Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cognitive Behaviors and Affect States of Students Who Cannot Comprehend Reading During Reading

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 58, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.802475

Öz

The aim of this study is to determine the cognitive behaviors and emotional states of the students who cannot understand what they are reading. Interview and content analysis, which are among qualitative research methods, were used in this study. The study group of the research is 20 students attending the 4th grade in public primary schools in Esenler and Zeytinburnu districts of Istanbul province in the fall semester of the 2019-2020 academic year. These students were determined by criterion sampling method, one of the purposeful sampling methods. According to the results of the study, students who have problems in reading comprehension are faced with basically three situations: being filled with negative emotions, losing attention and losing motivation to read when they experience comprehension problems.

Kaynakça

 • Abadiano, H. R. ve Turner, J. (2005). Central Connecticut State University Reading fluency: The road to developing efficient and effective readers. The NERA Journal, 41(1), 50-56.
 • Akyol, H. (2014). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Alamargot, D. ve Chonquoy, L. (2001). Through The Models of Writing. Londra: Kluwer Academic Publishers.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. S. J. Samuels ve A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (94-105). Newark: International Reading Association.
 • Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 965-985
 • Bashir, A. S. ve Hook, P. E. (2009). Fluency: A key link between word identification and comprehension. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 40(2), 196-200.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Başaran M. ve Akyol H. (2009). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin hikâye unsurlarına ilişkin beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 226-251.
 • Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 77-80.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 1303-0485.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlere ilişkin tercihleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, İ. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5(4), 582-594.
 • Cain, K., Oakhill, J. ve Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: Concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. Journal of Educational Psychology, 96(1), 31-42.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. Baskı). USA: Pearson Education Inc.
 • Crossley, S. A., Allen, D. ve McNamara, D. (2012). Text simplification and comprehensible input: A case for an intuitive approach. Language Teaching Research, 16(1), 89-108.
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dehaene, S. (2014). Beyin nasıl Okur. (çev. Ozan Karakaş). İstanbul : Alfa Yayıncılık.
 • Durukan, E. (2014). Metinlerin okunabilirlik düzeyleri ile öğrencilerin okuma becerileri arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 68-76.
 • Engin, A. O., Aksakal, İ., Seven, M. A. ve Sayan, A. (2016) Öğrenme ve stres arasındaki ilişki. Ekev Akademi Dergisi, 20(66), 107-128.
 • Erden, M., (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Faigley, L. ve Witte, S. (1981). Analyzing revision. College Compositionand Communication, 32(4), 400-414.
 • Fuchs, L. S., Fuchs D., Hosp M. K. ve Jenkins J. R. (2009). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. Scientific Studies of Reading, 5(3), 239-256.
 • Garrett, J. E. (2002). Enhancing the attitudes of children toward reading: Implications for teachers and principals. Reading Improvement, 39(1), 21-24.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, ve R. Barr (Ed.), Handbook Of Reading Research, C. 3. (403–422). Londra: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1-21.
 • Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Gür Erdoğan, D. ve Demir, Y. E. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 85-96.
 • Hasbrouck, J. ve Tindal G. A. (2006). Oral reading fluency norms: A valuable assessment tool for reading teachers. The Reading Teacher, 59(7), 636-644.
 • İskender, H. ve Yiğit, F. (2015). Küçük yapı düzeyindeki değişimlerin öğrencilerin metni anlamalarına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(12), 450-476.
 • İşeri, K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2). 468-487.
 • Karabay, A. ve Kuşdemir-Kayıran, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 110-117.
 • Karahan, B. ve Taşdan M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. bs.). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Kılıç, G. B. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-22.
 • Klauda, S. L., ve Guthrie, J. T. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100(2), 310-321.
 • Kush, J. C., Watkins, M. W. Ve Brookhart, S. M. (2005). The temporal-interactive influence of reading achievement and reading attidute. Educational Research and Evaluation, 11(1), 30-42.
 • Lai, S. A., Benjamin, R. G., Schwanenflugel, P. J., ve Kuhn, M. R. (2014). The longitudinal relationship between reading fluency and reading comprehension skills in secondgrade children. Reading & Writing Quarterly, 30(2), 116-138.
 • McLaughlin, M. (2012). Reading comprehension: What every teacher needs to know. The Reading Teacher, 65(7), 432–440.
 • Maxvell, S. (2011). The effects of two types of text modification on english language learners reading comprehension: Simplification versus elaboration. Minnesota: Hamline University.
 • Noyan, A. (2000). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Ankara: Meteksan Yayınevi.
 • Oakhill, J., Cain, K. ve Elbro, C. (2015). Understanding And Teaching Reading Comprehension: A Handbook. New York: Routledge.
 • Özdemir, S. ve Şerbetçi, H. N. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi). İlköğretim Online, 17(4), 2110-2123.
 • Paris, S. G., Carpenter, R. D., Paris, A. H. ve Hamilton, E. E. (2005). Spurious and Genuine Correlates of Children's Reading Comprehension. Center for improvement of early reading achievement. S. G. Paris ve S. A. Stahl (Ed.), Children's reading comprehension and assessment (131–160). Londra: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Price, K. W., Meisinger, E. B., Louwerse, M. M. ve D’Mello, S. (2016). The contributions of oral and silent reading fluency to reading comprehension. Reading Psychology, 37(2), 167-201.
 • Price, K. W., Meisinger, E. B., Louwerse, M. M., ve D'Mello, S. K. (2012). Silent reading fluency using underlining: Evidence for an alternative method of assessment. Psychology in the Schools, 49(6), 606-618.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing Reading Fluency. HI: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Saban, A, (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sallabaş, E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. S. J. Samuels ve A. E. Farstrup (Ed.), What Research Has to Say About Fluency Instruction (24- 46). Newark: International Reading Association.
 • Saraçoğlu, A. S., Dedebali, N. C. ve Karasakaloğlu, N. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 177-193
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim (Kuramdan Uygulamaya). İstanbul: Gönül Yayınevi.
 • Snow, C. E. (2002). Reading For Understanding: Toward A Research And Development Program İn Reading Comprehension. Santa Monica: RAND.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc.
 • Taylor, S. E. (2011). The dynamic activity of reading. S. E. Taylor (Ed.). Exploring silent reading fluency: Its nature and development (pp. 3-37). Springfield: Charles C. Thomas.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 281-288.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Demirel, Özcan (Editör), Eğitimde Yeni Yönelimler, (39- 61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Okuduğunu Anlayamayan Öğrencilerin Okuma Esnasındaki Bilişsel Davranışları ve Duygu Durumları

