Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Comparative Analysis of Turkish and English Course Books: 7th Grade Sample

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 732 - 752, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.694548

Öz

In the research, it is aimed to compare the Turkish textbooks in secondary schools and the English textbooks used in mother tongue teaching in America according to their learning areas. For this purpose, qualitative research approach has been adopted in the study. Document review technique has been used in data collection stage. The data source of the study is composed of the 7th grade Turkish textbook of the secondary school published by the Ministry of National Education and the Prentice Hall Literature Bronze Level which is used at the 7th grade level in the USA. As a result of the study, it has been determined that the English textbook differs from the Turkish textbook in terms of using pre-knowledge and experiences, associating with life and using thinking skills in the preparatory works of the reading learning area. In addition, there are significant differences between Turkish and English textbooks in the education of reading, listening, speaking and writing skills.  

Kaynakça

 • Aslan, T. (2013). 7. Sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarındaki anlamını bilmedikleri kelimelerden hareketle söz varlığını geliştirmelerine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arhan, S. ve Gültekin, İ. (2015). Türkçe dersi ilköğretim programlarında benimsenen tematik yaklaşımın metin seçimine etkileri yönünden değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 43 (199), 5-31.
 • Aytan, T., Çalıcı, M. ve Erdem, A. (2018). Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metin kahramanlarının rol model olma durumları üzerine bir araştırma. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2), 634-652.
 • Başdamar, G. (2010). Yazılı çalışmalar yaptırılarak öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirme uygulamaları, etkinlikleri ve ölçme değerlendirmeleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Beaugrande, R. & Dressler, W.U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.
 • Borkowski, J. G., Reid, M. K., & Kurtz, B. E. (1984). Metacognition and retardation: Pragmatic, theoretical, and applied perspectives. In P. H. Brooks, R. Sperber & C. McCauley (Eds.), Learning and cognition in the menfully retarded (p. 55-75). Hillsdale. NJ: Erlbaum.
 • Boy, M. (2006). 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenme ve öğretme kuramları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükhellaç, S. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Coşkun, H. ve Narinç, F. N. (2018). 2017 Türkçe öğretim programı esas alınarak hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan yazma ve konuşma etkinliklerinin incelenmesi. Iğdır University Journal of Social Sciences 16, 627-645.
 • Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of Turkish curriculums in terms of text selection for textbooks. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 59-74.
 • Demirel, Ö. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Demirbaş, H. (2006). Sosyal bilimler öğretiminde tematik yaklaşım, bilim ve aklın aydınlığında. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
 • Doğan, F. (2016). Türkçe dersi ortaokul öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Siirt: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dülger, M. (2011). Konuşma becerisinin ilköğretim öğrencilerine öğretimi üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Göçer, A. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 197-210.
 • Güleç, İ. ve Demirtaş, T. (2013). İlköğretim 8. sınıf ana dili ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 74-91.
 • Güzel, G. (2015). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında sözcük öğretiminin yaratıcı dil öğretimi açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gün, M. (2013). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde öğrenme ortamları ile kullanılan araç-gereçlerin yeterliliği. Tarih Okulu Dergisi, 6 (15), 545-567.
