Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 4, 815 - 824, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.593579

Öz

Bu araştırmanın amacı, Sınıf Eğitimi ve Sosyal
Bilgiler Eğitimi programlarında okuyan öğretmen adaylarının dijital
okuryazarlık (sayısal yetkinlik) düzeylerini bazı değişkenler açısından
incelemektir. Çalışmada öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerini
ortaya koymak amacıyla tarama modeli kullanılmıştır.
Araştırmaya, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, bir
devlet üniversitesinin, Sınıf Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans
programlarının 3. ve 4. sınıflarına devam eden 216 öğretmen adayı katılmıştır. Örneklem
seçiminde, öğretmen adayları tarafından “Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı” dersini almış olma veya almakta olma şartı gözetilmiştir. Araştırma
verileri, Akkoyunlu, Yılmaz Soylu ve Çağlar (2010) tarafından geliştirilen
“Sayısal Yetkinlik Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Ölçek, 7’li likert tipi
45 maddelik bir ölçektir.
Araştırmanın
veri toplama sürecinde araştırmacı, öğretmen adaylarına ölçekleri dağıtıp
gerekli açıklamaları yapmıştır. Toplanan verilerin analizinde SPSS 20 paket
programı aracılığıyla betimsel istatistiklerden ve t testi analizinden
yararlanılmıştır. Çalışmada ölçeğin motivasyon ve yetkinlik alt boyutlarını
oluşturan maddelerinden faydalanılmıştır. Bunun nedeni bu iki alt boyutun, bu
çalışmada ulaşılmak istenen verileri elde etmede yeterli olduğu düşüncesidir.
Dolayısıyla çalışmada ölçeğin iki alt boyutunu oluşturan toplam 26 maddesi
analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre erkek öğretmen adaylarının
dijital okuryazarlık düzeyleri, kadın öğretmen adaylarınınkinden anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur. Katılımcıların genel olarak orta düzeyde dijital
okuryazarlığa sahip oldukları da çalışmanın bulguları arasındadır.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Yılmaz Soylu, M. ve Çağlar, M. (2010). Üniversite öğrencileri için “sayısal yetkinlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39, 10-19, https://dergipark.org.tr/download/article-file/87452
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 24 (4), 748-768, http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/449/439
 • Ata, R. ve Yıldırım, K. (2019). Exploring Turkish Pre-Service Teachers’ Perceptionsand Views of Digital Literacy. Education Sciences, 9 (1), 40; doi:10.3390/educsci9010040, https://www.mdpi.com/2227-7102/9/1/40/htm
 • Churchill, N. (2016). Digital storytelling as a means of supporting digital literacy learning in an upper-primary-school English language classroom. (Unpublished Doctoral dissertation, Edith Cowan University). Retrieved from https://ro.ecu.edu.au/theses/1774
 • Churchill, N., Lim, C. P., Oakley, G., & Churchill, D. (2008). Digital Storytelling and Digital Literacy Learning. In Readings in Education and Technology: Proceedings of ICICTE 2008 (Vol. N/A, pp. 418-430). http://www.icicte.org/ICICTE2008Proceedings/churchill043.pdf: University of the Fraser Valley Press.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291, http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1493/1349
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ocak, G. ve Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 129-147, https://dergipark.org.tr/download/article-file/675173
 • Özerbaş, M. A., ve Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25. 10.21666/muefd.314761, https://dergipark.org.tr/download/article-file/464425
 • Pool, C. R. (1997). A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster. Integrating Technology into Teaching. Educational Leadership, 55 (3), 6-11, http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov97/vol55/num03/[email protected]
 • Tekin, A. ve Polat, E. (2017). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri ve çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 635-658, https://dergipark.org.tr/trkefd/article/304174
 • Timur, B., Timur, S. ve Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 41-59, http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/viewFile/475/488
 • TYÇ, (2015). Mesleki Yeterlilik Kurumu https://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf
 • Tyger, R. L. (2011). Teacher candidates' digital literacy and their technology integration efficacy. (Unpublished Doctoral dissertation, Georgia Southern University). Retrieved from http://digitalcommons.georgiaso uthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1557&context=etd.
 • Yılmaz, M., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. International Journal of Humanities and Education, 1 (1), 105-121, http://www.ijhe.org/Published/201504_001_1_006.pdf

Digital Literacy Levels of Teacher Candidates

Yıl 2019, Cilt: 7 Sayı: 4, 815 - 824, 30.10.2019
https://doi.org/10.16916/aded.593579