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 45 - 58, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.802475

Öz

Okuduğunu anlayamayan öğrencilerin okuma esnasında gösterdiği bilişsel davranışlar ve duygu durumlarını tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde İstanbul ili Esenler ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan devlet ilkokullarında 4. sınıfa devam eden 20 öğrencidir. Bu öğrenciler amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okuduğunu anlamada problem yaşayan öğrenciler, anlama problemi yaşadıklarında olumsuz duygularla dolma, dikkatini kaybetme ve okuma motivasyonu kaybetme olmak üzere temelde üç durumla karşılaşmaktadır.

Kaynakça

 • Abadiano, H. R. ve Turner, J. (2005). Central Connecticut State University Reading fluency: The road to developing efficient and effective readers. The NERA Journal, 41(1), 50-56.
 • Akyol, H. (2014). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Alamargot, D. ve Chonquoy, L. (2001). Through The Models of Writing. Londra: Kluwer Academic Publishers.
 • Allington, R. L. (2006). Fluency: Still waiting after all these years. S. J. Samuels ve A. E. Farstrup (Eds.), What research has to say about fluency instruction (94-105). Newark: International Reading Association.
 • Bacanlı, H. (2002). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 965-985
 • Bashir, A. S. ve Hook, P. E. (2009). Fluency: A key link between word identification and comprehension. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 40(2), 196-200.
 • Baş, G. ve Şahin, C. (2012). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ve yazma eğilimleri ile Türkçe dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Turkish Studies, 7(3), 555-572.
 • Başaran M. ve Akyol H. (2009). İlköğretim beşinci sınıfa devam eden öğrencilerin hikâye unsurlarına ilişkin beklentileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 226-251.
 • Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 77-80.
 • Başaran, M. (2013). Okuduğunu anlamanın bir göstergesi olarak akıcı okuma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(4), 1303-0485.
 • Başaran, M. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye edici metinlere ilişkin tercihleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayraktar, İ. (2017). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin okuma tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5(4), 582-594.
 • Cain, K., Oakhill, J. ve Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: Concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. Journal of Educational Psychology, 96(1), 31-42.
 • Creswell, J. W. (2011). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. Baskı). USA: Pearson Education Inc.
 • Crossley, S. A., Allen, D. ve McNamara, D. (2012). Text simplification and comprehensible input: A case for an intuitive approach. Language Teaching Research, 16(1), 89-108.
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dehaene, S. (2014). Beyin nasıl Okur. (çev. Ozan Karakaş). İstanbul : Alfa Yayıncılık.
 • Durukan, E. (2014). Metinlerin okunabilirlik düzeyleri ile öğrencilerin okuma becerileri arasındaki ilişki. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 68-76.
 • Engin, A. O., Aksakal, İ., Seven, M. A. ve Sayan, A. (2016) Öğrenme ve stres arasındaki ilişki. Ekev Akademi Dergisi, 20(66), 107-128.
 • Erden, M., (2005). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Faigley, L. ve Witte, S. (1981). Analyzing revision. College Compositionand Communication, 32(4), 400-414.
 • Fuchs, L. S., Fuchs D., Hosp M. K. ve Jenkins J. R. (2009). Oral reading fluency as an indicator of reading competence: A theoretical, empirical, and historical analysis. Scientific Studies of Reading, 5(3), 239-256.
 • Garrett, J. E. (2002). Enhancing the attitudes of children toward reading: Implications for teachers and principals. Reading Improvement, 39(1), 21-24.
 • Guthrie, J. T. ve Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, ve R. Barr (Ed.), Handbook Of Reading Research, C. 3. (403–422). Londra: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Güneş, F. (2009). Türkçe öğretiminde günümüz gelişmeleri ve yapılandırıcı yaklaşım. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 1-21.
 • Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Gür Erdoğan, D. ve Demir, Y. E. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 85-96.
 • Hasbrouck, J. ve Tindal G. A. (2006). Oral reading fluency norms: A valuable assessment tool for reading teachers. The Reading Teacher, 59(7), 636-644.
 • İskender, H. ve Yiğit, F. (2015). Küçük yapı düzeyindeki değişimlerin öğrencilerin metni anlamalarına ilişkin görüşleri üzerine etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 32(12), 450-476.
