 • Silverman, R. D. ve Hartranft, A. M. (2015). Developing vocabulary and oral language in young children. New York: Guilford.
 • Slavin, R. E. (1987). Ability grouping and student achievement in elementary schools: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57(3), 293–336. doi:10.3102/00346543057003293
 • Smith, D. M. (2011). Readers theatre: Its effecttiveness in improving reading fluency, student motivation, and attitudes toward reading among second-grade students. Doctoral Dissertation, The Pennsylvania State University, Pennsylvania.
 • Stahl, S. A. (1999). Vocabulary development. Cambridge MA: Brookline.
 • Stahl, S. A. ve Heubach, K. M. (2005). Fluency-oriented reading instruction. Journal of Literacy Research, 37(1), 25–60. doi:10.1207/s15548430jlr3701_2
 • Stanovich, K. E. (1980). Toward an interactive-compensatory model of individual differences in the development of reading. Reading Research Quarterly, 16(1), 32–71. https://www.jstor.org/stable/747348 adresinden erişildi.
 • Tağa, T. (2018). Yazma etkinlikleriyle bütünleştirilmiş kelime öğretiminin kelime öğrenme, hatırlama ve farkındalığına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129–148.
 • Therrien, W. J. (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading a meta-analysis. Remedial and special education, 25(4), 252–261.
 • Turan, F. ve Akoğlu, G. (2011). Okul öncesi dönemde sesbilgisel farkındalık eğitimi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 64–75.
 • Uribe, S. N. (2019). Curriculum-based readers theatre as an approach to literacy and content area instruction for English language learners. Reading and Writing Quarterly, 35(3), 243–260. doi:10.1080/10573569.2018.1526726
 • Vasinda, S. ve McLeod, J. (2011). Extending readers theatre: A powerful and purposeful match with podcasting. The Reading Teacher, 64(7), 486–497. doi:10.1598/rt.64.7.2
 • Vaughn, S., Chard, D. J., Bryant, D. P., Coleman, M., Tyler, B. ve Linan-thompson, S. (2000). Fluency and comprehension interventions for third-grade students. Remedial and Special Education, 21(6), 325–335. doi:https://doi.org/10.1177/074193250002100602
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development of higher mental processes. Cambridge: Harvard University.
 • Wade, S. E. ve Trathen, W. (1989). Effect of self-selected study methods on learning. Journal of Educational Psychology, 81(1), 40–47. doi:10.1037/0022-0663.81.1.40
 • Worthy, J. ve Prater, K. (2002). The intermediate grades:" I thought about it all night": Readers theatre for reading fluency and motivation. The Reading Teacher, 56(3), 294–297.
 • Yamaç, A. ve Sezgin, Z. Ç. (2018). Relationships among fourth graders’ reading anxiety, reading fluency, reading motivation, and reading comprehension. Egitim ve Bilim, 43(194), 225–243. doi:10.15390/EB.2018.7555
 • Yıldırım, K. (2010). İş birlikli öğrenme yönteminin okumaya ilişkin bazı değişkenler üzerindeki etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci-veli görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, K. ve Rasinski, T. (2014). Reading fluency beyond English: Investigations into reading fluency in Turkish elementary students. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 72–81.
 • Yıldırım, K., Yıldız, M. ve Ateş, S. (2011). Kelime bilgisi okuduğunu anlamanın anlamlı bir yordayıcısı mıdır ve yordama gücü metin türlerine göre farklılaşmakta mıdır? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1531–1547.
 • Yıldız, M. (2019). Kelime hazinesi ve anlama becerilerinin geliştirilmesi. H. Akyol ve A. Şahin (Ed.), Türkçe öğretimi içinde (ss. 129–179). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., Ates, S., Rasinski, T., Fitzgerald, S. ve Zimmerman, B. (2014). The relationship between reading fluency and reading comprehension in fifth-grade Turkish students. International Journal of School and Educational Psychology, 2(1), 35–44. doi:10.1080/21683603.2013.854187
 • Yılmaz, M. (2006). İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sesli okuma hatalarını düzeltmede ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmede tekrarlı okuma yönteminin etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Young, C., Durham, P., Miller, M., Rasinski, T. V. ve Lane, F. (2019). Improving reading comprehension with readers theater. Journal of Educational Research, 112(5), 615–626. doi:10.1080/00220671.2019.1649240
 • Young, C., Lagrone, S., & McCauley, J. (2020). Read like me: An intervention for struggling readers. Education Sciences, 10(3). https://doi.org/10.3390/educsci10030057
 • Young, C., Mohr, K. A. J. ve Landreth, S. (2020). Improving boys’ reading comprehension with readers theatre. Journal of Research in Reading, 43(3), 347–363. doi:10.1111/1467-9817.12307
 • Young, C. ve Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency instruction. The Reading Teacher, 63(1), 4–13. doi:10.1598/rt.63.1.1
 • Young, C., Stokes, F. ve Rasinski, T. (2017). Readers theatre plus comprehension and word study. Reading Teacher, 71(3), 351–355. doi:10.1002/trtr.1629
 • Zutell, J. ve Rasinski, T. V. (1991). Training teachers to attend to their students’ oral reading fluency. Theory Into Practice, 30(3), 211–217. doi:10.1080/00405849109543502

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Pınar KANIK UYSAL> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1208-9535
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kanık Uysal, P. (2021). Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama ve Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinde Kullanılan Bir Yöntem: Okuma Tiyatrosu . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (1) , 76-93 . DOI: 10.16916/aded.817654

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.