Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Readability Levels of the Books of Miyase Sertbarut

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 829 - 842, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.721787

Öz

The aim of this study is to examine the books of Miyase Sertbarut, in terms of readability. The study was conducted with survey model. The study materials consist of 10 books of Miyase Sertbarut. The study group consisted of 6th, 7th and 8th grade 57 secondary school students attending a school in the city center of Ordu. In order to determine the readability levels, Ateşman (1997) readability formula, Çetinkaya-Uzun (2010) readability formula and Cloze Test application were used in the study. According to the results of the study, the texts examined are generally at medium difficulty level according to the Atesman readability formula; they are usually at educational reading level according to the Çetinkaya-Uzun readability formula; also they are at frustration (difficult) level according to the Cloze Test readability application. Based on the results of the study, it is suggested that parents and teachers should consider the readability of the books when offering books to children.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Annie E. Casey Foundation. (2010). Early warning! Why reading by the end of third grade matters. Baltimore, MD: Casey Foundation. Erişim adresi: http://www.aecf.org/m/resourcedoc/AECF-Early_Warning_Full_Report-2010.pdf
 • Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2), 251-265.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Başeğmez-Tığlı, H. (2014). Miyase Sertbarut’un çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı öğelerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Cocuk, H. E., Yanpar-Yelken, T., & Ozer, O. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 335-352. doi: dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.19
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • DuBay, W. H. (2004). The principles of readability. CA, US: Impact Information.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2013). Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Güngör, A., & Ün-Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 355-378.
 • Han, C. (2019). Miyase Sertbarut'un romanlarının değerler aktarımı bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Hargis, G., Carey, M., Hernandez, A. K., Hughes, P., Longo, D., Rouiller, S., & Wilde, E. (2004). Developing quality technical information: A handbook for writers and editors (second edition). Boston, MA: Pearson Education.
 • İnan, D. D. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: A guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological review, 87(4), 329-354. doi: doi.org/10.1037/0033-295X.87.4.329
 • Karakoç-Öztürk, B. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okur öz yeterlikleri üzerine bir araştırma: Adana ili örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(21), 908-936.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Klare, G. R. (1963). The measurement of readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.
 • Kurnaz, H., & Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Sosyal araştırmalar dergisi, 19(3), 53-70.
 • Mc Laughlin, G. H. (1969). SMOG grading-a new readability formula. Journal of reading, 12(8), 639-646.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özdemir, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(7), 40-55.
 • Pomerantz, E.M., Altermatt, E. R., & Saxon, L. J. (2002). Making the grade but feeling distressed: Gender differences in academic performance and internal distress. Journal of Education Psychology, 94, 2, 396-404.
 • Sadioğlu, Ö., & Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822.
 • Süğümlü, Ü., Mutlu, H. H., & Çinpolat, E. (2019). Relationship Between Writing Motivation Levels and Writing Skills Among Secondary School Students. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(5), 487-492.
 • Taylor, W. L. (1953). “Cloze procedure”: A new tool for measuring readability. Journalism Bulletin, 30(4), 415-433.
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Ankara: Akçağ.
 • Yaman, H., & Süğümlü, Ü. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma alışkanlıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 291-306.
 • Yücebaş, Z. (2019). Miyase Sertbarut'un eserlerinde çocuk ve eğitim teması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Yüksel, S. (2014). Miyase Sertbarut’un eserlerinde çocuk ve gençlik sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

Miyase Sertbarut’un Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyleri

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 829 - 842, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.721787

