Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Betimlenmesi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 720 - 731, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.681425

Öz

Bu araştırmada ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazı okunaklılığını ve hızını incelemek amacıyla betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Burdur’da bir devlet okulunda eğitim gören 13’ü kız, 12’si erkek olmak üzere 25 birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Dikte Çalışması Takip Formu” ve “İlkokullar İçin Hikâye Yazmaya Yönelik Bütüncül Puanlama Yönergesi” birinci sınıflara uyarlanarak kullanılmıştır. Öğrencilerin yazıları üç aralıklı boş satırlardan oluşan kâğıtlara alınmıştır. Öğrencilere dikte ve bakarak yazma çalışması için 3 dakika, serbest yazma için 20 dakika süre verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin çoğunlukla eksik harf ve yanlış harf yazma hataları yaptıkları görülmüştür. Öğrenciler bakarak yazma çalışmasında dikte ve serbest yazmaya göre daha hızlı yazmaktadırlar. Öğrencilerin serbest yazmada metne uygun başlık koyabilme becerileri yeterli düzeydeyken olay örgüsü, yer, zaman, kişiler ve ana fikir belirtme becerileri yetersiz düzeydedir.

Kaynakça

 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2018). Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan Özer, D. ve Bağcı, H. (2018). İlköğretim öğrencilerinin (2-7. Sınıf) yazı okunaklılığı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,6 (11), 2148-2314.
 • Bara, F. & Morin, M.F. (2013). Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between French and Quebec children. Psychology in the Schools, 50 (6), 601-617.
 • Bayraktar, V. ve Temel, F. (2014). Okuma-yazmaya hazırlık eğitim programının çocukların okuma-yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 08-22.
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 69-86.
 • Blöte, W. A., Hamstra-Bletz, L. (1991). A longitudinal study on structure of handwriting. Perceptual
 • Motor Skills, 72, 983-994.
 • Coşkun, İ. (2013). Türkiye ve Bulgaristan’da ilk okuma yazma sürecinde öğrencilerin ürettikleri yazıların okunaklılık bakımından incelenmesi. International Periodical For The Languages, 8 (8), 357-378.
 • Coşkun, Y. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22-43.
 • Demiroğlu Memiş, A. (2018). Examination of legibility and writing speeds of primary school students with respect to writing disposition and writing style. Universal Journal of Educational Research, 6, (5), 1050-1059.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (1), 5-13.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 93-103.
 • Graham, S. ve Rijlaarsdam, G. (2016). Writing education around the globe:introduction and call for a new global analysis. Reading and Writing, 29, 781-792.
 • Graham, S., Struck, M., Santoro, J., & Berninger, V. W. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibilityin first and second graders: Motor programs, visual-spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, 29 (1), 43-60.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V. (2001). Which manuscript letters do primary grade children write legibly? Journal of Educational Psychology, 93 (3), 488-497.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V.W. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. Journal of Educational Education, 91 (5).
 • Graham, S., Weintraub, N., Berninger, V.W. & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility in grades 1-9. Journal of Educational Research, 92 (1), 42-51.
 • Gök, B. ve Baş, Ö. (2020). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılığı üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 572-585.
 • Hamstra-Bletz, L., Blöte, W. A. (1993). A Longitudinal study on dysgraphic handwriting in primary School. Journal of Learning Disabilities, 26 (10), 689- 699.
 • Höbek, G. ve Taşkaya, S. M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 117-125.
 • Höbek, G. ve Taşkaya, S., M. (2018). İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2433-2445. doi: 10.17218/hititsosbil.356223.
 • Karakaya, İ. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen, (ed.). (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kuru, O. (2014). Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının okunaklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bitişik eğik yazıya ilişkin düşünceleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1).
 • Kuşdemir, Y., & Bulut, P. (2018). Yazmada ölçme ve değerlendirme. Edt. H. Akyol, M. Yıldız Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi içinde (s.285-320), Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuşdemir, Y., Katrancı, M. ve Arslan, F. (2018). Veli ve Öğretmen Gözüyle İlkokul Öğrencilerinde Yazı Okunaklılığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (2), 455-476.
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: nitel bir araştırma. İGÜSBD, 3 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.61470.
 • Roston, K. L., Hinojosa, J., & Kaplan, H. (2008). Using Minesota Handwriting assessment and
 • handwriting checklist in screening first and second graders’ handwriting legibility. Journal of
 • Occupational Therapy, Schools & Early Intervention, 1 (2), 100-115.
 • Şahin, A. (2018). Türkiye’deki bitişik eğik yazı uygulamalarının bilimsel araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 13(4), 1083-1096.
 • Savaş, B. (2017). Yazma öğretiminin ilkokul öğrencilerinin okuma-anlama becerileri üzerine etkilerinin incelenmesi: dilbilimsel bir yaklaşım. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 120-140.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. International Periodical For The Languages, 8 (8), 1285-1299.
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty), 14 (1), 1003-1024.
 • Ulu, H. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılık ve yazım hataları açısından incelenmesi. IJOFE, 5 (2), 195-211.
 • Yılar, Ö. (2015). İlk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ziviani, J. & Elkins, J. (1984). An evaulation of handwriting performance. Educational Review, 36(3),
 • 49-261.
 • Ziviani, J. & Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 –year –old school students
 • using modern cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45.