 • Kalaycı, D. ve Durukan, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ders kitaplarının öğrenme alanları bakımından karşılaştırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (4), 2162-2177.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayioğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 423-436.
 • Karagöl, E. ve Tarakçı, R. (2018). Yazma becerisi kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. International Journal of Languages' Education and Teaching, 6 (4), 87-100.
 • Karakuş, N. ve Turgut, E. (2017). Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. sınıf ana dili ders kitaplarında yer alan metinlerin tema ve tür bakımından karşılaştırılması: Cambridge ve MEB Örneği. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5 (3), 632-650.
 • Kırmızı S. F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama ve yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 95-109.
 • Kırkkılıç, A. ve Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 477-502.
 • Kurt, B. (2018). Ana dili eğitiminde kullanılan ders kitapları üzerine bir karşılaştırma: Türkiye ve Macaristan örneği. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 28-29 Aralık 2018, (s. 1170-1181). Diyarbakır.
 • Lienemann, T. ve Reid, R. O. (2006). Strategy instruction for students with learning disabilities. New York: The Guilford Press.
 • Maden, S. (2017). Drama ile dil öğretimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Maden, S. ve Önal, A. (2020). Eğitim bilişim ağı (eba) içerik modülündeki Türkçe dersi ile ilgili dokümanlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10 (1), 25-50.
 • Mert, E. L. (2013). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2 (5), 13-31.
 • Melanlıoğlu, D., Çiftçi, Ö. ve Çeçen, M.A. (2014). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 7. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Türkçe dersi (5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Özçakmak, M. (2011). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yazma becerisi ile ilgili etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkara, Y. (2006). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının Türkçe programında geçen yazma kazanımlarını karşılama durumu, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kitabı C.1 (s.38 – 47).
 • Özyılmaz, G. ve Alcı, B. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 71-94.
 • Prentice Hall (2000). Prentice hall litrature bronze level. NewJersey, USA: Pearson Education Inc.
 • Paris, S. G. & Jacobs, J. E. (1984). The benefits of informed instruction for children’s reading awareness and comprehension skills. Child Development, 55, 2083-2093.
 • Sezgin, G. (2000). İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 133-146.
 • Şimşek, N.D. (2015). Amerika’daki 8. sınıf İngilizce ve Türkiye’deki 8. sınıf Türkçe ana dili ders kitaplarında yer alan metinlerin tema/ünite ve türleri açısından karşılaştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1314-1326.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Topuzkanamış, E. (2010). Türkçe ders kitaplarında okuma stratejileri. 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 3-4-5 Kasım 2010. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tutsak, S. ve Batur, Z. (2011). Cumhuriyetten günümüze Türk eğitim sisteminde ders kitabı: iki örneğin karşılaştırılması. Turkish Studies, 6 (3), 355-389.
 • Tüm, G. (2016). 5. ve 6. sınıf ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan metin önü ve sonu sorularının Bloom Taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11 (14), 731-748.
 • Uçgun, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (22), 59-67.
 • Ülper, H. ve Yalınkılıç, K. (2010). Son iki Türkçe programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının nicel ve nitel görünümü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 449-461.
 • Vaughan, J.L. & Estes, T.H. (1986). Reading and reasoning beyond the primary grades. Newton, MA: Allyn and Bacon.
 • Yıldız, D., Ceran, D. ve Erdağı Toksun, S. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık 2011 (ss. 123-130). Ankara.
 • Yurt, G. ve Arslan, M. (2014). 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarının şekil-içerik-metin yönünden incelenmesi: zambak ve pasifik yayınları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 317-327.