Öz

Bu araştırmanın amacı Miyase Sertbarut’un kitaplarını okunabilirlik açısından değerlendirmektir. Araştırma tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırma materyallerini Miyase Sertbarut’un 10 kitabı oluşturmaktadır. Araştırma grubunu ise Ordu ili merkezinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 6, 7 ve 8. sınıf 57 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada okunabilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Ateşman (1997) okunabilirlik formülü, Çetinkaya-Uzun (2010) okunabilirlik formülü ve çıkartmalı okunabilirlik uygulaması kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerden hareketle incelenen metinlerin Ateşman okunabilirlik formülüne göre genellikle orta güçlük düzeyinde olduğu; Çetinkaya-Uzun okunabilirlik formülüne göre genellikle eğitsel okuma düzeyinde olduğu; çıkartmalı okunabilirlik uygulamasına göre zor düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına dayanarak ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklara okuma kitabı önerirken bunların okunabilirlik durumlarını göze almaları önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Annie E. Casey Foundation. (2010). Early warning! Why reading by the end of third grade matters. Baltimore, MD: Casey Foundation. Erişim adresi: http://www.aecf.org/m/resourcedoc/AECF-Early_Warning_Full_Report-2010.pdf
 • Arslan, A. (2013). Okuma becerisi ile ilgili makalelerde cinsiyet değişkeni. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(2), 251-265.
 • Ateşman, E. (1997). Türkçede okunabilirliğin ölçülmesi. Dil Dergisi, 58, 71-74.
 • Başeğmez-Tığlı, H. (2014). Miyase Sertbarut’un çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı öğelerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Cocuk, H. E., Yanpar-Yelken, T., & Ozer, O. (2016). The relationship between writing anxiety and writing disposition among secondary school students. Eurasian Journal of Educational Research, 63, 335-352. doi: dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.19
 • Çetinkaya, G. (2010). Türkçe metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • DuBay, W. H. (2004). The principles of readability. CA, US: Impact Information.
 • Gündüz, O., & Şimşek, T. (2013). Uygulamalı okuma eğitimi el kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Güngör, A., & Ün-Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 355-378.
 • Han, C. (2019). Miyase Sertbarut'un romanlarının değerler aktarımı bakımından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Hargis, G., Carey, M., Hernandez, A. K., Hughes, P., Longo, D., Rouiller, S., & Wilde, E. (2004). Developing quality technical information: A handbook for writers and editors (second edition). Boston, MA: Pearson Education.
 • İnan, D. D. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching reading and writing: A guidebook for tutoring and remediating students. Maryland: Rowman & Littlefield Education.
 • Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: From eye fixations to comprehension. Psychological review, 87(4), 329-354. doi: doi.org/10.1037/0033-295X.87.4.329
 • Karakoç-Öztürk, B. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okur öz yeterlikleri üzerine bir araştırma: Adana ili örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015(21), 908-936.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Klare, G. R. (1963). The measurement of readability. Ames, Iowa: Iowa State University Press.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.
 • Kurnaz, H., & Yıldız, N. (2015). Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Sosyal araştırmalar dergisi, 19(3), 53-70.
 • Mc Laughlin, G. H. (1969). SMOG grading-a new readability formula. Journal of reading, 12(8), 639-646.
 • MEB (2019). Türkçe dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özdemir, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma özyeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(7), 40-55.
 • Pomerantz, E.M., Altermatt, E. R., & Saxon, L. J. (2002). Making the grade but feeling distressed: Gender differences in academic performance and internal distress. Journal of Education Psychology, 94, 2, 396-404.
 • Sadioğlu, Ö., & Bilgin, A. (2008). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 7(3), 814-822.
 • Süğümlü, Ü., Mutlu, H. H., & Çinpolat, E. (2019). Relationship Between Writing Motivation Levels and Writing Skills Among Secondary School Students. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(5), 487-492.
 • Taylor, W. L. (1953). “Cloze procedure”: A new tool for measuring readability. Journalism Bulletin, 30(4), 415-433.
 • Yalçın, A. (2018). Son bilimsel gelişmeler ışığında Türkçenin öğretimi yöntemleri. Ankara: Akçağ.
 • Yaman, H., & Süğümlü, Ü. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma alışkanlıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 291-306.
 • Yücebaş, Z. (2019). Miyase Sertbarut'un eserlerinde çocuk ve eğitim teması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Yüksel, S. (2014). Miyase Sertbarut’un eserlerinde çocuk ve gençlik sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Keziban Tekşan 0000-0002-5768-0022

Enes Çinpolat 0000-0002-3411-4300

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Tekşan, K., & Çinpolat, E. (2020). Miyase Sertbarut’un Kitaplarının Okunabilirlik Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 829-842. https://doi.org/10.16916/aded.721787

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.