Describing the Writing Skills of the First Grade Elementary School Students

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 720 - 731, 22.07.2020
https://doi.org/10.16916/aded.681425

Öz

In this research, descriptive survey method was used to examine the legibility and speed of manuscript handwriting of the first-grade students. The study was applied to 25 first-grade students, 13 female and 12 male, from a public school in Turkey, Burdur province in the first semester of the 2019-2020 academic year. “Dictation Study Follow-Up Form” and “Holistic Rubric for Writing a Story for Elementary School” were adapted for first-grade students and used as data collection tools. Students were given 3 minutes for dictation and rewriting, and 20 minutes for free writing. According to the findings, it was observed that students mostly misspelled and missed a letter. Students wrote faster in rewriting sentences than dictation and free writing. While the ability of students to write appropriate titles in the free writing was sufficient, the storyline, place, time, people and main idea expression skills were observed as insufficient.

Kaynakça

 • Akyol, H. ve Yıldız, M. (2018). Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Arslan Özer, D. ve Bağcı, H. (2018). İlköğretim öğrencilerinin (2-7. Sınıf) yazı okunaklılığı. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,6 (11), 2148-2314.
 • Bara, F. & Morin, M.F. (2013). Does the handwriting style learned in first grade determine the style used in the fourth and fifth grades and influence handwriting speed and quality? A comparison between French and Quebec children. Psychology in the Schools, 50 (6), 601-617.
 • Bayraktar, V. ve Temel, F. (2014). Okuma-yazmaya hazırlık eğitim programının çocukların okuma-yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (3), 08-22.
 • Belet, D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme stratejilerinin okuduğunu anlama ve yazma becerileri ile Türkçe dersine ilişkin tutumlara etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3 (1), 69-86.
 • Blöte, W. A., Hamstra-Bletz, L. (1991). A longitudinal study on structure of handwriting. Perceptual
 • Motor Skills, 72, 983-994.
 • Coşkun, İ. (2013). Türkiye ve Bulgaristan’da ilk okuma yazma sürecinde öğrencilerin ürettikleri yazıların okunaklılık bakımından incelenmesi. International Periodical For The Languages, 8 (8), 357-378.
 • Coşkun, Y. (2013). Türkçe ders kitaplarının PISA sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22-43.
 • Demiroğlu Memiş, A. (2018). Examination of legibility and writing speeds of primary school students with respect to writing disposition and writing style. Universal Journal of Educational Research, 6, (5), 1050-1059.
 • Erden, G., Kurdoğlu, F. ve Uslu, R. (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13 (1), 5-13.
 • Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 93-103.
 • Graham, S. ve Rijlaarsdam, G. (2016). Writing education around the globe:introduction and call for a new global analysis. Reading and Writing, 29, 781-792.
 • Graham, S., Struck, M., Santoro, J., & Berninger, V. W. (2006). Dimensions of good and poor handwriting legibilityin first and second graders: Motor programs, visual-spatial arrangement, and letter formation parameter setting. Developmental Neuropsychology, 29 (1), 43-60.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V. (2001). Which manuscript letters do primary grade children write legibly? Journal of Educational Psychology, 93 (3), 488-497.
 • Graham, S., Weintraub, N. & Berninger, V.W. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. Journal of Educational Education, 91 (5).