 • İşeri, K. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2). 468-487.
 • Karabay, A. ve Kuşdemir-Kayıran, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 110-117.
 • Karahan, B. ve Taşdan M. (2016). 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin okumaya karşı tutum ve motivasyonlarının okuduğunu anlama becerileri ile ilişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 949-969.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. bs.). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Kılıç, G. B. (2001). Oluşturmacı fen öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 7-22.
 • Klauda, S. L., ve Guthrie, J. T. (2008). Relationships of three components of reading fluency to reading comprehension. Journal of Educational Psychology, 100(2), 310-321.
 • Kush, J. C., Watkins, M. W. Ve Brookhart, S. M. (2005). The temporal-interactive influence of reading achievement and reading attidute. Educational Research and Evaluation, 11(1), 30-42.
 • Lai, S. A., Benjamin, R. G., Schwanenflugel, P. J., ve Kuhn, M. R. (2014). The longitudinal relationship between reading fluency and reading comprehension skills in secondgrade children. Reading & Writing Quarterly, 30(2), 116-138.
 • McLaughlin, M. (2012). Reading comprehension: What every teacher needs to know. The Reading Teacher, 65(7), 432–440.
 • Maxvell, S. (2011). The effects of two types of text modification on english language learners reading comprehension: Simplification versus elaboration. Minnesota: Hamline University.
 • Noyan, A. (2000). Yaşamda ve Hekimlikte Fizyoloji. Ankara: Meteksan Yayınevi.
 • Oakhill, J., Cain, K. ve Elbro, C. (2015). Understanding And Teaching Reading Comprehension: A Handbook. New York: Routledge.
 • Özdemir, S. ve Şerbetçi, H. N. (2018). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları (Bartın Örneklemi). İlköğretim Online, 17(4), 2110-2123.
 • Paris, S. G., Carpenter, R. D., Paris, A. H. ve Hamilton, E. E. (2005). Spurious and Genuine Correlates of Children's Reading Comprehension. Center for improvement of early reading achievement. S. G. Paris ve S. A. Stahl (Ed.), Children's reading comprehension and assessment (131–160). Londra: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Price, K. W., Meisinger, E. B., Louwerse, M. M. ve D’Mello, S. (2016). The contributions of oral and silent reading fluency to reading comprehension. Reading Psychology, 37(2), 167-201.
 • Price, K. W., Meisinger, E. B., Louwerse, M. M., ve D'Mello, S. K. (2012). Silent reading fluency using underlining: Evidence for an alternative method of assessment. Psychology in the Schools, 49(6), 606-618.
 • Rasinski, T. V. (2004). Assessing Reading Fluency. HI: Pacific Resources for Education and Learning.
 • Saban, A, (2000). Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Sallabaş, E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Samuels, S. J. (2006). Toward a model of reading fluency. S. J. Samuels ve A. E. Farstrup (Ed.), What Research Has to Say About Fluency Instruction (24- 46). Newark: International Reading Association.
 • Saraçoğlu, A. S., Dedebali, N. C. ve Karasakaloğlu, N. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sessiz okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 177-193
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim (Kuramdan Uygulamaya). İstanbul: Gönül Yayınevi.
 • Snow, C. E. (2002). Reading For Understanding: Toward A Research And Development Program İn Reading Comprehension. Santa Monica: RAND.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şeflek Kovacıoğlu, N. (2006). İlköğretim ikinci sınıflarında aile çevresi ve çocuğun okumaya karşı tutumu ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson Education Inc.
 • Taylor, S. E. (2011). The dynamic activity of reading. S. E. Taylor (Ed.). Exploring silent reading fluency: Its nature and development (pp. 3-37). Springfield: Charles C. Thomas.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 281-288.
 • Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Demirel, Özcan (Editör), Eğitimde Yeni Yönelimler, (39- 61). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa BAŞARAN> (Sorumlu Yazar)
Yıldız teknik üniversitesi eğitim fakültesi temel eğitim bölümü sınıf eğitimi anabilim dalı
0000-0003-1684-5852
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Başaran, M. (2021). Okuduğunu Anlayamayan Öğrencilerin Okuma Esnasındaki Bilişsel Davranışları ve Duygu Durumları . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (1) , 45-58 . DOI: 10.16916/aded.802475

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.