Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Examination of Postgraduate Studies on Children’s Literature at Primary School Level

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 225 - 241, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.787031

Öz

This study aims to examine the completed postgraduate thesis in the field of child’s literature at primary school level between 2006-2020 in terms of various variables. Document analysis technique was used in the study. 31 postgraduate studies which are registered in the Council of Higher Education national thesis database and 10 articles which were registered in the ULAKBIM database were included in the study. Some of the findings of the study showed that the number of postgraduate thesis in the field of child’s literature at primary school level increased especially since 2016, the emphasis was placed on author-work analysis and values education and qualitative method was the most used method; mostly the qualitative method and content analysis were used in articles in the field of child’s literature at the primary school level. Based on the results of the study, implications were presented.

Kaynakça

 • Aslan, O. (2019). Z kuşağı çocuklarının matematik öğreniminde ‘çocuk edebiyatı’. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 32-48.
 • Aytekin, H. (2008). Çocuk edebiyatında ölüm teması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 89-102.
 • Balcı, A. (2012). Türkiye’de çocuk edebiyatı üzerine hazırlanan lisansüstü tezler hakkında bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 195-206.
 • Balta, E. E. (2019). Çocuk edebiyatı üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların içerik analizi (2011-2018 yılları). Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 463-489.
 • Baş, B. ve Biros, Y. (2019). Çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan değerler üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1095-1114.
 • Bayazıt, Z. (2012). Çocuk edebiyatı alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. S. Sever (Ed.), 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 307-314). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOGEM.
 • Beldağ, A. ve Aktaş, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî eser kullanımı: nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 953-981.
 • Demircan, C (2007). Çocuk edebiyatı konulu lisansüstü çalışmalar ile ilgili bir durum araştırması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 23-35.
 • Doğan, D. M. (2011). Doğan büyük Türkçe sözlük. Ankara: Yazar Yayınları.
 • Dündar, H. ve Hareket, E. (2017). Türkiye’de çocuk hakları bağlamında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 77-94.
 • Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö. ve Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 196, 258-272.
 • Ho, L. (2000). Children’s literature in adult education. Children’s Literature in Education, 31(4), 259-271.
 • Hunt, P. (1984). Narrative theory and children’s literature. Children Literature and Association Quarterly, 4(9), 191-194.
 • Hunt, P. (2006). Understanding children literature. 2nd edition, Routledge: New York.
 • Karakuş, N. (2014). Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminin başarılamayışının sebepleri. Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, CVII, 756, 286-288.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Karatay, H. (2007). Değer aktarımı açısından yerli ve yabancı çocuk edebiyatı ürünleri. 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Ankara, TÜRKİYE.
 • Koc, K., ve Buzzelli, C. A. (2004). The moral of the story is... Using children's literature in moral education. YC Young Children, 59(1), 92.
 • Kuran, B. Ş. ve Ersözlü, N. Z. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-17.
 • Kuru, H. ve Keklik, S. (2016). Ayşe Yamaç’ın çocuk romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 217-237.
 • Nicholson, J. I. ve Pearson, Q. M. (2003). Helping children cope with fears: Using children's literature in classroom guidance. Professional School Counseling, 7(1), 15-19.
 • O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications Ltd.
 • Sever, S. (2006). Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır? II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu -Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyum Kitabı (ss. 41-56), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Sınar, A. (2006). Türkiye’de çocuk edebiyatı çalışmaları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4(7), 175-225.
 • Songören, S. (2011). Yabancı dil öğretiminde çocuk edebiyatı. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 1, 8.
 • Şen, E. (2016). Çocuk edebiyatında bir yaşam gerçekliği olarak ölüm olgusu üzerine bir inceleme (Sevim Ak örneği). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 14-23.
 • Şimşek, T. (2014). Çocuk edebiyatı tarihine ön söz. Türk Dili Dergisi, 7(756), 15-58.
 • Şirin, M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı, edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi, CX(780), 12-31.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilim Araştırmaları, (13), 161.
 • Temizyürek, F. (2014). Çocuk edebiyatı öğretimi üzerine. Türk Dili Dergisi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, 301-303.
 • Temizyürek, F., Şahbaz, N. K. ve Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.
 • Türkben, T. (2019). Etkinliklerle çocuk edebiyatı yapıtlarının Türkçe öğretiminde kullanılması. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (16), 160-179.
 • Wenzel, E. (1948). Children's literature and personality development. National Council of Teachers of English, 25(1), 12-31.
 • Yakar, F. A. (2019). Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında yapılan lisansüstü çalışmaların içerik ve yöntem açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Yazıcı, N. (2013). Çocuk edebiyatı alanında üniversitelerde yapılan lisans sonrası çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 441-452.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İlkokul Düzeyinde Çocuk Edebiyatına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1, 225 - 241, 30.01.2021
https://doi.org/10.16916/aded.787031