Öz

The aim of this study is to
examine the digital literacy levels of prospective teachers studying in
elementary school classroom teaching and social studies teaching in terms of
some variables. The survey model was used to reveal the digital literacy levels
of prospective teachers in the recent research. The study was conducted in
2017-2018 academic year. A total of 216 third-year and fourth-year prospective
teachers majoring elementary school classroom teaching and social studies
teaching from a public university were enrolled in the study.  The sample selection was based on the
requirement that the “Instructional Technologies and Material Design” course is
being taken or was taken by teacher candidates. The present research data are
collected through the Digital Empowerment Scale developed by Akkoyunlu, Yılmaz
Soylu, and Çağlar (2010). The scale is a 7-point Likert-type with 45-item
scale. During the data collection process, the researcher distributed scales to
the teacher candidates and made the necessary explanations. In the analysis of
the collected data, descriptive statistics and t test analysis were used
through SPSS 20 package program. In the study, the items of the scale which are
the sub-dimensions of motivation and competence were used. The reason for this
is that these two sub-dimensions are sufficient to obtain the desired data in
this study. Therefore, a total of 26 items that form two sub-dimensions of the
scale were analyzed. According the results of the study, the male teacher
candidates' digital literacy levels were significantly higher than those of
female teacher candidates. In addition, it was determined that the participants
had a medium level of digital literacy in general.

Kaynakça

 • Akkoyunlu, B., Yılmaz Soylu, M. ve Çağlar, M. (2010). Üniversite öğrencileri için “sayısal yetkinlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 39, 10-19, https://dergipark.org.tr/download/article-file/87452
 • Akkoyunlu, B. ve Yılmaz Soylu, M. (2010). Öğretmenlerin sayısal yetkinlikleri üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 24 (4), 748-768, http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/449/439
 • Ata, R. ve Yıldırım, K. (2019). Exploring Turkish Pre-Service Teachers’ Perceptionsand Views of Digital Literacy. Education Sciences, 9 (1), 40; doi:10.3390/educsci9010040, https://www.mdpi.com/2227-7102/9/1/40/htm
 • Churchill, N. (2016). Digital storytelling as a means of supporting digital literacy learning in an upper-primary-school English language classroom. (Unpublished Doctoral dissertation, Edith Cowan University). Retrieved from https://ro.ecu.edu.au/theses/1774
 • Churchill, N., Lim, C. P., Oakley, G., & Churchill, D. (2008). Digital Storytelling and Digital Literacy Learning. In Readings in Education and Technology: Proceedings of ICICTE 2008 (Vol. N/A, pp. 418-430). http://www.icicte.org/ICICTE2008Proceedings/churchill043.pdf: University of the Fraser Valley Press.
 • Çetin, O., Çalışkan, E. ve Menzi, N. (2012). Öğretmen adaylarının teknoloji yeterlilikleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 11(2), 273-291, http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/view/1493/1349
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Ocak, G. ve Karakuş, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 129-147, https://dergipark.org.tr/download/article-file/675173
 • Özerbaş, M. A., ve Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 16-25. 10.21666/muefd.314761, https://dergipark.org.tr/download/article-file/464425
 • Pool, C. R. (1997). A New Digital Literacy: A Conversation with Paul Gilster. Integrating Technology into Teaching. Educational Leadership, 55 (3), 6-11, http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov97/vol55/num03/[email protected]
 • Tekin, A. ve Polat, E. (2017). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeyleri ve çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 635-658, https://dergipark.org.tr/trkefd/article/304174
 • Timur, B., Timur, S. ve Akkoyunlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının sayısal yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33, 41-59, http://www.sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/viewFile/475/488
 • TYÇ, (2015). Mesleki Yeterlilik Kurumu https://myk.gov.tr/images/articles/editor/130116/TYC_teblig_2.pdf
 • Tyger, R. L. (2011). Teacher candidates' digital literacy and their technology integration efficacy. (Unpublished Doctoral dissertation, Georgia Southern University). Retrieved from http://digitalcommons.georgiaso uthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1557&context=etd.
 • Yılmaz, M., Üredi, L. ve Akbaşlı, S. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi. International Journal of Humanities and Education, 1 (1), 105-121, http://www.ijhe.org/Published/201504_001_1_006.pdf
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper Yontar

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Yontar, A. (2019). Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824. https://doi.org/10.16916/aded.593579

Cited By
Sınıf Öğretmenlerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ
Nuri Can AKSOY
https://doi.org/10.18094/josc.871290

88x31.png

Ana Dili Eğitimi Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.