Türkçe ve İngilizce Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: 7. Sınıf Örneği

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 732 - 752, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.694548

Öz

Araştırmada, Türkiye’de ve Amerika’da ana dili öğretiminde kullanılan Türkçe ve İngilizce ders kitaplarının öğrenme alanlarına göre karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yaklaşımına göre yürütülmüştür. Veri toplama aşamasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veriler dil becerilerine / öğrenme alanlarına göre tasnif edilmiş ve her iki ders kitabı bu doğrultuda karşılaştırılmıştır. Araştırmanın veri kaynağını Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 7. sınıf Türkçe ders kitabı ile Amerika’da 7. sınıf düzeyinde kullanılan Prentice Hall Literature Bronze Level adlı kitap oluşturmaktadır. Araştırma sonunda, İngilizce ders kitabının okuma öğrenme alanı hazırlık çalışmalarında ön bilgi ve deneyimleri harekete geçirme, yaşamla ilişkilendirme ve düşünme becerilerini kullandırma yönleri ile Türkçe ders kitabından farklılaştığı tespit edilmiştir. Bunun yanında okuma, dinleme-konuşma ve yazma becerilerinin eğitimine dair Türkçe ve İngilizce ders kitapları arasında önemli farkların olduğu da ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Aslan, T. (2013). 7. Sınıf öğrencilerinin Türkçe ders kitaplarındaki anlamını bilmedikleri kelimelerden hareketle söz varlığını geliştirmelerine yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Arhan, S. ve Gültekin, İ. (2015). Türkçe dersi ilköğretim programlarında benimsenen tematik yaklaşımın metin seçimine etkileri yönünden değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 43 (199), 5-31.
 • Aytan, T., Çalıcı, M. ve Erdem, A. (2018). Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metin kahramanlarının rol model olma durumları üzerine bir araştırma. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2), 634-652.
 • Başdamar, G. (2010). Yazılı çalışmalar yaptırılarak öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirme uygulamaları, etkinlikleri ve ölçme değerlendirmeleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan: Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Beaugrande, R. & Dressler, W.U. (1981). Introduction to text linguistics. London: Longman.
 • Borkowski, J. G., Reid, M. K., & Kurtz, B. E. (1984). Metacognition and retardation: Pragmatic, theoretical, and applied perspectives. In P. H. Brooks, R. Sperber & C. McCauley (Eds.), Learning and cognition in the menfully retarded (p. 55-75). Hillsdale. NJ: Erlbaum.
 • Boy, M. (2006). 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenme ve öğretme kuramları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükhellaç, S. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki söz varlığının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Coşkun, H. ve Narinç, F. N. (2018). 2017 Türkçe öğretim programı esas alınarak hazırlanan 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan yazma ve konuşma etkinliklerinin incelenmesi. Iğdır University Journal of Social Sciences 16, 627-645.
 • Coşkun, E. ve Taş, S. (2008). Ders kitaplarına metin seçimi açısından Türkçe öğretim programlarının değerlendirilmesi/Evaluation of Turkish curriculums in terms of text selection for textbooks. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (10), 59-74.
 • Demirel, Ö. (2007). Öğretimde planlama ve değerlendirme, öğretme sanatı. Ankara: PegemA Yayıncılık
 • Demirbaş, H. (2006). Sosyal bilimler öğretiminde tematik yaklaşım, bilim ve aklın aydınlığında. Ankara: Millî Eğitim Yayınları.
 • Doğan, F. (2016). Türkçe dersi ortaokul öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Siirt: Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dülger, M. (2011). Konuşma becerisinin ilköğretim öğrencilerine öğretimi üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Göçer, A. (2010). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 197-210.
 • Güleç, İ. ve Demirtaş, T. (2013). İlköğretim 8. sınıf ana dili ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 74-91.
 • Güzel, G. (2015). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında sözcük öğretiminin yaratıcı dil öğretimi açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gün, M. (2013). İlköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma etkinliklerinde öğrenme ortamları ile kullanılan araç-gereçlerin yeterliliği. Tarih Okulu Dergisi, 6 (15), 545-567.
 • Kalaycı, D. ve Durukan, E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce öğretimi ders kitaplarının öğrenme alanları bakımından karşılaştırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8 (4), 2162-2177.
 • Karadağ, Ö. ve Kurudayioğlu, M. (2010). 2005 Türkçe programına göre hazırlanmış ilköğretim birinci kademe Türkçe ders kitaplarının kelime hazinesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 423-436.
 • Karagöl, E. ve Tarakçı, R. (2018). Yazma becerisi kazanımları açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. International Journal of Languages' Education and Teaching, 6 (4), 87-100.