 • Graham, S., Weintraub, N., Berninger, V.W. & Schafer, W. (1998). Development of handwriting speed and legibility in grades 1-9. Journal of Educational Research, 92 (1), 42-51.
 • Gök, B. ve Baş, Ö. (2020). İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılığı üzerine bir inceleme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(2), 572-585.
 • Hamstra-Bletz, L., Blöte, W. A. (1993). A Longitudinal study on dysgraphic handwriting in primary School. Journal of Learning Disabilities, 26 (10), 689- 699.
 • Höbek, G. ve Taşkaya, S. M. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına İlişkin Görüşleri. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 117-125.
 • Höbek, G. ve Taşkaya, S., M. (2018). İlkokul öğrencilerinin yazma hızının belirlenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3), 2433-2445. doi: 10.17218/hititsosbil.356223.
 • Karakaya, İ. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Abdurrahman Tanrıöğen, (ed.). (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kuru, O. (2014). Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarının okunaklılık düzeylerinin belirlenmesi ve bitişik eğik yazıya ilişkin düşünceleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1).
 • Kuşdemir, Y., & Bulut, P. (2018). Yazmada ölçme ve değerlendirme. Edt. H. Akyol, M. Yıldız Kuramdan Uygulamaya Yazma Öğretimi içinde (s.285-320), Ankara: Pegem Akademi.
 • Kuşdemir, Y., Katrancı, M. ve Arslan, F. (2018). Veli ve Öğretmen Gözüyle İlkokul Öğrencilerinde Yazı Okunaklılığı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6 (2), 455-476.
 • Özcan, A. F. ve Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: nitel bir araştırma. İGÜSBD, 3 (1), DOI: http://dx.doi.org/10.17336/igusbd.61470.
 • Roston, K. L., Hinojosa, J., & Kaplan, H. (2008). Using Minesota Handwriting assessment and
 • handwriting checklist in screening first and second graders’ handwriting legibility. Journal of
 • Occupational Therapy, Schools & Early Intervention, 1 (2), 100-115.
 • Şahin, A. (2018). Türkiye’deki bitişik eğik yazı uygulamalarının bilimsel araştırma sonuçlarına göre değerlendirilmesi. Turkish Studies, 13(4), 1083-1096.
 • Savaş, B. (2017). Yazma öğretiminin ilkokul öğrencilerinin okuma-anlama becerileri üzerine etkilerinin incelenmesi: dilbilimsel bir yaklaşım. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4 (13), 120-140.
 • Tağa, T. ve Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. International Periodical For The Languages, 8 (8), 1285-1299.
 • Tok, R. ve Erdoğan, Ö. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of EducationFaculty), 14 (1), 1003-1024.
 • Ulu, H. (2019). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin dik temel yazılarının okunaklılık ve yazım hataları açısından incelenmesi. IJOFE, 5 (2), 195-211.
 • Yılar, Ö. (2015). İlk okuma ve yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Ziviani, J. & Elkins, J. (1984). An evaulation of handwriting performance. Educational Review, 36(3),
 • 49-261.
 • Ziviani, J. & Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 –year –old school students
 • using modern cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Okatan 0000-0002-1862-719X

Derya Arslan Özer 0000-0002-4555-5435

Yayımlanma Tarihi 22 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Okatan, Ö., & Arslan Özer, D. (2020). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Betimlenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 720-731. https://doi.org/10.16916/aded.681425

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.