Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Opinions of Prospective Teachers Who Have Learned to Read and Write with Different Methods Regarding Cursive Handwriting

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 972 - 985, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.753208

Öz

The aim of the research is to examine the opinions of prospective classroom teachers who learned to read and write with different methods about the handwriting, and to investigate whether their opinions show a significant difference according to gender and the type of writing method by which they were taught. Descriptive survey model was applied in the research. Teacher candidates in the 3rd and 4th years of the primary school education department of a state university in the 2018-2019 academic year form the universe of this research. This study was conducted with 136 teacher candidates who were selected through purposive sampling. In the research, “Opinion Scale on Cursive Handwriting” developed by Çakır (2012) was used. The data obtained were analyzed through SPSS 22 program, the results of the analysis were displayed in frequency and percentage. Independent groups t-Test was administered to differentiate between demographic characteristics and opinions of teacher candidates. As a result of the research; it was found out that most of the participants stated negative opinions about cursive handwriting. While there was no significant difference in the views of cursive handwriting according to gender, according to the type of writing method they were taught with, there was a significant difference in favor of the learners with cursive handwriting.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Babayiğit, Ö., Karabay, F.H., Metin, Z., & Halıcı, B. (2018). İlkokul birinci sınıfta dik temel harflerle yazma öğretiminin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (11), 45-61.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki (6-7.sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 275-289.
 • Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439.
 • Gülbaş, Ç. (2008). Yeni ilköğretim 1. sınıf ilköğretim programına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Muğla Üniversitesi, Muğla, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı? MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71(1), 17-19.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 1-20.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. Susar Kırmızı, F. (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi (ss. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Keskinkılıç, K., & Keskinkılıç, S.B. (2007). Türkçe ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi (1. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (1- 8. Sınıflar). Erişim: file:///C:/Users/OEM/Downloads/33Tutkce-Ogretim-Programi-1.-Sinif-8.-Sinif.pdf
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar).Erişim: http://mufredat.meb.gov.tr/
 • Özdemir, N. (2008). İlköğretim yazı öğretiminde etkinliklerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Konya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, H. (2019). Temel eğitimde (1-2-3-4. Sınıflar) bitişik eğik yazı ve dik temel yazı uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri (Meram ilçesi örneği). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Palavan, Ö. ve Gemalmaz, N. (2017). Eğik el yazısıyla okuma yazma öğrenen öğrencilerin, eğik el yazısına ilişkin durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 589-607.
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 53. 123-144.
 • Yılmaz, Y. (2013). Yazma öğretimi. Yıldız, C. (Ed.), Türkçe öğretimi (ss. 217-295). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yurduseven, S. (2007). İlk okuma yazma öğretimi programının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Okuma Yazmayı Farklı Yazı Türleriyle Öğrenen Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Görüşleri

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 972 - 985, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.753208

Öz

Araştırmanın amacı ilk okuma yazmayı farklı yazı türleriyle öğrenen sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazıya yönelik görüşlerini ve bu görüşlerin cinsiyete ve öğrendikleri yazı türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini 2018-2019 öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda 3. ve 4. sınıfta öğrenimini sürdüren öğretmen adayları oluşturmuştur. Bu evrenden amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 136 sınıf öğretmeni adayı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Çakır (2012) tarafından geliştirilen “Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiş, analiz sonuçları frekans ve yüzde olarak gösterilmiştir. Demografik özelliklerle öğretmen adaylarının görüşleri arasındaki farklılaşmaya bakmak adına bağımsız gruplar için t-Testi uygulanmıştır. Ölçek genelinde verilen yanıtlar incelendiğinde; katılımcıların çoğunun bitişik eğik yazıya ilişkin olumsuz görüş belirttikleri sonucuna varılmıştır. Bitişik eğik yazıya yönelik görüşlerde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmezken; öğrenilen yazı türüne göre bitişik eğik yazıyla öğrenenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A.
 • Babayiğit, Ö., Karabay, F.H., Metin, Z., & Halıcı, B. (2018). İlkokul birinci sınıfta dik temel harflerle yazma öğretiminin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (11), 45-61.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk okuma yazma öğretiminin kazandırılmasında çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yönteminin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Çakır, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademedeki (6-7.sınıf) öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durukan, E. ve Alver, M. (2008). Ses temelli cümle yönteminin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 275-289.
 • Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439.
 • Gülbaş, Ç. (2008). Yeni ilköğretim 1. sınıf ilköğretim programına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. Muğla Üniversitesi, Muğla, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı? MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71(1), 17-19.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(3), 1-20.
 • Karadağ, R. (2016). Yazma eğitimi. Susar Kırmızı, F. (Ed.), İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi (ss. 163-210). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. Baskı). Ankara: Nobel.
 • Keskinkılıç, K., & Keskinkılıç, S.B. (2007). Türkçe ve ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Köksal, K. (1999). Okuma yazmanın öğretimi (1. Baskı). Ankara: Pegem A.
 • MEB (2005). İlköğretim Türkçe öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (1- 8. Sınıflar). Erişim: file:///C:/Users/OEM/Downloads/33Tutkce-Ogretim-Programi-1.-Sinif-8.-Sinif.pdf
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar).Erişim: http://mufredat.meb.gov.tr/
 • Özdemir, N. (2008). İlköğretim yazı öğretiminde etkinliklerin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Konya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özdemir, H. (2019). Temel eğitimde (1-2-3-4. Sınıflar) bitişik eğik yazı ve dik temel yazı uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri (Meram ilçesi örneği). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Palavan, Ö. ve Gemalmaz, N. (2017). Eğik el yazısıyla okuma yazma öğrenen öğrencilerin, eğik el yazısına ilişkin durumları. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(4), 589-607.
 • Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi, Adana, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sıcak, A., Arslan, A. ve Ayan, C. (2016). Sınıf öğretmenlerinin bitişik eğik yazıya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 11(3), 2009-2024.
 • Tok, Ş., Tok, T. N. ve Mazı, A. (2008). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 53. 123-144.
 • Yılmaz, Y. (2013). Yazma öğretimi. Yıldız, C. (Ed.), Türkçe öğretimi (ss. 217-295). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yurduseven, S. (2007). İlk okuma yazma öğretimi programının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gözde Güneş 0000-0002-3410-8998

Mehmet Kaan Demir 0000-0001-8797-0410

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Güneş, G., & Demir, M. K. (2020). Okuma Yazmayı Farklı Yazı Türleriyle Öğrenen Öğretmen Adaylarının Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 972-985. https://doi.org/10.16916/aded.753208

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.