 • Karakuş, N. ve Turgut, E. (2017). Avustralya’daki ve Türkiye’deki 8. sınıf ana dili ders kitaplarında yer alan metinlerin tema ve tür bakımından karşılaştırılması: Cambridge ve MEB Örneği. International Journal of Languages' Education and Teaching, 5 (3), 632-650.
 • Kırmızı S. F. (2008). Türkçe öğretiminde yaratıcı drama ve yönteminin tutum ve okuduğunu anlama stratejileri üzerindeki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 95-109.
 • Kırkkılıç, A. ve Maden, S. (2010). İlköğretim ve lisans programlarındaki değişiklikler sonrasında Türkçe öğretmenliği mesleğinin ve Türkçe eğitimi bölümlerinin durumu. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27, 477-502.
 • Kurt, B. (2018). Ana dili eğitiminde kullanılan ders kitapları üzerine bir karşılaştırma: Türkiye ve Macaristan örneği. Anadolu 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 28-29 Aralık 2018, (s. 1170-1181). Diyarbakır.
 • Lienemann, T. ve Reid, R. O. (2006). Strategy instruction for students with learning disabilities. New York: The Guilford Press.
 • Maden, S. (2017). Drama ile dil öğretimi. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 • Maden, S. ve Önal, A. (2020). Eğitim bilişim ağı (eba) içerik modülündeki Türkçe dersi ile ilgili dokümanlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10 (1), 25-50.
 • Mert, E. L. (2013). İlköğretim Türkçe programı ile Türkçe çalışma kitaplarındaki kazanım ve etkinliklerin sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2 (5), 13-31.
 • Melanlıoğlu, D., Çiftçi, Ö. ve Çeçen, M.A. (2014). Altıncı sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik açısından değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 206-219.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu 7. sınıf Türkçe ders kitabı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2018). İlköğretim Türkçe dersi (5, 6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim.
 • Özçakmak, M. (2011). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yazma becerisi ile ilgili etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkara, Y. (2006). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının Türkçe programında geçen yazma kazanımlarını karşılama durumu, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kitabı C.1 (s.38 – 47).
 • Özyılmaz, G. ve Alcı, B. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerine okuduğunu anlama stratejilerinin öğretiminin okuduğunu anlama başarısı üzerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4 (1), 71-94.
 • Prentice Hall (2000). Prentice hall litrature bronze level. NewJersey, USA: Pearson Education Inc.
 • Paris, S. G. & Jacobs, J. E. (1984). The benefits of informed instruction for children’s reading awareness and comprehension skills. Child Development, 55, 2083-2093.
 • Sezgin, G. (2000). İlköğretim okullarının altıncı sınıfları için yazılan Türkçe ders kitapları üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, A. (2008). İlköğretim birinci sınıf Türkçe ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 133-146.
 • Şimşek, N.D. (2015). Amerika’daki 8. sınıf İngilizce ve Türkiye’deki 8. sınıf Türkçe ana dili ders kitaplarında yer alan metinlerin tema/ünite ve türleri açısından karşılaştırılması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (4), 1314-1326.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Topuzkanamış, E. (2010). Türkçe ders kitaplarında okuma stratejileri. 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu 3-4-5 Kasım 2010. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Tutsak, S. ve Batur, Z. (2011). Cumhuriyetten günümüze Türk eğitim sisteminde ders kitabı: iki örneğin karşılaştırılması. Turkish Studies, 6 (3), 355-389.
 • Tüm, G. (2016). 5. ve 6. sınıf ilköğretim Türkçe ders kitaplarında yer alan metin önü ve sonu sorularının Bloom Taksonomisi'ne göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 11 (14), 731-748.
 • Uçgun, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (22), 59-67.
 • Ülper, H. ve Yalınkılıç, K. (2010). Son iki Türkçe programına göre hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin sonu sorularının nicel ve nitel görünümü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 449-461.
 • Vaughan, J.L. & Estes, T.H. (1986). Reading and reasoning beyond the primary grades. Newton, MA: Allyn and Bacon.
 • Yıldız, D., Ceran, D. ve Erdağı Toksun, S. (2011). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. I. Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, 15-17 Aralık 2011 (ss. 123-130). Ankara.
 • Yurt, G. ve Arslan, M. (2014). 7. Sınıf Türkçe ders kitaplarının şekil-içerik-metin yönünden incelenmesi: zambak ve pasifik yayınları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 317-327.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat Maden 0000-0002-8024-8182

Aydın Önal 0000-0002-0930-9122

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Maden, S., & Önal, A. (2020). Türkçe ve İngilizce Ders Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: 7. Sınıf Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 732-752. https://doi.org/10.16916/aded.694548

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.