Öz

Bu araştırmada ilkokul düzeyinde çocuk edebiyatı alanında 2006-2020 yılları arasında tamamlanmış lisansüstü çalışmaların çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Yükseköğretim Kurulu ulusal tez veri tabanında kayıtlı olan 31 tez ve ULAKBIM veri tabanında kayıtlı olan 10 makale araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışma bulgularından bazıları, ilkokul düzeyinde çocuk edebiyatı alanındaki lisansüstü tezlerin sayısının özellikle 2016 yılından itibaren arttığı, yazar-eser inceleme ve değerler eğitimi konularına ağırlık verildiği ve en çok nitel yöntemin kullanıldığı; ilkokul düzeyinde çocuk edebiyatı alanındaki makalelerde en çok nitel yöntemin ve içerik analizinin kullanıldığı şeklindedir. Çalışmanın sonuçlarından hareketle gelecekteki araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Aslan, O. (2019). Z kuşağı çocuklarının matematik öğreniminde ‘çocuk edebiyatı’. Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 32-48.
 • Aytekin, H. (2008). Çocuk edebiyatında ölüm teması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (20), 89-102.
 • Balcı, A. (2012). Türkiye’de çocuk edebiyatı üzerine hazırlanan lisansüstü tezler hakkında bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 195-206.
 • Balta, E. E. (2019). Çocuk edebiyatı üzerine yapılmış lisansüstü çalışmaların içerik analizi (2011-2018 yılları). Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 463-489.
 • Baş, B. ve Biros, Y. (2019). Çeviri çocuk edebiyatı eserlerinde yer alan değerler üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1095-1114.
 • Bayazıt, Z. (2012). Çocuk edebiyatı alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. S. Sever (Ed.), 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Sempozyumu Bildiri Kitabı (ss. 307-314). Ankara: Ankara Üniversitesi ÇOGEM.
 • Beldağ, A. ve Aktaş, E. (2016). Sosyal bilgiler öğretiminde edebî eser kullanımı: nitel bir çalışma. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 953-981.
 • Demircan, C (2007). Çocuk edebiyatı konulu lisansüstü çalışmalar ile ilgili bir durum araştırması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 23-35.
 • Doğan, D. M. (2011). Doğan büyük Türkçe sözlük. Ankara: Yazar Yayınları.
 • Dündar, H. ve Hareket, E. (2017). Türkiye’de çocuk hakları bağlamında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 77-94.
 • Gönen, M., Uygun, M., Erdoğan, Ö. ve Katrancı, M. (2012). Resimli çocuk kitaplarının fiziksel, içerik ve resimleme özellikleri açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 196, 258-272.
 • Ho, L. (2000). Children’s literature in adult education. Children’s Literature in Education, 31(4), 259-271.
 • Hunt, P. (1984). Narrative theory and children’s literature. Children Literature and Association Quarterly, 4(9), 191-194.
 • Hunt, P. (2006). Understanding children literature. 2nd edition, Routledge: New York.
 • Karakuş, N. (2014). Türkiye’de çocuk edebiyatı öğretiminin başarılamayışının sebepleri. Türk Dili Dergisi Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, CVII, 756, 286-288.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Karatay, H. (2007). Değer aktarımı açısından yerli ve yabancı çocuk edebiyatı ürünleri. 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi’nde sunulmuştur. Ankara, TÜRKİYE.
 • Koc, K., ve Buzzelli, C. A. (2004). The moral of the story is... Using children's literature in moral education. YC Young Children, 59(1), 92.
 • Kuran, B. Ş. ve Ersözlü, N. Z. (2009). Sınıf öğretmenlerinin çocuk edebiyatına ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-17.
 • Kuru, H. ve Keklik, S. (2016). Ayşe Yamaç’ın çocuk romanlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(10), 217-237.
 • Nicholson, J. I. ve Pearson, Q. M. (2003). Helping children cope with fears: Using children's literature in classroom guidance. Professional School Counseling, 7(1), 15-19.
 • O’leary, Z. (2004). The essential guide to doing research. London: SAGE Publications Ltd.
 • Sever, S. (2006). Çocuk Edebiyatı Öğretimi Nasıl Olmalıdır? II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu -Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyum Kitabı (ss. 41-56), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Sınar, A. (2006). Türkiye’de çocuk edebiyatı çalışmaları. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 4(7), 175-225.
 • Songören, S. (2011). Yabancı dil öğretiminde çocuk edebiyatı. Uluslararası İnsani Bilimler Dergisi, 1, 8.
 • Şen, E. (2016). Çocuk edebiyatında bir yaşam gerçekliği olarak ölüm olgusu üzerine bir inceleme (Sevim Ak örneği). Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 14-23.
 • Şimşek, T. (2014). Çocuk edebiyatı tarihine ön söz. Türk Dili Dergisi, 7(756), 15-58.
 • Şirin, M. R. (2016). Edebiyat ve çocuk edebiyatı, edebiyatın amacı ve işlevi. Türk Dili Dergisi, CX(780), 12-31.
 • Temizyürek, F. (2003). Türkçe öğretiminde çocuk edebiyatının önemi. Türklük Bilim Araştırmaları, (13), 161.
 • Temizyürek, F. (2014). Çocuk edebiyatı öğretimi üzerine. Türk Dili Dergisi, Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Özel Sayısı, 301-303.
 • Temizyürek, F., Şahbaz, N. K. ve Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Ankara: Pegem.
 • Türkben, T. (2019). Etkinliklerle çocuk edebiyatı yapıtlarının Türkçe öğretiminde kullanılması. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (16), 160-179.
 • Wenzel, E. (1948). Children's literature and personality development. National Council of Teachers of English, 25(1), 12-31.
 • Yakar, F. A. (2019). Türkiye’de çocuk edebiyatı alanında yapılan lisansüstü çalışmaların içerik ve yöntem açısından incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Yazıcı, N. (2013). Çocuk edebiyatı alanında üniversitelerde yapılan lisans sonrası çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 441-452.
 • Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çavuş ŞAHİN> (Sorumlu Yazar)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
0000-0002-4250-9898
Türkiye


Esra TOPRAK>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0001-5305-5038
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şahin, Ç. & Toprak, E. (2021). İlkokul Düzeyinde Çocuk Edebiyatına İlişkin Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 9 (1) , 225-241 . DOI: 10.16916/aded.787031

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.